ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

era

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *era*, -era-

era ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
era (n.) ยุค See also: สมัย Syn. age, period, time
eradicate (vt.) กำจัดจนหมดสิ้น See also: ขจัดจนหมดสิ้น Syn. destroy, get rid of, wipe out
eradication (n.) การทำลาย See also: ภาวะที่ถูกทำลาย Syn. annihilation Ops. creation, generation
erase (vt.) ลบ See also: ลบออก Syn. delete, obliterate, rub
erase (vt.) ลบข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์ Syn. delete
erase from (phrv.) ลบออก See also: เอาออก, ขีดฆ่าออก Syn. delete from, leave out, miss out, omit from
eraser (n.) ยางลบ See also: เครื่องลบ, แปรงลบ, ผ้าลบ Syn. rubber
English-Thai: HOPE Dictionary
era(เอีย'ระ) n. ยุค,สมัย,ศก,ศักราช,ช่วง,ตอน,ระยะ, Syn. epoch
eradiate(อิเร'ดิเอท) vi.,vt. ปล่อยรังสี,แผ่รังสี, See also: eradiation n. ดูeradiate
eradicate(อิแรด'ดิเคท) vt. กำจัด,ทำลาย,ถอนรากเง่า,ถอนรากถอนโคน., See also: eradicable adj. ดูeradicate eradicant adj.,n. ดูeradicate eradication n. ดูeradicate eradicative adj. ดูeradicate eradicator n. ดูeradicate -S...
erasable storageหน่วยเก็บที่ลบได้ หมายถึง สื่อเก็บข้อมูลที่สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ทับข้อมูลเก่าได้ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือ จานบันทึก (diskette) เมื่อบันทึกข้อมูลใหม่ ข้อมูลเก่าจะถูกลบออกไปเอง ส่วนบัตร (card) เป็นหน่วยเก็บที่ลบไม่ได้ หมายความว่า ใช้ได้ครั้งเดียวก็ต้องโยนทิ้ง
erase(อีเรซฺ') vt.,vi. ลบออก,ขีดฆ่า,ถูออก, See also: erasable adj. ดูerase
erase headหัวลบเป็นกลไกส่วนหนึ่งในหน่วยบันทึกข้อมูล (drive) อยู่ติดกับก้านเข้าถึง (access arm) ใช้ลบข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลออกจากจานบันทึก ดู read/write head
eraser(อีเร'เซอะ) n. ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบ,เครื่องขูดลบ
erasion(อีเร'เชิน) n. การขูดออก,รอยขูด,การตัดข้อต่อออก
erasure(อีเร'เ?อะ) n. การลบออก,รอยลบ
English-Thai: Nontri Dictionary
era(n) ศักราช,ศก,ยุค,สมัย,ช่วง,ระยะ,ตอน
eradicate(vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด
erase(vt) ขูดออก,ฆ่าออก,ขีดฆ่า,ถูออก,ลบทิ้ง
eraser(n) ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบเสียง,สิ่งที่ลบออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eraมหายุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
erase characterอักขระลบทิ้ง [มีความหมายเหมือนกับ ignore character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase headหัวลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erasure of criminal recordการลบล้างทะเบียนอาชญากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eraมหายุค [การแพทย์]
eraseลบ ลบทิ้ง ลบออก [คอมพิวเตอร์]
Erasureใช้ใบมีดขูด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบญจศก (n.) fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D.
ศก (n.) era Syn. ปี
ศักราช (n.) era
ศักราช (n.) era Syn. ศก, ปี
สมัย (n.) era See also: period, age Syn. ยุค
กำจัด (v.) eradicate See also: eliminate, get rid of, exterminate, remove, drive away, abolish, clear up Syn. ขจัด, ขับไล่, ปราบ
ขุดรากถอนโคน (v.) eradicate See also: abolish, destroy, eliminate, erase, extirpate, remove, root out, uproot Syn. ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน
ถอนต้นก่นราก (v.) eradicate See also: abolish, destroy, eliminate, erase, extirpate, remove, root out, uproot Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนรากถอนโคน
ถอนราก (v.) eradicate See also: abolish, destroy, eliminate, erase, extirpate, remove, root out, uproot Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน
desideratum (n.) สิ่งจำเป็น (คำนามพหูพจน์ของ desideratum) See also: สิ่งที่ต้องการ Syn. desire, requirement
honeybee (n.) ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera) Syn. bee
Malaysia (n.) ประเทศมาเลเซีย (ชื่อทางการคือ Federation of Malaysia)
min (abbr.) คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s) See also: น้อยที่สุด
op (abbr.) คำย่อของ operation, operative, opportunity
Q.E.D. (abbr.) ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum) Syn. Quantum Electrodynamics, QED
q.e.d. (abbr.) ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum) Syn. Quantum Electrodynamics, QED
QED (abbr.) ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum) Syn. Quantum Electrodynamics
QED (abbr.) ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum) Syn. Quantum Electrodynamics
Quantum Electrodynamics (abbr.) ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum) Syn. QED
Quantum Electrodynamics (abbr.) ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum) Syn. QED
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you help me remove the refrigerator?คุณช่วยฉันย้ายตู้เย็นนี่หน่อยได้ไหม
You have to be operated onคุณต้องทำการผ่าตัด
People are generally very nice to youผู้คนโดยทั่วไปแล้วดีกับคุณมาก
The temperature is taken twice a dayมีการวัดอุณหภูมิสองครั้งต่อวัน
It took me several days to get used to itฉันต้องใช้เวลาหลายวันที่จะเคยชินกับมัน
You've never tasted desperateคุณไม่เคยลิ้มรสความสิ้นหวัง
We cannot tolerate the situationพวกเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อสถานการณ์นั่นได้
I'm so miserable!ฉันรู้สึกทุกข์ระทมเหลือเกิน
I've got a bit of a temperatureฉันมีไข้เล็กน้อย
You and I need to cooperateคุณและฉันต้องร่วมมือกัน
Many people has desperate about their liveหลายๆ คนหมดหวังกับชีวิต
He has tried desperately to reach meเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะติดต่อกับฉัน
He mentioned to you several timesเขาเอ่ยถึงคุณตั้งหลายครั้ง
I've written several books on the topicฉันเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนั้น
I told you to cooperate with these peopleฉันบอกคุณแล้วให้ร่วมมือกับคนเหล่านี้
I don't need therapyฉันไม่ต้องการการบำบัด
I think you should know I don't generally do thatฉันคิดว่าคุณควรจะรู้ไว้ว่าโดยปกติแล้วฉันจะไม่ทำอย่างนั้น
I don't generally go out with people in my buildingโดยปกติแล้วฉันจะไม่ออกไปข้างนอกกับคนที่อาศัยอยู่ในตึกเดียวกัน
Would you care for another beverage?คุณอยากได้เครื่องดื่มอื่นๆ อีกไหม?
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
I can't do anything but tolerate to himฉันจะทำอะไรได้นอกจากอดทนอดกลั้นกับเขา
How can you tolerate that rude fellow?เธออดทนต่อคนหยาบคายอย่างนั้นได้อย่างไร
He's a very inconsiderate guyเขาเป็นคนที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นเอามากๆ
But she's a very considerate personแต่เธอเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น
Why were you so desperate to get in this schoolทำไมเธอถึงได้กระหายอยากที่จะเข้ามาที่โรงเรียนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I declare the Games in Berlin at the celebration of the first Olympics of the New Era as opened. "ฉันประกาศเกมส์ในเบอร์ลิน ในงานฉลอง ของการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกครั้งแรกของยุคใหม่
When this era ends, Ieyasu will rule as Shogun in Edo.เมื่อจบยุคนี้, ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เลยาสุ จะเป็นโชกุนในเอโดะ
"One can't resent one's era without being swiftly punished by it.""ไม่มีใครโทษกาลเวลา หากไม่ถูกมันเล่นงาน"
The era of the ability to synthesize and create.ยุคของความสามารถในการสังเคราะห์
As the petrochemical era grew and grew warning signs emerged that some of these chemicals could pose hazards.เมื่อยุคปิโตรเคมีเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มมีสัญญาณเตือนว่า สารเคมีบางอย่างอาจเป็นอันตราย
Dear graduating class, the word graduation doesn't mean the end, but rather the beginning of a new era for you all.บัณฑิตที่รักทั้งหลาย คำว่าจบการศึกษา ไม่ได้หมายความว่าจะจบ แต่มันคือคำว่าเริ่มต้น
Tonight is the dawning of a new era in meaningless male competition.Tonight is the dawning of a new era in meaningless male competition.
To bear witness to the end of the human era and the rebirth of krypton.เพื่อเป็นพยานในยุคจุดจบของมนุษย์ และกำเนิดของคริปตัน.
In the year 2133... the world was thrust into an era of devastation and Chaos.ในปี ค.ศ. 2133... ...โลกถูกผลักดันเข้ายุคแห่งการทำลายล้างและความวุ่นวาย
This unni....what era is she in?นี่ ดูพี่คนนั้นซิ….เค้าอยู่ในยุคไหน
Even though now is the era of propagating the freedom to love,ถึงแม้ว่านี่จะเป็นยุคที่ให้อิสระในความรัก
Ηello, my name is Ram Shankar Nikumbh, and I'm a teacher at New Era School, Panchgani.สวัสดีครับ ผมชื่อราม ชานการ์ นิคม ผมเป็นครูที่ปันช์กานี โรงเรียนนิวเอร่า

era ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 太古代] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago)
公元前[gōng yuán qián, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, 公元前] before the common era (BC); before Christ
纪元前[jì yuán qián, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, 纪元前 / 紀元前] before the common era (BC)
新生代[Xīn shēng dài, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 新生代] Cenozoic (geological era covering the last 65m years)
太平广记[Tài píng Guǎng jì, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧˋ, 太平广记 / 太平廣記] Extensive records of the Taiping era (978), fictional history edited by Li Fang 李昉
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
中生代[Zhōng shēng dài, ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 中生代] Mesozoic (geological era 250-65m years ago, covering Triassic 三疊紀|三叠纪, Jurassic 侏羅紀|侏罗纪 and Cretaceous 白堊紀|白垩纪
古生代[Gǔ shēng dài, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 古生代] Paleozoic (geological era 545-250m years ago, covering Cambrian 寒武紀|寒武纪, Ordovician 奧陶紀|奥陶纪, Silurian 志留紀|志留纪, Devonian 泥盆紀|泥盆纪, Carboniferous 石炭紀|石炭纪, Permian 二疊紀|二叠纪
元古代[Yuán gǔ dài, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 元古代] Proterozoic (geological era 2500-540m years ago)
绝对温度[jué duì wēn dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 绝对温度 / 絕對溫度] absolute temperature
绝对高度[jué duì gāo dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ, 绝对高度 / 絕對高度] absolute temperature
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, 盎然] abundant; full; overflowing; exuberant
加速[jiā sù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ, 加速] accelerate; expedite
加速度[jiā sù dù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, 加速度] acceleration
加速器[jiā sù qì, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 加速器] accelerator (computing); particle accelerator
油门[yóu mén, ㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, 油门 / 油門] accelerator (pedal); gas pedal; throttle
武打[wǔ dǎ, ˇ ㄉㄚˇ, 武打] acrobatic fighting in Chinese opera or dance
通盘[tōng pán, ㄊㄨㄥ ㄆㄢˊ, 通盘 / 通盤] across the board; comprehensive; overall; global
混杂物[hùn zá wù, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ ˋ, 混杂物 / 混雜物] adulteration; impurities
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不可知论 / 不可知論] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable
时代[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, 时代 / 時代] age; era; epoch; period
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, 集料] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks)
农业生产合作社[nóng yè shēng chǎn hé zuò shè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 农业生产合作社 / 農業生產合作社] agricultural producers' cooperative
世代交替[shì dài jiāo tì, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, 世代交替] alternation of generations
酒精性[jiǔ jīng xìng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ, 酒精性] alcoholic (beverage)
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 贝多罗树 / 貝多羅樹] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media
全面[quán miàn, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, 全面] all-around; comprehensive; total; overall
同盟国[tóng méng guó, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, 同盟国 / 同盟國] allied nation; ally; confederation
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, 公差] tolerance (allowed error)
余量[yú liàng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˋ, 余量 / 餘量] remnant; leftover; tolerance (i.e. allowed error)
芦荟[lú huì, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄟˋ, 芦荟 / 蘆薈] aloe vera
[cháng, ㄔㄤˊ, 常] always; ever; often; frequently; common; general; constant; surname Chang
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 总 / 總] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case
歧义[qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ, 歧义 / 歧義] ambiguity; several possible meanings
美国联準[Měi guó Lián zhǔn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ, 美国联準 / 美國聯準] American Federal Reserve
大赦[dà shè, ㄉㄚˋ ㄕㄜˋ, 大赦] amnesty; general pardon
闪石[shǎn shí, ㄕㄢˇ ㄕˊ, 闪石 / 閃石] amphibole (silicate rock-forming mineral)
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 普通角闪石 / 普通角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
角闪石[jiǎo shǎn shí, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 角闪石 / 角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)

era ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign
ヴィクトリア朝;ビクトリア朝[ヴィクトリアちょう(ヴィクトリア朝);ビクトリアちょう(ビクトリア朝), vikutoria chou ( vikutoria asa ); bikutoria chou ( bikutoria asa )] (n) Victorian era
エラっぽい[, era ppoi] (exp) (col) klutzy; clumsy
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
元中[げんちゅう, genchuu] (n) Genchuu era (of the Southern Court) (1384.4.28-1392.10.5)
先カンブリア時代[せんカンブリアじだい, sen kanburia jidai] (n) Precambrian era
冷戦時代[れいせんじだい, reisenjidai] (n) cold war era
古生代[こせいだい, koseidai] (n) Paleozoic era
和文体[わぶんたい, wabuntai] (n) literary style from the Heian era onwards, often mainly in kana and written by women
大同[だいどう, daidou] (exp) (1) largely the same; (n) (2) Daidou era (806.5.18-810.9.19); (P)
大学全入時代[だいがくぜんにゅうじだい, daigakuzennyuujidai] (exp) era in which university places outnumber university applicants; era of declining enrollment
大宝[たいほう;だいほう, taihou ; daihou] (n) (1) great treasure; (2) Taihou era (701.3.21-704.5.10); Daihou era; (3) (obsc) {Buddh} great treasure (used to refer to bodhisattvas, esoteric teachings, etc.); (4) (obsc) {Buddh} (See 護摩壇) homa-mandala (fire altar)
天明[てんめい, tenmei] (n) (1) dawn; daybreak; (2) Temmei era (1781.4.2-1789.1.25)
天明調[てんめいちょう, tenmeichou] (n) (1) (See 天明・2,蕉風) style of haikai or haiku from the Tenmei era (based on a return to the style of Basho); (2) (See 狂歌) style of comical tanka from the Tenmei era (popularized by Oota Nampo)
太古代[たいこだい, taikodai] (n) Archaeozoic (Archeozoic) Era
始生代[しせいだい, shiseidai] (n) Archaeozoic (Archeozoic) Era
寝殿造り;寝殿造[しんでんづくり, shindendukuri] (n) manner of Heian era palatial architecture
寺檀制度[じだんせいど, jidanseido] (n) (See 寺請制度) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
寺請制度[てらうけせいど, teraukeseido] (n) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
小歌[こうた, kouta] (n) (from the Heian era onward) type of popular song, as opposed to courtly oouta
常陸梅[ひたちうめ, hitachiume] (n) (sumo) era during early 1900s dominated by the grand champions Hitachiyama and Umegatani II
常陸梅時代[ひたちうめじだい, hitachiumejidai] (n) (sumo) era during early 1900s dominated by the grand champions Hitachiyama and Umegatani II
延元[えんげん, engen] (n) Engen era (of the Southern Court) (1336.2.29-1340.4.28)
延長[えんちょう, enchou] (n,vs) (1) extension; elongation; prolongation; lengthening; (n) (2) Enchou era (923.4.11-931.4.26); (P)
建徳[けんとく, kentoku] (n) Kentoku era (of the Southern Court) (1370.7.24-1372.4.?)
建武[けんむ, kenmu] (n) Kemmu era (of unified Japan) (1334.1.29-1336.2.29), Kemmu era (of the Northern Court) (1336.2.29-1338.8.28)
弘仁格[こうにんきゃく, kouninkyaku] (n) Ordinance of the Konin Era
弘和[こうわ, kouwa] (n) Kouwa era (of the Southern Court) (1381.2.10-1384.4.28)
戦国時代[せんごくじだい, sengokujidai] (n) (1) Warring States period (of Japanese history, approx. 1467-1568 CE); (2) Warring States period (of Chinese history, 403-221 BCE); (3) era of vicious competition
文明開化[ぶんめいかいか, bunmeikaika] (n) Japan's Westernization movement during the Meiji era (Westernisation)
新生代[しんせいだい, shinseidai] (n) Cenozoic era
昭代[しょうだい, shoudai] (n) glorious reign; enlightened era
昼三;中三[ちゅうさん, chuusan] (n) (See 宝暦・ほうれき) highest ranking prostitute in Yoshiwara (from the Houreki era onward)
曙貴[あけたか, aketaka] (n) (sumo) era during mid-1990s dominated by grand champions Akebono and Takanohana II
曙貴時代[あけたかじだい, aketakajidai] (n) (sumo) era during mid-1990s dominated by grand champions Akebono and Takanohana II
束髪[そくはつ, sokuhatsu] (n) hairstyle introduced in the Meiji era consisting in a bun or chignon tied at the back of the head
桂庵;慶庵;慶安[けいあん, keian] (n) (1) (See 口入れ屋) agency for employing servants and arranging marriages (Edo period); mediator; go-between; (2) flattery; flatterer; (3) (慶安 only) Keian era (1648.2.15-1652.9.18)
正平[しょうへい, shouhei] (n) Shouhei era (of the Southern Court) (1346.12.8-1370.7.24)
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P)
牛車[ぎゅうしゃ;ぎっしゃ;うしぐるま, gyuusha ; gissha ; ushiguruma] (n) ox carriage (for Heian era nobles); oxcart
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data)
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation
イレーズ[いれーず, ire-zu] erase
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller
エラー[えらー, era-] error
エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code
エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC)
エラーバー[えらーばー, era-ba-] error bar (graph)
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message
エラーレート[えらーれーと, era-re-to] error rate
エラーログ[えらーろぐ, era-rogu] error log
エラー処理[エラーしょり, era-shori] error handling
エラー制御[エラーせいぎょ, era-seigyo] error control
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC)
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators)
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list
エラー表示[エラーひょうじ, era-hyouji] error indication
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] error correction
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC)
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection)
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
オペランド[おぺらんど, operando] operand
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area
カルデラ[かるでら, karudera] Caldera
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator
キャンセラー[きゃんせらー, kyansera-] canceller
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ร่วมมือกัน English: to cooperate
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรณกรรม English: literary language
時代[じだい, jidai] Thai: สมัย English: era
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減らす[へらす, herasu] Thai: ย่อขนาด English: to diminish
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดให้น้อยลง
狙う[ねらう, nerau] Thai: เล็ง English: to aim at
総督[そうとく, soutoku] Thai: ผู้บัญชาการทหารสูงสุด English: governor-general
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: เลือกจากตัวเลือกที่มี English: to choose
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: คัดเลือก English: to select

era ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิลักขิตกาล[n.] (aphilakkhit) EN: auspicious time ; auspicious date ; auspicious era FR:
อภิลักขิตสมัย[n.] (aphilakkhit) EN: auspicious time ; auspicious date ; auspicious era FR:
ฉศก[n.] (chøsok) EN: the sixth year of the decade ; [the final number six in years of the minor era (Chulasakarat)] FR: sixième année de la décade [f]
จุลศักราช (จ.ศ.)[n.] (junlasakkar) EN: Thai minor era (C.S.) FR:
กลียุคศักราช[n.] (kalīyuksakk) EN: pre-Buddhist era FR:
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
กึ่งพุทธกาล[n.] (keung Phutt) EN: half of the Buddhist era FR:
ค.ศ. (คริสต์ศักราช)[abv.] (Khø.Sø. (Kh) EN: Christian era ; A.D. FR: ère chrétienne [f]
คริสต์ศักราช (ค.ศ.)[n. prop.] (Khritsakkar) EN: Christian Era ; anno domini ; A.D. FR: ère chrétienne [f]
ก่อนคริสต์ศักราช[X] (køn Khritsa) EN: before Christian era FR: avant l'ère chrétienne [f]
พนมศก[n.] (phanomsok) EN: year of the reign ; number of coronation year and the era FR:
พุทธกาล[n.] (Phutthakān) EN: Buddha's lifetime ; Buddha era ; Buddha period ; the era of the lifetime of the Buddha FR:
พุทธศักราช[n. prop.] (Phutthasakk) EN: Buddhist Era FR: ère bouddhique [f]
เปลี่ยนศักราช[v. exp.] (plīen sakka) EN: change the Buddhist era FR:
เปลี่ยนศักราชใหม่[v. exp.] (plīen sakka) EN: bring a new era FR:
ปูน[n.] (pūn) EN: period ; era FR:
รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.)[n. prop.] (Rattanakōsi) EN: Rattanakosin Era FR:
ศักราช[n.] (sakkarāt) EN: era FR: ère [f]
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
สมัยบาโรก[n. exp.] (samai Bārōk) EN: Baroque era ; Baroque period FR:
สมัยจาโคเบียน[n. exp.] (samai Jākhō) EN: Jacobean era FR:
สมัยกรุงสุโขทัย[n. exp.] (samai krung) EN: Sukhothai era ; Sukhothai period FR: époque de Sukhothai [f]
ศก[n.] (sok) EN: year ; era FR: année [f] ; ère [f]
เถลิงศก[v.] (thaloēngsok) EN: begin the new era FR:
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]
ยุคดึกดำบรรพ์[n. exp.] (Yuk Deukdam) EN: Eozoic era FR:
ยุคหินเก่า[n. prop.] (Yuk Hin Kao) EN: Palaeolithic ; Paleolithic (Am.) ; Paleolithic Period ; Paleolithic Era ; Paleolithic Age FR: Paléolithique [m]
ยุคหินใหม่[n. prop.] (Yuk Hin Mai) EN: Neolithic Age ; Neolithic Era ; Neolithic Period ; New Stone Age FR: Néolithique [m]
ยุคของผลิตภัณฑ์[n. exp.] (yuk khøng p) EN: product era FR:
ยุคคอสมิก[n. exp.] (yuk khøtmik) EN: cosmic era FR:
ยุคใหม่[n. exp.] (yuk mai) EN: Modern age ; new era ; new age FR: temps modernes [mpl] ; époque moderne [f]
ยุคสมัย[n. exp.] (yuk samai) EN: age ; period ; time ; era FR:
ยุคอุตสาหกรรม[n. exp.] (yuk utsāhak) EN: industrial age ; industrial era FR: ère industrielle [f]
อาชีพบำบัด[n. exp.] (āchīp bamba) EN: occupational therapy FR:
อาชีวบำบัด[n.] (āchīwabamba) EN: occupational therapy FR:
อาหารย่าหยา[n. exp.] (āhān Yāyā) EN: Nyonya food ; Nyonya-baba cuisine ; Peranakan cuisine FR:
อหิวาตกโรค[n.] (ahiwātakarō) EN: cholera FR: choléra [m]
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate FR: pardonner
ไอราวัณ[n. prop.] (Airāwan) EN: Erawan ; Indra's three-headed elephant FR:
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney ; attorney general ; prosecutor FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]

era ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitrechnung {f} | nach christlicher Zeitrechnung | nach jüdischer Zeitrechnung | unserer Zeitrechnungcalendar | according to the Christian calendar | according to the Jewish calendar | Common Era (CE)
Hitlerzeit {f} [hist.]Hitler era
Kaiserzeit {f} [hist.]Imperial Era
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Absolutbeschleunigung {f}absolute acceleration
unumgänglich {adj}absolutely essential; imperative
Absorptionskälteanlage {f}adsorption-type refrigeration system
Abwägungsergebnis {n}outcome of consideration
Akzelerationsprinzip {n}acceleration principle
Beschleunigungsbegrenzer {m} [techn.]acceleration limiter
Beschleunigungsmoment {n}acceleration torque
Beschleunigungsregelung {f}acceleration control
Fallbeschleunigung {f}acceleration due to gravity; acceleration of gravity
Verfallklausel {f}acceleration clause
Gaspedal {n} [auto]accelerator (pedal)
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept
Sauerbrunnen {m}acidulous mineral water
Aktive {m,f}; Aktiveractive participant
Zusatzspeicher {m}; Speicheradapter
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured
Verwaltungsangestellte {m,f}; Verwaltungsangestellteradministration employee; administration secretary
Amtshilfe {f}administrative cooperation
Adoleszenz {f}; Zeit des Erwachsenwerdens; jugendliches Alteradolescence
Adoptierende {m,f}; Adoptierenderadopter
Adoptierte {m,f}; Adoptierteradoptee
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker
Inserat {n} | Inserate
Luftbildkamera {f}aerial camera; air survey camera
Luftkamera {f}aerial camera
Altdaten {pl}; veraltete Daten
Geschädigte {m,f}; Geschädigteraggrieved party
JHV : Jahreshauptversammlung {f}AGM : annual general meeting
luftdicht; hermetisch verschlossen {adj} | luftdichter | am luftdichtesten | luftdicht verschlossener Behälterairtight | more airtight | most airtight | airtight container
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Alkoholsteuer {f}alcoholic beverage tax
Ale {n}; helles, obergäriges Bierale
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign
Alphaverarbeitung {f}; Buchstabenverarbeitung
Änderungsart {f}alteration type

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า era
Back to top