ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liberty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liberty*, -liberty-

liberty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liberty (n.) สิทธิขั้นพื้นฐาน
liberty (n.) อิสรภาพ See also: เสรี, อิสระ, อิสระเสรี, เสรีภาพ Syn. freedom
English-Thai: HOPE Dictionary
liberty(ลิบ'เบอที) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ,ความเป็นอิสระ,สิทธิไปไหนมาไหน. -at liberty อิสระ ไม่มีงานทำ, Syn. freedom
English-Thai: Nontri Dictionary
liberty(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,สิทธิ,อำนาจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
libertyเสรีภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty of the dwellingเสรีภาพในเคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libertyเสรีภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือสิทธิ์ (v.) take the liberty of See also: claim, assert Syn. ลุอำนาจ
ลุอำนาจ (v.) take the liberty of See also: claim, assert
สิทธิเสรีภาพ (n.) liberty and rights
สิทธิเสรีภาพในการเขียน (n.) liberty of writing See also: freedom of writing Syn. อิสระในการเขียน
อิสระในการเขียน (n.) liberty of writing See also: freedom of writing Syn. สิทธิเสรีภาพในการเขียน
เสรีภาพในการเขียน (n.) liberty of writing See also: freedom of writing Syn. สิทธิเสรีภาพในการเขียน, อิสระในการเขียน
เสรีภาพทางการเมือง (n.) political liberty
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are at liberty to leave any timeนายมีอิสระที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน
So long as men die liberty will never perish.ตราบใด ชีวิตยังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เสรีภาพจะยังคงอยู่กับพวกเรา
I took the liberty of bullshitting you.ผมเอาอิสรภาพในการหลอกลวงของคุณ โอแคย
And Liberty Hall.กับที่ ลิเบอร์ตี้ ฮอลล์
With liberty and justice for Jamaica and Haile Selassie.ด้วยสิทธิและความยุติธรรม แก่จาไมก้าและ เฮล เซลาสซี่
We're not at liberty to comment.เราไม่มีสิทธิที่จะออกความเห็น
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน
Maybe they even took the liberty to hire an alcoholic skipper, who likes to drink martinis and fuckin' play slalom with the icebergs.ขี้ เมาหยำเปที่ชอบดื่มมาร์ตินนี่ แล้วเขาก็ชนภูเขาน้ำแข็ง
I can see the Statue of Liberty already.ฉันเห็นเทพีแห่งเสรีภาพแล้วล่ะ
On the Statue of Liberty it says...ตรงเทพีเสรีภาพ / บอกไว้ว่า...
Kids, Daddy only drank so the Statue of Liberty would take her clothes off.ลูกๆ พ่อแค่ดื่มเพื่อที่เห็นเทพีเสรีภาพ แก้ผ้าเท่านั้นเอง

liberty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不揣冒昧[bù chuǎi mào mèi, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄞˇ ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, 不揣冒昧] venture to; presume to; take the liberty of
自由[zì yóu, ㄗˋ ㄧㄡˊ, 自由] freedom; free; liberty
冒昧[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, 冒昧] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but...
自由神像[Zì yóu shén xiàng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄤˋ, 自由神像] Statue of Liberty

liberty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924)
パーフェクトリバティー教団[パーフェクトリバティーきょうだん, pa-fekutoribatei-kyoudan] (n) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924)
信教の自由[しんきょうのじゆう, shinkyounojiyuu] (n) religious liberty
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp,pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision
消極的自由[しょうきょくてきじゆう, shoukyokutekijiyuu] (n) (See 積極的自由) negative liberty
自由の女神[じゆうのめがみ, jiyuunomegami] (n) (See 自由の女神像) Statue of Liberty
自由の女神像[じゆうのめがみぞう, jiyuunomegamizou] (n) Statue of Liberty
自由の育くまれた所[じゆうのはぐくまれたところ, jiyuunohagukumaretatokoro] (n) cradle of liberty
リバティー[, ribatei-] (n) liberty; (P)
自由[じゆう, jiyuu] (exp,adj-na,n) freedom; liberty; as it pleases you; (P)

liberty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำเภอใจ[n.] (amphoējai) EN: freedom ; liberty ; free will FR: libre arbitre [m]
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī T) EN: Statue of Liberty FR:
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
อิสระ[n.] (itsara) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
อิสระในการเขียน[n. exp.] (itsara nai ) EN: liberty of writing FR: liberté d'écriture [f]
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f] ; clé des champs [f]
อิสระเสรี[adj.] (itsara sērī) EN: free ; unfettered ; at liberty FR: libre
ความมีอิสระ[n. exp.] (khwām mī it) EN: liberty FR: liberté [f]
ลุอำนาจ[v.] (lu-amnāt) EN: take the liberty of ; abuse one's authority ; abuse one's power ; be power-driven FR: abuser de son autorité
ลุแก่อำนาจ[v.] (lukāe-amnāt) EN: take the liberty of ; abuse one's authority ; abuse one's power ; be power-driven FR:
เป็นอิสระ[adj.] (pen itsara) EN: freed ; released ; at liberty FR:
เสรีภาพ[n.] (sēriphāp) EN: freedom ; liberty FR: liberté [f] ; indépendance [f]
เสรีภาพในการเขียน[n. exp.] (sērīphāp na) EN: liberty of writing ; freedom of writing FR: liberté d'écriture [f]
เสรีภาพส่วนบุคคล[n. exp.] (sērīphāp su) EN: individual liberty FR: liberté individuelle [f]
เสรีภาพทางการเมือง[n. exp.] (sērīphāp th) EN: political liberty FR: liberté poltique [f]
สิทธิเสรีภาพ[n. exp.] (sitthi sēri) EN: liberty and rights FR: droits et libertés [mpl]
ไทย[n.] (thai) EN: freedom ; independence ; liberty ; emancipation FR:
ถือสิทธิ์[v. exp.] (theū sit) EN: claim the right ; take the liberty FR:
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture FR: prendre la liberté de

liberty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiheitsberaubung {f}deprivation of liberty
Freiheitsstatue {f}Statue of Liberty
Bewegungsfreiheit {f}liberty of action
Religionsfreiheit {f}religious liberty; religious freedom

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liberty
Back to top