ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dynasty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dynasty*, -dynasty-

dynasty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dynasty (n.) ราชวงศ์ Syn. regime, sovereignty kindred
English-Thai: HOPE Dictionary
dynasty(ได'นัสที) n. ราชวงศ์,ขัตติยวงศ์., See also: dynastic adj. ดูdynasty dynastical adj. ดูdynasty dynastically adv. ดูdynasty
English-Thai: Nontri Dictionary
dynasty(n) ราชวงศ์,ขัตติยวงศ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dynastyราชวงศ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชวงศ์ (n.) dynasty See also: royal house, royal family Syn. วงศ์สกุล
จันทรวงศ์ (n.) dynasty of the moon See also: lineage of the moon
ผลัดแผ่นดิน (v.) change of dynasty See also: have a new king Syn. เปลี่ยนรัชกาล, เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน, เปลี่ยนแผ่นดิน
เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน (v.) change of dynasty See also: have a new king Syn. เปลี่ยนรัชกาล, เปลี่ยนแผ่นดิน
เปลี่ยนรัชกาล (v.) change of dynasty See also: have a new king Syn. เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน, เปลี่ยนแผ่นดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A dynasty of ugly motherfuckers, man.เป็นกลุ่มที่โคตรน่าเกลียดเลยว่ะ เพื่อน
Never fails to inspire, does it? Each time a dynasty falls.อดฮึกเหิมไม่ได้ล่ะสิ ยามได้เห็นดาราจักรล่มสลาย
Gwang Hae's policy to keep peace with the Myung and Ho Kim Dynasty were absolutely correct.นโยบานของ กวางเฮ ที่จะสงบศึกระหว่าราชวงศ์ มยอง และ โฮคิม เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด
Tang dynasty ceramic design, white porcelain.เครื่องลายครามสีขาวของราชวงศ์ถัง
Without a son, the Pendragon dynasty would come to an end.ปราศจากบุตร,ราชวงค์ เพนดรากอน ราชวงค์จะถึงจุดจบ
No! He sacrificed my life so the Pendragon dynasty could continue.ไม่ เค้าเสียสละชีวิตแม่ เพื่อ ราชวงค์เพนดรากอนจะได้สืบต่อไป
The second emperor of the Han dynasty locked his least-favorite wife in this urn for 10 years to the day.จักรพรรดิ์องค์ที่สองของราชวงศ์ฮั่น ขังมเหสีที่ไม่ชอบหน้าที่สุดไว้ในนี้นานสิบปี จนเขาตาย
But I want you to help me steal Dynasty emperorข้าจะให้เจ้าไปขโมยป้ายอาญาสิทธิ์
♪ You don't have to watch Dynastyเธอไม่ต้องไปดู Dynasty
The Qing Dynasty is no longer our home.ราชวงศ์ชิงไม่ใช่บ้านของเราอีกต่อไป
The dynasty is destined to fall! As your servent,ข้าจะยอมยกทรัพย์สินที่มีให้ทั้งหมด
We all knew the Qing Dynasty has run out of money, the end is near.จุดจบคงมาในอีกไม่ช้า

dynasty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卜辞[bǔ cí, ㄅㄨˇ ㄘˊ, 卜辞 / 卜辭] oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones
蒲甘王朝[Pú gān wáng cháo, ㄆㄨˊ ㄍㄢ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, 蒲甘王朝] Bagan (Pagan) Dynasty of Myanmar (Burma), 1044-1287
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, 伯颜 / 伯顏] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, 康乾盛世] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors)
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 明] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming
宋祁[Sòng Qí, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˊ, 宋祁] Song Qi (998-1061), Song dynasty poet and writer, coauthor of History of the Later Tang Dynasty 新唐書|新唐书
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
大一统志[dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大一统志 / 大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
大元大一统志[Dà Yuán dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大元大一统志 / 大元大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
隋唐演义[Suí Táng yǎn yì, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄤˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 隋唐演义 / 隋唐演義] Dramatized History of Sui and Tang, novel by Qing dynasty author Chu Renhuo 褚人獲|褚人获
戊戌政变[wù xū zhèng biàn, ˋ ㄒㄩ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, 戊戌政变 / 戊戌政變] failed attempt to reform the Qing dynasty in 1898; also called 戊戌維新 |戊戌维新
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿宋] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font
元末[Yuán mò, ㄩㄢˊ ㄇㄛˋ, 元末] final years of Yuan dynasty (1279-1368); mid 14th century
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
今古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, 今古文] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经
今文经[jīn wén jīng, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ, 今文经 / 今文經] former Han dynasty school of Confucian scholars
今文经学[jīn wén jīng xué, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, 今文经学 / 今文經學] former Han dynasty school of Confucian scholars
雅乐[yǎ yuè, ㄧㄚˇ ㄩㄝˋ, 雅乐 / 雅樂] formal ceremonial music of each succeeding Chinese dynasty starting with the Zhou; Korean a'ak; Japanese gagaku
[jīn, ㄐㄧㄣ, 金] gold Au, transition metal, atomic number 79; metal; money; the Jurchen Jin dynasty (1115-1234); surname Jin or Kim
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 儿女英雄传 / 兒女英雄傳] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, 三国志 / 三國志] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls
令狐德棻[Líng hú Dé fēn, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨˊ ㄉㄜˊ ㄈㄣ, 令狐德棻] Linghu Defen (583-666), Tang dynasty historian, compiler of History of Zhou of the Northern dynasties 周書|周书
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
司马谈[Sī mǎ tán, ㄙ ㄇㄚˇ ㄊㄢˊ, 司马谈 / 司馬談] Sima Tan (-110 BC), Han dynasty scholar and historian, and father of Sima Qian 司馬遷|司马迁
吴任臣[Wú Rèn chén, ˊ ㄖㄣˋ ㄔㄣˊ, 吴任臣 / 吳任臣] Wu Renchen (1628-1689), Qing dynasty polymath and historian, author of History of Ten States of South China 十國春秋|十国春秋
湖广[Hú guǎng, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄤˇ, 湖广 / 湖廣] Hubei and Hunan provinces (a Ming dynasty province)
百家姓[bǎi jiā xìng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ, 百家姓] hundred family surnames (Song dynasty reading primer)
皇太极[Huáng tài jí, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 皇太极 / 皇太極] Hung Taiji (1592-1643), eighth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, reigned 1626-1636 as Second Khan of Later Jin dynasty 後金|后金, then founded the Qing dynasty 大清 and reigned 1636-1643 as Emperor; posthumous name 清太宗
皇太极清太宗[Huáng tài jí Qīng tài zōng, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄑㄧㄥ ㄊㄞˋ ㄗㄨㄥ, 皇太极清太宗 / 皇太極清太宗] Hung Taiji (1592-1643), eighth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, reigned 1626-1636 as Second Khan of Later Jin dynasty 後金|后金, then founded the Qing dynasty 大清 and reigned 1636-1643 as Emperor
太平御览[Tài píng yù lǎn, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄩˋ ㄌㄢˇ, 太平御览 / 太平御覽] Imperial Readings of the Taiping Era, general Song dynasty encyclopedia compiled during 977-983 under Li Fan 李昉, 1000 scrolls
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西游记 / 西遊記] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
周文王[Zhōu Wén Wáng, ㄓㄡ ㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, 周文王] King Wen of Zhou state (c. 1152-1056 BC), reigned c. 1099–1056 BC as king of Zhou state, leading figure in building the subsequent Western Zhou dynasty, father of King Wu of Zhou 周武王 the first Zhou dynasty king
周武王[Zhōu Wǔ wáng, ㄓㄡ ˇ ㄨㄤˊ, 周武王] King Wu of Zhou (-1043), personal name Ji Fa 姬發|姬发, reigned 1046-1043 BC as first king of Western Zhou dynasty 1046-1043 BC
周武王姬发[Zhōu Wǔ wáng Jī Fā, ㄓㄡ ˇ ㄨㄤˊ ㄐㄧ ㄈㄚ, 周武王姬发 / 周武王姬發] King Wu of Zhou, personal name Ji Fa, reigned 1046-1043 BC as first king of Western Zhou dynasty 1046-1043 BC
李氏朝鲜[Lǐ shì cháo xiǎn, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ, 李氏朝鲜 / 李氏朝鮮] Korean during the Yi or Lee Dynasty (1392-1910)

dynasty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴィジャヤナガル朝[ヴィジャヤナガルちょう, vijayanagaru chou] (n) Vijayanagar Dynasty (of India, 1336-1649 CE)
オスマン朝[オスマンちょう, osuman chou] (n) Ottoman (Osmanli) dynasty
クシャーナ朝[クシャーナちょう, kusha-na chou] (n) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE)
クシャン朝[クシャンちょう, kushan chou] (n) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE)
グプタ朝[グプタちょう, guputa chou] (n) Gupta dynasty (of India, approx. 320-600 CE)
ゴール朝;グール朝[ゴールちょう(ゴール朝);グールちょう(グール朝), go-ru chou ( go-ru asa ); gu-ru chou ( gu-ru asa )] (n) Ghurid Dynasty (of south Asia, approx. 1148-1215 CE)
サイイド朝[サイイドちょう, saiido chou] (n) Sayyid Dynasty (of India, 1414-1451 CE)
チューダー朝[チューダーちょう, chu-da-chou] (n) Tudor dynasty (of England; 1485-1603)
チューダー王朝[チューダーおうちょう, chu-da-ouchou] (n) Tudor dynasty (of England; 1485-1603)
トゥグルク朝;ツグルク朝[トゥグルクちょう(トゥグルク朝);ツグルクちょう(ツグルク朝), touguruku chou ( touguruku asa ); tsuguruku chou ( tsuguruku asa )] (n) Tughluq Dynasty (of India, 1320-1413 CE)
パッラヴァ朝[パッラヴァちょう, parrava chou] (n) Pallava Dynasty (of India, 7th to 9th century CE)
[げん, gen] (n) (1) {math} unknown (e.g. in an equation); (2) {math} element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China)
元朝[げんちょう, genchou] (n) Yuan Dynasty; Mongol Dynasty
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc.
遣隋使[けんずいし, kenzuishi] (n) Japan's envoy to Sui dynasty China
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign
グプタ[, guputa] (n) (also written as 笈多) Gupta (dynasty of India, approx. 320-600 CE)
シュンガ[, shunga] (n) Shunga (dynasty of India, approx. 180-68 BCE); Sunga
中書省[ちゅうしょしょう, chuushoshou] (n) (See 三省・さんしょう) Secretariat (Tang-dynasty China)
元軍[げんぐん, gengun] (n) (obsc) Yuan-Dynasty Chinese-Mongolian military
刑部[けいぶ, keibu] (n) (See 六部・りくぶ) Ministry of Justice (Tang-dynasty China)
司徒[しと, shito] (n) (See 六卿) Minister of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
合従[がっしょう, gasshou] (n,vs) (See 秦,連衡,六国) alliance (esp. originally of the Six Kingdoms against the Qin dynasty)
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient
[しゅう, shuu] (n) (1) Zhou (dynasty of China); Chou; (2) (geometric) perimeter; (n-suf,ctr) (3) counter for laps or circuits
哥老会[かろうかい, karoukai] (n) (See 会党) Gelaohui (secret Chinese society of the late Xing dynasty)
地官[ちかん, chikan] (n) (See 六官) Ministry of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n,suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army)
御史台[ぎょしだい, gyoshidai] (n) (See 都察院) Censorate (Later Han & Song-dynasty surveillance agency)
[りょ, ryo] (n) 500-man battalion (Zhou-dynasty Chinese army)
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought)
満漢偶数官制[まんかんぐうすうかんせい, mankanguusuukansei] (n) Qing-dynasty system assigning equal numbers of Manchurians and Han Chinese to central government agencies
耳当;耳璫;耳とう;珥璫;珥とう[じとう, jitou] (n) (arch) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Han-dynasty China)
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P)
門下省[もんかしょう, monkashou] (n) (See 三省・さんしょう) Chancellery (Tang-dynasty China)
高麗(P);狛[こうらい(高麗)(P);こま, kourai ( kourai )(P); koma] (n) (1) (こうらい only) (abbr) Goryeo (dynasty of Korea; 918-1392 CE); (n,n-pref) (2) Korea (esp. the Goguryeo kingdom or the Goryeo dynasty); (n) (3) (狛 only) (See 狛犬) (stone) guardian lion-dogs at Shinto shrine; (P)
高麗茶碗[こうらいぢゃわん, kouraidyawan] (n) Koryo-dynasty tea bowl

dynasty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักรี[n. prop.] (Jakkrī) EN: Chakri ; the House of Chakri ; Bangkok dynasty FR: Chakri
จันทรวงศ์[n.] (janthrawong) EN: dynasty of the moon FR:
ณ อยุธยา[n. prop.] (na Ayutthay) EN: na Ayudhya ; [non-titled descendants of the Chakri Dynasty and their spouses] FR:
ปฐมกษัตริย์[n.] (pathommakas) EN: founder of a dynasty FR:
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: reign ; dynasty ; regime ; government FR: règne [m]
ผลัดแผ่นดิน[v. exp.] (phlat phaen) EN: change of dynasty FR:
พระบรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Phrabøromma) EN: family member of the Chakri Dynasty FR: membre de la dynastie des Chakri
เปลี่ยนแผ่นดิน[v. exp.] (plīen phaen) EN: change of reign ; change of dynasty ; have a change of monarch ; have a new king ; change of government FR:
ราชวงศ์[n.] (rātchawong) EN: dynasty ; royal house FR: dynastie [f] ; famille royale [f]
ราชวงศ์ฮั่น[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Han Dynasty FR: dynastie Han [f]
ราชวงศ์จักรี[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Chakri Dynasty ; House of Chakri FR: dynastie des Chakri [f]
ราชวงศ์จิ้น[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Jin Dynasty FR: dynastie Jin [f]
ราชวงศ์มังราย[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Mangrai Dynasty FR:
ราชวงศ์หมิง[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Ming Dynasty FR: dynastie Ming [f]
ราชวงศ์ซ่ง[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Song Dynasty FR: dynastie Song [f]
ราชวงศ์สุย[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Sui Dynasty FR:
ราชวงศ์สุโขทัย[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Sukhothai Dynasty FR:
ราชวงศ์ธนบุรี[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Thonburi Dynasty FR:
ราชวงศ์หยวน[n. prop.] (Rātchawong ) EN: Yuan Dynasty FR:
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
วงศ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
วงษ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
วงศ-[pref.] (wongsa-) EN: lineage ; family ; dynasty ; clan ; kinship ; descent; stock ; race FR:
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]
ยุคราชวงศ์ถัง[n. exp.] (yuk rātchaw) EN: Tang dynasty FR: dynastie des Tang [f]

dynasty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Königshaus {n}royal house; royal dynasty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dynasty
Back to top