ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*frequent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น frequent, -frequent-

*frequent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frequent (adj.) ซึ่งเป็นประจำ See also: ถี่, บ่อย, ชุก, เป็นนิจสิน, ซ้ำแล้วซ้ำเล่า Syn. chronic, regular, repeated Ops. occasional, sporadic
frequent (vt.) ไปบ่อย See also: ไปเป็นประจำ
frequentative (adj.) เกี่ยวกับคำกริยาที่แสดงการกระทำซ้ำๆ (ทางภาษาศาสตร์)
frequentative (n.) คำกริยาซ้ำ See also: คำกริยากล้ำ
frequently (adv.) บ่อยๆ See also: เนืองๆ Syn. often, regularly, repeatedly Ops. rarely, seldom
infrequent (adj.) ซึ่งเป็นครั้งคราว Syn. irregular Ops. regular
infrequent (adj.) ซึ่งหายาก See also: ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย Syn. few, uncommon Ops. common
infrequent (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ Syn. limited
infrequent (adj.) ที่พบได้น้อย See also: ึที่ไม่ได้มีทั่วไป Syn. scarce, odd, extraordinary Ops. common
infrequently (idm.) ไม่กี่ครั้ง See also: เพียงครั้งสองครั้ง Ops. frequently
infrequently (adv.) นานๆ ครั้ง See also: ไม่บ่อย
more frequently (adv.) ยิ่งขึ้น See also: เพิ่มขึ้น Syn. increasingly
unfrequented (adj.) โดดเดี่ยว See also: ซบเซา, ไม่ค่อยมีคน Syn. lonely, quiet, solitary
English-Thai: HOPE Dictionary
frequent(ฟรี'เควินทฺ) adj. บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นนิสัย,เป็นนิจสิน,เป็นประจำ,มักเกิดขึ้นเสมอ. vt. เยี่ยมบ่อย,ไม่บ่อย., See also: frequentable adj. frequenter n. frequentness n., Syn. constant,common ###A. revisit
frequently(ฟรี'เควินทฺลี) adv. บ่อย,หลายครั้ง,ถี่เป็นประจำ,เป็นนิจศีล., Syn. regularly,often
unfrequent(อันฟรี'เควินทฺ) adj. ไม่บ่อย. =infrequent (ดู)
unfrequented(อันฟรีเควน'ทิด) adj. ไม่บ่อย,ซบเซา,ไม่ค่อยมีคน
English-Thai: Nontri Dictionary
frequent(adj) เสมอ,บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
frequent pulse; pulsus frequensชีพจรถี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frequent flyer programsโปรแกรมสะสมไมล์ [TU Subject Heading]
Frequently Asked Questionsคำถามที่ถูกถามบ่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
FAQ (abbr.) คำถามที่ถามบ่อยๆ (คำย่อของ frequently asked questions) See also: คำถามตอบที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนต Syn. FAQs
FAQs (abbr.) คำถามที่ถามบ่อยๆ (คำย่อของ frequently asked questions) See also: คำถามตอบที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนต
ช้ำรั่ว (n.) disease characterized by frequent urination Syn. โรคช้ำรั่ว
โรคช้ำรั่ว (n.) disease characterized by frequent urination
ถี่ๆ (adv.) frequently See also: often, always Syn. ถี่
ปริบๆ (adv.) frequently See also: repeatedly, lightly
ไม่ขาดปาก (adv.) frequently See also: often, regularly, usually
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And frequently, he would speak the names of horses on the telephone.และบ่อยครั้งที่เขาจะพูด ชื่อของม้าอยู่บนโทรศัพท์
"To death" was the most frequent sentence."ถึงตาย" เป็นประโยคที่ใช้บ่อยที่สุด
Especially when those judging have frequently done so at the point of gun.Especially when those judging have frequently done so at the point of gun.
The little one has made frequent mention of sir's name.The little one has made frequent mention of sir's name.
Considering how infrequently we've seen each other since you've been back,เราพบกันไม่บ่อยนัก ตั้งแต่คุณกลับมา...
I'm gonna collect puddings and coupons that can be redeemed for frequent flyer miles.ฉันจะสะสมพุดดิ้งและคูปอง ที่สามารถนำไปสะสม... ไมล์การบินได้
If you buy any 10 of Healthy Choice products they'll award you 500 frequent flyer miles.ถ้าซื้อสินค้าของเฮลธีช๊อยส์ 10ชิ้น... พวกเขาจะให้ไมล์สะสมกับคุณ 500ไมล์
If you spent $3000, that would get you a million frequent flyer miles.ถ้าคุณใช้ 3000ดอลล่า ก็จะ ทำให้คุณได้ล้านไมล์
So you bought all that pudding so you could get frequent flyer miles?คุณซื้อพุดดิ้งก็เพื่อจะได้ สะสมไมล์?
Indicates it's been infrequent and short... eight to nine minutes...8-9 นาที โดยทั่วไป - พวกคุณแอบดูเราเหรอ
Who wants to rack up a few frequent fucker miles?ใครทำให้ผมแพ้ได้บ้าง ก็เดินทางเส็งเคร็งมาตั้งหลายไมล์แล้วนี่
They're always male, and they frequently have law enforcement or military experience, and they always contact the police or the media.คุณรู้มั้ย ตะโกนเรียกชื่อเขา และ...

*frequent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháng, ㄔㄤˊ, 常] always; ever; often; frequently; common; general; constant; surname Chang
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, 动不动 / 動不動] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness)
冷落[lěng luò, ㄌㄥˇ ㄌㄨㄛˋ, 冷落] desolate; unfrequented; to treat sb coldly; to snub; to cold shoulder
[pín, ㄆㄧㄣˊ, 频 / 頻] frequency; frequently; repetitious
不时[bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, 不时 / 不時] frequently; often; at any time
多发病[duō fā bìng, ㄉㄨㄛ ㄈㄚ ㄅㄧㄥˋ, 多发病 / 多發病] frequently re-occuring disease
常问问题[cháng wèn wèn tí, ㄔㄤˊ ㄨㄣˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 常问问题 / 常問問題] frequently asked questions; FAQ
常客[cháng kè, ㄔㄤˊ ㄎㄜˋ, 常客] frequent visitor; fig. sth that crops up frequently
常常[cháng cháng, ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, 常常] frequently; usually; often
常时[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, 常时 / 常時] frequently; often; usually; regularly
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 数 / 數] frequently; repeatedly
每常[měi cháng, ㄇㄟˇ ㄔㄤˊ, 每常] frequently (in the past); regularly
熟客[shú kè, ㄕㄨˊ ㄎㄜˋ, 熟客] frequent visitor
频繁[pín fán, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄢˊ, 频繁 / 頻繁] frequently; often
腻子[nì zi, ㄋㄧˋ ㄗ˙, 腻子 / 膩子] putty (same as 泥子); frequent caller; hanger-on
稀疏[xī shū, ㄒㄧ ㄕㄨ, 稀疏] sparse; infrequent; thinly spread
密切[mì qiè, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ, 密切] close; familiar; intimate; frequent
常见[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, 常见 / 常見] commonly seen; common; to see sth frequently
[qín, ㄑㄧㄣˊ, 勤] diligent; frequent
频仍[pín réng, ㄆㄧㄣˊ ㄖㄥˊ, 频仍 / 頻仍] frequent
勤密[qín mì, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧˋ, 勤密] often; frequently
往往[wǎng wǎng, ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ, 往往] often; frequently
时常[shí cháng, ㄕˊ ㄔㄤˊ, 时常 / 時常] often; frequently
少有[shǎo yǒu, ㄕㄠˇ ㄧㄡˇ, 少有] rare; infrequent
[xī, ㄒㄧ, 希] rare; infrequent
[qì, ㄑㄧˋ, 亟] repeatedly; frequently

*frequent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス頻度の低いファイル[アクセスひんどのひくいファイル, akusesu hindonohikui fairu] (n) {comp} infrequently accessed files
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P)
コンビニスト[, konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei
しょっちゅう[, shocchuu] (adv) always; constantly; frequently; often; (P)
スキンシップ[, sukinshippu] (n) (1) child-rearing with frequent physical contact (wasei
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway)
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P)
プッツン女優[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit
ヘビロテ;ヘビーローテ[, hebirote ; hebi-ro-te] (n) (abbr) (See ヘビーローテーション) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit
マイレージサービス[, maire-jisa-bisu] (n) frequent flier mileage (wasei
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
よくあるご質問(P);良くあるご質問;よくある御質問;良くある御質問[よくあるごしつもん, yokuarugoshitsumon] (n) frequently asked questions; FAQ; (P)
よくある質問[よくあるしつもん, yokuarushitsumon] (n) frequently asked questions; FAQ
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
一高一低[いっこういってい, ikkouittei] (n,vs) rise and fall; frequent fluctuations (of the market price)
出没[しゅつぼつ, shutsubotsu] (n,vs) appearing frequently; infesting; appearance and disappearance; (P)
多用[たよう, tayou] (adj-na,n,vs) (1) busyness; a lot of things to do; (2) frequent use; heavy use (of); many uses
屡々(P);屡屡;屡;数数;数々;数[しばしば, shibashiba] (adv) (uk) (See 度々・たびたび) often; again and again; frequently; (P)
常套句[じょうとうく, joutouku] (n) (1) cliche; (2) frequently used musical (guitar) phrase
得意[とくい, tokui] (n,adj-no,adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P)
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
繁繁;繁々[しげしげ, shigeshige] (adv-to) (1) frequently; often; (2) fixedly; narrowly; closely
遊客[ゆうかく, yuukaku] (n) sightseer; playboy; frequenter of red-light districts
重ね重ね[かさねがさね, kasanegasane] (adv) frequently; sincerely; exceedingly
頻り[しきり, shikiri] (adv) (See 頻りに・1) frequent; continual; constant; repeated; eager
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully
頻尿[ひんにょう, hinnyou] (n) pollakiuria; frequent urination

*frequent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually FR: habituellement
บ่อย[adv.] (bǿi = bøi) EN: often ; frequently FR: souvent ; fréquemment
บ่อย ๆ = บ่อยๆ[adv.] (bǿi-bǿi) EN: frequently ; very often ; often FR: très souvent ; fréquemment ; souvent
จ้น[adv.] (jon) EN: often ; frequently FR:
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (kān pen lūk) EN: patronizing a prostitute FR: fréquentation des prostituées [f]
คำถามที่พบบ่อย ; คำถามพบบ่อย[n. exp.] (khamthām th) EN: frequently asked questions (FAQ) FR: questions fréquentes [fpl] ; foire aux questions (FAQ) [f]
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: FR: fréquenter les prostituées pour la première fois
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
คบกับคน[v. exp.] (khop kap kh) EN: FR: fréquenter une personne
กิจวัตร[adv.] (kitjawat) EN: often ; frequently ; usually FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
เกิดขึ้นบ่อย[adj.] (koēt kheun ) EN: frequent FR: fréquent
มัก[adv.] (mak) EN: often ; frequently FR: souvent ; fréquemment
มักจะ[adv.] (mak ja) EN: often ; frequently ; usually FR: souvent ; fréquemment
หนาหู[X] (nā hū) EN: more and more ; persistent ; frequently heard ; widespread FR:
เนือง[adv.] (neūang) EN: often ; frequently FR: souvent ; fréquemment
นิจ[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawa) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again ; regularly ; routinely FR: régulièrement ; répétitivement 
เป็นประจำ[adv.] (pen prajam) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; all the time ; often FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
ปริบ ๆ = ปริบๆ[adv.] (prip-prip) EN: frequently FR:
ร่ำไป[adv.] (rampai) EN: often ; frequently ; repeatedly ; generally FR: continuellement
เรื่อย[adv.] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently FR: continuellement ; constamment ; sans cesse ; sans interruption
เสมอ[adv.] (samoē ) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
เสมอ ๆ = เสมอๆ[adv.] (samoē-samoē) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often FR: éternellement
ซ้ำ ๆ ซาก ๆ = ซ้ำๆ ซากๆ[adv.] (sam-sam sāk) EN: repeatedly ; over and over ; frequently ; many times ; often FR:
ซื้อบริการ[v. exp.] (seū børikān) EN: FR: louer les services d'une prostituée ; fréquenter les prostituées
สูสี[v.] (sūsī) EN: frequent ; play footsie (with) FR: se frotter (vx)
ถี่[adj.] (thī) EN: frequent ; dense ; intensive ; thick ; closely spaced ; close together FR: fréquent ; intensif ; dense ; serré
ถี่[adv.] (thī) EN: frequently ; often ; always ; in quick order ; one right after the other FR: fréquemment ; souvent ; toujours ; fréquent
ถี่ ๆ = ถี่ๆ[adj.] (thī-thī) EN: frequent ; dense ; intensive ; thick ; closely spaced ; close together FR: fréquent ; intensif ; dense ; serré
ถี่ยิบ[adv.] (thīyip) EN: very close ; in rapid succession ; very frequently ; quickly FR:
ติด ๆ กัน ; ติดๆกัน[adv.] (tit-tit kan) EN: closely ; frequently ; consecutively ; successively ; back-to-back FR: de suite ; coup sur coup
คบเพื่อนเกเร[v. exp.] (khop pheūoe) EN: FR: avoir de mauvaises fréquentations
พบบ่อย[adj.] (phop bǿi) EN: FR: courant ; fréquent
พบไม่บ่อย[adj.] (phop mai bǿ) EN: FR: peu courant ; peu fréquent

*frequent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
häufig {adj} | häufiger | am häufigstenfrequent | more frequent | most frequent
oft {adv}frequently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *frequent*
Back to top