ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solitary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solitary*, -solitary-

solitary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solitary (adj.) โดดเดี่ยว See also: ลำพัง Syn. alone, lonely, sole, only Ops. attended, social
solitary (n.) ผู้สันโดษ
English-Thai: HOPE Dictionary
solitary(ซอล'ลิเทอรี) adj. โดดเดี่ยว,อันเดียว,สันโดษ,ไม่มีเพื่อน,เปลี่ยว,เงียบสงัด n. ผู้ที่อยู่คนเดียว,ผู้ที่อยู่สัน-โดษ,การขังเดี่ยว, See also: solitarily adv. solitariness n. solitary confinement การขังเดี่ยว
English-Thai: Nontri Dictionary
solitary(adj) เปลี่ยว,อยู่ลำพัง,สันโดษ,โดดเดี่ยว,อ้างว้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
solitary-เดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สันโดษ (adj.) solitary See also: reclusive, isolated
โดดเดี่ยว (v.) be solitary See also: be isolated, be lonely, be alone Syn. สันโดษ, ลำพัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's in solitary confinement somewhere.เขาขังเดี่ยวใน บางแห่ง
Ten years and not one single solitary word from you ?10 ปีที่ฉันไม่ได้ยิน จากคุณสักคำเดียว
Last week, I saw a purple martin... and the week before that, I saw a solitary vireo.อาทิตย์ที่แล้ว หนูเห็นนกนางแอ่นสีม่วง และสัปดาห์ก่อนนู้น หนูเห็นนกโซลิแทรี่วิรีโอ
Without the groups' strength, the solitary is condemned.ไม่มีพวก อยู่ โดดเดี่ยว จะประสบชะตากรรม
I can't remember how many times I put Linder in solitary for causing trouble with us.ฉันจำไม่ได้ว่าต้องจับลินเดอร์ เข้าห้องขังเดี่ยวไม่รู้ต่อกี่ครั้ง เพราะเขาสร้างปัญหา
Yes, you know, I-I think I have finally gotten used to my solitary existence.ใช่ รู้มัยผมคอดว่า ในที่สุดผมก็เริ่มชิน ที่ผมจะอยู่โดยลำพัง(โดดเดี่ยว)
I mean not for a single solitary moment, that you,that I,that Happy... oh,come here, baby,baby,come.ผมหมายความว่าไม่แม้แต่วินาทีเดียว ที่คุณ ที่ผม ที่แฮปปี้... โอ้ มานี่สิที่รัก ที่รักมาสิ โอ้
Gordon Stewart Northcott, it is the judgment of this court that you be conveyed to San Quentin Prison, where you'II be held in solitary confinement for a period of two years, until October 2, 1930;กอร์ดอน สจ๊วด นอร์ทคอทท์ ฟังคำพิพากษา ขอสั่งให้นำตัวไปจองจำที่คุกซานเควนติน
And the solitary confinement was clever.และห้องขังเดี่ยว มันเป็นอะไรที่ฉลาดมาก
Trinity's likely someone who's gone his own solitary way through life,-ทรีนิตี้ เหมือนคนที่ ชอบอยู่คนเดียวมา ตลอดชีวิต
Who's gone his own solitary way through life,ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว
Well, we have to assume that Gillespie was not a solitary event.เอาล่ะ เราต้องสันนิษฐาน กันก่อนว่ากิลส์บี้ ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว

solitary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孤胆[gū dǎn, ㄍㄨ ㄉㄢˇ, 孤胆 / 孤膽] solitary hero; maverick
孤胆英雄[gū dǎn yīng xióng, ㄍㄨ ㄉㄢˇ ㄒㄩㄥˊ, 孤胆英雄 / 孤膽英雄] solitary hero; maverick
[luǒ, ㄌㄨㄛˇ, 蠃] solitary wasp
畸零[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, 畸零] fractional part of a real number; odd fractional remnant; lone person; solitary
伶俜[líng pīng, ㄌㄧㄥˊ ㄆㄧㄥ, 伶俜] lonely; solitary
孤独[gū dú, ㄍㄨ ㄉㄨˊ, 孤独 / 孤獨] lonely; solitary
眇眇[miǎo miǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, 眇眇] sublime; solitary; distant or remote; to gaze off into the distance

solitary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たった一つ[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one
一人旅;独り旅[ひとりたび, hitoritabi] (n) travelling alone; solitary journey
一人暮らし(P);一人暮し;独り暮らし;ひとり暮し[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n) a single life; a solitary life; living alone; (P)
一本杉[いっぽんすぎ, ipponsugi] (n) (a) solitary cryptomeria tree
一本松[いっぽんまつ, ipponmatsu] (n) solitary pine tree
侘住い;佗住い;佗住居[わびずまい, wabizumai] (n) solitary life; wretched abode
孤城;弧城(iK)[こじょう, kojou] (n) solitary castle; isolated castle
孤舟[こしゅう, koshuu] (n) solitary boat
孤雁[こがん, kogan] (n) solitary wild goose (i.e. separated from its flock, esp. flying)
独居[どっきょ, dokkyo] (n,vs) solitude; solitary life
魚影[ぎょえい, gyoei] (n) outline of a solitary fish (as seen through the water when fishing, etc.)
一人(P);独り(P);1人[ひとり(P);いちにん(一人;1人), hitori (P); ichinin ( hitori ; 1 nin )] (n) (1) (esp. 一人) one person; (2) (ひとり only) (esp. 独り) alone; unmarried; solitary; (P)
寂しい(P);淋しい[さびしい(P);さみしい, sabishii (P); samishii] (adj-i) lonely; lonesome; solitary; desolate; (P)
[ひじり, hijiri] (n) (1) highly virtuous monk; (2) (hon) monk; (3) Buddhist solitary; (4) (See 高野聖・1) Buddhist missionary; (5) saint (i.e. a virtuous person); (6) (arch) (hon) emperor; (7) (in form 〜の聖) master; expert

solitary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary FR: seul
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitary ; single-handed ; single ; singleton ; solo FR: solitaire ; isolé ; seul
เอก-[pref. (adj.)] (ēka- = ēkka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอกา ; เอ้กา[adj.] (ēkā) EN: alone ; single ; one ; solitary FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka- = ēka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
หัวเดียวกระเทียมลีบ[v.] (hūadīokrath) EN: lead a solitary existence FR:
ขังเดี่ยว[v. exp.] (khang dīo) EN: put in a solitary confinement FR:
กอดหมอนข้าง[v. exp.] (køt mønkhān) EN: be solitary FR:
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
เงียบเหงา[v.] (ngīepngao) EN: be lonely ; be lonesome ; be alone ; be solitary FR: être seul
สันโดษ[adj.] (sandōt) EN: solitary ; lonely ; reclusive ; isolated ; recluse FR: solitaire ; isolé ; reclus
โตรด[adj.] (trōt) EN: solitary ; alone FR:
ว้า[adj.] (wā) EN: lonely ; solitary ; alone ; lonesome ; empty FR: seul ; solitaire
วิเวก[adj.] (wiwēk) EN: solitary ; deserted ; lonely ; lonesome FR:

solitary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isolation {f} (von Häftlingen)solitary confinement
Grausteißtinamu {m} [ornith.]Solitary Tinamou
Einsiedlerbekassine {f} [ornith.]Solitary Snipe
Einsamer Wasserläufer {m} [ornith.]Solitary Sandpiper
Graukopfvireo {m} [ornith.]Solitary Vireo
Stahlkassike {f} [ornith.]Solitary Cacique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solitary
Back to top