ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

increasingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *increasingly*, -increasingly-

increasingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
increasingly (adv.) อย่างมากขึ้น See also: อย่างเพิ่มพูนขึ้น Syn. more
English-Thai: Nontri Dictionary
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น,อย่างทวีคูณ,อย่างเพิ่มพูน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้น (adv.) increasingly See also: to a higher degree Syn. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น Ops. ลง, ลด
ฉับพลัน (adv.) increasingly See also: sharply, dramatically Syn. อย่างเร็ว
มากขึ้นไป (adv.) increasingly
ยิ่งขึ้นไป (adv.) increasingly Syn. มากขึ้นไป
อย่างรวดเร็ว (adv.) increasingly See also: sharply, dramatically Syn. อย่างเร็ว, ฉับพลัน
เพิ่มขึ้น (adv.) increasingly See also: to a higher degree Syn. มากขึ้น Ops. ลง, ลด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As time went by, he turned increasingly pale, and his eyes took on a sharp gleamเมื่อเวลาผ่านไป หน้าเขาซีดลง และตาของเขาส่องสว่าง
Because of our advances, Jap movements have become increasingly fluid - retreating at night, hiding during the day to avoid our aircraft.เพราะเราบุกเข้ามาเร็วมาก การเคลื่อนไหว.. ของกองทัพญี่ปุ่นจึงเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย มีการหลบไปตั้งหลักช่วงค่ำ..
It's my instinct that if you don't tell me where I can find this man, your life will become increasingly uncomfortable.ถ้าหากคุณไม่ยอมบอกว่า ไต้จื่อหลงอยู่ที่ไหน ผมคงต้องมารบกวนคุณอีกเรื่อยๆ
It looks like he may get increasingly violent with some women.มันดูเหมือนโจรอาจจะทำอะไรกับผู้หญิงมากกว่านี้
Unless of course that day has already arrived, the human genome project has discovered that tiny variations in man's genetic code are taking place at increasingly rapid rates.แน่นอนว่าวันนั้นได้มาถึงแล้ว ความลับโครงสร้างโครโมโซมของมนุษย์ ได้ถูกเปิดเผยแล้ว ตัวแปรต่างๆในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์
Actually, the research paper is on libraries and how during the digital age they're becoming increasingly obsolete for our generation.ที่จริงแล้ว เป็นรายงาน เกี่ยวกับ ห้องสมุด กับการค่อยๆ หมดสมัยไป ของมันในยุคดิจิตอล ต่อรุ่นของเรา
But around these parts, traditional increasingly means irrelevant.แต่ภูมิภาคแถบนี้ ไม่เห็นความสำคัญ ของการทำตามแบบแผนอยู่แล้ว
Each scenario has been increasingly complex.สถา๊ณที่แต่ละที่เพิ่มรายละเอียดขึ้นทุกที
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น
The same hopes and illusions that proliferate along with our needs, increasingly insatiable desires and profligacy.ความหวังและภาพลวงตาเดิมๆ ที่มาพร้อมกับความต้องการของพวกเรา ความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอ และไม่มีที่สิ้นสุด
What's left is increasingly unsuitable for agriculture.สิ่งที่เหลืออยู่คือการเพิ่มขึ้นของ เกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม
We look farther and farther afield in previously unspoilt territory and in regions that are increasingly difficult to exploit.เรามองไปไกลขึ้นและไกลขึ้นเรื่อยๆ ในเพื่อหาดินแดนที่ยัง ไม่ถูกทำลายก่อนหน้านี้ และยิ่งหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ

increasingly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日益[rì yì, ㄖˋ ㄧˋ, 日益] day by day; more and more; increasingly; more and more with each passing day
益发[yì fā, ㄧˋ ㄈㄚ, 益发 / 益發] increasingly; more and more; ever more; all the more

increasingly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P)
益々(P);益益;益;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P)

increasingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างรวดเร็ว[adv.] (yāng rūatre) EN: rapidly ; fast ; increasingly ; quickly ; in no time FR: rapidement ; en un rien de temps
ยิ่ง[adj.] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งขึ้น[adv.] (ying kheun) EN: more ; still more ; even more ; increasingly ; further FR: de plus en plus
ยิ่งขึ้นไป[adv.] (ying kheun ) EN: increasingly FR:
ยิ่งนัก[adv.] (ying-nak) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely FR:
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: become increasingly arrogant FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า increasingly
Back to top