ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*follower*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น follower, -follower-

*follower* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
camp follower (n.) ผู้ที่สนับสนุนกลุ่มหรือพรรคการเมือง แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก
follower (n.) ผู้ติดตาม See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้ Syn. disciple, adherent, supporter Ops. objector
followers (n.) คณะผู้ติดตาม See also: ข้าราชบริพาร Syn. retinue, servant
English-Thai: HOPE Dictionary
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
English-Thai: Nontri Dictionary
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Followers, Passiveสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนตาม (n.) follower See also: supporter Syn. ผู้ปฏิบัติตาม Ops. ผู้นำ
ช้างเท้าหลัง (n.) follower See also: wife Syn. ภรรยา, ผู้ตาม Ops. ช้างเท้าหน้า
บริวาร (n.) follower See also: henchman, lackey Syn. ลูกล้อ, ลูกสมุน, สมุน, พรรคพวก
ผู้ตาม (n.) follower See also: supporter Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม Ops. ผู้นำ
ผู้ปฏิบัติตาม (n.) follower See also: supporter Syn. คนตาม Ops. ผู้นำ
ภรรยา (n.) follower See also: wife Syn. ผู้ตาม Ops. ช้างเท้าหน้า
ลิ่วล้อ (n.) follower See also: henchman, lackey Syn. ลูกล้อ, ลูกสมุน, สมุน, บริวาร, พรรคพวก
ลูกล้อ (n.) follower See also: henchman, lackey Syn. ลูกสมุน, สมุน, บริวาร, พรรคพวก
ศาสนิกชน (n.) religion follower
สมัครพรรคพวก (n.) followers See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends Syn. พรรคพวก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Previous followers come here, and from far away, tooก่อนหน้านี้พวกเค้าเคยมา/N แต่ที่นี่มันไกลมาก
I've been studying how female Russian followers influenced Korean theology.ผมศึกษาเกี่ยวกับ การนับถือศาสนาของสาวๆ รัสเชีย ที่มีผลกระทบต่อศาสนาศาสตร์ของเกาหลีน่ะครับ
He and his followers are traveling down the coast in a clipper ship called the elizabeth dane."เขาและบรรดาผู้ติดตาม เดินทางรอนแรมจนมาถึงฝั่ง... ...ด้วยเรือใบที่มีชื่อว่าอลิซาเบธ แดน"
My wife is a follower of the Nazi's President, Hitler.ภรรยาของชั้นติดตามฮิตเลอร์
Dastardly follower in charge of badness?ผู้ติดตามเลวๆ ดูแลเรื่องความเลว
Many of our followers are married. Many of them have families.สาวกของเราหลายคน แต่งงานบ้างก็มีครอบครัว
Christ's followers had grown exponentially...... ชาวคริสต์ได้เติบใหญ่จนมิอาจควบคุม... ..
Jesus was viewed by many of his followers as a mighty prophet..ใน สายตาเหล่าสาวกต่างมององค์เยซูเป็นพระศาสดามหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่
One of your followers called you about the crime-scene photos.สาวกคนนึงโทรมาบอกท่านเกี่ยวกับรูปที่เกิดเหตุ
But gathering followers isn't the only thing he's interested.แต่การรวมรวบกองทัพไม่ได้เป็นอย่างเดียวที่มันสนใจ
I will start a series of earthquakes... that will collapse all of Gnarnia... and grow a new continent... where only I and my followers will live.ชั้นจะสาปให้มีแผ่นดินไว้ และกนาเนียก็จะพินาศ จะได้มีเมืองใหม่
The "trickle, flow, gush" strategy is designed to get base followers out.ยุทธวิธี "หยด, ไหล, ทะลัก" ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อพาผู้ติดตามออกมา

*follower* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天主教徒[tiān zhǔ jiào tú, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 天主教徒] Catholic; follower of Catholicism
教徒[jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 教徒] disciple; follower of a religion
追随者[zhuī suí zhě, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜˇ, 追随者 / 追隨者] follower; adherent; following
理学家[lǐ xué jiā, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 理学家 / 理學家] Rationalist or follower of Rationalism or Neo-Confucianism 理學|理学
弟子[dì zǐ, ㄉㄧˋ ㄗˇ, 弟子] disciple; follower

*follower* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーブフォロア[, ka-buforoa] (n) {comp} curve follower
トミズム[, tomizumu] (n) (obsc) Thomism (theology of Thomas Aquinas or his followers)
フォロワー[, forowa-] (n) follower
フロア(P);フロアー[, furoa (P); furoa-] (n) (1) floor; (2) follower; (P)
ミーハー(P);みいはあ[, mi-ha-(P); miihaa] (adj-na,n) (1) (abbr) (See みいちゃんはあちゃん) follower of each new fad; (2) (sl) poser; (P)
みいちゃんはあちゃん[, miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad
一家眷属[いっかけんぞく, ikkakenzoku] (n) one's family, relations, and followers
一族郎党[いちぞくろうとう, ichizokuroutou] (n) one's family and followers; one's whole clan
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P)
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator
付き馬[つきうま, tsukiuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers
付け馬;付馬[つけうま, tsukeuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P)
優婆塞[うばそく, ubasoku] (n) {Buddh} upasaka (devout male lay follower of Buddhism)
優婆夷[うばい, ubai] (n) {Buddh} upasika (devout female lay follower of Buddhism)
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees)
子分;乾児;乾分[こぶん, kobun] (n) (1) (See 手下) henchman; follower; (2) (子分 only) (arch) adopted child
子方[こかた, kokata] (n) (1) child's role in noh dance; child actor (in noh); (2) (See 親方・1) henchman; follower
宗徒[しゅうと, shuuto] (n) believer; follower
家の子郎党[いえのころうとう, ienokoroutou] (n) followers; adherents
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
従者[じゅうしゃ, juusha] (n) follower; attendant; valet; servant
服属[ふくぞく, fukuzoku] (n,vs) a follower; yield allegiance to
朱子学[しゅしがく, shushigaku] (n) (See 陽明学) neo-Confucianism (based on the teachings of Zhu Xi and his followers)
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら,いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix
腰巾着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist
追随者[ついずいしゃ, tsuizuisha] (n) acolyte; adherent; follower; imitator; copycat
陽明学[ようめいがく, youmeigaku] (n) (See 朱子学) neo-Confucianism (based on the teachings of Wang Yangming and his followers)
随従[ずいじゅう, zuijuu] (n,vs) following the lead of; playing second fiddle to; follower
飼い犬に手をかまれる;飼い犬に手を噛まれる[かいいぬにてをかまれる, kaiinunitewokamareru] (exp,v1) to be betrayed by a trusted follower
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower

*follower* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริชน[n.] (børichon) EN: followers FR:
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; white-robed female lay follower ; nun ; sister ; religious FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: Thai follower of Western customs ; [a Thai who puts on airs as if a Westerner] ; [a Thai who apes Westerners] FR:
ไข่แมว[n. prop.] (Khai Maēo) EN: Khai Meaw ; derogatory nickname for Thaksin’s followers FR: Khai Meaw
คนตาม[n.] (khontām) EN: follower FR: suiveur [m] ; suiveuse [f]
ลิ่วล้อ[n.] (liulø) EN: follower FR:
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: temple boy ; monk's follower FR:
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: disciple [m] ; adepte [m]
ลูกศิษย์ลูกหา[n. exp.] (lūksit lūk ) EN: disciples ; followers FR:
แม่ยก[n. exp.] (maē yok) EN: patroness-fan ; female followers of a certain age FR:
ปัญจวัคคีย์[n.] (panjawakkhī) EN: the five ascetics who eventually became followers of the Buddha FR:
ปริชน[n.] (parichon) EN: followers FR:
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
ผู้ตาม[n.] (phūtām) EN: follower ; supporter FR: entourage [m]
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide ; follower FR: disciple [m] ; partisan [m]
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: follower FR: follower [m] (anglic.)
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakph) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends FR: partisans [mpl] ; clique [f]
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สานุศิษย์[n.] (sānusit) EN: disciple ; follower ; adherent ; student FR: disciple [m] ; partisan [m]
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee FR: disciple [m]
ศิษย์[n.] (sit) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]
สุนัขรับใช้[n. exp.] (sunak rapch) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]

*follower* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anodenbasisschaltung {f} [electr.]cathode follower
Nockenstößel {m}cam follower; tappet
Kathodenverstärker {m}cathode follower
Kurvenleser {m}curve follower

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *follower*
Back to top