ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supporter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supporter*, -supporter-

supporter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supporter (n.) ผู้สนับสนุน See also: ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปการะ Syn. helper, adherent, patron, sponsor
supporter (n.) อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา See also: เครื่องช่วยปกป้องร่างกาย Syn. supporting garment
supporter (n.) เครื่องค้ำบนแผ่นโล่
supporters (n.) ผู้สนับสนุน Syn. entourage
English-Thai: HOPE Dictionary
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด
English-Thai: Nontri Dictionary
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาจับหลัก (n.) wood supporter of the dead´s chin in urn-shaped casket
คนช่วย (n.) supporter See also: helper Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนสนับสนุน
คนสนับสนุน (n.) supporter See also: helper Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนช่วย
คนอุปถัมภ์ค้ำชู (n.) supporter See also: patron Syn. ผู้อุปถัมภ์
คอสอง (n.) supporter See also: supporting post
ที่พึ่ง (n.) supporter See also: protection, sanctuary, shelter Syn. ที่พึ่งพิง, ร่มโพธิ์ร่มไทร
ที่พึ่งพิง (n.) supporter See also: protection, sanctuary, shelter Syn. ร่มโพธิ์ร่มไทร
ผู้ช่วยเหลือ (n.) supporter See also: helper, sponsor, assistant, backer Syn. ผู้ส่งเสริม Ops. ผู้คัดค้าน
ผู้ช่วยเหลือ (n.) supporter See also: helper Syn. เส้น, พวกพ้อง, คนช่วย, คนสนับสนุน
ผู้ส่งเสริม (n.) supporter See also: helper, sponsor, assistant, backer Syn. ผู้ช่วยเหลือ Ops. ผู้คัดค้าน
ผู้สนับสนุน (n.) supporter See also: helper, sponsor, assistant, backer Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ Ops. ผู้คัดค้าน
ผู้อุปถัมภ์ (n.) supporter See also: sponsor, giver, guardian, contributor Syn. ผู้อุปการะ
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู (n.) supporter See also: patron Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู
ฝ่ายสนับสนุน (n.) supporter See also: supporting group
อุปการี (n.) supporter See also: patron, helper, benefactor
เส้นสาย (n.) supporter See also: helper Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนช่วย, คนสนับสนุน
ระแนะ (n.) supporter of a building and house-post
แระ (n.) supporter of a building and house-post Syn. ระแนะ
ธรรมธาดา (n.) law-supporter See also: the great upholder of dharma, moral person Syn. ผู้ทรงธรรม
ผู้ทรงธรรม (n.) law-supporter See also: the great upholder of dharma, moral person
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was a big supporter of...เขาเป็นสมุนมือขวาของ
She is an enthusiastic supporter of Kira and she was in the studio that day.เธอเป็นผู้สนับสนุนคิระและสตูดิโอเมื่อวานนี้
Though I happily be a supporter of your Church for as long as I can.แต่ฉันยินดีรับเป็นผู้อุปถัมภ์ โบสถ์ของเธอไปตลอด
The biggest Dan Humphrey supporter in all of manhattan.เปิดตัว แดน ฮัมพ์ฟรี่ ผู้ยิ่งใหญ่แห่ง แมนฮัตตัน
Karl was always a big supporter of the arts.คาร์ลเป็นพวกสนับสนุนงานศิลป์ตัวพ่อเลยล่ะ
No, it turns out that one of the vice presidents of American Airlines is a big supporter of the arts or something, so when I told him your Glee Club's sob story, he gladly came up with the ticketsไม่เคย รองประธานคนหนึ่งของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ เป็นแฟนพันธุ์แท้ ทางด้านศิลปะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ
Tosa's no longer a supporter of the Shogunate.เราโทสะจะไม่อยู่ข้างโชกุนอีกต่อไป
A vocal member of the NRA and a steadfast supporter of the second amendment,เสียงของสมาชิก NRA และเป็นผู้สนับสนุนที่มั่นคงจากการแก้ไขครั้งที่สอง
Your political future, Tom, is wide open, and you have a powerful supporter in me.โอกาศด้านทางการเมืองก็จะเปิดรอคุณอยู่ และนายจะได้รับการสนับสนุนจากฉัน
You do realize that Volker Industries is one of the biggest employers in the state, and that Tommy Volker is a huge supporter of the governor?คุณรู้ไหมว่า โวลเกอร์อินดัสทรี เป็นหนี่งในผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ และที่ทอมมี่เป็นผู้สนับสนุนใหญ่ ของผู้ว่าการรัฐ?
Listen, you've been a loyal friend and supporter for years;ฟังนะ คุณเป็นทั้งเพื่อน และผู้สนับสนุนที่ภักดีกับผมมาหลายปี
Rumors have surfaced that a rich supporter is hiding Snowden somewhere in the Hong Kong hills in a private mansion.มีข่าวลือว่ามีเศรษฐีที่สนับสนุน พาสโนว์เดนไปซ่อนตัว ในแมนชั่นส่วนตัวในแถบภูเขาของฮ่องกง

supporter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拥护者[yōng hù zhě, ㄩㄥ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, 拥护者 / 擁護者] supporter (person)
三角腹带[sān jiǎo fù dài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 三角腹带 / 三角腹帶] athletic supporter
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
捍卫者[hàn wèi zhě, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜˇ, 捍卫者 / 捍衛者] proponent; supporter; upholder
支持者[zhī chí zhě, ㄓ ㄔˊ ㄓㄜˇ, 支持者] supporter

supporter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニーサポーター[, ni-sapo-ta-] (n) knee supporter
屋台骨[やたいぼね, yataibone] (n) framework; mainstay; support; supporter
賛助員[さんじょいん, sanjoin] (n) backer; supporter
金主[きんしゅ, kinshu] (n) financial backer or supporter
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P)
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P)
働き手[はたらきて(P);はたらきで, hatarakite (P); hatarakide] (n) worker; breadwinner; supporter; able person; able man; (P)
助っ人[すけっと, suketto] (n) (col) helper; supporter; second; backer; (P)
後ろ盾(P);後ろ楯[うしろだて, ushirodate] (n) (1) backing; support; backer; supporter; patron; sponsor; (2) shield that protects one's back; (P)
後援者[こうえんしゃ, kouensha] (n) supporter; sponsor; patron; backer
応援者[おうえんしゃ, ouensha] (n) supporter; cheerer (e.g. from the sidelines at a sporting event); rooter
扶養者[ふようしゃ, fuyousha] (n) supporter; breadwinner
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer
黒子;黒衣[くろご;くろこ, kurogo ; kuroko] (n) (1) stage assistant dressed in black (in kabuki); stagehand; prompter; (2) behind-the-scenes supporter; string-puller

supporter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist ; give assistance ; give a hand FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir ; venir en aide (à) ; donner un coup d'épaule (à qqn)
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
แฟนบอล[n. exp.] (faēn bøn) EN: FR: supporter de football [m] ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; aficionado [m] ; tifosi [mpl]
แฟนบอลบุรีรัมย์[n. exp.] (faēn bøn Bu) EN: FR: supporter de Buriram [m]
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear FR: endurer ; supporter ; tolérer
ให้การสนับสนุน[v. exp.] (hai kān san) EN: support ; help ; encourage FR: apporter son soutien ; soutenir ; supporter ; encourager
หิตกร[n.] (hitakøn) EN: supporter FR:
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance ; prop up FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
กาจับหลัก[n.] (kājaplak) EN: wood supporter of the dead's chin in urn-shaped casket FR:
คอสอง[n.] (khøsøng) EN: supporter FR:
คู่บารมี[n.] (khūbāramī) EN: court favorite ; longtime supporter FR:
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: support ; provide for FR: supporter ; fournir
นาถ[n.] (nāt) EN: supporter ; helper ; protector FR: défenseur [m] ; protecteur [m] ; soutien [m]
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster FR: supporter ; soutenir
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear ; maintain self-control ; restrain oneself FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer ; se maîtriser
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; have patience ; be patient ; put up with ; tolerate FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir
ผู้ช่วยเหลือ[n. exp.] (phū chūayle) EN: assistant ; supporter FR: assistant [m] ; assistante [f] ; aideur [m] (vx - r.)
ผู้สนับสนุน[n. exp.] (phū sanapsa) EN: backer ; supporter ; promoter ; sponsor ; booster ; advocate FR: soutien [m] ; promoteur [m] ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; sponsor [m] (anglic.) ; bienfaiteur [m] ; avocat [m] (fig.)
ผู้ตาม[n.] (phūtām) EN: follower ; supporter FR: entourage [m]
ผู้อุปการะ[n. exp.] (phū uppakār) EN: benefactor ; sponsor ; patron ; supporter FR:
ผู้ยุยง[n. exp.] (phū yuyong) EN: instigator ; provocateur ; abettor ; assistant ; helper ; supporter FR:
แระ[n.] (rae) EN: supporter of a building and house-post FR:
รอง[v.] (røng) EN: support ; bear ; bolster FR: supporter ; soutenir
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
สปอนเซอร์[v.] (sapønsoē) EN: sponsor ; backer ; supporter ; patron FR: sponsor [m] (anglic.)
ส่งเสีย[v. exp.] (songsīa) EN: support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially FR: faire vivre ; entretenir ; supporter financièrement ; subvenir aux besoins de
สู้ทน[v.] (sūthon) EN: endure ; put up with FR: endurer ; permettre ; souffrir ; supporter ; tolérer ; faire avec
ธรรมธาดา[n.] (thammathādā) EN: law supporter FR:
ทายก[n.] (thāyok) EN: grantor ; almsgiver ; donor ; benefactor ; lay supporter of Bhikkhus ; lay giver FR:
ที่พึ่ง[n.] (thīpheung) EN: supporter ; backer FR:
ตัวยง[n. exp.] (tūa yong) EN: diehard fan FR: supporter acharné [m]
อุปการี[n.] (uppakārī = ) EN: supporter ; patron ; helper ; benefactor FR: bienfaiteur [m]
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially) FR: aider financièrement ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière ; aider
ให้กำลังใจ[v. exp.] (hai kamlang) EN: encourage ; support ; give encouragement ; cheer on ; give moral support FR: encourager ; stimuler ; supporter
จุน[v.] (jun) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help FR: soutenir ; supporter
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supporter
Back to top