ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disciple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disciple*, -disciple-

disciple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disciple (n.) ลูกศิษย์ See also: สานุศิษย์, ศิษย์, ผู้ติดตาม, สาวก Syn. follower, learner Ops. agnostic
English-Thai: HOPE Dictionary
disciple(ดิไซ'เพิล) n. สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม. vt. ทำให้เป็นศิษย์,สอน, See also: discipleship n. ดูdisciple, Syn. follower
disciples of christsนิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์มีพิธีล้างบาปโดยการจุ่มน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
disciple(n) สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disciplesผู้นับถือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมันเตวาสิก (n.) disciple See also: follower, adherent, pupil, believer, who studies the disciplinary regulations of the Buddhist Syn. อันเตวาสิก
ผู้เจริญรอยตาม (n.) disciple See also: follower, adherent, devotee Syn. ศิษย์, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์
ลูกศิษย์ (n.) disciple See also: follower, adherent, apostle, pupil, student Syn. ศิษย์ Ops. ครู, อาจารย์
ศิษยานุศิษย์ (n.) disciple See also: follower, adherent, devotee Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, สานุศิษย์
สานุศิษย์ (n.) disciple See also: adherent, follower Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์
สาวก (n.) disciple See also: follower, adherent, devotee Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์
อันเตวาสิก (n.) disciple See also: follower, adherent, pupil, believer, who studies the disciplinary regulations of the Buddhist
ลูกศิษย์ลูกหา (n.) disciples See also: followers Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์
ก้นกุฏิ (n.) one´s favorite disciple See also: factotum, majordomo
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A true disciple Knows another's woesคนดีแท้จริง จะคิดถึงความทุกข์คนอื่น
From today onwards, you will be a disciple of Quan Zhen Sect.นับแต่นี้ไป เจ้าจะได้เป็นศิษย์ของช้วนจิน.
As master and disciple we will rule.ในถานะครูกับลูกศิษ เราจะเป็นใหญ่
Which disciple will leave their master in the lurch?มีศิษย์คนไหนที่ทิ้งอาจารย์ไว้แบบนี้?
More than his brother, disciple more money addition ofเป็นพี่ใหญ่ เก็บผลประโยชน์ทั้งหมดไป
â™" Smallville 9x10 â™" Disciple Original Air Date on January 29, 2010 ♪ somebody save me ♪ â™" "Save Me" performed by Remy Zero â™"Smallville Season 9 Episode 10 Somebody save me เพลง Save Me ของวง Remy Zero
A disciple definitely takes after the master!นักเรียน แค่เรียนรู้จากคุณครูของเค้า!
Hope you can master to disciple believers receiveหวังว่าท่านจะเมตตารับข้าเป็นบุตรบุญธรรมซักคนนึงได้มั้ย
I was his disciple geniusข้าติวชานผู้ช่วยมือสอง
This disciple will surely surpass you, Master and will complete the journey to master Joseon's martial arts.การฝึกนี้จะเอาชนะท่านแน่ๆครับ อาจารย์ และจะทำให้การเดินทางเพื่อ เป็นจ้าวยุทธ์ในโชซอนสำเร็จ
Lot 232. Disciple of Boris Gregorian, Thurst.ชิ้นที่สองร้อยสามสิบสอง "เธิร์สต์" ศิษย์ของบอริลกริกอเรียน
From today, you are a disciple of Buddha.นับจากนี้ เจ้าเป็นศิษย์แห่งตถาคต

disciple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宗教徒[zōng jiào tú, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 宗教徒] adherent of religion; disciple
[tú, ㄊㄨˊ, 徒] apprentice; disciple
徒弟[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 徒弟] apprentice; disciple
弟子[dì zǐ, ㄉㄧˋ ㄗˇ, 弟子] disciple; follower
教徒[jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 教徒] disciple; follower of a religion
门徒[mén tú, ㄇㄣˊ ㄊㄨˊ, 门徒 / 門徒] disciple
门生[mén shēng, ㄇㄣˊ ㄕㄥ, 门生 / 門生] disciple; student (of a famous master)

disciple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番弟子[いちばんでし, ichibandeshi] (n) the (one's) best pupil; the (one's) top disciple
孔門[こうもん, koumon] (n) disciple of Confucius; Confucian school
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen)
高弟[こうてい, koutei] (n) best pupil; leading disciple
高足[こうそく, kousoku] (n) best student; leading disciple
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P)
七衆[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees)
使徒[しと, shito] (n,adj-no) apostle; disciple; (P)
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer
声聞[しょうもん, shoumon] (n) (1) sravaka (disciple of Buddha); (2) adherent of Hinayana Buddhism
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice
教え子[おしえご, oshiego] (n) student; disciple; (P)
江湖[ごうこ, gouko] (n) Zen disciples
軍律[ぐんりつ, gunritsu] (n) martial law; articles of war; military disciple; military law

disciple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันเตวาสิก[n.] (antēwasik) EN: disciple FR:
ชินบุตร[n.] (chinnabut) EN: monk ; disciple of the Buddha FR:
ชิโนรส[n.] (chinōrot) EN: monk ; disciple of the Buddha FR:
คฤหัสถ์[n.] (khareuhat) EN: layman ; lay disciple FR:
ก้นกุฏิ[n.] (konkuti = k) EN: one s favorite disciple FR:
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: disciple [m] ; adepte [m]
ภักตะ[n.] (phakta) EN: loyalist ; disciple FR: loyaliste [m]
ภักต-[pref.] (phakta-) EN: loyalist ; disciple FR: loyaliste [m]
ภักติ[n.] (phakti) EN: loyalist ; disciple FR: loyaliste [m]
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide ; follower FR: disciple [m] ; partisan [m]
ประสก[n.] (prasok) EN: lay disciple ; [title of a lay disciple] ; pious Buddhist FR:
สานุศิษย์[n.] (sānusit) EN: disciple ; follower ; adherent ; student FR: disciple [m] ; partisan [m]
ศราพก[n.] (sarāphok) EN: disciple ; student FR:
ศราวก[n.] (sarāwok) EN: disciple ; student FR:
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee FR: disciple [m]
ศิษย์[n.] (sit) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]
ศิษย์ก้นกุฏิ[n. exp.] (sit konkuti) EN: disciple FR: disciple [m]
ธรรมันเตวาสิก[n.] (thammantēwā) EN: disciple FR:
อัครสาวก[X] (akkhrasāwok) EN: the principle disciples of the Buddha ; Sariputta and Moggallana FR:
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
จตุรงคสันนิบาต[n.] (jaturongkha) EN: Buddhist All Saints Day ; Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
จาตุรงคสันนิบาต[n.] (jāturongkha) EN: Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
ลูกศิษย์ลูกหา[n. exp.] (lūksit lūk ) EN: disciples ; followers FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disciple
Back to top