ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

objector

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *objector*, -objector-

objector ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
objector (n.) ผู้ตั้งเป้าไปที่บางสิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
objector, conscientiousผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I would, mate, but I've told you, I'm a conscientious objector when it comes to tax.ฉันก็คงจะจ่ายให้ แต่ฉันบอกแล้วไงว่ารู้สึกต่อต้าน เรื่องการเสียภาษี
You're a conscientious objector, and you joined the Army?คุณเป็นสำนึกทางมโนธรรมและ คุณเข้าร่วมในกองทัพหรือไม่
You see, Private Doss is a conscientious objector.คุณจะเห็นดอสส่วนตัวเป็นสำนึก ทางมโนธรรม
But he is a legitimate conscientious objector, and he must be allowed to work as a combat medic, provided he qualifies in all other areas of his training.แต่เขาก็สำนึกทางมโนธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และเขาจะต้องได้รับอนุญาตให้ ทำงานเป็นแพทย์ต่อสู้ มีให้เขามีคุณสมบัติในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งหมดของการฝึกอบรมของเขา
"The defendant's rights as a conscientious objectorสิทธิของจำเลยในฐานะผู้คัดค้าน ที่ขยันขันแข็ง

objector ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegsdienstverweigerer {m}conscientious objector
Wehrdienstverweigerer {m}conscientious objector

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า objector
Back to top