ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clique

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clique*, -clique-

clique ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clique (n.) กลุ่มคนที่สมาคมเฉพาะพวกของตน Syn. coterie, set, clan
English-Thai: HOPE Dictionary
clique(คลิค) n. พวก,คณะ,กลุ่ม,หมู่,ก๊ก,ชมรม vi. จัดกลุ่มขึ้น vt.เข้ากลุ่ม, See also: cliquey,cliquy adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
clique(n) พวก,คณะ,ก๊ก,หมู่,กลุ่ม,ชมรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cliqueพรรคพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it seemed like every clique had its own problems.มันเหมือนกับว่าแต่ละคน ก็มีปัญหาต่างๆกัน.
Can I just say that we don't have a clique problem at this school?หนูขอพูดแค่ว่า เราไม่มีปัญหากับใครในโรงเรียนได้มั้ยคะ?
And Gretchen found herself a new clique and a new queen bee to serve.และเกรทเชนค้นพบสมาคมใหม่ของเธอเอง กับผึ้งนางพญาตัวใหม่เพื่อมารับใช้
Look, you have your popular clique and your footballฟังนะ เธอเป็นนักกีฬาดังโคตรๆ มีแฟนสวยโคตรๆ
I wish. A clique requires friends.หวังว่าน่ะสิ เรื่องซ้ำซากจะเกิดขึ้นน่ะต้องมีเพื่อน
Apparently that's how this clique worked.เห็นได้ชัดว่า นั่นเป็นสิ่งที่กลุ่มคนทำกัน
Well, maybe it's a clique inside a clique.อาจจะเป็นกลุ่มคนในกลุ่มคน
The chic clique didn't appreciate my accessorization skills.พวกสาวๆ ไม่ชอบ ทักษะการเจาะของฉัน โดยเฉพาะเมื่อฉันพยายาม
I've been told your whole little clique didn't show up at school today.ฉันรู้ว่าเพื่อนในกลุ่มก๊วนเล็กๆของเธอทุกคน ไม่โผล่หัวมาโรงเรียนในวันนี้
Get in the right clique and you're set for life.เข้าให้ถูกพรรค แล้วตั้งตัวซะ
Being HAN Kang-sik's clique is my biggest chance in life.การเป็นก๊วนของฮันคังซิก คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตผม
Which clique you're in matters.ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นของก๊วนไหน

clique ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朋党[péng dǎng, ㄆㄥˊ ㄉㄤˇ, 朋党 / 朋黨] clique
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
[fá, ㄈㄚˊ, 阀 / 閥] clique; valve
余党[yú dǎng, ㄩˊ ㄉㄤˇ, 余党 / 餘黨] remnants (of a defeated clique); rump

clique ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
党閥[とうばつ, toubatsu] (n) (party) faction or clique
徒党[ととう, totou] (n,vs,adj-no) conspirators; faction; cabal; clique
軍閥[ぐんばつ, gunbatsu] (n) military clique or party
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P)
一党[いっとう, ittou] (n,adj-no) party; clique; (P)
右翼団体[うよくだんたい, uyokudantai] (n) right-wing organization (clique) (organisation)
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P)
学閥[がくばつ, gakubatsu] (n) alma mater clique; old school tie
[は, ha] (n,n-suf) clique; faction; school; (P)
財閥[ざいばつ, zaibatsu] (n,adj-no) zaibatsu; plutocrats; financial clique; chaebol (Korean); (P)

clique ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; party ; group ; faction ; clique FR: côté [m] ; parti [m] ; groupe [m]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
ก๊ก[n.] (kok) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
หมู่คณะ[n.] (mūkhana) EN: staff ; clique ; bloc ; organization FR:
มุ้ง[n.] (mung) EN: clique FR:
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakph) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends FR: partisans [mpl] ; clique [f]
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen k) EN: split into factions ; form cliques FR:
คลิก[v.] (khlik) EN: click FR: cliquer
คลิกขวา[v. exp.] (khlik khwā) EN: FR: cliquer avec le bouton droit
คลิกเลือก[v. exp.] (khlik leūak) EN: click on FR: cliquer
คลิกเมาส์[v. exp.] (khlik mao) EN: click (a computer mouse) FR: cliquer (la souris)
คลิกเมนู[v. exp.] (khlik mēnū) EN: FR: cliquer dans le menu
คลิกลูกศร = คลิกที่ลูกศร[v. exp.] (khlik lūksø) EN: FR: cliquer la flèche
คลิกปุ่ม = คลิกที่ปุ่ม[v. exp.] (khlik pum =) EN: FR: cliquer un bouton
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กรุปวัฏจักร[n. exp.] (krup wattaj) EN: cyclic group FR: groupe cyclique [m]
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip of clothing by trickery ; show one's true colours ; unmask FR: prendre ses cliques et ses claques
ยกเค้า[v.] (yokkhao) EN: steal everything ; burgle FR: prendre ses cliques et ses claques

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clique
Back to top