ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

servant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *servant*, -servant-

servant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
servant (n.) คนรับใช้ See also: ทาสรับใช้, ผู้ให้บริการ Syn. attendant, helper, lackey, slave
servant (n.) ลูกจ้าง See also: ข้าราชการ Syn. public servant, civil servant
English-Thai: HOPE Dictionary
servant(เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส, Syn. housekeeper,maid,butler
English-Thai: Nontri Dictionary
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
servantลูกจ้าง, คนใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองตรวจคนเข้าเมือง (n.) Civil Servant Provident Fund
ตม. (n.) Civil Servant Provident Fund Syn. กองตรวจคนเข้าเมือง
ข้าทาสบริการ (n.) servant See also: slave Syn. คนใช้, บ่าวไพร่
คนรับใช้ (n.) servant See also: valet, maid, housemaid Syn. คนใช้, บ่าว, ขี้ข้า Ops. เจ้านาย, นาย
คนใช้ (n.) servant See also: maid, maidservant, housemaid Syn. คนรับใช้, สาวใช้, หญิงรับใช้ Ops. เจ้านาย, นาย
ช่วงบาท (n.) servant See also: maid Syn. คนรับใช้
บ่าว (n.) servant Syn. บ่าวไพร่, คนใช้
บ่าวไพร่ (n.) servant See also: slave Syn. คนใช้, ข้าทาสบริการ, บ่าวไพร่
ผู้รับใช้ (n.) servant See also: domestic helper Syn. คนรับใช้, คนใช้ Ops. เจ้านาย
ภฤตย์ (n.) servant Syn. คนรับใช้, คนใช้
ภัจ (n.) servant Syn. ภฤตย์, คนรับใช้, คนใช้
หญิงรับใช้ (n.) servant See also: maid, maidservant, housemaid Syn. คนรับใช้, สาวใช้ Ops. เจ้านาย, นาย
manservants (n.) คำนามพหูพจน์ของ manservant
กบข. (n.) Civil Servant´s Pension and Retirement Benefit Fund Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือน (n.) civil servant See also: government employee, government officer, civil official Syn. ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ
ข้าเก่า (n.) old servant See also: slave since childhood, one born in slavery Syn. คนเก่าคนแก่
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง (n.) old servant See also: slave since childhood, one born in slavery Syn. ข้าเก่า, คนเก่าคนแก่
คนเก่าคนแก่ (n.) old servant See also: slave since childhood, one born in slavery Syn. ข้าเก่า
ช่างพินิจพิเคราะห์ (adj.) observant See also: eagle-eyed, sharp-eyed, attentive, vigilant
ช่างสังเกต (v.) be observant Syn. ตาไว, ช่างพินิจพิเคราะห์, ช่างสังเกตสังกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every night Ezio goes to the black servant girlทุกกลางคืน Ezio ไปถึงเด็กผู้หญิงคนใช้ the black
He's a tireless, selfless servant of the Lord.เขาเป็นสาวกของพระเจ้า ผู้เหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า
Of course I will not detain you, but let me go, or let the servant go and fetch Mr and Mrs Gardiner.ได้เลยครับผมจะไม่เหนี่ยวรั้งคุณไว้ตอนนี้ ให้ผมไปหรือให้คนรับใช้ไปตามหาคุณและคุณนายการ์ดิเนอร์ก็ได้
The servant boy who got us out.เด็กรับใช้ที่ช่วยให้เราออกไป
May I respectfully remind His Majesty that I am not his servant but his guest!หม่อมฉันขอย้ำด้วยความเคารพ ฝ่าพระบาท ว่าหม่อมฉันไม่ใช่ข้าราชบริพารของพระองค์ แต่เป็นพระราชอาคันตุกะของพระองค์ !
We cannot have the servant bowing every time somebody walks into the banquet.We cannot have the servant bowing every time somebody walks into the banquet.
I think a servant of the enemy would look fairer...ไม่มีทางเลือกเราต้องเชื่อเขา
I am a servant of the Secret Fire, wielder of the flame of Anor.ข้าคือผู้รับใช้แห่งไฟลึกลับ ผู้ถือเปลวไฟแห่งอานอร์
She wasn't royalty at all, but a geek, a loser, a servant girl.เธอไม่ใช่คนหรูเลิศทั้งสิ้น แต่เธอเป็นตัวตลก เธอคือผู้แพ้ เป็นสาวเสิร์ฟ
Someday if you are fortunate, you will have a patron too. Don't kneel, you aren't a servant girl anymore.อย่าคุกเข่า เธอไม่ใช่คนรับใช้อีกต่อไปแล้ว
First it's eunuchs, then servant girls, and now this!ตอนแรกก็เป็นขันที จากนั้นก็ให้เป็นสาวใช้ พอตอนนี้
When I worked as a servant in my youth...ตอนที่ข้าเป็นเด็ก ข้าเคยเป็นเด็กรับใช้

servant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, 以利亚敬 / 以利亞敬] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13
[yì, ㄧˋ, 役] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle
勤杂[qín zá, ㄑㄧㄣˊ ㄗㄚˊ, 勤杂 / 勤雜] odd jobs; servant or army orderly doing odd jobs
丫环[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, 丫环 / 丫環] servant girl; maid; same as 丫頭|丫头
丫头[yā tóu, ㄧㄚ ㄊㄡˊ, 丫头 / 丫頭] servant girl; maid
丫环[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, 丫环 / 丫鬟] slave girl; servant girl; maid; same as 丫頭|丫头
丫鬟[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, 丫鬟] slave girl; servant girl; maid; same as 丫頭|丫头
跟班[gēn bān, ㄍㄣ ㄅㄢ, 跟班] attendant; footman (servant)
[jie, ㄐㄧㄝ˙, 价 / 價] great; good; middleman; servant
[sī, ㄙ, 厮 / 廝] mutually; with one another; manservant; boy servant; guy (derog.)
主仆[zhǔ pú, ㄓㄨˇ ㄆㄨˊ, 主仆 / 主僕] master and servant
主子[zhǔ zi, ㄓㄨˇ ㄗ˙, 主子] Master (term used by servant); Your Majesty; operator (of machine)
伙计[huǒ jì, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 伙计 / 伙計] partner; fellow; mate; waiter; servant; shop assistant
走卒[zǒu zú, ㄗㄡˇ ㄗㄨˊ, 走卒] pawn (i.e. foot soldier); servant; lackey (of malefactor)
公仆[gōng pū, ㄍㄨㄥ ㄆㄨ, 公仆 / 公僕] public servant
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 傔] servant
[pú, ㄆㄨˊ, 仆 / 僕] servant
仆人[pú rén, ㄆㄨˊ ㄖㄣˊ, 仆人 / 僕人] servant
仆役[pú yì, ㄆㄨˊ ㄧˋ, 仆役 / 僕役] servant
[tái, ㄊㄞˊ, 儓] servant
奴仆[nú pú, ㄋㄨˊ ㄆㄨˊ, 奴仆 / 奴僕] servant
[sī, ㄙ, 廝] servant
用人[yòng rén, ㄩㄥˋ ㄖㄣˊ, 用人] servant
[yōng, ㄩㄥ, 佣 / 傭] to hire; to employ; servant; hired labourer; domestic help

servant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite)
サーバント[, sa-banto] (n) servant
パブリックサーバント[, paburikkusa-banto] (n) public servant
下女[げじょ, gejo] (n) maid servant
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her
官人[かんにん;かんじん;つかさびと, kannin ; kanjin ; tsukasabito] (n) (arch) government official (esp. one of low to medium rank); public servant
宿下がり[やどさがり, yadosagari] (n) (short-term) leave allowed a servant
従者[じゅうしゃ, juusha] (n) follower; attendant; valet; servant
渡り奉公[わたりぼうこう, watariboukou] (n) working as a servant for a series of masters
禿[はげ(P);かぶろ;かむろ, hage (P); kaburo ; kamuro] (n) (1) baldness; bald head; (2) (かぶろ, かむろ only) children's hairstyle of short untied hair; children with short untied hair; (3) (かぶろ, かむろ only) (See 太夫・3,天神・6) young girl working as a servant for a high-class prostitute (Edo period); (P)
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me
被官;被管[ひかん, hikan] (n) (1) lower government office (ritsuryo period); (2) servant of a higher ranking person (during the middle ages); retainer; (3) servant of an urban family; (4) (See 被官百姓) serf
進士[しんし;しんじ;しじ(ok), shinshi ; shinji ; shiji (ok)] (n) (1) (See 科挙) palace examination (national Chinese civil servant examination based largely on classic literature); someone who has passed this examination; (2) (See 式部省) examination for promotion in the Ministry of Ceremonies (based largely on political duties and Chinese classics); someone who has passed this examination
部屋子[へやご, heyago] (n) (1) (See 部屋住み) young adult still living at home; dependent; (2) (See 部屋方) female servant working for a lady-in-waiting working in the inner part of a lord's house (Edo period); (3) freeloader living in a samurai's house; (4) young kabuki actor in service of a master (Edo period)
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant)
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant)
ノンキャリア[, nonkyaria] (n) non career (i.e. civil servants not on track for high-ranking positions)
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
下僕[げぼく, geboku] (n) (arch) manservant
下女下男[げじょげなん, gejogenan] (n) servants
下男[げなん, genan] (n) manservant
下郎[げろう, gerou] (n) servant; valet; menial
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P)
下野[げや, geya] (n,vs) (1) (of a public servant) retirement from public office; (2) (of a political party) (See 野党) going into opposition; losing power; (P)
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
主従[しゅうじゅう;しゅじゅう, shuujuu ; shujuu] (n) master and servant; lord and retainer; employer and employee
仕え女[つかえめ, tsukaeme] (n) maidservant
仕着せ;為着;仕着;四季施(ateji)[しきせ, shikise] (n) livery; servant's clothes provided by employers
使丁[してい, shitei] (n) servant; janitor; messenger
[やつがれ, yatsugare] (pn,adj-no) (1) (male) I; me; (2) you (used addressing young children); (3) (See しもべ) manservant; (P)
僕;下部[しもべ, shimobe] (n) servant; manservant; menial
公務員研修所[こうむいんけんしゅうじょ, koumuinkenshuujo] (n) training institute for civil servants
冠者[かじゃ;かんじゃ, kaja ; kanja] (n) young person; young servant; young man come of age (at 16)
口入れ人[くちいれにん, kuchiirenin] (n) go-between; intermediate; agent (e.g. for employing servants)
召し使い;召使い;召使[めしつかい, meshitsukai] (n) servant; menial
女部屋[おんなべや, onnabeya] (n) (1) (See 男部屋) room for female servants; (2) room where there are women; (3) (See 女牢) jail for women
奴僕[ぬぼく;どぼく, nuboku ; doboku] (n) (arch) manservant; footman
奴隷[どれい, dorei] (n,adj-no) (1) slave; servant; (2) slavery; (P)
家事手伝い[かじてつだい, kajitetsudai] (n) domestic help; domestic helper; domestic servant; maid

servant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; souffre-douleur [m]
บ่าวไพร่[n.] (bāophrai) EN: servant FR:
บริจาริกา[n.] (børijārikā) EN: female attendant; female servant FR: bonne [f] ; domestique [f] ; servante ]f] ; employée de maison [f]
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak) EN: halyard FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
ช่วงบาท[n.] (chūangbāt) EN: servant FR:
ชุดข้าราชการ[n. exp.] (chut khārāt) EN: civil servant uniform FR: uniforme de fonctionnaire [m]
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense] FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
เด็กรับใช้[n. exp.] (dek rapchai) EN: maid ; servant ; boy ; page ; callboy FR: jeune serviteur [m] ; jeune servante [f]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: servant FR:
ข้า[n.] (khā) EN: servant ; slave FR: serviteur [m] ; sujet [m] ; esclave [m]
ข้าเก่า[n. exp.] (khā kao) EN: old servant FR: vieux serviteur [m]
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง[n. exp.] (khā kao tao) EN: old servant ; old and trusted servant FR:
ข้าราชการ[n.] (khārātchakā) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant ; bureaucrat FR: fonctionnaire de l'État [m, f] ; fonctionnaire [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.) ; bureaucrate [m] (péj.)
ข้าราชการ[n.] (khārātchakā) EN: servant of the king FR:
ข้าราชการบำนาญ[n. exp.] (khārātchakā) EN: retired civil servant ; pensioned official FR: fonctionnaire retraité [m]
ข้าราชการชั้นสูง[n. exp.] (khārātchakā) EN: high ranking civil servant ; high-ranking civil servant FR: fonctionnaire de haut rang [m] ; haut fonctionnaire [m]
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่[n. exp.] (khārātchakā) EN: senior civil servant FR:
ข้าราชการพลเรือน[n. exp.] (khārātchakā) EN: civilian government official ; civil servant ; civil official FR:
ข้าราชการประจำ[n. exp.] (khārātchakā) EN: civil servant who has a life-tenure FR: fonctionnaire nommé [m]
ข้าไท[n.] (khāthai) EN: servant FR:
ข้าทาสบริการ[n. exp.] (khāthāt bør) EN: servant FR:
ขยม[n.] (khayom) EN: servant FR:
โขยม[n.] (khayōm) EN: servant FR:
ขี้ข้า[n.] (khīkhā) EN: slave ; servant ; menial FR:
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche [f] (fam., péj.) = boniche [f] (fam., péj.)
คนรับใช้[n. exp.] (khon rapcha) EN: servant ; valet ; maid ; housemaid ; attendant ; domestic ; retainer FR: servante [f] ; valet [m] ; domestique [m]
คนทำงานราชการ[n. exp.] (khon thamng) EN: civil servant FR: fonctionnaire [m]
ลูกช้าง[X] (lūkchāng) EN: your humble servant FR:
นายและคนใช้[n. exp.] (nāi lae kho) EN: master and servant FR:
ปริจาริกา[n.] (parijārikā) EN: female attendant; female servant FR: bonne [f] ; domestique [f] ; servante ]f] ; employée de maison [f]
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; staffer ; official ; person in charge ; staff ; civil servant FR: employé [m] ; travailleur [m] ; responsable [m, f] ; préposé [m] ; membre du personnel [m] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
พนักงานรัฐ[n. exp.] (phanakngān ) EN: civil servant FR:
ภฤตย์[n.] (phreut) EN: servant FR:
ผู้ให้บริการ[n. exp.] (phū hai bør) EN: facilitator ; servant ; service person ; service provider ; fixer (vulg.) FR: fournisseur de services [m]
ผู้รับใช้[n. exp.] (phū rapchai) EN: servant ; domestic helper FR: serviteur [m] ; domestique [m]
ผู้รับราชการ[n. exp.] (phū raprātc) EN: civil servant FR: fonctionnaire [m]
ศาลาการเปรียญ[n. exp.] (sālākānparī) EN: sermon hall (in a monastery) FR: salle surélevée servant aux réunions et aux sermons
สาวใช้[n.] (sāochai) EN: maid ; servant ; housemaid ; maidservant FR: servante [f]
ทาส-[pref.] (thātsa-) EN: servant FR:
ต้นห้อง [n.] (ton hǿng) EN: trusted servant FR: valet de chambre [m] ; domestique [m]

servant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beamter {m}civil servant
Staatsbeamte {m}civil servant
Beamte {m}civil servants
achtsam {adv}observantly
beobachtend {adv}observantly
unachtsam {adv}unobservantly
unaufmerksam {adv}unobservantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า servant
Back to top