ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-follower-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น follower, *follower*,

-follower- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My wife is a follower of the Nazi's President, Hitler.ภรรยาของชั้นติดตามฮิตเลอร์
Dastardly follower in charge of badness?ผู้ติดตามเลวๆ ดูแลเรื่องความเลว
I am a follower of our great Lama Rinpoche.ข้าคือผู้ติดตาม องค์ลามะ รินโปเช
Clearly, you're not a follower of my LarryHair account on Twitter.นายคงไม่ได้ตาม ทวิตเตอร์ของฉัน
You call yourself a journalist, but you're just a blind follower of these vigilantes.คุณเรียกตัวเอง ว่านักเขียน แต่คุณตาบอดติดตามพวกศาลเตี้ย
She learned her lesson, was a good little follower for 18 months, then one night, she got Jonah alone and stabbed him in his face with a pentagram pendant, and vanished into the darkness.เธอได้เรียนรู้บทเรียนของเธอ แล้วคืนหนึ่ง เธอ โยนาห์เพียงอย่างเดียวและแทงเขาในใบหน้าของเขา และหายไปในความมืด
I think being called Hye Mi's follower isn't bad. I kind of like it.ฉันว่าเรียก "สาวใช้ของเฮมี" ก็ไม่เลวนะ ที่จริงก็ดีเหมือนกัน
She is only a follower of mine!เธอก็แค่ตามแบบฉันเท่านั้น
A patient has advised me that, within the walls of Camelot, there is a follower of the Old Religion.คนไข้ผู้หนึ่งแนะข้าว่า ในรั้วของคาเมล็อต มีสาวกของลัทธิเก่าแก่
So today's shooting could have been a follower who wanted revenge.งั๊นการยิงวันนี้ อาจเป็นสาวกกลุ่ม ที่ต้องการแก้แค้น
A puzzle. Specifically designed for his follower to solve.ปริศนา ออกแบบให้ สาวกของเขาแก้โดยเฉพาะ
They say you are an honest man and also a follower of Yeshua.เขาว่ากันว่าเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ และเป็นผู้ติดตามเยซู

-follower- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天主教徒[tiān zhǔ jiào tú, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 天主教徒] Catholic; follower of Catholicism
教徒[jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 教徒] disciple; follower of a religion
理学家[lǐ xué jiā, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 理学家 / 理學家] Rationalist or follower of Rationalism or Neo-Confucianism 理學|理学

-follower- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーブフォロア[, ka-buforoa] (n) {comp} curve follower
フォロワー[, forowa-] (n) follower
ミーハー(P);みいはあ[, mi-ha-(P); miihaa] (adj-na,n) (1) (abbr) (See みいちゃんはあちゃん) follower of each new fad; (2) (sl) poser; (P)
みいちゃんはあちゃん[, miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad
優婆塞[うばそく, ubasoku] (n) {Buddh} upasaka (devout male lay follower of Buddhism)
優婆夷[うばい, ubai] (n) {Buddh} upasika (devout female lay follower of Buddhism)
子方[こかた, kokata] (n) (1) child's role in noh dance; child actor (in noh); (2) (See 親方・1) henchman; follower
宗徒[しゅうと, shuuto] (n) believer; follower
随従[ずいじゅう, zuijuu] (n,vs) following the lead of; playing second fiddle to; follower
飼い犬に手をかまれる;飼い犬に手を噛まれる[かいいぬにてをかまれる, kaiinunitewokamareru] (exp,v1) to be betrayed by a trusted follower
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower

-follower- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; white-robed female lay follower ; nun ; sister ; religious FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: Thai follower of Western customs ; [a Thai who puts on airs as if a Westerner] ; [a Thai who apes Westerners] FR:
คนตาม[n.] (khontām) EN: follower FR: suiveur [m] ; suiveuse [f]
ลิ่วล้อ[n.] (liulø) EN: follower FR:
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: temple boy ; monk's follower FR:
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: disciple [m] ; adepte [m]
ผู้ตาม[n.] (phūtām) EN: follower ; supporter FR: entourage [m]
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide ; follower FR: disciple [m] ; partisan [m]
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: follower FR: follower [m] (anglic.)
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สานุศิษย์[n.] (sānusit) EN: disciple ; follower ; adherent ; student FR: disciple [m] ; partisan [m]
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee FR: disciple [m]
ศิษย์[n.] (sit) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]
สุนัขรับใช้[n. exp.] (sunak rapch) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]

-follower- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anodenbasisschaltung {f} [electr.]cathode follower
Kathodenverstärker {m}cathode follower
Kurvenleser {m}curve follower

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -follower-
Back to top