ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*compassion*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น compassion, -compassion-

*compassion* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compassion (n.) ความเห็นใจ See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น Syn. sympathy, empathy, pity
compassionable (adj.) มีใจเหมือนกัน See also: เข้าข้างกัน, เห็นพ้องกัน Syn. agreeable, like-minded
compassionate (adj.) ที่รู้สึกเห็นใจ See also: ที่รู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น Syn. sympathetic, merciful
compassionately (adv.) อย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจ Syn. kindly, pitying
self-compassion (n.) ความเวทนาตัวเอง See also: ความสงสารตัวเอง Syn. self-indulgence
uncompassionate (adj.) ไร้ความปราณี See also: ปราศจากความเมตตา, ใจยักษ์, ใจดำ, โหดร้าย Syn. harsh, pitiless Ops. kind, sensitive
English-Thai: HOPE Dictionary
compassion(คัมแพซ'เชิน) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. pity
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร,มีความเวทนา,มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted,sympathetic ###A. ruthless
English-Thai: Nontri Dictionary
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compassionเมตตาและกรุณา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมเพช (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพช (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพชเวทนา (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช
สมเพชเวทนา (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช
อาสูร (v.) have compassion for See also: have affection for Syn. เอ็นดู
แผ่เมตตา (v.) be compassionate See also: extend loving kindness to all, be pitiful, wish happiness to all creatures, think benevolently or kindly of Syn. แผ่ส่วนบุญ
แผ่เมตตา (v.) be compassionate See also: think benevolently or kindly of, extend loving kindness to all, wish happiness (to all creatures)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've petitioned before the court for his compassionate parole.ฉันได้ petitioned ก่อนศาล สำหรับการพักการลงโทษความเห็นอกเห?
Well, I think they ought to take the word "compassion"... out of the English dictionary.ดีฉันคิดว่าพวกเขาควรจะใช้เวลา คำว่า"เมตตา"... ออก ofthe พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
As a being of light, I must show compassion for all living things.ในฐานะบุตรแห่งแสง ผมต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์
"I will have compassion on whom I will have compassion."พ่อมีความเห็นใจต่อผู้ที่สมควรไ/ด้รับความเห็นใจ
I'm hoping that someone like yourself, someone who may have been given a helping hand, might have a little compassion for someone in a similar situation.ผมหวังว่าคนอย่างคุณ คนที่อาจจะช่วยเหลือคนอื่น อาจจะเห็นใจ คนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้
Have you no compassion for my poor nerves?คุณไม่สงสาร เส้นประสาทของฉันเลยหรือ
If he had any compassion, he would've sprained his ankle.ถ้าเขามีความเมตตาสักนิด เขาควรทำให้ตัวเองข้อเท้าเคล็ด
I unwisely showed you compassion the last time we met.ผมจะไม่เมตตาคุณหรอกนะ ครั้งที่สุดท้ายที่เราพบกัน
The most important thing is that you display honesty, courage and compassion when you extend your apologies.สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแสดงถึงความจริงใจ ความกล้าหาญ และความรัก เมื่อคุณแสดงคำขอโทษออกไป
I respect your compassion for a friend and colleague,ผมนับถือความเมตตาของคุณ ที่มีต่อเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน
We talking about the same Peter here? I look in Peter's eyes, I see compassion, empathy.แต่เกือบทั้งหมด,ผมเห็นความหวัง
With our love, with our compassion, and with our strength, we can heal it.จริงๆ แม้แต่จะต้องฆ่าคุณ

*compassion* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, 假善人] false compassion; bogus charity
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ, 同情] compassion; relent; sympathize; sympathy
[cí, ㄘˊ, 慈] compassionate; gentle; merciful; kind; humane
哀怜[āi lián, ㄞ ㄌㄧㄢˊ, 哀怜 / 哀憐] feel compassion for; pity
严慈[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, 严慈 / 嚴慈] strict and compassionate; strict as a father and tender as a mother
爱心[ài xīn, ㄞˋ ㄒㄧㄣ, 爱心 / 愛心] compassion
痛感[tòng gǎn, ㄊㄨㄥˋ ㄍㄢˇ, 痛感] compassion

*compassion* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏気[ほとけぎ, hotokegi] (n) compassionate heart
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
同情[どうじょう, doujou] (n,vs) sympathy; compassion; sympathize; sympathise; pity; feel for; (P)
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P)
哀れみ;憐れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion
哀憐[あいれん, airen] (n,vs) pity; compassion
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion
恩情[おんじょう, onjou] (n) compassion; affection
情けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp,v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate
情け深い(P);情深い[なさけぶかい, nasakebukai] (adj-i) tender-hearted; compassionate; (P)
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P)
普賢[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P)
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive
血の通った[ちのかよった, chinokayotta] (adj-f) warm; blood-circulating; compassionate
観自在[かんじざい, kanjizai] (n) {Buddh} Avalokitesvara (bodhisattva); the all-compassionate
観音菩薩;觀音菩薩(oK)[かんのんぼさつ, kannonbosatsu] (n) (See 観音,観世音) Kannon; Goddess of Mercy; Bodhisattva of Compassion; Guan Yin

*compassion* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรุณ[n.] (karun) EN: compassion FR: compassion [f]
การุญ ; การุณย์[n.] (kārun) EN: mercy ; clemency ; compassion ; kindness FR:
กรุณา[n.] (karunā) EN: compassion ; kindness ; pity FR: compassion [f]
ขี้สงสาร[adj.] (khī songsān) EN: kindhearted ; compassionate FR: généreux ; bon
ความเห็นใจ[n.] (khwām henja) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration FR: sympathie [f] ; compassion [f]
ความเห็นอกเห็นใจ[n.] (khwām hen-o) EN: sympathy ; compassion FR: sympathie [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karun) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity FR: bienveillance [f] ; indulgence [f] ; sympathie [f]
ความเมตตา[n.] (khwām mēttā) EN: affection ; kindness ; compassion FR: affection [f] ; amour [m]
ความรู้สึกสะเทือนใจ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: sympathy ; compassion ; condolence FR:
มนุษยธรรม[n.] (manutsayath) EN: humanity ; humaneness FR: humanité [f] ; compassion [f]
มีความเมตตา[adj.] (mī khwām mē) EN: compassionate FR:
แผ่เมตตา[v.] (phaēmēttā) EN: extend loving kindness to all ; compassionate FR:
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
ปรานี[adj.] (prānī) EN: nice ; kind ; compassionate ; merciful FR:
ปรานีปราศรัย[v.] (prānīprāsai) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for FR:
โปรดสัตว์[v.] (prōtsat) EN: show clemency towards animals ; be compassionate towards all beings FR: être indulgent envers les animaux
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on ; feel sorry FR: déplorer ; plaindre
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity FR: s'apitoyer ; compatir
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion ; feel sorry for FR: s'apitoyer ; compatir ; être désolé pour
เวทนา[v.] (wēthanā) EN: pity ; have compassion for FR: avoir de la compassion (pour)
เวทนา[v.] (wētthanā) EN: pity ; have compassion on ; sympathize with FR: compatir ; s'apitoyer

*compassion* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitgefühl {n} (mit)compassion (for)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *compassion*
Back to top