ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*character*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น character, -character-

*character* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bodily character (n.) เรือนร่าง See also: รูปร่าง, ร่างกาย Syn. structure, physical nature
character (n.) คนที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร See also: คนแปลก, คนนิสัยประหลาดๆ Syn. case, eccentric, type
character (n.) คุณลักษณะ See also: คุณประโยชน์ Syn. fiber, fibre
character (n.) ชื่อเสียงดี See also: ชื่อเสียง Syn. good repute, repute, reputation
character (n.) ตัวแสดง See also: ผู้สวมบทบาท Syn. fictional character, fictitious character
character (adj.) ที่แสดงบทบาท See also: ที่สวมบท, ที่สวมบทบาท
character (n.) นิสัย See also: ลักษณะ, บุคลิก, ลักษณะนิสัย, อุปนิสัย Syn. trait
character (n.) บทบาทในละคร See also: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์ Syn. part, persona, role, theatrical role
character (n.) ใบรับรองงาน See also: ใบรับรองงานจากนายจ้าง Syn. character reference, reference
character (n.) สถานภาพ See also: สถานะ, ตำแหน่ง Syn. status
character (vt.) สลักอักษร See also: แกะสลักอักษร Syn. engrave
character (n.) อักษร See also: อักขระ, สัญลักษณ์, ตัวอักษร Syn. grapheme, graphic symbol
character reference (n.) ใบรับรองงาน See also: ใบรับรองงานจากนายจ้าง Syn. reference
characteristic (n.) ลักษณะนิสัย Syn. attribute, property, trait
characteristic (adj.) ลักษณะพิเศษ See also: ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะเด่น
characteristic weather (n.) สภาพอากาศ Syn. atmospheric condition
characteristical (adj.) มีลักษณะพิเศษ See also: มีคุณลักษณะ, มีนิสัย Syn. specifically, especially
characteristics (n.) ลักษณะเชิงซ้อนต่างๆ ที่บ่งบอกถึงสภาพใดสภาพหนึ่ง Syn. complex
characterize (vt.) ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
characterize (vt.) แสดงลักษณะพิเศษ See also: แสดงคุณลักษณะพิเศษ Syn. qualify, indentify, mark
characterized (adj.) มีชื่อเสียง See also: โดดเด่น Syn. labeled, marked, famous
characterless (adj.) ซึ่งไม่น่าสนใจ See also: ไร้จุดเด่น, ซึ่งไม่มีลักษณะพิเศษ Syn. blank, null
characters (n.) ตัวอักษร See also: ตัวหนังสือ Syn. letters, syllabary
climatic characteristic (n.) อุณหภูมิ See also: ระดับความร้อน
distinctive characteristics (n.) ลักษณะเฉพาะ See also: ลักษณะพิเศษ
fictional character (n.) ตัวแสดง See also: ผู้สวมบทบาท Syn. fictitious character
fictitious character (n.) ตัวแสดง See also: ผู้สวมบทบาท Syn. fictional character
in character (idm.) เป็นลักษณะปกติ (ของบางคน) See also: เป็นพฤติกรรมปกติ (ของบางคน)
optical character recognition (n.) การรู้จำตัวอักษร (คำย่อคือ OCR)
out of character (idm.) ไมได้มีพฤติกรรมเหมือนบางคน
secondary sex characteristics (n.) ลักษณะเฉพาะของแต่ละเพศเมื่อเติบโตขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphanumeric charactersหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
ansi character setชุดตัวอักขระของแอนซีหมายถึง การกำหนดตัวอักขระต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ใช้ ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษรธรรมดาซึ่งมีอยู่ 26 ตัว (A-Z) และตัวเลข 10 ตัว (0-9) และยังมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น % # @ เป็นต้น ดู ANSI ประกอบ
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
character readerเครื่องอ่านอักขระหมายถึง เครื่องอ่านอักขระจากตัวพิมพ์ซึ่งจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เป็นมาตรฐาน การอ่านใช้วิธีให้แสงผ่านช่องว่างของตัวอักขระนั้น ๆ แล้วแปลเป็นรหัสบันทึกลงไว้ในแถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk)
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
character stringหมายถึง ตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้ว สื่อความหมายบางอย่าง และสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อ (media) ชนิดต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น จะต้องทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกออกว่าไม่ใช่คำสั่งในภาษามีความหมายเหมือน alphabetic string หรือ string
characters per inchจำนวนอักขระต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า CPI แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึกว่า เนื้อเทป 1 นิ้ว จะเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักขระ
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
characteryn. ตัวอักษรหรือเครื่องหมายการพิมพ์หรือการเขียนทั้งหลาย
grass characterตัวอักษรที่เขียนหวัด
newline characterขึ้นบรรทัดใหม่หมายถึง แป้น ซึ่งถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่ทำให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าลบ (delete) อักขระตัวนี้ บรรทัดล่างจะขึ้นไปต่อกับบรรทัดบน
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
escape characterอักขระหลีกตัวอักขระบนแป้นพิมพ์ที่เมื่อกดแล้ว ทำให้ตัวอักขระอื่น ๆ ที่ตามมา ต้องแปลความต่างไป จากตัวอักขระที่ใช้มาก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง เช่น จะใช้อักขระหลีก เพื่อกำหนดความหมายว่า ตัวอักขระที่จะใช้ต่อไปนั้น จะต้องใช้รหัสแปลความแตกต่างไปจากรหัสแปลความที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ หรืออาจจะถือว่า อักขระเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลอีกต่อไป แต่เป็นอักขระเพื่อการควบคุมเท่านั้น เป็นต้น
magnetic ink character reเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็กใช้ตัวย่อว่า MICR (อ่านว่า เอ็มไอซีอาร์) หมายถึง เครื่องอ่านตัวอักขระที่พิมพ์ด้วยหมึกแม่เหล็ก การอ่านหมึกแม่เหล็กที่ว่านี้ ใช้วิธีอ่านด้วยแสง ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้น ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น
numeric characterตัวเลขหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวเลข โดยปกติกำหนดไว้ให้มี 10 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 และ 9 เพื่อแยกให้เห็นต่างจากตัวอักขระที่เป็นตัวหนังสือมีความหมายเหมือน digit
optical character reecognการรับรู้อักขระด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OCR (อ่านว่า โอซีอาร์) หมายถึง ความสามารถของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทำให้แสงผ่านตัวอักขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ นำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ และนำไปประมวลผลได้ ซึ่งจะทำให้ทุ่นเวลากว่าการส่งข้อมูลเข้าด้วยแป้นพิมพ์ได้มากทีเดียว ใช้ในการอ่านตัวเลขต่าง ๆ เช่น ธนาคารนำมาใช้อ่านเบอร์บัญชีของเช็ค เป็นต้น
pipe characterหมายถึง อักขระตัวหนึ่งมีลักษณะดังนี้ I บนแผงแป้นอักขระจะอยู่แป้นเดียวกับ \
secondary sex characterisn. ลักษณะเฉพาะทางเพศของแต่ละเพศ., Syn. secondary sex character
space characterช่องว่าง (ตัวอักขระ) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ช่องว่างระหว่างคำที่เกิดจากการกดที่คานเคาะ ในภาษาไทย มีความหมายเหมือน "เว้นวรรค" ช่องว่างนี้ คอมพิวเตอร์จะถือว่าเป็นอักขระตัวหนึ่งเหมือนกัน (เหมือนตัวอักษร A B C D)
special characterอักขระพิเศษแต่เดิมใช้หมายถึงอักขระที่เป็นเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น + - * / $ = , " " ฯลฯ รวมทั้งสระ วรรณยุกต์ ในภาษาไทย บางทีเรียกรวม ๆ ว่า เครื่องหมายวรรคตอนก็ได้ นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงตัวอักขระที่ไม่สามารถกดได้จากแป้นพิมพ์ แต่อาจใช้เทคนิคบางอย่างทำให้พิมพ์ออกมาได้ เช่น ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช การกดแป้น Shift+ALT+K จะได้ภาพลูกแอปเปิลแหว่ง (สัญลักษณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล) ถ้าใช้แบบอักษรชื่อ Symbol
English-Thai: Nontri Dictionary
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acquired characteristicลักษณะที่ได้มา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character codeรหัสอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character readerเครื่องอ่านอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character setชุดอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
characteristicลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
characters per second (CPS)อักขระต่อวินาที (ซีพีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chaste characterความไร้เดียงสา (ที่ทำให้ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CPS (characters per second)ซีพีเอส (อักขระต่อวินาที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
drooping characteristicwelding setชุดเชื่อมแรงดันลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
erase characterอักขระลบทิ้ง [มีความหมายเหมือนกับ ignore character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
escape characterอักขระหลีก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
forbidden character codeรหัสอักขระต้องห้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lethal characteristicลักษณะที่ทำให้ตายเร็ว (ทารกในครรภ์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
magnetic ink character reader (MICR)เครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก (เอ็มไอซีอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MICR (magnetic ink character reader)เอ็มไอซีอาร์ (เครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OCR (optical character reader)โอซีอาร์ (เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optical character recognition (OCR)การรู้จำอักขระด้วยแสง (โอซีอาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redundant characterอักขระเกิน [มีความหมายเหมือนกับ check character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
round characterตัวละครหลายมิติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
space characterอักขระว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
special characterอักขระพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ additional character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wildcard characterอักขระตัวแทน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลขอักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์]
Character sets (Data processing)ชุดอักขระ (การประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Characteristicคุณลักษณะ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะ [การแพทย์]
Characters per second อักขระต่อวินาที หน่วยสำหรับวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์โดยนับเป็นจำนวนตัวอักขระที่พิมพ์ได้ต่อนาทีของเครื [คอมพิวเตอร์]
Clasp Knife Characterเปรียบเสมือนหนึ่งการดึงมีดพับออก [การแพทย์]
Holmes, Sherlock (Fictitious character)โฮลมส์ , เชอร์ล็อก (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]
Kakee (Legendary Character)กากี (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Lancelot (Legendary character)ลานซ์ลอต (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Magnetic Ink Character Recognition การรู้จำอักขระหมึก [คอมพิวเตอร์]
Masculine Secondary Sex Characteristicผู้หญิงเกิดบุรุษสภาพ [การแพทย์]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Potter, Harry (Fictitious character)พอตเตอร์, แฮร์รี (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]
Robin Hood (Legendary Character)โรบินฮู้ด (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Snoopy (Fictitious Character)สนูปปี้ (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]
Special charactersอักขระพิเศษอักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (,) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
OCR (abbr.) คำย่อของ Optical Character Recognition See also: การรู้จำตัวอักษร
ช้ำรั่ว (n.) disease characterized by frequent urination Syn. โรคช้ำรั่ว
ฝีละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีหัวละลอก
ฝีหัวละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีละลอก
มหาสดมภ์ (n.) disease characterized by stiffening of the jaw See also: lock-jaw, locked jaw
รองพื้น (n.) disease characterized by cracking of the sole of the foot
ละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีละลอก, ฝีหัวละลอก
โรคช้ำรั่ว (n.) disease characterized by frequent urination
คุณลักษณะ (n.) characteristic See also: property, quality, nature, performance, attribute Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า
ตัวร้าย (n.) jealous character See also: envious character Syn. ตัวริษยา
ตัวร้าย (n.) jealous character See also: envious character, covetous character Syn. ตัวริษยา
ตัวริษยา (n.) jealous character See also: envious character Syn. ตัวร้าย
ตัวริษยา (n.) jealous character See also: envious character, covetous character Syn. ตัวร้าย
ตัวละคร (n.) character See also: player Syn. ผู้แสดง, นักแสดง
ตัวละคร (n.) character See also: player Syn. ผู้แสดง, นักแสดง
ตัวหนังสือ (n.) character See also: letter, writing, alphabet, consonant Syn. ตัวอักษร, ลายลักษณ์อักษร
ตัวหนังสือ (n.) character See also: letter, writing, alphabet, consonant Syn. ตัวอักษร, ลายลักษณ์อักษร
ตัวอิจฉา (n.) jealous character See also: envious character Syn. ตัวร้าย, ตัวริษยา
ตัวอิจฉา (n.) jealous character See also: envious character, covetous character Syn. ตัวร้าย, ตัวริษยา
นิสัยใจคอ (n.) characteristics See also: behavior
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have both of the characteristics of my mom and dadฉันมีลักษณะเฉพาะของทั้งพ่อและแม่เลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู
He's a character that will see us through.เขาเป็นตัวละครที่จะเห็นเรา ผ่าน นั่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสงคราม
The main character is a guy just like me.ตัวละครหลักคือคนที่แต่งตัวประหลาดเช่นเดียวกับฉัน
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ,\ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา
The main character figured in a number of the previous storiesตัวอักษรหลัก... ...เป็นรูปในตัวเลข of the เรื่องราวก่อนหน้า
She is the leading character in a story I'm going to write here.เธอเป็นตัวละครชี้นำในเรื่องราว ที่ฉันจะเขียนที่นี่
No one takes the time to build things that have character and dignity.ไม่เคยมีใครเคยสร้างสิ่งสวยงาม ที่มีชีวิตชีวาอย่างนี้มาก่อน
You read it, and when you get to the bottom, you have to make a choice... ..of what the character's gonna do - if he's gonna fight the dragon, you push a button.You read it, and when you get to the bottom... you have to make a choice of what the character will do. lf he's going to fight the dragon...
You used my father's name for a character in one of your stories. John Kinsella.ในหนังสือของคุณ จอห์น คินเซลล่า
What Russian novel, embracing more than 500 characters is set in the Napoleonic Wars?สิ่งที่รัสเซียนวนิยายกอดมากกว่า 500 ตัวอักษร ... ... ตั้งอยู่ในโปเลียน?
The character I played, Raven McCoy, her background was she grew up raised by circus performers.ตัวละครที่ผมเล่นกาแท้ พื้นหลังของเธอเป็นเธอเติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูมาโดยนักแสดงละครสัตว์
Her character is half-way between madness and reality.บทนางอยู่ครึ่งทาง ระหว่างความคลั่งและสมจริง

*character* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉丁[Ā lā dīng, ㄚ ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, 阿拉丁] Aladdin, character in one of the tales in the The Book of One Thousand and One Nights
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
[páng, ㄆㄤˊ, 旁] beside; one side; other; side; self; the right-hand side of split Chinese character, often the phonetic
大字报[dà zì bào, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄅㄠˋ, 大字报 / 大字報] big-character poster
空格[kōng gé, ㄎㄨㄥ ㄍㄜˊ, 空格] blank character (in Chinese text); empty square (indicating illegible character)
盲字[máng zì, ㄇㄤˊ ㄗˋ, 盲字] Braille characters (alphabet for the blind)
点字[diǎn zì, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ, 点字 / 點字] Braille characters (alphabet for the blind)
破读[pò dú, ㄆㄛˋ ㄉㄨˊ, 破读 / 破讀] pronunciation of a character other than the standard; lit. broken reading
八字[bā zì, ㄅㄚ ㄗˋ, 八字] character 8; Eight Characters
反义字[fǎn yì zì, ㄈㄢˇ ㄧˋ ㄗˋ, 反义字 / 反義字] character with opposite meaning; opposite characters
品节[pǐn jié, ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧㄝˊ, 品节 / 品節] character; integrity
[yà, ㄧㄚˋ, 垭 / 埡] character used in place names
多音多义字[duō yīn duō yì zì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄗˋ, 多音多义字 / 多音多義字] character having several readings and meanings
多音字[duō yīn zì, ㄉㄨㄛ ㄗˋ, 多音字] character having several reading
字串[zì chuàn, ㄗˋ ㄔㄨㄢˋ, 字串] character string
字元集[zì yuán jí, ㄗˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 字元集] character set
字汇判断任务[zì huì pàn duàn rèn wù, ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄖㄣˋ ˋ, 字汇判断任务 / 字彙判斷任務] character decision task
字码[zì mǎ, ㄗˋ ㄇㄚˇ, 字码 / 字碼] character code
字符集[zì fú jí, ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ, 字符集] character set (e.g. ASCII 美國資訊交換標準碼|美国资讯交换标准码 or Unicode 統一碼|统一码)
字集[zì jí, ㄗˋ ㄐㄧˊ, 字集] character set
季相[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 季相] characteristic nature of some season
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, 特征 / 特徵] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait
特征联合[tè zhēng lián hé, ㄊㄜˋ ㄓㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ, 特征联合 / 特徵聯合] characteristic binding
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, 特色] characteristic; distinguishing feature or quality
特质[tè zhì, ㄊㄜˋ ㄓˋ, 特质 / 特質] characteristic; special property
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, 特点 / 特點] characteristic (feature); trait; feature
示性类[shì xìng lèi, ㄕˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄟˋ, 示性类 / 示性類] characteristic class (math.)
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, 三字经 / 三字經] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters
编码字符集[biān mǎ zì fú jí, ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ, 编码字符集 / 編碼字符集] coded character set
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, 俗字] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字
俗体字[sú tǐ zì, ㄙㄨˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 俗体字 / 俗體字] common form of Chinese character (versus the etymologically correct form)
心肝[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, 心肝] conscience; darling; character; sincerity; cordiality
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿纸 / 仿紙] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice)
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
十字[shí zì, ㄕˊ ㄗˋ, 十字] cross road; cross-shaped; crucifix; the character ten
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, 修心养性 / 修心養性] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation
种差[zhǒng chā, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄚ, 种差 / 種差] determinant (characteristic of a species)
字典[zì diǎn, ㄗˋ ㄉㄧㄢˇ, 字典] dictionary; character dictionary; CL:本

*character* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game)
アイコンキャラクタ[, aikonkyarakuta] (n) {comp} icon character
アニメキャラ[, animekyara] (n) (abbr) (See アニメキャラクター) cartoon characters; anime characters
アニメキャラクター[, animekyarakuta-] (n) (See アニメキャラ) cartoon characters; anime characters
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] (n) {comp} escape character; ESC
エスツェット[, esutsuetto] (n) eszet (German character for ss); eszett
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
オリキャラ[, orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work)
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
カージナル[, ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.)
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits)
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus
カリグラフィー[, karigurafi-] (n) (esp. calligraphy not based on Chinese characters) (See 書道) calligraphy
キャプテンシステム[, kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System
キャラクターコード[, kyarakuta-ko-do] (n) {comp} character code
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water
キャラクタコード[, kyarakutako-do] (n) {comp} character code
キャラクタジェネレータ[, kyarakutajienere-ta] (n) {comp} character generator
キャラクタセット[, kyarakutasetto] (n) {comp} character set
キャラクタデバイス[, kyarakutadebaisu] (n) {comp} character device
キャラクタプリンタ[, kyarakutapurinta] (n) {comp} character printer
キャラクタマップ[, kyarakutamappu] (n) {comp} character map
キャラクタ定義テーブル[キャラクタていぎテーブル, kyarakuta teigi te-buru] (n) {comp} character definition table
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] (n) {comp} character set
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters)
コード化文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] (n) {comp} coded character set
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] (n) {comp} code extension character
コスプレ[, kosupure] (n) (abbr) (See コスチュームプレー) cosplay (dressing in costume, esp. as a manga character, etc.); (P)
コスる[, kosu ru] (v5r) (sl) (See コスプレ) to cosplay; to dress up in costume (of some anime character, etc.)
システム文字集合[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] (n) {comp} system character set
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] (n) {comp} stroke character generator
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC)
キャラクタ[きゃらくた, kyarakuta] character
キャラクターコード[きゃらくたーこーど, kyarakuta-ko-do] character code
キャラクタコード[きゃらくたこーど, kyarakutako-do] character code
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator
キャラクタセット[きゃらくたせっと, kyarakutasetto] character set
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] character set
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s)
コード化文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] coded character set
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] code extension character
コロン[ころん, koron] colon (character) "
システム文字集合[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] system character set
シリアルプリンタ[しりあるぷりんた, shiriarupurinta] character printer, serial printer
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs)
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics
データ専用文字[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] dedicated data character
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] traffic characteristics
ニューライン[にゅーらいん, nyu-rain] newline (character)
ヌル文字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] null character string
バッククォート[ばっくくおーと, bakkukuo-to] backquote (character)
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS)
ピリオド[ぴりおど, piriodo] period, dot character
フィールド分離文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] field-separator character
フィラー文字[フィラーもじ, fira-moji] fill character
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] block check character (BCC)
マーク文字[マークもじ, ma-ku moji] markup character
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters
ロシア文字[ろしあもじ, roshiamoji] Russian character(s)
ワイルドカード[わいるどかーど, wairudoka-do] wildcard (character)
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character
不活性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] inert function character
中間文字[ちゅうかんもじ, chuukanmoji] intermediate character
付加文字[ふかもじ, fukamoji] additional character
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic

*character* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขร-[pref.] (akkhara-) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of unaltered character of goods FR:
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikka) EN: personality ; individuality ; character FR: personnalité [f]
บุคลิกแข็ง[n. exp.] (bukkhalik k) EN: strong character ; strong personality FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhalikla) EN: personality ; individual characteristic ; personality trait ; character FR: personnalité [f]
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics ; human defect FR:
ชฎิล[n.] (chadin) EN: [one of a group of ascetics characterized by long hair bound in a high bun] ; [a class of ascetics with matted hair] ; Isi ; matted-hair ascetic FR:
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ดาวร้าย[n. exp.] (dāo rāi) EN: bad character FR:
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic FR: identité [f] ; spécificité [f]
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
หัวไม้[n.] (hūamāi) EN: ruffian ; rogue ; goon ; bad character FR: mauvais caractère [m] ; petit dur[m]
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
กรรมพันธุ์[n.] (kammaphan) EN: heredity ; inheritance ; hereditary characteristic FR:
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots FR:
การรู้จำตัวอักษร[n. exp.] (kān rū jam ) EN: character recognition ; optical character recognition FR: reconnaissance de caractères [f] ; reconnaissance optique de caractères (ROC) [f]
แคแรกเทอริสติก[n.] (khaēraēktho) EN: characteristic FR: caractéristique [f]
แคแรกเทอริสติกของลอการิทึม = แคแรกเทอริสติก ของ log[n. exp.] (khaēraēktho) EN: characteristic of logarithm FR:
ค่าลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (khā laksana) EN: characteristic value FR: valeur caractéristique [f]
ขยุ้มตีนหมา[n.] (khayumtīnmā) EN: skin disease characterized by small bumps FR:
คนมีคุณธรรม[n. exp.] (khon mī khu) EN: good man ; righteous person ; virtuous person ; person of good character FR:
คุณลักษณะ[n.] (khunnalaksa) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute FR: qualité [f] ; aptitude [f] ; caractéristique [f]
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์[n. exp.] (khunnalaksa) EN: product characteristic FR:
คุณลักษณะของตลาด[n. exp.] (khunnalaksa) EN: market characteristic FR:
คุณสมบัติ[n.] (khunnasomba) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; feature ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
คุณสมบัติ[n.] (khunsombat ) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
กลายพันธุ์[v. exp.] (klāi phan) EN: mutate ; lose its character FR: muter
กระหนก[n.] (kranok) EN: running scroll design ; characteristic Thai design in decorative art resembling tongues of flame FR:
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style ; profile ; appearance FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; spécificité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m] ; profil [m]
ลักษณะอาการ[n. exp.] (laksana ākā) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait FR:
ลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (laksana cha) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic FR: spécificité [f] ; particularité [f] ; caractéristique particulière [f]
ลักษณะเฉพาะ[adj.] (laksana cha) EN: characteristic FR:
ลักษณะเชิงประชากรศาสตร์[n. exp.] (laksana cho) EN: demographic characteristics FR:
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature FR: trait dominant [m] ; caractéristique distinctive ]f]
ลักษณะด้อย[n. exp.] (laksana døi) EN: recessive characteristic FR:
ลักษณะของผู้ซื้อ[n. exp.] (laksana khø) EN: buyer characteristics FR:

*character* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
Akzentbuchstabe {m}accent character
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set
Amplitudengang {f}amplitude characteristic; frequency characteristic
Anodenkennung {f}anode characteristics
Artikelcharakter {m}article character
Zeichenüberprüfung {f} | optische Zeichenüberprüfungcharacter verification | optical character verification (OCV)
Bode-Diagramm {n} [electr.]frequency-response characteristics
Bodenart {f} [geol.] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character
Leistungsmerkmale {pl}capability characteristics
Hauptfigur {f}central character; main character; principal character; leading figure; central figure
Charakterlosigkeit {f}lack of character
Charakterstärke {f}strength of character
Zeichendrucker {m} (serieller Drucker)character printer
Zeichenerkennung {f} | optische Zeichenerkennungcharacter recognition | optical character recognition (OCR)
charakteristisch {adj} (für)characteristic (of)
Prüfzeichen {n}check character
Abklingcharakteristik {f}decay characteristic
Dispersionseigenschaft {f}dispersion characteristic
Blindzeichen {n}dummy character
Fehlerkontrollzeichen {n}error checking character
Füllzeichen {n}fill character
Klarschriftzeichen {n}human readable character
Jokerzeichen {n}wildcard character
Baugebiet {n} | allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets | Eigenart des Baugebietsspecific land-use area | general function of the specific land-use area | special character of the specific land-use area
Kennlinie {f}characteristic; characteristic curve; characteristic line
Hauptperson {f}leading character
optische Zeichenerkennung {f}OCR : optical character recognition
Betriebsverhalten {n}operational behavior (behaviour); operating characteristic
Auffüllzeichen {n}pad character
Druckbuchstaben {pl}printed characters
Ersetzungszeichen {n}replacement character
Abflussverhalten {n}runoff characteristics
wesensverwandt {adj}similar in character; simila in nature
Federkennlinie {f} [techn.]spring characteristics
Start-Zeichen {n}start character; start pattern
Symbolzeichen {n}symbol character
Alleinstellungsmerkmal {n}unique characteristics
Charakterisierung {f}characterization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *character*
Back to top