ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alphabet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alphabet*, -alphabet-

alphabet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alphabet (n.) ตัวอักษร See also: ตัวหนังสือ Syn. letters, syllabary, characters
alphabet (n.) สัญลักษณ์ในการสื่อสาร
alphabet soup (sl.) คำย่อ
alphabetic (adj.) ที่เรียงตามลำดับอักษร Syn. alphabetical
alphabetical (adj.) ที่เรียงตามลำดับอักษร Syn. alphabetic
alphabetize (vt.) จัดตามลำดับอักษร Syn. arrange alphabetically
English-Thai: HOPE Dictionary
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร,อักขระ,ระบบตัวอักษร,ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphabetic codeรหัสตัวอักษร เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic
English-Thai: Nontri Dictionary
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alphabetชุดตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic-ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic stringสายตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alphabetตัวอักษร [TU Subject Heading]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อักขรานุกรม (n.) alphabetic index
เลขอนุกรม (n.) alphabetical order
เลขอนุกรม (n.) alphabetical order
สัทอักษร (n.) phonetic alphabet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who knows the next letter in the alphabet after E?Who knows the next letter in the alphabet after E?
Why is the alphabet in that order?ทำไมตัวอักษรถึงเรียงกันแบบนั้นคะ
CDC, FBI, DHS, CIA, I've got the whole damn alphabet on my ass, demanding that we shut this operation down.CDC, FBI, DHS, CIA, ฉันจะเอาชื่อย่อทั้งหมดมาติดก้น ต้องการให้เราหยุดปฎิบัติการนี้
Officer Alphabet made sure of that.คุณตำรวจพยัญชนะ ทำให้ผมแน่ใจ
[ji] ...like a letter of the alphabet vending machine...อย่างตัวหนังสือน่ะ ตู้หยอดเหรียญ [ji-do-u-ha-n-ba-i-ki]
And each letter in the Hebrew alphabet is ascribed a number.และทุกตัวอักษร ในพยัญชนะฮิบรู ถูกใช้แทนตัวเลข
Rebuilding community gardens in alphabet city.สร้างสวนชุมชนใหม่ ในเมือง Alphabet
Yes, yes! I went to kindergarten. I know how the alphabet works!ฉันรู้ฉันก็เรียนมา ฉันรู้ว่าอักษรมันรียงยังไง
Then a plan d, and--you know how the alphabet works,แล้วก็แผนสี่ และคุณนับเลขเป็น
And then later, we'll begin adding the alphabet as more of a support system.จากนั้นค่อยเติมพยัญชนะ เพื่อช่วยสนับสนุน
Y'all got some secret Fae alphabet we don't know about?พวกคุณมีอักษรเฟลึกลับ ที่เราไม่รู้กันไหม
Every alphabet known to man has a defined set of characters, not 300 different ones.ตัวอักษร ทุกตัวที่มนุษย์รู้จัก กำหนดไว้ เป็นกลุ่มตัวอักษร ไม่แตกต่างกันกว่า 300 ชุด

alphabet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 拼音阶段 / 拼音階段] alphabetic stage
盲字[máng zì, ㄇㄤˊ ㄗˋ, 盲字] Braille characters (alphabet for the blind)
盲文[máng wén, ㄇㄤˊ ㄨㄣˊ, 盲文] Braille (alphabet for the blind)
点字[diǎn zì, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ, 点字 / 點字] Braille characters (alphabet for the blind)
希腊字母[xī là zì mǔ, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 希腊字母 / 希臘字母] Greek alphabet
拉丁字母[Lā dīng zì mǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 拉丁字母] Latin alphabet
字母[zì mǔ, ㄗˋ ㄇㄨˇ, 字母] letter (of the alphabet)
字母顺序[zì mǔ shùn xù, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 字母顺序 / 字母順序] order of letters in an alphabet
拼音文字[pīn yīn wén zì, ㄆㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 拼音文字] phonetic alphabet; alphabetic writing system

alphabet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet
シンハラ文字[シンハラもじ, shinhara moji] (n) Sinhala alphabet
指文字[ゆびもじ, yubimoji] (n) fingerspelling (in sign language for the deaf); finger alphabet
表音字母[ひょうおんじぼ, hyouonjibo] (n) phonetic alphabet
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P)
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P)
パングラム[, panguramu] (n) pangram; holo-alphabetic sentence
フェニキア文字[フェニキアもじ, fenikia moji] (n) Phoenician alphabet; Phoenician character
ラテン文字[ラテンもじ, raten moji] (n) (See ローマ字) Latin alphabet; Latin character
ローマ字(P);羅馬字[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P)
万国国際音標文字[ばんこくこくさいおんぴょうもじ, bankokukokusaionpyoumoji] (n) International Phonetic Alphabet; IPA
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] (n) {comp} alphabetic code
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] (n) {comp} alphabetic coded set
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] (n) {comp} alphabetic string
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] (n) {comp} alphabetic character set
洋字[ようじ, youji] (n) (obsc) (See ローマ字) characters used by Western civilization (esp. the Latin alphabet)
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] (n) {comp} upper-case letters; upper-case alphabetics
英字[えいじ, eiji] (n) English letter; alphabetic character; (P)
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] (n) {comp} alphabetic code
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] (n) {comp} alphabetic coded set
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] (n) {comp} alphabetic character set
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] alphabetic coded set
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] alphabetic string
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] alphabetic character set
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric

alphabet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขร-[pref.] (akkhara-) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter of alphabet ; letter ; alphabet FR: lettre de l'alphabet [f] ; lettre [f] ; consonne [f] ; caractère alphabétique [m] ; caractère [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet FR: alphabet thaï [m]
อักษรยาวี[n. exp.] (aksøn Yāwī) EN: Jawi alphabet FR:
ภาษาใบ้[n. exp.] (phāsā bai) EN: sign language ; finger alphabet ; finger language FR: langage gestuel [m]
ภาษามือ[n. exp.] (phāsā meū) EN: finger language ; sign language ; finger alphabet FR: langue des signes [f] ; langage des signes [m]
พยัญชนะไทย[n. exp.] (phayanchana) EN: Thai consonant ; Thai alphabet FR: consonne thaïe [f] ; lettre de l'alphabet thaï [f] ; alphabet thaï [m]
พยัญชนะไทยตัวที่ ๑[n. exp.] (phayanchana) EN: first consonant of the Thai alphabet FR: première consonne de l'alphabet thaï [f]
สัทอักษร[n.] (sattha-aksø) EN: phonetic alphabet FR:
สัทอักษรสากล[n. exp.] (sattha-aksø) EN: International Phonetic Alphabet (IPA) FR:
ตัวอักษร[n. exp.] (tūa aksøn) EN: alphabetic character ; letter ; script ; alphabe ; font FR: lettre de l'alphabet [f] ; caractère alphabétique [m] ; lettre [f] ; alphabet [m]
ตัวอักษรลาว[n. exp.] (tūa aksøn L) EN: Lao alphabet FR: alphabet laotien [m]
ตัวอักษรไทย[n. exp.] (tūa aksøn T) EN: Thai alphabet ; Thai scripts FR: alphabet thai [m]
ตัวอักษรทั้งหมด[n. exp.] (tūa aksøn t) EN: alphabet FR: alphabet [m]
ตัวหนังสือ[n.] (tūanangseū) EN: character ; letter ; writing ; alphabet ; font ; consonant FR: caractère [m] ; lettre [f] ; fonte [f] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukr) EN: alphabetical order ; alphabetic index ; index FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m] ; index [m]
อักขรวิทยา[n.] (akkharawitt) EN: paleography ; alphabetology FR: paléographie [f]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m]
[n.] (bø) EN: [twenty-sixth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-sixième lettre de l'alphabet thaï]
บ ใบ[n. exp.] (bo bai) EN: [twenty-sixth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-sixième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [ninth letter of the Thai alphabet] FR: [neuvième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [tenth letter of the Thai alphabet] FR: [dixième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [twelfth letter of the Thai alphabet] FR: [douzième lettre de l'alphabet thaï]
ช ช้าง[n. exp.] (chø chāng) EN: [tenth letter of the Thai alphabet] FR: [dixième lettre de l'alphabet thaï]
ฉ ฉิ่ง[n. exp.] (chø ching) EN: [ninth letter of the Thai alphabet] FR: [neuvième lettre de l'alphabet thaï]
ฌ เฌอ[n. exp.] (chø choē) EN: [twelfth letter of the Thai alphabet] FR: [douzième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (dø) EN: [fourteenth letter of the Thai alphabet] FR: [quatorzième lettre de l'alphabet Thaï]
[n.] (dø) EN: [twentieth letter of the Thai alphabet] FR: [vingtième lettre de l'alphabet thaï]
ฎ ชฎา[n. exp.] (dø chadā) EN: [fourteenth letter of the Thai alphabet] FR: [quatorzième lettre de l'alphabet Thaï]
ด เด็ก[n.] (dø dek) EN: [twentieth letter of the Thai alphabet] FR: [vingtième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (fø) EN: [twenty-ninth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-neuvième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (fø) EN: [thirty-first letter of the Thai alphabet] FR: [trente-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
ฝ ฝา[n. exp.] (fø fā) EN: [twenty-ninth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-neuvième lettre de l'alphabet thaï]
ฟ ฟัน[n. exp.] (fø fan) EN: [thirty-first letter of the Thai alphabet] FR: [trente-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (hø) EN: [forty-first letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (hø) EN: [forty-fourth letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-quatrième lettre de l'alphabet thaï]
ห หีบ[n. exp.] (hø hīp) EN: [forty-first letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
ฮ นกฮูก[n. exp.] (hø nok hūk) EN: [forty-fourth letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-quatrième lettre de l'alphabet thaï]

alphabet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchstabieralphabet {n}phonetic alphabet
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Alphabetisierung {f}alphabetization
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign
Alphabetprüflocher {m}alphabetic verifier
Alphabetsortierung {f}alphabetic sort
alphabetisch {adj}alphabetic
alphabetisch {adv}alphabetically
alphabetische Ablage {f}alphabetical filing
Buchstabenverschlüsselung {f}alphabetic coding
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set
Fernschreiben {n}alphabetic telegraphy
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic interpreting
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic translation
Volltextbuchungsmaschine {f}alphabetic accounting machine
Analphabet {m} | Analphabeten
Analphabetenquote {f}; Alphabetisierungsgrad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alphabet
Back to top