ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

labeled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *labeled*, -labeled-

labeled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
labeled (adj.) มีชื่อเสียง See also: โดดเด่น Syn. characterized, marked, famous

labeled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
名前付き[なまえつき, namaetsuki] (adj-f) {comp} named; labelled; labeled
無印[むじるし, mujirushi] (adj-no) unlabeled; unbranded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า labeled
Back to top