ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consonant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consonant*, -consonant-

consonant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consonant (adj.) ที่สอดคล้องกลมกลืน Syn. in accord, in harmony
consonantal (adj.) ที่ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะ
English-Thai: HOPE Dictionary
consonant(คอน'ซะเนินทฺ) n. เสียงพยัญชนะ. adj. สอดคล้องกัน,เข้ากันได้,ประสานกัน (เสียง), Syn. concordant, See also: consonantal adj. -Conf. vowel
English-Thai: Nontri Dictionary
consonant(adj) ที่เข้ากัน,ที่คล้องจองกัน,ที่สอดคล้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consonantพยัญชนะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consonantsพยัญชนะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์, ตัวการันต์
ตัวการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์
เครื่องหมายการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, ตัวการันต์
พยัญชนะ (n.) consonant Syn. ตัวอักษร, ตัวหนังสือ
รูปพยัญชนะ (n.) consonant letter See also: an alphabet which represents a consonant sound
ตัวสะกด (n.) final consonant See also: final pronounced letter of a word
ตัวสะกด (n.) final consonant See also: final pronounced letter of a word
ทันตชะ (n.) dental consonant See also: letter with sound from the teeth
พิราม (n.) mark indicating the final consonant Syn. เครื่องหมายพิราม
หาง (n.) tail end (of one of the Thai consonants)
อรรธสระ (n.) sound of halfway between a vowel and a consonant Syn. อัฒสระ
อักษรกลาง (n.) medium tone consonant See also: middle-class letters
อักษรควบ (n.) cluster consonant
อักษรต่ำ (n.) low-tone consonants See also: low-class letters
อักษรสูง (n.) high-level consonant See also: high-class letter
อัฒสระ (n.) sound of halfway between a vowel and a consonant
อุสุม (n.) alveolar fricative consonant
เครื่องหมายพิราม (n.) mark indicating the final consonant
เทวภาพ (n.) biconsonants See also: dual consonants
เทวภาวะ (n.) biconsonants See also: dual consonants Syn. เทวภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His English is very good. You hit the consonants a tad hard, though.ภาษาอังกฤษของคุณดีมาก คุณตีเสียงพยัญชนะได้แตก
If the first letter of the message is a consonant, Then what follows is the mirrored truth.อักษรตัวแรกทำหน้าที่เป้นพยัญชนะที่คุณสามารถเห็นข้อความที่แท้จริงได้ในกระจก

consonant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , 前鼻音] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge
舌尖音[shé jiān yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ , 舌尖音] apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t)
双唇音[shuāng chún yīn, ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄣˊ , 双唇音 / 雙唇音] bilabial consonant (b or p)
声母[shēng mǔ, ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 声母 / 聲母] consonant; the initial consonant (of a Chinese syllable)
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 韵母 / 韻母] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme
清音[qīng yīn, ㄑㄧㄥ , 清音] unvoiced consonant (p or t, as opposed to English voiced b or d)
后鼻音[hòu bí yīn, ㄏㄡˋ ㄅㄧˊ , 后鼻音 / 後鼻音] velar nasal; consonant ng or ŋ produced in the nose with the back of the tongue against the soft palate
浊音[zhuó yīn, ㄓㄨㄛˊ , 浊音 / 濁音] voiced consonant (English b or d, as opposed to unvoiced p or t)
平舌音[píng shé yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ , 平舌音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
舌尖前音[shé jiān qián yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ , 舌尖前音] alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
子音[zǐ yīn, ㄗˇ , 子音] consonant
辅音[fǔ yīn, ㄈㄨˇ , 辅音 / 輔音] consonant
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 协和 / 協和] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft)
齿音[chǐ yīn, ㄔˇ , 齿音 / 齒音] dental consonant
翘舌音[qiáo shé yīn, ㄑㄧㄠˊ ㄕㄜˊ , 翘舌音 / 翹舌音] retroflex; consonants zh, ch, sh, r produced on the back of the tongue
舌尖后音[shé jiān hòu yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄡˋ , 舌尖后音 / 舌尖後音] retroflex; consonants zh, ch, sh, r produced on the back of the tongue
反切[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, 反切] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone

consonant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソナント[, konsonanto] (n) consonant
促音[そくおん, sokuon] (n) assimilated sound (small "tsu" in Japanese); geminate consonant
口音[こうおん, kouon] (n) oral consonant
合口音[ごうこうおん, goukouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji with a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds
子音[しいん, shiin] (n,adj-no) {ling} consonant
子音動詞[しいんどうし, shiindoushi] (n) (See 五段動詞) consonantal verb (e.g. godan verb); consonant stem verb
子音群[しいんぐん, shiingun] (n) consonant cluster
歯茎口蓋音[しけいこうがいおん, shikeikougaion] (n) alveopalatal consonant
清子音[せいしいん, seishiin] (n) voiceless consonant
濁り[にごり, nigori] (n,adj-no) (1) muddiness; murkiness; lack of clarity; (2) impurity; (3) Japanese voiced consonant mark; (4) (abbr) (See 濁り酒) unrefined sake
濁り点[にごりてん, nigoriten] (n) voiced consonant marks
濁点[だくてん, dakuten] (n) (See 半濁点) voiced consonant marks (nigori)
無声子音[むせいしいん, museishiin] (n) voiceless consonant
軟口蓋音[なんこうがいおん, nankougaion] (n) velar consonant
連濁[れんだく, rendaku] (n) euphonic change of unvoiced to voiced sound (on the first consonant of the non-initial mora of a compound)
開口音[かいこうおん, kaikouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji without a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds
音節主音的子音[おんせつしゅおんてきしいん, onsetsushuontekishiin] (n) syllabic consonant
韻尾[いんび, inbi] (n) yunwei (secondary vowel or consonant following the primary vowel of a Chinese character)
三十六字母[さんじゅうろくじぼ, sanjuurokujibo] (n) 36 Initials (system for transcribing initial consonants of Middle Chinese)
促音便[そくおんびん, sokuonbin] (n) {ling} (See 撥音便) nasal sound change (generation of geminate consonant, primarily a geminate 't' from vowel stems ending in 'i')
子音性[しいんせい, shiinsei] (n) consonantal
歯茎音[はぐきおん;しけいおん, hagukion ; shikeion] (n) (See 歯茎) alveolar consonant; sound (e.g. n,t,d) where the tongue touches (or nearly touches) the ridge behind your front top teeth
歯音[しおん, shion] (n,adj-no) dental sound; dental consonant; dental; sibilant
清濁[せいだく, seidaku] (n) (1) good and evil; purity and impurity; (2) voiced and unvoiced consonants

consonant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: middle tone consonant ; medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: high-level consonant ; high-class letter FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high consonant ; high-class letter FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant FR: consonne basse [f]
การันต์ (–์)[n.] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute] ; [silent consonant] FR: [symbole de consonne muette] ; [consonne silencieuse]
ไม่ประวิสรรชนีย์[v. exp.] (mai prawisa) EN: not add the vowel 'ะ' (after a syllable, consonant or word) FR: ne pas ajouter la voyelle 'ะ'
โอษฐชะ[n.] (ōtthacha) EN: bilabial consonant FR:
ผันอักษร[v.] (phanaksøn) EN: recite the tone sets of a consonant FR:
พยัญชนะ[n.] (phayanchana) EN: consonant FR: consonne [f]
พยัญชนะควบกล้ำ[n. exp.] (phayanchana) EN: consonant cluster FR:
พยัญชนะไทย[n. exp.] (phayanchana) EN: Thai consonant ; Thai alphabet FR: consonne thaïe [f] ; lettre de l'alphabet thaï [f] ; alphabet thaï [m]
พยัญชนะไทยตัวที่ ๑[n. exp.] (phayanchana) EN: first consonant of the Thai alphabet FR: première consonne de l'alphabet thaï [f]
พยัญชนะตัวที่ ๑[n. exp.] (phayanchana) EN: first consonant FR: première consonne [f]
พยัญชนะต้น[n. exp.] (phayanchana) EN: initial consonant FR: consonne initiale [f]
ประวิสรรชนีย์[v.] (prawisancha) EN: write the vowel 'ะ' (after a syllable, consonant or word) ; add the vowel 'ะ' (after a syllable, consonant or word) FR: écrire la voyelle 'ะ' ; ajouter la voyelle 'ะ'
เสียงพยัญชนะ[n. exp.] (sīeng phaya) EN: consonant sound FR: phonème consonantique [m]
ทันตชะ[n.] (thantacha) EN: dental consonant ; letter with sound from the teeth FR:
ทัณฑฆาต (-์)[n.] (thanthakhāt) EN: [mark above a consonant to indicate that it is silent (–์)] FR: [signe d'annulation d'une consonne (–์)]
ตัวการันต์ (–์)[n. exp.] (tūa kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute] FR: [symbole de consonne muette]
–์[n. exp.] (tūa kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute] FR: [symbole de consonne muette]
ตัวหนังสือ[n.] (tūanangseū) EN: character ; letter ; writing ; alphabet ; font ; consonant FR: caractère [m] ; lettre [f] ; fonte [f] ; idéogramme [m]
ตัวสะกด[n.] (tūasakot) EN: final consonant ; final voiced consonant FR: consonne finale [f]
ยามักการ[n.] (yāmmakān) EN: [mark (๎) indicating that a consonant forms part of a consonant cluster with the next consonant] FR:
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām m) EN: FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
คำควบกล้ำ[X] (kham khūap ) EN: diphthong ; compound consonants FR: diphtongue [f]
ไม้ทัณฑฆาต (–์)[X] (māithanthak) EN: [mark indicating a silent final consonant] FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
–์[symb.] (māithanthak) EN: [mark indicating a silent final consonant] FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]
พยัญชนะและสระ[n. exp.] (phayanchana) EN: consonants and vowels FR: consonnes et voyelles [fpl]
พิราม[n.] (phirām) EN: [mark indicating the final consonant] FR:
เทวภาพ[n.] (thēwaphāp) EN: biconsonants FR:
ไตรยางศ์[n.] (traiyāng) EN: three-sound group ; three classes of Thai consonants FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consonant
Back to top