ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

letters

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *letters*, -letters-

letters ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
letters (n.) ตัวอักษร See also: ตัวหนังสือ Syn. syllabary, characters
letters (n.) งานประพันธ์ See also: งานวรรณกรรม, งานเขียน, ผลงานวรรณคดี Syn. writings
letters (n.) จดหมาย
letters to the editor (n.) สารคดีพิเศษ See also: บทความพิเศษ Syn. article, column, editorial
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผันอักษร (v.) vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar See also: conjugate, decline
แปรอักษร (v.) transform a cheering team into letters or pictures
เดินหนังสือ (v.) deliver a message or a letters See also: deliver a document
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't forget to pick those letters up before you leaveอย่าลืมหยิบจดหมายเหล่านั้นด้วยก่อนคุณออกไปล่ะ
If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasketถ้าจดหมายของฉันทำให้คุณเบื่อหน่าย คุณสามารถโยนมันทิ้งลงตระกร้าผงได้เสมอ

letters ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
字词[zì cí, ㄗˋ ㄘˊ, 字词 / 字詞] letters or words; words or phrase
字母顺序[zì mǔ shùn xù, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 字母顺序 / 字母順序] order of letters in an alphabet
书牍[shū dú, ㄕㄨ ㄉㄨˊ, 书牍 / 書牘] letter; wooden writing strips (arch.); general term for letters and documents
首字母缩写[shǒu zì mǔ suō xiě, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, 首字母缩写 / 首字母縮寫] acronym; abbreviation using initial letters
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 不区分大小写 / 不區分大小寫] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters
大写[dà xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ, 大写 / 大寫] capital letters; block letters; banker's anti-fraud numerals 壹, 貳|贰, 叄|叁, 肆, 伍, 陸|陆, 柒, 捌, 玖, 拾, 佰, 仟
大小写[dà xiǎo xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 大小写 / 大小寫] capitals and lower case letters
区分大小写[qū fēn dà xiǎo xiě, ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 区分大小写 / 區分大小寫] case sensitive; distinguishing capitals from lower case letters
书信集[shū xìn jí, ㄕㄨ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧˊ, 书信集 / 書信集] collected letters
文学博士[wén xué bó shì, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ, 文学博士 / 文學博士] Doctor of Letters
首字母[shǒu zì mǔ, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 首字母] initial letters
拉丁文[lā dīng wén, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄨㄣˊ, 拉丁文] latin letters; latin literature
函件[hán jiàn, ㄏㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 函件] letters; correspondence
小写字母[xiǎo xiě zì mǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 小写字母 / 小寫字母] lowercase (letters)
拼音字母[pīn yīn zì mǔ, ㄆㄧㄣ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 拼音字母] phonetic letters
读者来信[dú zhě lái xìn, ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄣˋ, 读者来信 / 讀者來信] Reader's Letters
文学家[wén xué jiā, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 文学家 / 文學家] writer; man of letters

letters ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets)
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
パウロの手紙[パウロのてがみ, pauro notegami] (n) the letters of Paul
刀子[とうす;とうし, tousu ; toushi] (n) (See 小刀) small knife that is largely ornamental or used to cut open letters and the like
投書欄[とうしょらん, toushoran] (n) letters to the editor section
書簡集[しょかんしゅう, shokanshuu] (n) collection of letters; collected letters
清穆[せいぼく, seiboku] (n,adj-no) gentle and pure (used in letters to celebrate the health and happiness of the addressee)
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P)
迂生[うせい, usei] (pn) (arch) (male) self-deprecating first person pronoun used in letters
金字[きんじ;こんじ, kinji ; konji] (n) gold or gilt letters
金文字[きんもじ, kinmoji] (n) gold or gilt letters
メール交換[メールこうかん, me-ru koukan] (n) exchange of letters; correspondence
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P)
ローマ字(P);羅馬字[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P)
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
匆々;怱々;匆匆;怱怱[そうそう, sousou] (adj-na,adj-t,adv-to,n) (1) (arch) busy; hurried; rushed; (n,adj-na) (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 草々・2) Yours Sincerely; Yours in haste
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P)
小文字[こもじ, komoji] (n) (See 大文字) lower case letters; (P)
御多忙中;ご多忙中[ごたぼうちゅう, gotabouchuu] (exp) (See 多忙中) in the midst of your work (often used as a formal phrase in business letters, etc.)
拝啓[はいけい, haikei] (n) (letters beginning with this typically end with 敬具) Dear (so and so); Dear Sir; Dear Madam; To Whom It May Concern; (P)
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
敬白[けいはく;けいびゃく(ok);けいひゃく(ok), keihaku ; keibyaku (ok); keihyaku (ok)] (int,n) (letters ending with this start with 謹啓) Yours Sincerely
文士[ぶんし, bunshi] (n) man of letters; literary man
文学者[ぶんがくしゃ, bungakusha] (n) (1) scholar of literature; literary person; man of letters; (2) writer; (P)
文芸家[ぶんげいか, bungeika] (n) man of letters; writer
束ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P)
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours
花文字[はなもじ, hanamoji] (n) ornate initial; capital letters; flowers planted to form characters
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] (n) {comp} upper-case letters; upper-case alphabetics
草々;草草[そうそう, sousou] (adj-na,int,n) (1) brevity; rudeness; hurry; (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 匆々・2) Yours Sincerely
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n,vs) (1) (See お見舞い,見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P)
謹啓[きんけい, kinkei] (int,n) (hon) (letters that open with this usu. end with 敬白, 謹言, or 敬具) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen
赤字[あかじ, akaji] (n,adj-no) (1) deficit; (being in or going into) the red; (2) red text; red letters; (3) corrections (by a teacher or proofreader) written in red; (P)
[つう, tsuu] (adj-na,n) (1) connoisseur; authority; (ctr) (2) counter for letters, notes, documents, etc.; (P)
雅客[がかく, gakaku] (n) (1) man of letters; man of taste; art connoisseur; (2) (See 水仙) narcissus
Japanese-English: COMDICT Dictionary
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters

letters ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: middle tone consonant ; medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt = ) EN: arts ; liberal arts ; literature ; art of letters FR: littérature [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant FR: consonne basse [f]
เดินทอง[v.] (doēnthøng) EN: print in gold letters FR: écrire en lettres d'or
หิรัญบัฏ[n.] (hiranyabat) EN: letters patents conferring rank or title to a priest FR:
แจ้งความมายัง[n. exp.] (jaēngkhwām ) EN: form of address formerly used in official letters FR:
เขียนตัวบรรจง[v. exp.] (khīen tūa b) EN: write in block letters ; write in one's best handwriting FR: écrire en lettres capitales ; écrire en lettres majuscules
คนที่มีความรู้ [n. exp.] (khon thī mī) EN: man of letters ; learned man ; lettered man FR: homme de lettres [m] ; lettré [m]
ฦ (ลึ)[n.] (leu) EN: [symbol which is not considered one of the 44 letters of the Thai alphabet] FR:
ฦๅ (ลือ)[n.] (leū ) EN: [symbol which is not considered one of the 44 letters of the Thai alphabet] FR:
ฦอ[n.] (lø) EN: [symbol which is not considered one of the 44 letters of the Thai alphabet] FR:
เน้นตัวอักษร[n. exp.] (nēn tūa-aks) EN: emphasized letters FR:
พระราชหัตถเลขา[n.] (phrarātchah) EN: letters patent ; royal writing FR:
ถม[v.] (thom) EN: inscribe with sacred letters FR:
ตัว[n.] (tūa) EN: [classif.: animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...), clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...), cigarettes, letters of the alphabet] FR: [classif. : animaux, insectes, poissons, objets possédant des pieds (tables, chaises ...), vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...), cigarettes, lettres de l'alphabet]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classif.: newspapers, letters, manuscripts, documents, periodicals] FR: [classif. : journaux, lettres, documents manuscrits]

letters ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefgeheimnis {n}privacy of letters
Magerdruck {m}roman typeface; roman letters
Briefporto {n}postage for letters
Kleinschreibung {f}use of small letters

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า letters
Back to top