ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อิสระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อิสระ*, -อิสระ-

อิสระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิสระ (adj.) free See also: independent, liberal
อิสระ (adv.) freely See also: independently, liberally
อิสระชน (n.) freeman
อิสระเสรี (n.) freedom See also: liberty, independence
อิสระเสรี (adv.) independently See also: freely Syn. เป็นอิสระ
อิสระในการพูด (n.) freedom of speech Syn. สิทธิเสรีภาพในการพูด
อิสระในการเขียน (n.) liberty of writing See also: freedom of writing Syn. สิทธิเสรีภาพในการเขียน
English-Thai: HOPE Dictionary
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
automatic(ออโทแมท'ทิค) adj. อัตโนมัติ,เกิดขึ้นอย่างอิสระ,เป็นกลไก,ไร้จิตสำนึก. -n. เครื่องมืออัตโนมัติ. -automaticity n., Syn. involuntary, spontaneous, reflex)
autonomic(ออโทนอม'มิค) adj. อัตโนมัติ,เป็นอิสระ,เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง., Syn. (autonomical, autonomous, self-reliant)
autonomous(ออทอน'โนมัส) adj. เป็นอิสระ,เกิดขึ้นเอง,ปกครองตนเอง, Syn. independent, free,self-reliant ###A. dependent)
autonomy(ออทอน'โนมี) n. ความอิสระ,การปกครองตนเอง,เอกราช,สิทธิในการปกครองตัวเอง,ชุมชนที่ปกครองตัวเอง. -autonomist n., Syn. independence)
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
congregation(คองกริเก'เชิน) n. การชุมนุม,กลุ่มคน,คริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกันในโบสถ์, See also: congregational adj. ดูcongregation, Syn. assembly,union congregationalism (คองกริเก'ชัน นัลลิสซึม) n. รูปการปกครองของสงฆ์ที่อิสระ. คำ
contrapuntaladj. ซึ่งประกอบด้วยทำนองที่ค่อนข้างอิสระ,เกี่ยวกับตำแหน่งตรงข้าม
degage(เดกาเจ') adj.,F. ง่าย,อิสระ,ไม่มีอะไรมาบังคับ
disentail(ดิสเอนเทล') vt. ทำให้อิสระ,ทำให้หลุดพ้น,เพิกถอนสิทธิ์., See also: disentailment n.
disenthral(ดิสเอนธรอล') vt. ทำให้อิสระ,ปล่อยทาส -enthralment,enthrallment n., Syn. liberate
disenthrall(ดิสเอนธรอล') vt. ทำให้อิสระ,ปล่อยทาส -enthralment,enthrallment n., Syn. liberate
domain(โดเมน') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function, See also: domainal,domainial adj., Syn. discipline
emancipate(อิแมน'ซะเพท) vt. ปลดเปลื้อง,ปล่อยให้อิสระ,ปล่อยทาส,เลิกทาส,ยุติการควบคุม, See also: emancipation n. ดูemancipate emancipative adj. ดูemancipate emancipator n. ดูemancipate emancipatory adj. ดูemancipate emanipated adj. ดูemancipate
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
float(โฟลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำใหั,การ) ลอย,ล่องลอย,ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) ,สิ่งที่ลอย, See also: floatable adj. floatability n.
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
free lanceคนที่ทำงานโดยอิสระ โดยไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนใคร,คนที่ต่อสู้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัว
free thoughtn. ความคิดที่อิสระ,ความคิดเสรี
free-livingn. การดำรงชีวิตอย่างอิสระ
free-minded(ฟรีไม'ดิด) adj. ซึ่งมีจิตใจเป็นอิสระ
free-spokenadj. ซึ่งพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ,ขวานผ่าซาก,พูดจาโผงผาง, See also: free-spokenly adv. free-spokenness n.
free-swimmingadj. ซึ่งสามารถว่ายไปมาได้,ตรงไปตรงมา,อิสระ,ไม่ยึดมั่น
freebornadj. ซึ่งเกิดมาก็เป็นอิสระ
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
freehold(ฟรี'โฮลดฺ) n. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างอิสระ,อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว, See also: freeholder n. ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
freelance(ฟร'ลานซฺ') vi.,adj. (เกี่ยวกับ) ทำงานโดยอิสระ (ไม่ใช่ลูกจ้าง) -freelancer n.
freelyadv. อย่างอิสระ
freeman(ฟรี'เมิน) n. ผู้ที่เป็นอิสระ -pl. freemen
freer(ฟรี'เออะ) n. ผู้ปล่อยให้เป็นอิสระ,สิ่งที่ปลดปล่อย adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfree
freestandingadj. อิสระ,ซึ่งยืนหรือตั้งอยู่อย่างอิสระ
freethinkern. ผู้มีความคิดอย่างอิสระ., See also: freethinking adj.,n.
independence(อินดิเพน' เดินซฺ) n. อิสรภาพ, เอกราช, ความเป็นอิสระ, ความไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรือสนับสนุนของคนอื่น รายได้ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Syn. independency, freedom, liberty ###A. subjugation)
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาดเครื่องปลายทางเชิงปัญญาหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน smart terminal ดู dumb terminal เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
autonomous(adj) อิสระ,เกิดขึ้นเอง,ซึ่งปกครองตนเอง
freedman(n) ทาสที่เป็นอิสระ
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
free(adj) อิสระ,ให้เปล่า,ว่าง,ปลอด
freeman(n) คนอิสระ,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ
independence(n) เอกราช,ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,อิสรภาพ,พรรคการเมืองอิสระ
independent(adj) เป็นเอกราช,เป็นกลาง,ไม่เข้าฝ่ายใด,อิสระ,ไม่ขึ้นกับใคร
loose(adj) หลวม,อิสระ,ไม่แน่น,หย่อน,ว่าง
SELF-self-sufficient(adj) พึ่งตัวเอง,อิสระ,เลี้ยงตัวเอง
unfettered(adj) เป็นอิสระ,ปลดปล่อย,ไม่ได้ถูกจองจำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
autonomicอิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
independentอิสระ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอิสระ (เอเอ็นเอส) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomous-ทำงานโดยอิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomyภาวะอิสระ, ภาวะอัตโนวัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free radicalอนุมูลอิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nomadic๑. -พเนจร๒. อิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quango (quasi non-governmental organization)ควอนโก (องค์การอิสระกึ่งราชการ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secessionการแยกตัวออก (เป็นรัฐอิสระ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antioxidantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ของออกซิเจนในอากาศกับยาง (ที่มีพันธะคู่) หรือทำให้ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแตกตัวต่อไปเป็นส่วนที่ ไม่เป็นอันตรายต่อการเสื่อมสภาพของยาง ทำให้ยางมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Autonomyความต้องการที่จะปกครองตนเอง, การกระทำโดยอิสระ, การรู้จักควบคุมตนเอง, ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง [การแพทย์]
Calcareous Soil ดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด ดินซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตและ หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตอิสระมากพอ ที่จะสังเกตเห็นปฏิกิริยากับกรดเกลือ 0.1 โมลาร์ เป็นฟองฟู่ ดินเหล่านี้จะพบแคลเซียมคาร์บอเนตเทียบเท่า 10-200 กรัมต่อกิโลกรัมของดิน [สิ่งแวดล้อม]
drift velocityความเร็วลอยเลื่อน, ความเร็วเฉลี่ยซึ่งอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ในตัวนำ  เป็นความเร็วต่ำมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Efflux, Freeการซึมผ่านเข้า-ออกอย่างอิสระ [การแพทย์]
Emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [TU Subject Heading]
Facultative แฟคัลเททีฟ อยู่ได้ทั้งในสภาพมี/ไม่มีอากาศ หรือออกซิเจนอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Freeอยู่อย่างอิสระ [การแพทย์]
Free Fromแยกเป็นอิสระ [การแพทย์]
Free radicalอนุมูลอิสระ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Condition, Free-Livingภาวะอิสระนอกห้องทดลอง [การแพทย์]
gyroscopeไจโรสโคป, อุปกรณ์ที่อาศัยความเฉื่อยของล้อหมุน เพื่อช่วยรักษาทิศทางของแกนหมุน ประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่ง ทำให้เอียงในทิศทางต่าง ๆ ได้โดยอิสระ โดยจะชี้ทิศทางเดิมถ้าไม่มีทอร์กมากระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Independenceการเป็นตัวของตัวเองและเป็นอิสระตามวัย [การแพทย์]
Independentเป็นอิสระ [การบัญชี]
moleculeโมเลกุล, หน่วยที่เล็กที่สุดของสารซึ่งสามารถอยู่เป็นอิสระและรักษาสมบัติทางเคมีของสารนั้นไว้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neutronนิวตรอน, อนุภาคมูลฐานที่ไม่มีประจุ มีมวลมากกว่าโปรตอนเล็กน้อย และพบในนิวเคลียสของทุกอะตอมยกเว้นอะตอมไฮโดรเจนธรรมดา นิวตรอนอิสระไม่เสถียร มีครึ่งชีวิต 10.3 นาที สลายเป็นอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวทริโน
Self-employedอาชีพอิสระ [TU Subject Heading]
Super Chlorination การเติมคลอรีนเกินขั้น การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนโดยที่ปริมาณคลอรีนมีมาก พอจะทำให้เกิดคลอรีนอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
University autonomyความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Peroxideสารเคมีที่มี –O-O- ในโมเลกุล เช่น H2O2, Na2O2, benzoyl peroxide [(C6H5CO)2O2] ออกซิเจนในเพอร์ออกไซด์มีเลขออกซิเดชัน -1 ทำให้เพอร์ออกไซด์โดยทั่วไปไม่เสถียร เมื่อให้ความร้อนจะสลายตัวให้อนุมูลอิสระ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของโมเลกุลขึ้นได้ด้วยพันธะคาร์บอน-คาร์บอน นิยมใช้เพอร์ออกไซด์เป็นสารทำให้ยางคงรูปในยางที่ไม่มีพันธะคู่ เช่น EPM, EVA, CPE, Q หรือยางที่มีปริมาณพันธะคู่ในโมเลกุลต่ำมากเท่านั้น เช่น HNBR, EPDM [เทคโนโลยียาง]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
free lunch (sl.) อิสระ See also: เสรีภาพ
substantive (adj.) อิสระ See also: เป็นอิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร Syn. independent
animal rights (n.) สิทธิของสัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระปราศจากการหารประโยชน์ของมนุษย์หรือถูกมนุษย์ทารุณหรือกักขัง
at liberty (idm.) มีอิสระ See also: ไม่ถูกเข้มงวด, ไม่ถูกจำกัด
autonomous (adj.) ซึ่งมีอิสระในการเลือก Syn. self determined
bat around (phrv.) พูดถึง (อย่างอิสระและไม่เป็นทางการ)
be out of (phrv.) เป็นอิสระจาก See also: เลิก (สถานภาพหรือการมีสภาพบางอย่าง) Syn. get into
blithesome (adj.) เป็นอิสระ See also: ซึ่งไม่ผูกมัด Syn. airy Ops. engaged, involved
candid camera (n.) ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว See also: ปาปาราซโซ Syn. shutterbug
carte blanche (n.) การมีอิสระที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
cast off (phrv.) เป็นอิสระจาก See also: เลิกจาก
circulate (vi.) เคลื่อนไหวอย่างอิสระ See also: เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอิสระ
circulate (vt.) ทำให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ
circulation (n.) การเคลื่อนไหวโดยอิสระ Syn. flowing, passage
corpuscle (n.) เซลล์ที่เคลื่อนได้อิสระ
disabuse of (phrv.) เป็นอิสระจาก See also: ทำให้มีเสรีภาพ
discretion (n.) ความอิสระในการตัดสินใจ Syn. alternative, choice
disengage (vt.) เป็นอิสระ See also: หลุดพ้น Syn. loose, undo, release Ops. fasten, bind, lock
disengage (vi.) เป็นอิสระ See also: หลุดพ้น Syn. loose, undo, release Ops. fasten, bind, lock
disengaged (adj.) ที่เป็นอิสระ See also: ที่หลุดพ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Each of us is free to behave as we want toพวกเราแต่ละคนมีอิสระที่จะทำอย่างที่เราต้องการ
You are at liberty to leave any timeนายมีอิสระที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้
You're free to do whatever you wantเธอมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ที่เธอต้องการ
I'm free to choose who I want to hireฉันมีอิสระที่จะเลือกจ้างใครก็ได้ที่อยากจะจ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm free. I'm free. Quick, quick, wish for something outrageous.ข้าเป็นอิสระ อิสระ เร็วเข้า เร็วๆ ขอพรอะไรซักอย่าง ที่มันเหลือทน
I gotta admit, sometimes I miss the freedom where I couldjust-ผมยอมรับว่า บางครั้งผมก็คิดถึง อิสระ ที่ผมจะสามารถ..
Culturally, Madonna's legacy transcends her music... because by and large, the subtext ofher songs are about... being strong, independent and-and confident no matter what your sex.ศิลปะของมาดอนน่า ไม่ใช่แค่ดนตรี แต่เป็นสิ่งที่เธอ ต้องการสื่อ จงเข้มแข็ง อิสระ และเชื่อมั่น
The elevator doesn't lead to freedom.ลิฟท์นะ ไม่ได้ ช่วยให้เธอได้ อิสระ หรอก
You know you're all free to make your own choices.พวกนาย มี อิสระ ที่จะเลือก
Free, maybe, but not safe yet.อิสระ คงใช่ แต่ยังไม่ปลอดภัย
Feel free to drop yourself off... anytime.อิสระ ที่จะทำตามใจ ตอนไหนก็ได้
Oh, freelancing's not a profession, dear.อิสระ ไม่ใช่อาชีพ, ที่รัก
Freedom? What kind of freedom's this, Jack?อิสระ" อิสระแบบไหนกันแจ็ค?
And freedom, the freedom of men.อิสระก็เยอะด้วย อิสระของพวกผู้ชายไง
My freedom from your compulsion.อิสระของฉันจากการสะกดของนาย
My freedom from Klaus rests entirely upon you two executing your plan perfectly.อิสระของฉันจากเคล้าส์ ทั้งหมดขึ้นกับพวกนายสองคน ก็ต้องดำเนินการให้สมบูรณ์แบบหน่อยสิ
My freedom in exchange for a little QA?อิสระของฉันแลกกับการถามตอบเล็กๆน้อยๆ
Free to finally be the witches you were always meant to be.อิสระจากการเป็นแม่มด อยากให้เป็นอย่างนั้นหนิ
"freedom of choice is what we want.อิสระจากการเลือกสิ่งที่เราต้องการ
Freedom from pain freedom from responsibility freedom from guilt from regret freedom from sadness freedom from loss the freedom to be happy.อิสระจากความปวดร้าว อิสระต่อความรับผิดชอบ อิสระที่จะรู้สึกผิด
Freedom from the drudgery of every day life freedom as abstract ideal.อิสระจากงานที่น่าเบื่อหน่ายในทุกๆวันของชีวิต อิสระเหมือนกับความฝันอันเลิศเลอ
Freedom from choice is what we need."อิสระจากตัวเลือกที่เราจำเป็น
Freedom is what you do with what's been done to you.อิสระจากสิ่งที่คุณทำ รวมถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคุณ
Free folk, there is only one true king and his name is Stannis.อิสระชนเอ๋ย เอกะราชา มีเพียงหนึ่ง นามของพระองค์ คือสแตนนิส
Liberating, isn't it? Not having to care.อิสระดีใช่ไหม ไม่ต้องห่วงอะไร
So you're free to mark my swaps accurately for once because it's now in your interest to do so.อิสระที่จะทำเครื่องหมาย แลกเปลี่ยนของฉันได้อย่างถูกต้องสักครั้ง เพราะตอนนี้อยู่ในความสนใจ ของคุณจะทำเช่นนั้น
Free to forge its own destiny.อิสระที่จะมีชะตาชีวิตเขาเอง
Feel free to explore, follow, watch, touch.อิสระที่จะสำรวจ ติดตาม, เฝ้าดู สัมผัส
The freedom I felt riding them.อิสระที่ฉันรู้สึกได้เวลาขี่ม้า
Free will is obviously not a big factor in this little world of ours.อิสระปลดปล่อยชัดแจ้ง มันเป็นแค่เหตุการณ์ ในโลกเล็กๆ ของเรา
Freedom comes with responsibility.อิสระภาพ มาพร้อมกับ ความรับผิดชอบ
Luann's immunity and your get-out-of-jail-free card.อิสระภาพของลูแอน และใบผ่านทางออกจากคุกฟรีของนาย
The freedom to make my own mistakes was all I ever wanted.อิสระภาพที่สามารถตัดสินใจผิดได้นั่นแหละ ที่ข้าต้องการ
Freedom is your right.อิสระภาพเป็นของคุณนี่
You know, it's like the freedom and the wind in your hair, and the...อิสระภาพและความท้าทาย
Free as a resurrected bird.อิสระราวกับนกเกิดใหม่
We're free? What do you mean, "We're free"?อิสระรึ หมายความว่าไง
My freedom. How ironic.อิสระหรือ เป็นคำแดกดันจริงๆ
As free as a mountain birdอิสระเหมือนกับนก บนภูเขา
Freedom to use hair care products?อิสระในการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผม?
Freedom to what?อิสระไปสู่อะไรล่ะ ความโดดเดี่ยว
If you hadn't stolen that box... that child's mother wouldn't have died.อิสระไม่ใช่การใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีจุดมุ่งหมายหรอก อย่างน้อยเจ้าน่าจะเข้าใจ
Freedom's no mysteryอิสระไม่ใช่ความน่ากลัว
Freedom is not without cost.อิสระไม่ได้ได้มาฟรีๆ

อิสระ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
フリー[ふりー, furi-] Thai: อิสระ English: free
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: เป็นอิสระ English: carefree

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อิสระ
Back to top