ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

independently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *independently*, -independently-

independently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
independently (adv.) โดยตนเอง See also: ด้วยตนเอง, โดยไม่มีผู้ช่วย Syn. autonomously Ops. dependently
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
MIRV (abbr.) คำย่อจาก multiple independently targeted See also: จรวดติดระเบิดนิวเคลียร์หลายลูกเพื่อยิงไปยังที่หมายต่างกัน
อิสระเสรี (adv.) independently See also: freely Syn. เป็นอิสระ
โดยอิสระ (adv.) independently See also: freely Syn. เป็นอิสระ, อิสระเสรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was independently corroborated as a gas leak, Your Honor.หลักฐานยืนยันแน่ชัดว่ามาจากแก๊สรั่วครับศาลที่เคารพ
When I left you I resolved that I would live independently from then onตอนที่ฉันจากมา ฉันตั้งใจว่า ฉันจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง
I ride independently for a few years and wait for him to step down.ผมจะขี่มอไซค์เที่ยวคนเดียวสักสองสามปี และรอให้เขาวางมือ
I thought, what would happen if I acted independently of them?ฉันมาคิดว่า.. จะเกิดอะไรขึ้นนะ ถ้าทำโดยไม่ต้องพึ่งพาพวกเขา
Although it was only supposed to assist the pilot, not only can it independently exert autonomous control, but it can even exert an A.T. field while unmanned.ที่จริงมันควรจะเป็นแค่ผู้ช่วยนักบินเท่านั้น \ แต่พลังของมันก็เพียงพอจะแสดงพลังด้วยตัวเองได้ แถมยังสามารถสร้างสนามพลัง A.T. ได้โดยที่ไม่มีนักบิน
You will be posing as a independently wealthy young expatriate.เป็นคนรวยที่ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ยังอายุน้อย
After Nanhunnvjia, independently of each otherจากนี้เราสองคนจะแต่งกับใครก็ได้
And Daniel tells me you're independently wealthy.และแดนเนี่ยลบอกฉันว่า คุณรวยมาก
How do you know I'm not independently wealthy?คุณรู้ได้ไงว่าผมไม่ใช่เศรษฐี?
Well, I have to say, I'm so happy to hear that, because my team has just independently confirmed a tip that we received about a long-secret pregnancy...ค่ะ ฉันต้องบอกเลยว่ายินดีที่ได้ยินเช่นนั้น เพราะทีมงานของฉันเพิ่งได้รับข่าว ว่ามีเรื่องการตั้งครรภ์ที่ถูกเก็บเป็นความลับอยู่
In 1998, both teams independently came to the same conclusion.ในปี 1998 ทั้งสองทีมมาเป็นอิสระ ถึงข้อสรุปเดียวกัน การขยายตัวไม่ได้ชะลอตัวลงในทุก
Independently and not even close to legally.ไม่ฟังใครและไม่ถูกกฏหมายด้วยซ้ำ

independently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior)
独自開発[どくじかいはつ, dokujikaihatsu] (adj-no,vs) independently developed; proprietary
単独で[たんどくで, tandokude] (exp) independently; individually; separately; alone; singlehanded; unassisted

independently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยอิสระ[adv.] (dōi itsara) EN: independently FR: librement
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūa) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others ; contra-mainstream ; counter-movement FR:
เป็นรายตัว[adv.] (pen rāi tūa) EN: one by one; individually ; separately ; independently ; singly FR:
ต่างหาก[adv.] (tānghāk) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า independently
Back to top