ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airy*, -airy-

airy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airy (adj.) ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก See also: โปร่ง, โล่ง Syn. windy, breezy
airy (adj.) ที่บางเบาเหมือนอากาศ Syn. fragile, thin, frail
airy (adj.) ที่อยู่บนอากาศ
airy (adj.) สบายใจ See also: เบาใจ Syn. happy, sprightly
airy-fairy (sl.) ความเพ้อฝัน See also: ความไม่มีแก่นสาร, ความนึกฝัน
English-Thai: HOPE Dictionary
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปร่ง (adj.) airy See also: fresh, light, open Syn. ถ่ายเท, โล่ง, ลมโชย, ลมโกรก Ops. อับ
โปร่งลม (adj.) airy See also: well-ventilated, open, spacious
อ.ส.ค. (n.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand See also: DPO Syn. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (n.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand See also: DPO
เทพนิยาย (n.) fairy tale See also: myth, mythology
โปร่งตา (v.) look bright and airy See also: look pleasant, have a clean look
โปร่งตา (v.) look bright and airy See also: look pleasant, have a clean look
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is like a fairy taleนี่เหมือนกับเทพนิยายเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
* In airy dreams *... absent love to seeในความฝันที่อาจเกิดขึ้น และความรักที่พานพบ
2nd movement: a graceful, airy scherzo.มูฟเมนต์ที่ 2 มีความสง่างาม จังหวะที่สมบูรณ์
It gives the dough its light, airy texture.มันทำให้แป้งนุ่มและเบา
As I live and breathe, a fairy!เรามีชีวิตอยู่และหายใจ, นางฟ้า!
Uh, the lady, the- - Ooh! - The fairy!เอ่อ, ผู้หญิงที่ โอ!
Please, Your Honor-- Uh, uh, I mean, Miss Fairy.กรุณาให้เกียรติเอ่อคุณเอ่อฉัน หมายถึง นางสาว นางฟ้า
Someone starts telling' us fairy tales and we're listenin'!คนเริ่ม tellin 'เรานิทานและเรากำลัง listenin'!
You listen to some fairy tales. You start getting through to these old ladies.คุณฟังบางนิทาน คุณเริ่มได้รับผ่านไปยังหญิงชราเหล่านี้
I will now yield to my distinguished friend... from the nation's dairyland, Senator Macon.{\cHFFFFFF}ตอนนี้ผมจะให้ผลผลิตของฉัน เพื่อนที่โดดเด่น ... {\cHFFFFFF}จาก DAIRYLAND ของประเทศ วุฒิสมาชิกแมคอน
In those days, just as in fairy-tales, at someone's doorstep, out of a cradle or a laundry basket, a baby used to cry.ในสมัยนั้นเช่นเ- ดียวกับในเทพนิยาย, ที่บันไดหน้าอกของใครบางคนจากอู่ หรือตะกร้าซักผ้าเด็กเคยร้องไห้
The Serpent Fairy, Li Mo Chou.ธิดาไหมแดง หลี่มกโช้ว.
If you see the Serpent Fairy's palm print...ถ้าเจ้าเห็นรอยฝ่ามือธิดาไหมแดง...

airy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
童话[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 童话 / 童話] children's fairy tales
乳牛[rǔ niú, ㄖㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 乳牛] dairy cattle
乳制品[rǔ zhì pǐn, ㄖㄨˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 乳制品 / 乳製品] dairy Products
奶制品[nǎi zhì pǐn, ㄋㄞˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, 奶制品] dairy product
奶牛场[nǎi niú chǎng, ㄋㄞˇ ㄋㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, 奶牛场 / 奶牛場] dairy farm
酪农业[lào nóng yè, ㄌㄠˋ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, 酪农业 / 酪農業] dairy
冬瓜[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, 冬瓜] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash
仙境[xiān jìng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, 仙境] fairyland
仙女[xiān nǚ, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ, 仙女] fairy
神话[shén huà, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 神话 / 神話] fairy tale; mythology; myth
童话故事[tóng huà gù shì, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨˋ ㄕˋ, 童话故事 / 童話故事] fairy tale
金毛狗[jīn máo gǒu, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˊ ㄍㄡˇ, 金毛狗] golden retriever (dog breed); Cibotium barometz, asian tropical tree fern with hairy fronds, used in traditional Chinese medicine
毛茸茸[máo rǒng rǒng, ㄇㄠˊ ㄖㄨㄥˇ ㄖㄨㄥˇ, 毛茸茸] hairy; shaggy
仙山琼阁[xiān shān qióng gé, ㄒㄧㄢ ㄕㄢ ㄑㄩㄥˊ ㄍㄜˊ, 仙山琼阁 / 仙山瓊閣] jewelled palace in the fairy mountain
[piào, ㄆㄧㄠˋ, 僄] light; airy
奶牛[nǎi niú, ㄋㄞˇ ㄋㄧㄡˊ, 奶牛] milk cow; dairy cow
洞天[dòng tiān, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, 洞天] paradise; heavenly or beautiful place; fairyland
红毛丹[hóng máo dàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˊ ㄉㄢˋ, 红毛丹 / 紅毛丹] rambutan (Nephelium lappaceum); hairy red pellet fruit
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, 魉 / 魎] sprite; fairy

airy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor)
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor)
あいまい量;曖昧量[あいまいりょう, aimairyou] (n) {comp} equivocation
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
お伽草子;御伽草子[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草子) fairy-tale book
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale
カップケーキ[, kappuke-ki] (n) cupcake; fairy cake
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] (n) {comp} surge resistance
サイリューム[, sairyu-mu] (n) light stick (from Cyalume (tradename)); glow stick
フェアリー[, feari-] (n) fairy
フェアリーテール[, feari-te-ru] (n) fairy-tale
フェアリーランド[, feari-rando] (n) fairyland
ブラウンスイス[, buraunsuisu] (n) Brown Swiss (variety of dairy cattle)
フワフワ[, fuwafuwa] (adj-na,adv,vs,adj-no) (on-mim) light; airy; fluffy; (P)
マントル対流論[マントルたいりゅうろん, mantoru tairyuuron] (n) mantle convection theory
ミルクプラント[, mirukupuranto] (n) dairy; milk plant
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy
メソ対流系[メソたいりゅうけい, meso tairyuukei] (n) mesoscale convective system; MCS
メルヘン[, meruhen] (n) fairy-tale (ger
メルヘンチック;メルヘンティック[, meruhenchikku ; meruhenteikku] (adj-na) having a fairy-tale atmosphere (ger
もさもさ;モサモサ[, mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person
一寸法師[いっすんぼうし, issunboushi] (n) (1) dwarf; midget; elf; Tom Thumb; Jack Sprat; (2) Issun-boshi (Japanese fairytale)
不安材料[ふあんざいりょう, fuanzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reasons for uneasiness
乙女桜[おとめざくら, otomezakura] (n) fairy primrose (Primula Malacoides)
乳業[にゅうぎょう, nyuugyou] (n) dairy industry
乳牛[ちちうし;にゅうぎゅう, chichiushi ; nyuugyuu] (n) milk cow; dairy cattle; milch cow
人種改良[じんしゅかいりょう, jinshukairyou] (n) racial eugenics
仙境;仙郷[せんきょう, senkyou] (n) fairyland; enchanted land
代替療法;代替え療法[だいたいりょうほう(代替療法);だいがえりょうほう, daitairyouhou ( daitai ryouhou ); daigaeryouhou] (n) alternative therapy
伽芝居[とぎしばい, togishibai] (n) fairy play; pantomime
低所得者医療扶助[ていしょとくしゃいりょうふじょ, teishotokushairyoufujo] (n) (obsc) (See メディケイド) support for medical treatment for those on low income; Medicaid
体力[たいりょく, tairyoku] (n) physical strength; (P)
体力勝負[たいりょくしょうぶ, tairyokushoubu] (n) trial of strength; test of one's strength (stamina)
倍力[ばいりょく, bairyoku] (n,adj-f) servo; booster
回流[かいりゅう, kairyuu] (n,vs) circulation
国際流動性[こくさいりゅうどうせい, kokusairyuudousei] (n) international liquidity
国際連合大量破壊兵器廃棄特別委員会[こくさいれんごうたいりょうはかいへいきはいきとくべついいんかい, kokusairengoutairyouhakaiheikihaikitokubetsuiinkai] (n) United Nations Special Commission; UNSCOM
在留資格認定証明書[ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ, zairyuushikakuninteishoumeisho] (n) Certificate of Eligibility for Resident Status
在留邦人[ざいりゅうほうじん, zairyuuhoujin] (n) Japanese residents in another country; Japanese expatriates
多毛[たもう, tamou] (n,adj-no) hairy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs)

airy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โล่ง[adj.] (lōng) EN: wide ; broad ; airy ; spacious ; vast FR: vaste ; spacieux
มีอากาศถ่ายเท[adj.] (mī ākāt thā) EN: airy FR:
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: airy ; well ventilated ; perforated ; full of holes FR: aéré ; ajouré ; ventilé
โปร่งลม[adj.] (prōnglom) EN: airy ; well-ventilated ; open ; spacious FR:
โปร่งโล่ง[adj.] (prōng lōng) EN: spacious ; airy FR: spacieux
โปร่งตา[v. exp.] (prōngtā) EN: look bright and airy ; look pleasant ; have a clean look FR:
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product FR: produit lacté [m] ; produit laitier [m]
บัวดิน[n.] (būadin) EN: fairy lily ; Rosea FR:
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ด้วงดอกไม้ลายหลังขน[n. exp.] (dūang døkmā) EN: Hairy Chafer FR:
ด้วงหนวดปมสีตาลไหม้[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Hairy Tuft-bearing Longhorn FR:
ฟาร์มโคนม[n. exp.] (fām khōnom) EN: dairy farm FR:
ขนดก[adj.] (khon dok) EN: hairy ; hirsute FR: poilu
โคนม[n. exp.] (khōnom) EN: milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker FR: vache laitière [f]
ครีมเทียม[n. exp.] (khrīm thīem) EN: non-dairy cream = non dairy cream FR:
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม[adj.] (kīo kap pha) EN: dairy FR: laitier
กระรอกบินเท้าขน[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Hairy-footed Flying Squirrel FR:
แมงลัก[n.] (maenglak) EN: sweet basil ; Hairy Basil FR: basilic [m]
มอธบุ้งดำข้าวโพด[n. exp.] (møt bung da) EN: Maize Hairy Caterpillar FR:
นากจมูกขน[n. exp.] (nāk jamūk k) EN: Hairy-nosed Otter FR:
นางฟ้า[n.] (nāngfā) EN: fairy ; angel ; goddess FR: fée [f] ; ange [m]
นางไม้[n.] (nāng-māi) EN: wood nymph ; tree nymph ; wood fairy ; wood sprite FR: nymphe de la forêt [f] ; fée des arbres [f]
งานโคนมแห่งชาติ[n. prop.] (Ngān Khōnom) EN: National Dairy Cow Festival FR:
นิยาย[n.] (niyāi) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
นกเขียวคราม[n. exp.] (nok khīo kh) EN: fairy-bluebird FR:
นกเขียวคราม[n. exp.] (nok khīo kh) EN: Asian Fairy-bluebird FR: Irène vierge [f] ; Iréna [f] ; Oiseau bleu des fées [m] ; Irène bleue [f]
นกปรอดหลังฟู[n. exp.] (nok parøt l) EN: Hairy-backed Bulbul FR: Bulbul chevelu [m]
นกแต้วแล้วพันธุ์จีน[n. exp.] (nok taēolaē) EN: Fairy Pitta FR:
หนอนบุ้ง[n.] (nøn bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)[org.] (Ongkān Song) EN: Thai Dairy Farming Promotion Organization of Thailand FR:
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy FR: duveteux ; crépu ; hirsute
ปูก้ามขน[n. exp.] (pū kām khon) EN: Chinese mitten crab ; Shanghai hairy crab FR: araignée de mer [f] ; crabe araignée [m] ; maïa [m]
ปูขน[n. exp.] (pū khon) EN: Chinese mitten crab ; Shanghai hairy crab FR: araignée de mer [f] ; crabe araignée [m] ; maïa [m]
ปูเซี่ยงไฮ้ [n. exp.] (pū Sīeng-ha) EN: Chinese mitten crab ; Shanghai hairy crab FR: araignée de mer [f] ; crabe araignée [m] ; maïa [m]
รุกขเทพ[n.] (rukkhathēp) EN: tree fairy ; male nymph FR:
เธนุ[n.] (thēnu) EN: dairy cow FR: vache laitière [f]
เทพนิยาย[n.] (thēpniyāi) EN: myth ; fairy tale FR: mythe [m]
เทพยดา[adj.] (thēpphayadā) EN: divine ; fairy FR: divin
ต้นสะแบง[n.] (ton sabaēng) EN: Hairy-leafed apitong ; apinau FR:
ตัวบุ้ง[n. exp.] (tūa bung) EN: caterpillar ; hairy carterpillar FR: chenille [f] ; chenille velue [f]

airy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arielschwalbe {f} [ornith.]Fairy Martin
Australseeschwalbe {f} [ornith.]Fairy Tern
Milchwirtschaft {f}dairy farming
Elfenkönig {f}fairy king; faerie king
Elfenkönigin {f}fairy queen; faerie queen
Hexentanzplatz {m}fairy ring
Hexenring {m}fairy ring
Kinderfahrrad {n}fairy cycle
Lichterkette {f} (am Weihnachtsbaum)fairy lights (at the Christmas tree)
Märchen {n}fairy tale; fairy-tale; fairy story
Feensturmvogel {m} [ornith.]Fairy Prion
Goldstrichellori {m} [ornith.]Fairy Lorikeet
Elfensänger {m} [ornith.]Fairy Flycatcher
feenhaft {adj} | feenhafter | am feenhaftestenfairylike | more fairylike | most fairylike
behaart; haarig {adj} | behaarter; haariger | am behaartesten; am haarigstenhairy | hairier | hairiest
Haarspecht {m} [ornith.]Hairy Woodpecker
Noppenanemone {f} (Rhodactis spp.; Ricordea spp.) [zool.]hairy mushroom polyp
zottelig; zottlig {adj}shaggy; villous; hairy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airy
Back to top