ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liberally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liberally*, -liberally-

liberally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惜し気もなく;惜しげもなく;惜気もなく(io)[おしげもなく, oshigemonaku] (exp,adv) (See 惜し気) freely; generously; liberally; ungrudgingly

liberally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:

liberally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
liberal {adv}liberally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liberally
Back to top