ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shutterbug

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shutterbug*, -shutterbug-

shutterbug ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shutterbug (n.) ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว See also: ปาปาราซโซ Syn. candid camera

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shutterbug
Back to top