ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สร้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สร้าง*, -สร้าง-

สร่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สร้าง (v.) build See also: construct Syn. ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง Ops. ทำลาย, กำจัด
สร่าง (์v.) recover See also: revive, recuperate, regain, get over Syn. คลาย, ถอย, ทุเลา, หาย
สร้าง (n.) platform Syn. คดซ่าง, คดสร้าง, ซ่าง, ส้าง, สำซ่าง
สร้าง (v.) create See also: produce, build, make, invent Syn. รังรักษ์, รังสรรค์, รังสฤษฎ์
สร้างกรรม (v.) create karma See also: commit sin Syn. ทำกรรม, ก่อกรรม
สร้างกำแพง (v.) create a barrier See also: create a trouble, create a obstacle, create a hindrance
สร้างขึ้น (v.) manufacture See also: produce, turn out, make, create Syn. ทำ, ประดิษฐ์
สร้างขึ้น (v.) establish See also: form, found, set, organize Syn. จัดตั้งขึ้น, ก่อตั้ง
สร้างขึ้น (v.) make See also: build, create Syn. กระทำ, ประกอบขึ้น, ผลิตขึ้น, ก่อขึ้น
สร้างขึ้น (v.) invent See also: create, make up, devise, fabricate, build, set up, coin (word) Syn. ตั้งขึ้น, จัดทำขึ้น, คิดทำขึ้น, แต่งขึ้น, คิดค้น, สรรค์สร้าง
สร้างความสัมพันธ์ (v.) build up friendship See also: make friends with Syn. ผูกมิตร Ops. สร้างความแตกแยก
สร้างค่าย (v.) encamp See also: pitch a camp Syn. ตั้งแคมป์
สร้างงาน (v.) make a job
สร้างชื่อ (v.) make fame See also: make reputation, mark special recognition afford
สร้างชื่อเสียง (v.) make fame See also: make reputation, mark special recognition afford Syn. สร้างชื่อ
สร้างฐานะ (v.) earn one´s own Syn. สร้างตัว
สร้างฐานะ (v.) establish oneself See also: build up one´s status Syn. ตั้งตัว, สร้างตัว
สร้างฐานะ (v.) establish oneself See also: build up one´s status Syn. ตั้งตัว, สร้างตัว
สร้างฐานะ (v.) build up a fortune See also: make´s one way, get married and carve out Syn. ก่อร่างสร้างตัว, สร้างเนื้อสร้างตัว
สร้างตัว (v.) build up a fortune See also: make´s one way, get married and carve out Syn. ก่อร่างสร้างตัว, สร้างเนื้อสร้างตัว, สร้างฐานะ
สร้างตัวเอง (v.) be self-made Syn. สร้างตัว, ก่อร่างสร้างตัว
สร้างถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ทำถนน
สร้างถนน (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, ทำถนน, ทำทาง
สร้างถนน (v.) build a road See also: preempt land for a road Syn. ทำถนน
สร้างถิ่นฐาน (v.) settle down Ops. ละทิ้งถิ่นฐาน
สร้างบ้าน (v.) build a house See also: construct a house Syn. ก่อสร้างบ้าน
สร้างปรปักษ์ (v.) make enemies Ops. สร้างมิตร
สร้างปัญหา (v.) make trouble Syn. ก่อปัญหา
สร้างผ่าน (v.) cut through See also: bypass Syn. ผ่าน
สร้างภาพ (v.) imagine See also: make a mental image, form an idea
สร้างภาพยนตร์ (v.) shoot See also: file, make a movie
สร้างมิตร (v.) make friends See also: socialize Syn. ผูกมิตร, สร้างสัมพันธ์, ผูกสัมพันธ์ Ops. สร้างศัตรู
สร้างรัง (v.) build nest
สร้างศัตรู (v.) make enemies Syn. สร้างปรปักษ์ Ops. สร้างมิตร
สร้างสถานการณ์ (v.) create a situation See also: cause a problem, cause difficulties
สร้างสถานการณ์ (v.) create a situation See also: cause a problem, cause dificulties
สร้างสรรค์ (v.) create See also: make, originate Syn. ประดิษฐ์, รังสรรค์, จัดทำ, สร้าง
สร้างสรรค์ (v.) create See also: invent, make, originate, devise, formulate Syn. คิดค้น, ประดิษฐ์ Ops. ทำลาย
สร้างสัมพันธ์ (v.) make friends See also: socialize Syn. ผูกมิตร, ผูกสัมพันธ์ Ops. สร้างศัตรู
สร้างอนาคต (v.) make the future
English-Thai: HOPE Dictionary
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid)
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
ammonification(อะมอนนิฟิเค' เชิน) n. การใส่แอมโมเนีย, การสร้างแอมโมเนีย, ภาวะที่ถูกใส่แอมโมเนีย
amphiprostyle(แอมฟิพ' โพรสไทล์) n. การก่อสร้างที่มีเสาหน้าและหลังแต่ด้านข้างไม่มี. -amphiprostylar adj.
anastomosis(อะแสทะโม' ซิส) n., (pl. -ses) การสร้างทางเชื่อมระหว่างอวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะหรือช่องว่าง -anastomotic adj. (connection between parts)
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
anno urbis conditae(อาน' โน อัวบิส คอน' ดิทิ) นับตั้งแต่วันสร้างเมือง (กรุงโรม A. U. C.)
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
antigen(แอน' ทิเจน) n. สารที่กระตุ้นการสร้าง antibodies. -antigenic adj.
appleshare(แอปเปิลแชร์) หมายถึง โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่จะใช้ในข่ายงาน (network) ที่บริษัทแอปเปิลสร้างขึ้นสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (ดู networks ประกอบ)
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
application windowวินโดว์โปรแกรม หมายถึงวินโดว์ของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม ถ้าจะสร้างแฟ้มข้อมูล ก็จะมองเห็นมีวินโดว์ใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกวินโดว์หนึ่ง เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window)
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง
arcuation(อาร์คิวเอ'เชิน) n. ภาวะงอกหรือโค้ง, การใช้ส่วนโค้งงอในการก่อสร้าง, ระบบของส่วนโค้งงอ
ark(อาร์คฺ) n. เรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดย Noah (ในคัมภีร์ไบเบิล) ,ที่หลบภัย,หีบ
arkwright(อาร์ค'ไรทฺ) n. คนสร้างหีบหรือเรือสี่เหลี่ยม (maker of arks or chests)
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
ashlar(แอช'ลาร์) nใ หินก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมสำหรับวางซ้อนกัน., Syn. ashler
ask(อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S...
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
atomic structureโครงสร้างของอะตอม
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก,ไม่กลัว,สร้างสรรค์มาก,กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
author(ออ'เธอร์) n. ผู้ประพันธ์,นักเขียน,ผลงานประพันธ์,ผู้สร้างสรรค์. -vt. ประพันธ์.
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
autophyte(ออ'โทไฟท) n. พืชที่สร้างอาหารของมันเอง. -autophyitc adj.
aviation(เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน,วิชาการบิน,การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องบิน (flying)
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง
bak(แบ็ก) คำ ๆ นี้ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลเพื่อบ่งบอกว่า เป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง (backup file) เช่น autoexec.bak (แฟ้มข้อมูลเดิมชื่อ autoexec.bat) นี้ ในบางกรณี โปรแกรมจะสร้างนามสกุลให้แฟ้มข้อมูลเหล่านี้เองโดยไม่ต้องสั่ง โดยเฉพาะถ้ามีการเก็บแฟ้มข้อมูลที่นำมาแก้ไขแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แฟ้มที่แก้ใหม่จะใช้ชื่อเดิม แต่แฟ้มเดิมจะกลายเป็นแฟ้มสำรอง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำบางโปรแกรม
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
English-Thai: Nontri Dictionary
armourer(n) ผู้สร้างอาวุธ
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
coinage(n) เงินตรา,การพิมพ์เหรียญ,การสร้าง
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
constitute(vt) ประกอบขึ้น,สถาปนา,แต่งตั้ง,บัญญัติขึ้น,สร้างขึ้น
construct(vt) สร้าง,ตั้ง,ทำ,ก่อ,ก่อสร้าง,ผูกเรื่อง
construction(n) การสร้าง,การก่อ,การตั้ง,การทำ,สิ่งก่อสร้าง
constructive(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,เกี่ยวกับการทำ,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
create(vt) สร้าง,ก่อ,ประดิษฐ์,รังสรรค์,ตั้ง,ทำให้เกิดขึ้น
creation(n) การสร้าง,การตั้ง,การก่อ,การประดิษฐ์,การรังสรรค์
creative(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,ในเชิงประดิษฐ์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์
creator(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้รังสรรค์,ผู้ประดิษฐ์,ผู้ให้กำเนิด
creature(n) สัตว์,บุคคล,สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
derivation(n) การได้รับมา,การสร้างคำ,แหล่งที่มา,ความเป็นมา,รากศัพท์
dramatics(n) การละคร,การแสดงละคร,การสร้างบทละคร,เรื่องละคร
erection(n) ความตั้งชัน,การตั้งตรง,การลุก,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
establish(vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
explicable(adj) ซึ่งอธิบายได้,ซึ่งชี้แจงได้,สามารถสร้างหลักการได้
fabric(n) องค์ประกอบ,สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวตึก
fabrication(n) ประดิษฐกรรม,การสร้าง,การประดิษฐ์,การคิดค้น
fecund(adj) อุดมสมบูรณ์,สร้างสรรค์,มีลูกดก,มีดอกมีผล
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์,การให้ผลดก,ความสามารถสร้างสรรค์ได้
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง
found(vt) สถาปนา,ก่อตั้ง,สร้างขึ้น,วางราก,หลอม,หล่อ(ระฆัง)
foundation(n) การสถาปนา,รากตึก,รากฐาน,การสร้าง,มูลนิธิ,หลักฐาน,พื้นฐาน
founder(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้วางรากฐาน,ช่างหล่อ
genesis(n) แหล่งกำเนิด,การเกิด,การสร้าง
gunnery(n) การสร้างปืน,การยิงปืน
housework(n) การสร้างบ้าน,งานบ้าน
make(n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท
maker(n) ผู้ทำ,ผู้สร้าง,ผู้ประดิษฐ์
manufacture(n) หัตถกรรม,การประดิษฐ์,การสร้าง,การผลิต
mason(n) ช่างก่อสร้าง,ช่างก่ออิฐ
misshape(vt) ทำให้ผิดรูป,ทำให้วิปลาส,ทำให้ผิดลักษณะ,สร้างผิด
ossification(n) ขบวนการสร้างกระดูก
plastic(adj) ซึ่งปั้นได้,ซึ่งหล่อได้,สร้างได้,เป็นรูปแบบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adherentชิดกัน [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adnateเชื่อมติด [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alarmismลัทธิสร้างสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
anabolismกระบวนการสร้าง, แอแนบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aplasiaภาวะไม่เจริญ, ภาวะไม่งอก, ภาวะไม่สร้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autotroph; autophyte; holophyteพืชสร้างอาหารเองได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
builder's risk๑. การประกันภัยผู้ต่อเรือ๒. การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
buildingอาคาร, โรงเรือน, สิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coherent; conniventชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
connivent; coherentชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
constructorตัวสร้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
continued fever; fever, continuous; synocha; synochusไข้ไม่สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creationการสร้าง, การเนรมิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
creative theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงสร้างสรรค์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cryptalgalหินสาหร่าย, โครงสร้างสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
data structureโครงสร้างข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
eucarpic-สร้างส่วนสืบพันธุ์จากบางส่วน [แทลลัสของราและสาหร่าย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
file creationการสร้างแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
generator๑. ตัวก่อกำเนิด, เครื่องก่อกำเนิด, ตัวสร้าง๒. โปรแกรมก่อกำเนิด๓. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
haematopoiesis; haemacytopoiesis; haemocytogenesis; haemocytopoiesis; haemogenesis; haemopoiesis; sanguificationการสร้างเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
injurious affectionการรบกวนสิทธิโดยการก่อสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic resonance imaging (MRI)การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (เอ็มอาร์ไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
metabolismกระบวนการสร้างและสลาย, เมแทบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
neologismคำสร้างใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
oogenesis; ovigenesis; ovogenesisการสร้างไข่ [มีความหมายเหมือนกับ ovification ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ossificationการกลายเป็นกระดูก, การสร้างกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteoblastเซลล์(อ่อน)สร้างกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perestroikaการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plyชั้นโครงสร้างยางรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
progametangiumเซลล์สร้างอับเซลล์สืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
program๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง๒. สร้างโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programming๑. การเขียนโปรแกรม๒. การสร้างโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
quadrature๑. การสร้างจัตุรัสพื้นที่เท่า๒. การประมาณพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rearmamentการสร้างเสริมอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebuild๑. ซ่อมแปลง๒. สร้างใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shingle structure; imbricate structureโครงสร้างหินแบบซ้อนเกย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
SQL (structured query language)เอสคิวแอล, ซีเควล (ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standardise; standardize๑. ทำให้เป็นมาตรฐาน๒. สร้างมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
structural basinแอ่งโครงสร้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
structureโครงสร้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Aftercare การดูแลหลังเสร็จ การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Agranulocytosisอะแกรนุโลซัยโตซิส; อะแกรนูโลไซโตซิส, โรค; อแกรนูโลซัยโตซิส; อะแกรนูโรซัยโตลิส; โรคขาดเม็ดเลือดขาว; อะแกรนูโลซัยโตสิส; โลหิตขาดแกรนนูโลไซท์; เลือดที่มีเม็ดเลือดขาวน้อย; เม็ดเลือดขาวต่ำ; ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด [การแพทย์]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aliphatic อะลิฟาทิก สารประกอบอินทรีย์ซึ่งอะตอมของคาร์บอนมีโครง สร้างแบบลูกโซ่เปิด ประกอบด้วยพาราฟิน โอเลฟิน และ อะเซทิลีนไฮโดรคาร์บอนและอนุมูล [สิ่งแวดล้อม]
alpha cell [α - cell]แอลฟาเซลล์, กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ทำหน้าที่สร้างกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amorphousอะมอร์ฟัส โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anabolismการสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง [การแพทย์]
Analoguesสารที่มีโครงสร้างคล้ายอินสุลิน, สารคล้ายคลึง [การแพทย์]
androgenแอนโดรเจน, ฮอร์โมนเพศชายที่สร้างในอัณฑะ ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเพศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
antherอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรเพศผู้มีลักษณะเป็นกระเปาะ เป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรณู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Aplasiaไม่มีเซลล์สร้างเม็ดเลือดอยู่เลย, จำนวนเซลล์ลดลง, ไขกระดูกไม่มีเซลล์สร้างเม็ดเลือดเลย [การแพทย์]
Assimilation การผสมกลมกลืน การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Atomic structureโครงสร้างอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
autotrophic bacteriaแบคทีเรียที่สร้างอาหารได้เอง, แบคทีเรียที่ดำรงชีวิตโดยสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสังเคราะห์ทางเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Architectureสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomeไรโบโซม, ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ ลอยอยู่ในไซโทพลาซึม หรือเกาะอยู่กับร่างแหเอนโดพลาซึม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Branding (Marketing)การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด) [TU Subject Heading]
Buildingการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Building Blockหน่วยโครงสร้าง [การแพทย์]
Buttressแนวโครงสร้าง [การแพทย์]
Cardiac Glandต่อมสร้างน้ำย่อยคาร์ดิแอก,ต่อมคาร์เดีย [การแพทย์]
Center Cubic, Bodyโครงสร้างเรียงตัวแบบเซ็นเตอร์คิวบิค [การแพทย์]
Chicleยางธรรมชาติสายพันธุ์หนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็น ทรานส์-1,4 พอลิไอโซพรีน (trans-1,4 polyisoprene) โดยปกติใช้ทำผลิตภัณฑ์ประเภทหมากฝรั่ง [เทคโนโลยียาง]
Cloneโคลน , วิธีการหรือกระบวนการที่ใช้สร้างสิ่งที่เหมือนกันโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเป็นดีเอ็นเอ ยีน เซลล์ หรือสิ่งมีชีวิตก็ได้ นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นมาจากกระบวนการดังกล่าวได้อีกด้วย คำว่า โคลน มีที่มาจากคำในภาษากรีกที่แปลง่า กิ่งก้าน [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Cloverleaf Type Structureโครงสร้างคล้ายใบถั่ว [การแพทย์]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
CAD/CAMคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต, คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต (ระบบแคด/แคม) เมื่อสองระบบมาต่อกัน ทำให้เกิดการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่มีแบบของสินค้ามายังคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์การผลิต สามารถทำให้สร้างผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมาก [Assistive Technology]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Coagulant สารสร้างตะกอน สารประกอบที่ทำให้เกิดตะกอน หรือสำหรับจับอนุภาคขนาดเล็ก ให้ตกตะกอนต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Computer organizationโครงสร้างคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Confabulationการสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่,พูดจาเชื่อถือไม่ได้,พูดตอแหล,อาการคล้ายการตอแหล,การเสื่อมทางจิตและความจำ,พูดจากลบเกลื่อนแต่งเรื่อง [การแพทย์]
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
build (vt.) สร้าง See also: สถาปนา Syn. construct
come out (phrv.) สร้าง See also: ผลิต Syn. be out, bring out, get out
construct (vt.) สร้าง See also: ก่อ Syn. build, make
create (vt.) สร้าง Syn. make
deliver (vt.) สร้าง See also: ผลิต
establish (vt.) สร้าง See also: สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง Syn. found, institute, set up
fetch out (phrv.) สร้าง See also: ผลิต Syn. be out, bring out, come out, get out
found (vt.) สร้าง See also: ก่อตั้ง, สถาปนา Syn. establish, institute, set up Ops. end, finish, terminate
get up (phrv.) สร้าง
get up (phrv.) สร้าง See also: จัด
ground (vt.) สร้าง See also: ก่อตั้ง Syn. establish, found
institute (vt.) สร้าง See also: สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง Syn. found, set up
institute (vt.) สร้าง See also: ก่อตั้ง, สถาปนา Syn. establish, set up Ops. end, finish, terminate
make for (phrv.) สร้าง See also: ทำเพื่อ
make on (phrv.) สร้าง See also: ทำ
make up (phrv.) สร้าง See also: ทำ
make up (phrv.) สร้าง See also: นึกเอาเอง Syn. dream up, think up
produce (vt.) สร้าง See also: ผลิต, ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น Syn. deliver, generate
put up (phrv.) สร้าง See also: ตั้ง, ก่อ Syn. go up, set up
raise (vt.) สร้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're gonna get us into troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้เรา
I built this business on my backฉันสร้างธุรกิจนี้ด้วยตนเอง
You're a very creative personคุณเป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆ
I want to make a good impression on himฉันอยากสร้างความประทับใจที่ดีกับเขา
They built a bridge across the riverพวกเขาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
Because it will put me in big troubleเพราะมันจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้ฉัน
He made up an excuseเขาสร้างเรื่องแก้ตัว
I can accept constructive criticismฉันสามารถยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ได้
You should build your reputation on being honestคุณควรจะสร้างชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์
You have to make your reputation on being honestคุณต้องสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตย์
We are here to make peaceพวกเรามาที่นี่เพื่อสร้างสันติ
We gotta get in the habit of documenting everythingเราต้องสร้างนิสัยบันทึกทุกสิ่ง
You're gonna get me in troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้ฉัน
You're so trying to get me into so much troubleคุณพยายามอย่างเหลือเกินที่จะสร้างปัญหามากมายให้ฉัน
My work raises too many questions?งานของฉันสร้างข้อกังขามากมายเกินไปหรือ?
You out to do some damage tonight?คืนนี้เธอออกมาสร้างความเสียหายบางอย่างหรือเปล่า?
I am tiredฉันเหนื่อย และคุณก็สร้างปัญญาจากสิ่งที่ไม่ใช่ปัญหา
All you can do is inspire them to be innovative thinkersทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือ กระตุ้นพวกเขาให้เป็นนักคิดที่สร้างสรรค์
I don't want to cause any troubleฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆ
I am not giving you a hard timeฉันจะไม่สร้างความลำบากให้กับคุณ
Did I cause that much trouble for him?ฉันได้สร้างปัญหามากมายให้กับเขาอย่างนั้นหรือ
I didn't want to cause any troubleฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆ
I already caused enough troubles for everyoneฉันได้สร้างปัญหาให้กับทุกคนมากพอแล้ว
I apologize for causing so much troubleฉันต้องขอโทษด้วยที่สร้างปัญหามากมายเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Want something converted, built, repaired, modified?เครื่องมืออะไร ฉันทำได้หมด สร้าง ซ่อม แก้ไข ดัดแปลง
Shah Jahan built the Taj Majal as a monument to his undying love for his wife.ชาห์ จาฮาน สร้าง ทัช มาฮาล เป็นอนุสรน์สถานแสดงความรักที่มีต่อภรรยา
I aided the cleanup post-katrina, spent a yearrebuilding machu picchu-- which, let me tell you,it's changed my life.ฉันไปเป็นอาสาสมัคร ทำความสะอาดให้ หลังพายุแคทารีนา \ ใช้เวลาเป็นปีๆ สร้าง มาชูปิชู ซึ่งบอกได้เลย \ ว่ามันเปลี่ยนชีวิตฉันไปเลยหละ
Big Z is everything, Big Z is surfing and I mean he's...they invented the ocean for him.บิ๊กซี่ เป็นทุก อย่าง บิ๊กซี่ เป็นการโต้คลื่น และผมหมายถึง เขา .. พวกเขา สร้าง คลื่น ให้กับเขา
It's where he lived, this is where he made his boards.มันคือที่ ที่เขาเคยอยู่ นี่คือที่ ที่เขา สร้าง กระดาน
We never made our "Star Sex I".เราไม่เคย สร้าง ภาคหนึ่งเลย
You know, 50 years of marriage creates quite a bond.รู้ไหม 50 ปีที่ที่แต่งงานกัน สร้าง สัมพันธ์ อันเหนียวแน่น
Maybe we should start a suggestion box.บางทีเราอาจจะ สร้าง กล่องรับฟังความคิดเห็น
OK, I'm in.และ สร้าง ครอบครัวใหญ่เพียงหนึ่งเดียว! และทุกอย่างก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
Shaw ordered the CIA to construct a TR-15 safe in his penthouse.ชอว์สั่งให้ CIA สร้าง TR-15 อย่างปลอดภัยอยู่ในเพ้นท์เฮ้าส์ของเขา
Your assignment for today is to create an electronic paper trail.แบบทดสอบของคุณวันนี้คือ\ สร้าง electronic paper
So Giulio Tononi built an entire lab dedicated to the unconscious netherworld of dreamless sleep.ดังนั้นลิโอ ทอโนนี สร้าง ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ทุ่มเทให้กับการนรกหมดสติของการ นอนหลับฝัน
We're standing in the town, which is a very ancient street, and behind me is my home, built 1659.เรากำลังยืนอยู่ในเมืองซึ่งเป็นถนน โบราณมาก และอยู่ข้างหลังฉันเป็นบ้านของฉัน สร้าง 1659
The, uh, Leviathan real-estate mooks building that cancer center.พวกเลไวอาทัน ใช้ที่ดินนั่น สร้าง ศูนย์มะเร็ง
George Washington created the Culper spies to aid the continental army during the revolutionary war.จอร์จ วอชิงตัน สร้าง สายลับ The Culper ขึ้นมา เพื่อช่วยเรื่องการสื่อสารในช่วง สงครามปฏิวัติ
Seems Gabrielle was fired for apparently being difficult to work with while Bartley went on to be promoted several times and make a small fortune.ดูเหมือน เกเบรียลถูกไล่ออก เพราะทำงานไม่เข้าขากัน บาร์ทเลย์ เลยได้โปรโมทขึ้นมา ใช้เวลาไม่นาน สร้าง อาณาจักร เล็กๆ ขึ้นมาได้
So Nettinger confessed to writing a code that creates a visual wave pattern.ตกลงว่า เนสทิงเจอร์ สารภาพ เรื่อง เขียนรหัสโปรแกรม และ สร้าง รูปแบบ ภาพเสมือน
We built the Tet, our mission control.เราได้ สร้าง "เทจ" ศูนย์ควบคุมภารกิจ
It's like David Lee Roth threw up Miami Vice.เหมือน David Lee Roth สร้าง Miami Vice เห่ยได้อีก
Lots of stuff. Corresponding to purchases made on credit cards in your husband's name.สอดคล้องกับการใช้จ่าย สร้าง non-credit cards ในชื่อสามี
That negatively stereotypes arabs.สร้าง stereotype ด้านลบแก่ชาวอาหรับ
A builder. Funny, isn't it?สร้าง ตลกไม่ได้หรือไม่
If these beans... create... portals, why not just pick one and go home?สร้าง ประตูมิติ ทำไมไม่แค่หยิบมันแล้วให้มันพาเรากลับไปที่บ้านล่ะ?
The heavens, the seven seas, the marine corps...สร้าง.. สวรรค์.. มหาสมุทรทั้งเจ็ด..
They build their own huts within a week.สร้างกระท่อมได้ภายในอาทิตย์เดียว
Make the place smell familiar.สร้างกลิ่นคุ้นเคยให้กับสถานที่
Establish over watch at 1000 AGL.สร้างกว่านาฬิกาที่ 1000 เอจีเอล
Build an army of hybrid slaves?สร้างกองกำลังทาส ลูกผสมงั้นเหรอ
Create an enemy force, charge by the hour to defend against 'em.สร้างกองกำลังศัตรู คิดเงินเป็นรายชั่วโมง เพื่อป้องกันตัวเอง
Making troop and supply runs back and forth from perth for months.สร้างกองกำลังและส่งมาเสริมจากperthมาหลายเดือนแล้ว
To build an army of hybrid slaves?สร้างกองทัพด้วยทาสพันธุ์ทาง
Set a trap for our suspects, draw 'em out.สร้างกับดัก ล่อผู้ต้องสงสัย ดึงเขาออกมา
To make a calculation and then, uh... to determine what to do next.สร้างการคำนวณและ ระบุได้ว่าจะทำอะไรต่อ
Establish communications, reinforcements, follow-on forces.สร้างการติดต่อสื่อสาร กองกำลังรบและกองหนุน
Design an experiment. That's what we're in.สร้างการทดลอง เราอยู่ในนั้น
Strengthen your lower body! Press down on those sheets!สร้างกำลังส่วนล่าง กดผ้าให้แรงๆ หน่อย
New sea-wall, shore up that pier.สร้างกำแพงกั้นน้ำ ยกตอม่อสะพานให้สูงขึ้น
They built walls to protect us.สร้างกำแพงเพื่อปกป้องพวกเรา
They keep producing... one interesting thing after another.สร้างของน่าสนใจออกมาอยู่เรื่อย มัตซึนาริ
Bordering on delusional.สร้างขอบเขตบนความหลงผิด

สร่าง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
工作[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction
建つ[たつ, tatsu] Thai: (สร้าง)ขึ้น English: to stand
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery
築く[きずく, kizuku] Thai: สร้าง
築く[きずく, kizuku] Thai: ก่อร่างสร้างตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สร้าง
Back to top