ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

institute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *institute*, -institute-

institute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
institute (n.) วิทยาลัย See also: โรงเรียนเฉพาะสาขาวิชา Syn. campus
institute (vt.) สร้าง See also: สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง Syn. found, set up
institute (vt.) สร้าง See also: ก่อตั้ง, สถาปนา Syn. establish, set up Ops. end, finish, terminate
institute (n.) สถาบัน See also: องค์กรสำคัญๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร Syn. academy, foundation
institute (vt.) เริ่มนำ See also: เริ่ม, ริเริ่ม, ตั้ง, เกริ่นนำ Syn. start, bring in Ops. end
institute (vt.) เริ่มดำเนินการ See also: เริ่ม, เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่มทำงาน Syn. inaugurate, initiate
institute against (phrv.) เริ่ม See also: จัดตั้ง
institute into (phrv.) แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ See also: กำหนดอย่างเป็นทางการ Syn. institute to
institute to (phrv.) แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ See also: กำหนดอย่างเป็นทางการ Syn. institute into
English-Thai: HOPE Dictionary
institute(อิน'สทิทิวทฺ) n. สถาบัน,องค์การ,วิทยาลัย,สถาบันหนึ่งของมหาวิทยาลัย vt. จัดตั้ง,จัดให้มี,ริเริ่ม,สร้าง,ก่อตั้ง., See also: institutor,instituter n., Syn. establish
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
English-Thai: Nontri Dictionary
institute(n) สิ่งที่จัดขึ้น,องค์การ,สถาบัน,หลักฐาน,วิทยาลัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
instituteสถาน, สถาบัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิด้า (n.) National Institute of Development Administration
วท (n.) Thailand Institute of Scientific and Technological Research See also: TISTR Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (n.) National Institute of Development Administration Syn. นิด้า
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (n.) Thailand Institute of Scientific and Technological Research See also: TISTR
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (n.) Rajamangala Institute of Technology
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (n.) Asian Institute of Technology See also: AIT
เอไอที (n.) Asian Institute of Technology See also: AIT Syn. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถาบัน (n.) institute See also: institution
หน่วยงาน (n.) institute
ผู้ดูแล (n.) head of the institute Syn. ผู้อำนวยการ
มอก. (n.) Thai Industrial Standards Institute Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รบ. (n.) The Royal Institute Syn. ราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน (n.) Royal Institute
ราชบัณฑิตยสถาน (n.) the Royal Institute See also: the Royal Academy
สถาบันค้นคว้า (n.) research institute Syn. สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย (n.) research institute
สถาบันสังคม (n.) social institute
สมอ. (n.) Thai Industrial Standards Institute See also: TISI Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (n.) Thai Industrial Standards Institute Syn. มอก.
เจ้าสำนัก (n.) head of the institute Syn. ผู้อำนวยการ, ผู้ดูแล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย
Ever since then, I have been studying sharks and that's why I know that I'm going to go to the Institute tomorrow and tell them that you still have a shark problem here.ตั้งเเต่นั้นมา ผมก็ศึกษาเรื่องฉลาม... เเละนั่นคือเหตุผลที่ผมจะไป ที่สถาบันพรุ่งนี่... เเล้วก็บอกพวกเขาว่า คุณยังมืปัญหาเรื่องฉลามอยู่
A rally at the Institute of Aryan Culture.มีการชุมนุมที่สถาบันวัฒนธรรมของอารยัน
Leningrad Institute of Mechanical and Optical Science!เลนินกราดสถาบันวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ออฟติคอล!
LITMO is the Leningrad Institute for Mechanical and Optical Science.LITMO เป็นสถาบันเลนินกราดสำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ออฟติคอล
We were stationed at the Army Language Institute on Long lsland.เราอยู่สถาบันภาษาของทหาร ที่ลอง ไอส์แลนด์
The body of the terrorist is being delivered to the armed forces institute of pathology where FBI forensic experts will endeavor to identify it.ศพของผู้ก่อการร้าย จะถูกส่งไปยังศูนย์วิจัย ของกองทัพ ที่ซึ่ง หน่วยพิสูจน์หลักฐานของ FBI ทำการตรวจสอบต่อไป
Callahan Institute is the leading brain-injury clinic in the Pacific Rim.สถาบันคาราฮานเป็นคลินิครักษาผู้ป่วยทางสมองชั้นนำในแปซิฟิกนี้
I drove out to Callahan Institute today and had a talk with Dr. Keats.ชั้นขับรถไปที่สถาบันคาราฮานไปคุยกับคุณหมอคีทส์
I donated them to the Franklin Institute in Philadelphia.ฉันบริจาคมันให้สถาบัน แฟรงคลิน ในฟิลาเดลเฟีย.
The corpse that was found in the Guidance Institute has been sent for an autopsy.ได้มีการพบศพที่สถาบันแนะแนว ได้ส่งศพไปชันสูตรแล้ว
This is Dr. Ramml, one of our leading architects... and Dr. Brunner from the Institute of Civil Engineering.นี่ด็อกเตอร์แรมม์ ผู้นำสถาปนิกของเรา และนี่ ด็อกเตอร์บรูเนอร์ จากหน่วยวิศวกรรม

institute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加利福尼亚理工学院[Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 加利福尼亚理工学院 / 加利福尼亞理工學院] California Institute of Technology (Caltech)
加州技术学院[Jiā zhōu jì shù xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 加州技术学院 / 加州技術學院] California Institute of Technology (Caltech); also written 加州理工學院|加州理工学院
加州理工学院[Jiā zhōu lǐ gōng xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 加州理工学院 / 加州理工學院] California Institute of Technology (Caltech); abbr. for 加利福尼亞理工學院|加利福尼亚理工学院
加州理工学院[Jiā zhōu Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 加州理工学院 / 加州理工學院] California Institute of Technology
电机及电子学工程师联合会[diàn jī jí diàn zǐ xué gōng chéng shī lián hé huì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 电机及电子学工程师联合会 / 電機及電子學工程師聯合會] IEEE; Institute of Electrical and Electronic Engineers
汉学系[Hàn xué xì, ㄏㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˋ, 汉学系 / 漢學係] institute of Sinology; faculty of Sinology
古根罕喷喷气推进研究中心[Gǔ gēn hǎn pēn pèn qì tuī jìn yán jiū zhōng xīn, ㄍㄨˇ ㄍㄣ ㄏㄢˇ ㄆㄣ ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 古根罕喷喷气推进研究中心 / 古根罕噴噴氣推進研究中心] Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926); Guggenheim jet propulsion center (from 1943)
北京核武器研究所[Běi jīng hé wǔ qì yán jiū suǒ, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, 北京核武器研究所] Nuclear Weapon Institute in Beijing
薄瑞光[Bó Ruì guāng, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄟˋ ㄍㄨㄤ, 薄瑞光] Raymond Burghard (1945-), US diplomat and ambassador to Vietnam 2001-2004, chairman of American Institute in Taiwan from 2006
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 学院 / 學院] college; educational institute; school; faculty
研究所[yán jiū suǒ, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, 研究所] research institute; graduate studies; graduate school
北京航空学院[Běi jīng háng kōng xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 北京航空学院 / 北京航空學院] Beijing Aeronautical and Astronautical Institute; abbr. to 北航院
研究院[yán jiū yuàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, 研究院] research institute; academy

institute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] (n) {comp} ANSI - American National Standards Institute
インスティチュート[, insuteichu-to] (n) institute
公務員研修所[こうむいんけんしゅうじょ, koumuinkenshuujo] (n) training institute for civil servants
医科研[いかけん, ikaken] (n) Institute for Medical Sciences
原子力研究所[げんしりょくけんきゅうじょ, genshiryokukenkyuujo] (n) Atomic Energy Research Institute
宇宙科学研究所[うちゅうかがくけんきゅうしょ, uchuukagakukenkyuusho] (n) Institute of Space and Astronautical Science; ISAS
幸福の科学[こうふくのかがく, koufukunokagaku] (n) Kofuku-no-Kagaku; The Institute for Research in Human Happiness (religion founded in Japan in 1986)
翰林院[かんりんいん, kanrin'in] (n) academy; institute
入門[にゅうもん, nyuumon] (n,vs,adj-no) primer; manual; entering an institute; introduction to; (P)
国土地理院[こくどちりいん, kokudochiriin] (n) Geographical Survey Institute; (P)
学院[がくいん, gakuin] (n) institute; academy; (P)
応用科学大学[おうようかがくだいがく, ouyoukagakudaigaku] (n) university of applied science (e.g. the Dutch "Hogeschool" and the German "Fachhochschule" institutes of higher education)
技協[ぎきょう, gikyou] (n) (1) (abbr) (See 技術協会) technology association; technology institute; (2) (abbr) (See 技術協力) technical cooperation
日本原子力技術協会[にほんげんしりょくぎじゅつきょうかい, nihongenshiryokugijutsukyoukai] (n) Japan Nuclear Technology Institute; JANTI
欧州電気通信標準化機構[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんかきこう, oushuudenkitsuushinhyoujunkakikou] (n) {comp} European Telecommunications Standards Institute; ETSI
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] (n) {comp} European Telecommunication Standards Institute; ETSI
米国規格協会[べいこくきかくきょうかい, beikokukikakukyoukai] (n) {comp} American National Standards Institute; ANSI
英国規格協会[えいこくきかくきょうかい, eikokukikakukyoukai] (n) {comp} British Standards Institute; BSI
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute

institute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัณฑิตยสถาน[n.] (bandittayas) EN: institute FR: institut [m] ; académie [f]
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน[n. exp.] (chabap Rātc) EN: Royal Institute of Thailand's Edition FR: édition de Institut Royal de Thaïlande [f] ; Académie royale de Thaïlande [f]
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; file a case ; institute an action ; raise an action against FR: ester en justice
หอ[n.] (hø) EN: chamber ; institute FR: chambre [f] ; institut [m]
คณะกรรมการราชบัณฑิต[n. exp.] (khanakammak) EN: board members of the Royal Institute FR:
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute FR: commencer ; débuter ; instituer
นิด้า (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)[org.] (Nidā (Sathā) EN: NIDA (National Institute of Development Administration) FR:
นิด้า[org.] (Nidā) EN: NIDA (National Institute of Development Administration) FR:
หน่วยงาน[n. exp.] (nūay ngān) EN: institute ; agency ; entity ; authority ; unit FR: agence [f] ; unité [f]
พิจารณาคดี[v. exp.] (phijāranā k) EN: institute criminal proceedings FR:
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน[n. prop.] (Photjanānuk) EN: Royal Institute Dictionary (RID) FR: Dictionnaire de l'Institut Royal [m]
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ = พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554[n. prop.] (Photjanānuk) EN: Royal Institute Dictionary 2011 FR:
ราชบัณฑิต[n.] (rātchabandi) EN: member of the Royal Institute ; Fellow of the Royal Institute FR: académicien [m] ; membre de l'Institut Royal (de Thaïlande) [m]
ราชบัณฑิตยสถาน[n. prop.] (Rātchabandi) EN: Royal Institute of Thailand (RIT) ; Royal Institute FR: Institut Royal de Thaïlande [m] ; Académie royale de Thaïlande [f]
สำนัก[n.] (samnak) EN: office ; bureau ; institute ; agency ; place ; house ; residence ; center ; school FR: bureau [m] ; agence [f] ; maison [f] ; lieu d'activité [m] ; centre [m] ; école [f]
สำนักงาน[n.] (samnakngān) EN: office ; bureau ; institute ; agency FR: bureau [m] ; agence [f] ; office [m] ; administration [f] ; maison [f]
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)[org.] (Samnakngān ) EN: Thai Industrial Standards Institute (TISI) FR:
สำนักวิชา[n. exp.] (samnak wich) EN: institute ; school FR: institut [m] ; école [f]
สำนักวิชาแพทยศาสตร์[n. exp.] (samnak wich) EN: institute of medicine FR: institut de médecine [m]
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์[n. exp.] (samnak wich) EN: institute of science ; school of science FR:
สถาบัน[n.] (sathāban) EN: institution ; institute ; organ FR: institution [f] ; institut [m] ; organisation [f] ; organisme [m]
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)[org.] (Sathāban Ba) EN: National Institute of Development Administration (NIDA) FR:
สถาบันฮาลาล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)[org.] (Sathāban Hā) EN: Halal Institute (Prince of Songkla University) FR:
สถาบันอิสระ[org.] (Sathāban It) EN: ISRA Institute FR:
สถาบันจิตเวช ; สถาบันจิตเวชศาสตร์[n. exp.] (sathāban ji) EN: institute of psychiatry FR: institut de psychiatrie [m]
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์[org.] (Sathāban Kā) EN: Panyapiwat Institute of Management (PIM) FR:
สถาบันค้นคว้า[n. exp.] (sathāban kh) EN: research institute FR: institut de recherche [m]
สถาบันเกอเธ่[org.] (Sathāban Ko) EN: Goethe Institute FR: institut Goethe [m]
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ[org.] (Sathāban Mā) EN: National Institute of Metrology (NIMT) FR:
สถาบันอบรม[n. exp.] (sathāban op) EN: training institute FR: institut de formation [m]
สถาบันพระปกเกล้า[org.] (Sathāban Ph) EN: King Prajadhipok's Institute (KPI) ; King Prachadipok's Institute (KPI) FR:
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)[org.] (Sathāban Sā) EN: Hydro and Agro Informatics Institute FR:
สถาบันสิริกิติ์[org.] (Sathāban Si) EN: Queen Sirikit Institute FR:
สถาบันส่งเสริม...[n. exp.] (sathāban so) EN: institute for the Promotion of … FR: institut pour la promotion de … [m]
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)[org.] (Sathāban So) EN: Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) FR:
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน[org.] (Sathāban So) EN: Prosecution Affairs Institute (PAI) FR:
สถาบันสุขภาพ[n. exp.] (sathāban su) EN: health institute FR:
สถาบันทางสังคม ; สถาบันสังคม[n. exp.] (sathāban th) EN: social institution ; social institute FR: institution sociale [f]
สถาบันเทคโนโลยี[n. exp.] (sathāban th) EN: technology institute FR: institut de technologie [m]
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที)[org.] (Sathāban Th) EN: Massachusetts Institute of Technology (MIT) FR:

institute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkursverfahren {n} | Konkursverfahren eröffnen | Antrag auf Konkurseröffnung stellenbankruptcy proceedings | to institute bankruptcy proceedings | to apply for bankruptcy proceedings
Bundesanstalt {f}Federal Institute
Versuchsanstalt {f}research institute
Fernuniversität {f}distance learning institute; the Open University [Br.]
Dolmetscherinstitut {n}institute for interpreters
Bestattungsinstitut {n} | Bestattungsinstitute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า institute
Back to top