ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

generate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *generate*, -generate-

generate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
generate (vt.) สร้างขึ้น See also: ผลิต, ทำให้เกิด, ให้กำเนิด Syn. create, originate Ops. destroy
English-Thai: HOPE Dictionary
generate(เจน'เนอเรท) vt. กำเนิด,บังเกิด,ให้กำเนิด,แพร่พันธุ์,ทำให้เกิด, Syn. make,form
English-Thai: Nontri Dictionary
generate(vt) ทำให้เกิดขึ้น,ให้กำเนิด,ผลิต,แพร่พันธุ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
generateก่อกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลิต (v.) generate See also: breed, produce Syn. เกิด, กำเนิด
ทำไฟ (v.) generate electricity
ปั่นไฟ (v.) generate electricity
เสียคน (v.) degenerate See also: deteriorate Syn. เสื่อมเสีย
เสื่อมทราม (v.) degenerate See also: deteriorate Syn. เสื่อม Ops. เจริญ
เสื่อมโทรม (v.) degenerate See also: deteriorate, worsen, decline, be decadent Syn. เสีย, ชำรุด, ชำรุดทรุดโทรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we're gonna have to wait and see if it helps generate any new information.และเราจะต้องรอและดูว่ามันจะช่วยสร้างข้อมูลใหม่ ๆ
What if a cyber-brain could possibly generate its own ghost create a soul all by itself?จะเป็นงัยถ้าสมองกลนี้สามารถที่จะควบคุมจิตได้... สร้างจิตใหม่ได้ด้วยตัวมันเอง?
You generate the mythical golden spiral.สร้างเกลียวก้นหอยทองในตำนาน
You could fire in a bio-port in a slaughterhouse and never generate an infection.คุณติดตั้งไบโอ-พอร์ท ในโรงฆ่าเนี่ยนะ และไม่เคยก่อให้เกิดการติดเชื้อ
He couldn't generate enough power for the machine to reach critical mass.เขาไม่สามารถมีพลังงานพอที่เจ้าเครื่องนี้จะถึงจุดวิกฤติ.
You generate a lab report,you shred it.คุณทำรายงานแล๊ป คุณตัดมันทิ้ง
Large server farms generate a lot of heat, they need to be cooled.คลังเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเกิดความร้อน ซึ่งที่จริงแล้วมันควรจะถูกทำให้เย็น
How did you even generate enough pee for three pregnancy tests? That's amazing.เธอเอาฉี่จากไหนเยอะแยะมา ทดสอบได้ตั้ง 3 ครั้งเนี่ย น่าทึ่งมาก
That man downstairs can generate a chain reaction, which would be like dropping a nuclear bomb on this house.พ่อกำลังต่อสู้เพื่อสิ่งนั้น เขาพูดความจริง
All right, in order to get through that, we have to generate an electromagnetic field...เอาล่ะ เพื่อให้ผ่าน ตรงนั่น พวกเราต้องสร้าง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า...
We have to generate an electromagnetic field...พวกเราต้องสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า...
In order to get through that, we have to generate an electromagnetic field.เพื่อที่จะให้ผ่านไปได้ เราต้องสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

generate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发电[fā diàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, 发电 / 發電] generate electricity
[duò, ㄉㄨㄛˋ, 堕 / 墮] degenerate; fall
退步[tuì bù, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄨˋ, 退步] degenerate; regress
口齿生香[kǒu chǐ shēng xiāng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄤ, 口齿生香 / 口齒生香] eloquence that generates perfume (成语 saw); profound and significant text
腐朽[fǔ xiǔ, ㄈㄨˇ ㄒㄧㄡˇ, 腐朽] rotten; decayed; decadent; degenerate
败类[bài lèi, ㄅㄞˋ ㄌㄟˋ, 败类 / 敗類] scum of a community; degenerate
淫乐[yín lè, ˊ ㄌㄜˋ, 淫乐 / 淫樂] vice; degenerate pleasures

generate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベントを生成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp,vs-i) {comp} to generate an event; to trigger an event
ジェネレート[, jienere-to] (n) generate
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
癒着体質[ゆちゃくたいしつ, yuchakutaishitsu] (n) tendency to form collusive ties; predisposition to generate cozy (collusive) relationships
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI
再生繊維[さいせいせんい, saiseisen'i] (n) regenerated fiber; regenerated fibre
堕す[だす, dasu] (v5s,vi) (See 堕する) to degenerate; to lapse into
堕する[だする, dasuru] (vs-s,vi) to degenerate; to lapse into
変性[へんせい, hensei] (n,vs,adj-no) denature; degenerate
変質者[へんしつしゃ, henshitsusha] (n) (a) degenerate; pervert; deviate
学生崩れ[がくせいくずれ, gakuseikuzure] (n) degenerate ex-student
澆季[ぎょうき, gyouki] (n) frivolous age; degenerate period in history; decadent age
濁世[だくせ;だくせい;じょくせ, dakuse ; dakusei ; jokuse] (n) {Buddh} this corrupt or degenerate world; this world or life; the world of mankind
生じる[しょうじる, shoujiru] (v1,vt) (1) (See 生ずる・1) to produce; to yield; to cause; (v1,vi) (2) (See 生ずる・2) to result from; to arise; to be generated; (P)
生ずる[しょうずる, shouzuru] (vz,vi) (1) (生ずる is more literary that 生じる) (See 生じる・1) to produce; to yield; to cause; (2) (See 生じる・2) to result from; to arise; to be generated; (P)
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
芽茶[めちゃ, mecha] (n) coarse broken tea leaves and buds generated during the sifting process
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
落つ;墜つ;堕つ[おつ, otsu] (v5t,vi) (1) (See 落ちる・1,落ちる・2,落ちる・3,落ちる・4) to fall down; to drop; (2) to fail (e.g. exam); (3) to crash; to degenerate; to degrade
退廃的[たいはいてき, taihaiteki] (adj-na) degenerate; decadent; (P)
退歩[たいほ, taiho] (n,vs) degenerate
酒虫[さかむし;さけむし;しゅちゅう, sakamushi ; sakemushi ; shuchuu] (n) (from 'Strange Stories from a Chinese Studio', 1740) mythical spirit residing in a person's body that generates a desire to drink (also said to turn water into alcohol)

generate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear FR: produire ; générer ; engendrer ; donner naissance à
เกิด[v.] (koēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; provoke ; result in ; bring about ; engender ; trigger off ; start ; prompt ; generate ; spark ; spur FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer ; générer ; éveiller
ก่อกำเนิด[v.] (køkamnoēt) EN: occur ; initiate ; generate ; give birth to ; form FR: engendrer ; créer
ก่อเกิด[v. exp.] (kø koēt) EN: generate ; initiate ; originate FR: générer ; initier
ปั่นไฟ[v.] (panfai) EN: generate electricity FR: produire de l'électricité
ผลิต[v.] (phalit) EN: produce ; manufacture ; make ; generate ; yield FR: produire ; fabriquer ; manufacturer
ทำให้เกิด[v. exp.] (thamhai koē) EN: cause ; produce an effect ; create ; generate : engender ; give rise to ; bring about ; inspire FR: causer ; provoquer ; créer ; produire ; déclencher ; inspirer
ยังผล[n. exp.] (yang phon) EN: cause ; produce ; bring about ; result in ; generate ; lead to FR:
เจนเนอร์เรเตอร์[n.] (jēnnoērētoē) EN: generator FR: générateur [m]
กังหันไฟฟ้า [n. exp.] (kanghan fai) EN: turbogenerator FR: turbogénérateur [m]
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [n. exp.] (khreūang ka) EN: generator FR: générateur électrique [m] ; groupe électrogène [m]
เครื่องปั่นไฟ[n. exp.] (khreūang pa) EN: generator FR: groupe électrogène [m] ; générateur électrique [m]
เครื่องปั่นไฟดีเซล[n. exp.] (khreūang pa) EN: diesel generator FR: groupe électrogène diesel [m] ; générateur électrique diesel [m]
เครื่องทำไฟ[n.] (khreūang th) EN: generator FR: générateur électrique [m]
ภาคตัดกรวยลดรูป[n. exp.] (phāktatkrūa) EN: degenerate conic ; reducible conic FR:
ภาคตัดกรวยปรกติ[n. exp.] (phāktatkrūa) EN: regular conic ; non-degenerate conic FR:
สร้างขึ้นมาใหม่[v. exp.] (sāng kheun ) EN: regenerate FR:
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมคุณภาพ[v. exp.] (seūam khunn) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality FR: perdre en qualité
เสื่อมทราม[v.] (seūamsām) EN: degenerate ; deteriorate FR: se dénaturer ; s'altérer
เสื่อมโทรม[v.] (seūamsōm) EN: degenerate ; depreciate ; deteriorate ; decline FR: se délabrer ; dépérir
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain FR: partir en ruines ; devenir une épave
โทรม[v.] (sōm) EN: worsen ; deteriorate ; be in a state of disrepair ; degenerate FR: dépérir ; se délabrer

generate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
degeneriert {adv}degenerately
Entartung {f}degenerateness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า generate
Back to top