ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฟู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฟู*, -ฟู-

ฟู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟู (v.) rise See also: swell, bulge Ops. แฟบ
ฟู (adv.) sound of blowing
ฟู (n.) mattress Syn. เบาะ, ที่นอน
ฟู (v.) swell See also: rise, bulge, overflow Syn. อืด, ล้น
ฟูฟ่อง (v.) fluff out/up Syn. ฟ่องฟู, ฟู
ฟู (adj.) soaked See also: flooded, saturated Syn. อาบ, โซม, ท่วม
ฟูมน้ำ (v.) wade See also: ford Syn. ลุยน้ำ
ฟูมฟัก (v.) bring up See also: nurture, take care, raise Syn. ฟักฟูม, กล่อมเกลี้ยง
ฟูมฟักรักษา (v.) nurse See also: care for, coddle, raise with care, take good care of, tend with utmost care and tenderness Syn. ทะนุถนอม, ถนอมกล่อมเกลี้ยง Ops. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง
ฟูมฟาย (adv.) lavishly See also: extravagantly
ฟูมฟาย (adv.) tearfully Syn. อาบน้ำตา
ฟูมเลี้ยง (v.) take care of See also: bring up, raise Syn. ฟูมฟัก, กล่อมเกลี้ยง
ฟูเฟื่อง (v.) prosper See also: thrive, boom, flourish Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
armful(อาร์ม'ฟูล) n., (pl. -fuls) ปริมาณเต็มมือ,ปริมาณที่มาก (a large quantity)
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
ascend(อะเซนดฺ') vi.,vt. ขึ้น,ประสบความสำเร็จ,เฟื่องฟู, Syn. advance,rise
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
baking powdern. แป้งฟูหรือแป้งอบขนมปัง
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly
beautiful(บิว'ทิฟูล) adj. สวยงาม,ดี,เลิศ, Syn. pretty ###A. ugly
bellyful(เบล'ลีฟูล) n. ปริมาณเท่าที่จะทนได้ที่สุด
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้,อวดดี,ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
buffoon(บะฟูน') n. ตัวตลก,ตัวตลกโปกฮาอย่างหยาบ., See also: buffoonery n. ดูbuffoon ,buffoonerism n. ดูbuffoon buffoonishness n. ดูbuffoon buffoonish adj. ดูbuffoon, Syn. crown
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
changeful(เชน'จฺฟูล) adj. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนได้ง่าย,เปลี่ยนไปมาก,ไม่แน่นอน, See also: changefulness n., Syn. variable ###A. certain
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี,ร่าเริง,ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous
corrugate(คอ'ระเกท) vt.,vi. ทำให้ย่น,ทำให้เป็นลูกฟูก adj. เป็นรอยย่น,เป็นลูกฟูก,เป็นร่อง, Syn. furrowed,ridged
corrugated ironn. สังกะสีลูกฟู
corrugation(คอระเก'เชิน) n. การทำให้เป็นลูกฟูก,การทำให้เป็นรอยย่น,ภาวะที่เป็นลูกฟูก,รอยย่น,ร่อง
cramful(แครม'ฟูล) adj. ให้เต็มที่สุดเท่าที่จะเต็มได้,ยัดเยียด
cream of tartarn. เป็นส่วนประกอบของแป้งทำให้ขนมฟู potassium bitartrate,potasium acid tartrate
crepe(เครพ) n. แพรย่น,ไหมย่น,ผ้าย่น,กระดาษลูกฟูก,ด้ายย่นสีดำ (สำหรับไว้ทุกข์)
crepe papern. กระดาษลูกฟูก,กระดาษย่น
crepe rubbern. ยางย่น,แผ่นยางลูกฟู
cupful(คัพ'ฟูล) n. ปริมาณเต็มถ้วย -pl. cupfuls
deceitful(ดิซีท'ฟูล) adj. หลอกลวง,ไม่ซื่อ., See also: deceitfulness n. ดูdeceitful, Syn. dishonest
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
despiteful(ดิสไพทฺ'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น, See also: despitefulness n.
direful(ได'เออฟูล) adj. น่ากลัว,หายนะ,ร้าย, See also: direfulness n. ดูdireful, Syn. terrible
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
dishful(ดิช'ฟูล) n.,ปริมาณความจุหนึ่งจาน
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting,repugnant
distrustful(ดิสทรัส'ฟูล) adj. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ., See also: distrusfulness n.
doleful(โดล'ฟูล) adj. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. sad,dismal
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
English-Thai: Nontri Dictionary
ascend(vi,vt) ขึ้นไป,มีอำนาจ,เฟื่องฟู
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย
deluxe(adj) หรูหรา,ฟู่ฟ่า,วิลิศมาหรา,ดีเป็นพิเศษ
ferment(n) เชื้อหมัก,ผงฟู,ความสับสนอลหม่าน,เอ็นไซม์
hiss(n) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงโห่
mattress(n) ฟูก,เบาะ
palmy(adj) เต็มไปด้วยต้นปาล์ม,ร่าเริง,มีชัย,เพื่องฟู,รุ่งโรจน์
sponge(n) ฟองน้ำ,กาฝาก,ขนมฟู
prosper(vi) รุ่งเรือง,เจริญ,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ร่ำรวย
prosperity(n) ความรุ่งเรือง,ความเจริญ,ความร่ำรวย,ความเฟื่องฟู
prosperous(adj) เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,ร่ำรวย,เฟื่องฟู
reanimate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่า,ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู
recall(vt) ล้มเลิก,เรียกกลับ,รำลึกชาติ,หวนคิด,ถอน,ฟื้นฟู
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู
Renaissance(n) สมัยฟื้นฟูวิทยาการใหม่
renew(vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา
repairer(n) ผู้ปฏิสังขรณ์,ผู้ซ่อมแซม,ผู้ฟื้นฟู
reparation(n) การชดใช้,การซ่อมแซม,การฟื้นฟู,การปฏิสังขรณ์,ค่าทำขวัญ
restore(vt) ซ่อม,คืนให้,ฟื้นฟู,ปฏิสังขรณ์,ทำให้คืนสภาพ
revival(n) การฟื้นฟู,การคืนชีพ
revive(vi) นำกลับ,ฟื้นฟู,เร้าใจ
snivel(vi) พูดเลอะเทอะ,สั่งน้ำมูก,ร้องฟูมฟาย
spongy(adj) เป็นโพรง,เหมือนฟองน้ำ,โปร่ง,หยุ่น,ฟู,เป็นรูพรุน
thrive(vi) เจริญ,เติบโต,งอกงาม,สมบูรณ์,เฟื่องฟู,ก้าวหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corrugate-ลูกฟูก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
foam tabletยาเม็ดฟองฟู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
funicular souffle; souffle, funic; souffle, umbilicalเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
murmur; souffleเสียงฟู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reforestationการปลูกป่า, การฟื้นฟูสภาพป่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Renaissanceสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
souffle, cardiacเสียงฟู่หัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
to-and-fro soundเสียงฟู่ไปมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fugacarฟูกาคา [การแพทย์]
Fulcinฟูลซิน [การแพทย์]
Baking Powderผงฟู [การแพทย์]
Bruitเสียงฟู่,เสียงดัง,เสียงผิดปกติที่ฟังได้ที่หลอดเลือดหรือหัวใจ [การแพทย์]
Calcareous Soil ดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด ดินซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตและ หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตอิสระมากพอ ที่จะสังเกตเห็นปฏิกิริยากับกรดเกลือ 0.1 โมลาร์ เป็นฟองฟู่ ดินเหล่านี้จะพบแคลเซียมคาร์บอเนตเทียบเท่า 10-200 กรัมต่อกิโลกรัมของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Cong Fouกังฟู [การแพทย์]
Corrugated paperboardแผ่นกระดาษลูกฟูก [TU Subject Heading]
corrugation irrigationcorrugation irrigation, ชลประทานลูกฟูก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Derelict Land ที่ดินเสื่อมสภาพ ที่ดินซึ่งเสียหายจากการอุตสาหกรรมหรือการ พัฒนาอื่น ๆ ไม่สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ นอกจากมีการฟื้นฟู [สิ่งแวดล้อม]
Effervescent Powdersยาผงฟู่ [การแพทย์]
Furfuralเฟอร์ฟูรัล [การแพทย์]
Kung fuกังฟู [TU Subject Heading]
Murmur, Innocentได้ยินเสียงฟู่โดยไม่มีโรคหัวใจ [การแพทย์]
Regenerative medicineเวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Renaissanceสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fluffy (adj.) ฟู (อาหาร)
quilt (n.) ฟูSee also: ที่นอน Syn. mattress, puff
mattress (n.) ฟูก, ที่นอน See also: ฟูก, เบาะ Syn. pallet, cushing
puffy (adj.) ฟูฟ่อง See also: ฟู
baking powder (n.) ผงฟู Syn. leaven, self-rising flour
blubber (vi.) ร้องไห้ฟูมฟาย Syn. sob
corrugate (vt.) ทำให้มีพื้นผิวเป็นลูกฟู
corrugate (vi.) มีพื้นผิวเป็นลูกฟู
corrugation (n.) การมีพื้นผิวเป็นลูกฟู
cure (n.) การฟื้นฟู Syn. recovery
cure (vt.) สิ่งที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย See also: การรักษา
dissolve into tears (phrv.) ร้องไห้ฟูมฟาย Syn. dissolve in, melt into
erect feathers (vt.) ทำให้ขนตั้งฟู
fizz up (phrv.) ส่งเสียงดังฟูSyn. foam up, froth up
fluff (n.) สิ่งที่เป็นปุยหรือใยฟู See also: ก้อนปุยนิ่มและเบา Syn. lint, down, fuzz
fluff (vt.) ทำให้ฟูฟ่อง
futon (n.) ที่นอนหรือฟูก (แบบญี่ปุ่น)
fuzz (n.) สิ่งที่เป็นปุยหรือใยฟู See also: ก้อนปุยนิ่มและเบา Syn. lint, down
grand mal (n.) โรคลมบ้าหมูที่มีการหมดสติ กล้ามเนื้อเกร็ง น้ำลายฟูมปาก
kung fu (n.) กังฟู See also: ศิลปะการป้องกันของประเทศจีน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You feel you've been rehabilitated?คุณรู้สึกว่าได้รับการฟื้นฟูสภาพหรือยัง?
I suggest you take some rest and recover your strengthฉันขอแนะนำให้นายพักผ่อนบ้างและฟื้นฟูความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The futon flips out into a bed.ฟูกอันนั้นสามารถพลิกออกเป็นเตียงนอนได้
Fujii-san, are you free tonight?ฟูจิ ซัง คืนนี้คุณว่างไหม
Fujii-san i electronics might be difficult no answer?ฟูจิ ซัง สงสัย บริษัท i electronics คงจะยาก ไม่มีคำตอบงั้นหรือ ?
Fujii-san and at the end of the love triangle first it will become a rumor in the company then I'll start to suspect him and I'll be right then fighting lastly I won't be able to stay in the companyฟูจิ ซัง และจุดจบของรักสามเศร้า อย่างแรก มันจะเป็นข่าวลือในบริษัท
Fujii, we're gonna go drink but wanna comeฟูจิ เราจะไปดื่มกันแต่เดี๋ยวจะกลับมา
Fujii-san you are always so straight but I think that that's a very limited womanฟูจิซังคุณเป็นคนตรงไปตรงมา แต่ฉันคิดว่านั่นล่ะคือขีดจำกัดมากๆ ของผู้หญิง
Fujii-san how will she react to that?ฟูจิซังจะแสดงอาการยังไง?
You know, Fujitsu makes the same unit for 40 bucks less.ฟูจิตสึมีแบบเดียวกัน แต่ถูกกว่า 40 เหรียญ
Fujita, water for them.ฟูจิตะ .. หาน้ำให้พวกเขา
I'm sorry, sir.ฟูจิตะ.. เสียใจครับท่าน ..
Fujimura will give you the details.ฟูจิมูระจะแจ้งรายละเอียดให้กับนาย
Fujiwara no Yorimichi had the Byoudoin Phoenix Hall built in Uji.ฟูจิวาระ โนะ โยริมิชิ ได้สร้างเบียวโดอิน ฟีนิกส์ฮอลลล์ ในอุจิ
Fujimoto, he locked me up.ฟูจิโมโต้! เขาขังปองโย่เอาไว้!
The Foosas will come back and goblbe us with their mouths!ฟูซาซ จะกลับมาแล้วก็กลืนพวกเราลงคอ!
Funaki-san... Yes? Can you enlarge the watch he's wearing for me?ฟูนากิซัง ช่วยขยายตรงนาฬิกาที่เขาสวม ทีสิครับ
Foofie, foofie, foofie.ฟูฟี่! ฟูฟี่! ฟูฟี่!
Full Auto's all about the obscuring veil, so remember to stay centered.ฟูล ออร์โต้ คงหลบอยู่ในเงามืด จำไว้ว่าเราต้องอยู่กลางๆ
Full Auto shall send forth waves of minions bent on your destruction.ฟูล ออร์โต้ จะส่งลูกสมุนมาประมาณ 4 กองทัพ เพื่อตั้งใจทำลายพื้นที่ของท่าน
Fuller? You guys. They left me see what they had in the house.ฟูลเลอร์, นี่เพื่อนนาย
Fuller is on call tonight,ฟูลเลอร์อยู่เวรคืนนี้
Full house. Let him take it.ฟูลเฮาส์ชนะ เขาก็ได้ไป
Phew. Wow, that's a nice dress.ฟู่วว ว้าว มันสวยมาก
Pffft. "Oh, it burns, it burns.ฟู่วววว "โอ้ แสบ แสบจัง"
Fuchsbaus and Eisbibers, and they're all in these books.ฟูสบัสและอีสบีเบอร์ พวกเขาทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มนี้
Fuentes has killed three people.ฟูเอนเต้ฆ่าคนไปแล้วสามคนนะ
Anything Fuentes said or did? Anything at all? He doesn't remember anything else.ฟูเอนเต้พูดหรือทำอะไรบ้างมั้ย เขาจำอะไรไม่ได้อีกแล้ว
Fugayzi, fugazi, it's a whazy, it's a woozy, it's...ฟูแกสี, ฟูแกสี ก็ whazy ให้มัน เป็น วูสี ก็
You're overwrought, madam. I've opened a window for you.คุณฟูมฟายมากเกินไปนะคะ คุณผู้หญิง ฉันเปิดหน้าต่างไว้ให้
I'm the assistant manager of Food World in Burbank.ผมเป็นผู้ช่วยผจก.ร้านฟู้ดเวิลด์
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา
I don't want to pump any sunshine up your skirt but you have a future at Food World.ผมไม่อยากจะขุดคุ้ยอะไรจากคุณมากนัก แต่คุณมีอนาคตที่ฟู้ดเวิลด์
Bobbie, Mr. Summers represents Food World.บ๊อบบี้ คุณซัมเมอร์เป็นตัวแทนฟู้ดเวิลด์
So you're out. You're free. You're rehabilitated.ดังนั้นคุณออกมา คุณมีอิสระแล้ว คุณฟื้นฟูแล้ว
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู
Discovery has been partially revived.ดิสคัเฟอรีที่ได้รับการฟื้นฟู บางส่วน
This is initial voice-Iogic reconstruction test number one.นี่คือการเริ่มต้นการฟื้นฟูเสียง ตรรกะ
# In a flash of teeth and fur #เพียงแวบหนึ่งของเขี้ยว และขนฟูนั่น
We've got you now, fuzz ball!นายเสร็จแน่ \ เจ้าลูกบอลขนฟู
Last week, he entered a fast-food restaurant.สัปดาห์ที่แล้ว เขาเข้ามาในร้านฟาสท์ฟู้ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฟู
Back to top