ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extravagantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extravagantly*, -extravagantly-

extravagantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extravagantly (adv.) อย่างฟุ่มเฟือย See also: อย่างสุรุ่ยสุร่าย, อย่างสิ้นเปลือง, อย่างฟุ้งเฟ้อ Syn. prodigally, profligately
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟุ่มเฟือย (adv.) extravagantly See also: superfluously Syn. สุรุ่ยสุร่าย Ops. ประหยัด
อีลุ่ยฉุยแฉก (adv.) extravagantly See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, อีหลุยฉุยแฉก Ops. มัธยัสถ์, ประหยัด
อีหลุยฉุยแฉก (adv.) extravagantly See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly Syn. อีลุ่ยฉุยแฉก, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย Ops. มัธยัถส์, ประหยัด
กินครึ่งทิ้งครึ่ง (v.) eat extravagantly See also: be prodigal, be extravagant in eating and drinking Syn. กินทิ้งกินขว้าง
กินล้างกินผลาญ (v.) eat extravagantly See also: be prodigal, be extravagant in eating and drinking Syn. กินครึ่งทิ้งครึ่ง, กินทิ้งกินขว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just live it extravagantly and leave with a bang.แค่มีชีวิตอย่างหรูหราและจากไปพร้อมกับความอึกทึก

extravagantly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大尽振舞[だいじんぶるまい, daijinburumai] (n,vs) royal treatment; entertain someone extravagantly
持てはやす;もて囃す;持て囃す;持て栄す;もて栄やす;もて映やす[もてはやす, motehayasu] (v5s,vt) (uk) to praise extravagantly; to lionize; to lionise; to make much of

extravagantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีลุ่ยฉุยแฉก[adv.] (īluichuicha) EN: extravagantly ; lavishly FR:
กินครึ่งทิ้งครึ่ง[v. exp.] (kin khreung) EN: eat extravagantly FR:
กินล้างกินผลาญ[v.] (kinlāngkinp) EN: eat extravagantly ; be prodigal FR:
เติบ[adv.] (toēp) EN: excessively ; lavishly ; prodigally ; extravagantly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extravagantly
Back to top