ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overflow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overflow*, -overflow-

overflow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overflow (n.) จำนวนที่ล้นออกมา See also: การไหลล้น Syn. overabundance, surfeit, surplus Ops. deficiency, shortage
overflow (vi.) ไหลล้น Syn. flood, whelm
overflow (vi.) ไหลล้น See also: ไหลบ่า, มีมากมาย, ล้น Syn. brim over, run over
overflow (vt.) ไหลล้น See also: ไหลบ่า, ท่วม, ล้น Syn. flow over, flood, inundate
overflow (vt.) ไหลล้น Syn. flood, whelm
overflow (n.) สิ่งที่ล้นออกมา Syn. surplus, overabundance
overflow with (phrv.) ท่วมท้นด้วย (ของเหลว)
overflow with (phrv.) ท่วมท้นด้วย (ความรู้สึก)
overflowing (n.) การไหลล้น
overflown (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
overflown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
English-Thai: HOPE Dictionary
overflowการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออ,ล้นมากเกินเก็บหมายถึง ปรากฏการณ์ที่หน่วยความจำไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อีก เพราะเกินขนาดความจุ เหมือนน้ำล้นฝายกั้น อาจจะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
overflow(n) การท่วม,การนอง,การไหลบ่า,การเอ่อล้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overflow๑. การล้น๒. ส่วนล้น๓. มากเกินเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
overflow spillwayoverflow spillway, อาคารระบายน้ำล้นชนิดน้ำไหลข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้น (v.) overflow Syn. ล้น
ล้น (v.) overflow See also: overwhelm, flow over the edge Syn. ทะลัก
ล้นแผ่ออกมา (v.) overflow Syn. ล้น, ล้นหลาม
หลาก (v.) overflow See also: flood Syn. บ่า, ไหลบ่า
หลาม (v.) overflow Syn. ล้น, ล้นหลาม, ล้นแผ่ออกมา
เอ่อล้น (v.) overflow See also: flow over, be flooded, be overflowing, be brimming (with) Syn. เอ่อ, ล้น
เอ่อล้น (v.) overflow See also: flow over, be flooded, be overflowing, be brimming (with) Syn. เอ่อ, ล้น
ท่วมหัว (v.) overflow the head Syn. มิดหัว, เลยหัว, พ้นหัว,
พ้นหัว (v.) overflow the head Syn. มิดหัว, เลยหัว,
มิดหัว (v.) overflow the head Syn. เลยหัว, พ้นหัว,
เลยหัว (v.) overflow the head Syn. มิดหัว, พ้นหัว,
overflew (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ overflow
overflew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overflow
overflown (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
overflown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Some overflow and spill out like waves ## Some overflow and spill out like waves #
(indistinct conversations) is this overflow from mercy west?นี่ส่งมาจากเมอร์ซี่ เวสท์ใช่มั้ย
You know, Wednesdays and Sundays it's used as parking overflow for the megachurch.เราใช้สนามเป็นที่จอดรถให้ทางโบสถ์ด้วยล่ะ จบแล้วจริงๆจ้า
Then job the overflow to NSA.งั้นงานนี้ถ่ายไปยัง NSA
Hoyt, if you and me are gonna be roommates, there's a certain amount of pussy overflow you just have to get used to dealing with.ฮอย ถ้านายกับผม จะเป็นเพื่อนร่วมห้องกัน เกิดมีจิ๋มสาวๆ โฉบเฉียวเข้ามา นายต้องหัดเรียนรู้ รับมือกับมันเอาไว้สิ
Dov, this is just overflow from the impound lot.โดฟ รถพวกนี้ มันล้นลานจอดแล้ว
They'll use it as an overflow facility.พวกเขาจะใช้ที่นี่เป็นที่ระบายนักโทษ ที่ล้นคุก
That flashy casino guy, Makris, wants overflow parking or something.จากผู้ชายที่คาสิโน มาคริส ต้องการทำเป็นที่จอดรถหรือะไรสักอย่าง
Now, that looks like an overflow drain deep in the woods, so we should be able to slip into the compoundนั่นดูเหมือนทางน้ำล้น ลึกเข้าไปในป่า เราน่าจะแอบเข้าไปในเขตกักกันได้
Sure, the Nile is overflowing.แน่นอน! แม่น้ำไนล์กำลังไหลท่วมไร่นา.
With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereI am getting excited just thinking about it.
Toward a boundless, everlasting world With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereFind all the Treasure and laugh out in pride.

overflow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, 盎然] abundant; full; overflowing; exuberant
满登登[mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, 满登登 / 滿登登] brim full; filled to overflowing
[fàn, ㄈㄢˋ, 氾] extensive; to overflow
挤满[jǐ mǎn, ㄐㄧˇ ㄇㄢˇ, 挤满 / 擠滿] fill to overflowing
[cén, ㄘㄣˊ, 涔] overflow; rainwater; tearful
[yì, ㄧˋ, 溢] overflow
溢出[yì chū, ㄧˋ ㄔㄨ, 溢出] overflow
溢满[yì mǎn, ㄧˋ ㄇㄢˇ, 溢满 / 溢滿] overflowing
[tāo, ㄊㄠ, 滔] overflow; torrent-dash
[yàng, ㄧㄤˋ, 漾] overflow; swirl, ripple; to be tossed
[mí, ㄇㄧˊ, 弥 / 瀰] overflowing

overflow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーフロー[, o-ba-furo-] (n) overflow
オーバーフローエラー[, o-ba-furo-era-] (n) {comp} overflow error
オーバーフロールーチング[, o-ba-furo-ru-chingu] (n) {comp} overflow routing
オーバーフロールート[, o-ba-furo-ru-to] (n) {comp} overflow route
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] (n) {comp} overflow indication
オーバフロー[, o-bafuro-] (n,vs) {comp} overflow
バッファオーバーフロー[, baffao-ba-furo-] (n) {comp} buffer overflow
バッファオーバーフロー攻撃[バッファオーバーフローこうげき, baffao-ba-furo-kougeki] (n) {comp} buffer overflow attack
桁あふれ[けたあふれ, ketaafure] (n) {comp} overflow
溢れ出る;溢れでる[あふれでる, afurederu] (v1) to overflow from something full
溢れ表示;あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] (n) {comp} overflow indication
溢水[いっすい, issui] (n,vs) inundation; overflow
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls)
たぶたぶ[, tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy
だぶだぶ[, dabudabu] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) (See ぶかぶか,ゆったり・2,たぶたぶ・2) loose; baggy; (2) overflowing; brimming; (P)
充溢[じゅういつ, juuitsu] (n,vs) overflow; abundance; exuberance
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped
所狭し;ところ狭し;所せまし;所せし[ところせまし(所狭し;ところ狭し;所せまし);ところせし(所狭し;ところ狭し;所せし), tokorosemashi ( tokoro semashi ; tokoro semashi ; tokoro semashi ); tokoroseshi ( t] (adv-to) (See 所狭い) crowded; overflowing; cramped
押すな押すな[おすなおすな, osunaosuna] (adj-no) crowded (e.g. with people); overflowing
春の水[はるのみず, harunomizu] (exp,n) lakes and torrents of spring (overflowing with water)
横流[おうりゅう, ouryuu] (n,vs) (arch) overflowing; flooding
横溢[おういつ, ouitsu] (n,vs) overflowing; inundation
津々;津津[しんしん, shinshin] (adj-t,adv-to) (See 興味津々) gushing; overflowing; everlasting; unfailing; endless
溢る[あふる, afuru] (exp) (arch) (See 溢れる・あふれる) to flood; to overflow; to brim over
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) to overflow; to brim over; to flood; (P)
溢れんばかり[あふれんばかり, afurenbakari] (adj-no) overflowing; effusive; exuberant; bountiful
溢れ出す;溢れだす;あふれ出す[あふれだす, afuredasu] (v5s) to begin to overflow; to start overflowing; to pour out
溢流[いつりゅう, itsuryuu] (n,vs) overflow; spill
零れる[こぼれる, koboreru] (v1,vi) (1) (uk) to spill; to fall out of; to overflow; (2) to peek through; to become visible (although normally not); (3) to escape (of a smile, tear, etc.); (P)
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators)
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication
オーバフロー[おーばふろー, o-bafuro-] overflow (vs)
桁あふれ[けたあふれ, ketaafure] overflow
溢れ[あふれ, afure] overflow
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
溢れる[あふれる, afureru] Thai: เจิ่งนอง English: to overflow

overflow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood FR: déborder
เจิ่ง[v.] (joeng) EN: flood ; overflow ; inundate FR:
คับ[v.] (khap) EN: overflow ; exceed a limit ; spill over ; overcrowd FR:
ใหลล้น[v. exp.] (lai lon) EN: overflow FR: déborder
หลาก[v.] (lāk) EN: overflow ; flood FR: déborder ; inonder
หลาม[v.] (lām) EN: overflow ; swell FR: déborder
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill FR: déborder ; inonder ; submerger
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundate ; overflow ; be flooded ; be inundated ; be covered with FR: inonder ; baigner
เอ่อล้น[v. exp.] (oē lon) EN: overflow FR:
ท้น[v.] (thon) EN: overflow FR:
ท่วม[v.] (thūam) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate ; cover ; overflow FR: déborder ; inonder ; submerger
ท่วมหัว[v. exp.] (thūam hūa) EN: overflow the head FR:
เจิ่ง[adj.] (joeng) EN: flooded ; overflowing ; inundated FR:
กบ[v.] (kop) EN: fill full ; overfill ; fill almost to overflowing FR: remplir à ras bord
กบ[X] (kop) EN: full ; filled ; overflowing ; overbrimed FR: plein ; débordant
ล้นหลาม[adj.] (lonlām) EN: excessive ; overflowing ; overwhelming FR:
เนืองนอง[adj.] (neūang-nøng) EN: abundant ; plentiful ; overflowing FR:
นองเนือง[adj.] (nøng-neūang) EN: abundant ; plentiful ; overflowing FR:
เพียบ[v.] (phīep) EN: be filled to overflowing FR: être plein à ras bord
เพรียบ[v.] (phrīep) EN: be filled to overflowing FR: être plein à ras bord
เปี่ยม[adj.] (pīem) EN: brimming ; full to the top ; full to the brim ; full (of) ; replete (with) ; abounding (in) ; almost overflowing FR: à ras bords ; à ras bord ; débordant ; inondé (de)

overflow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seitenüberlauf {m}printer overflow
Überlaufventil {n}overflow valve; excess flow valve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overflow
Back to top