ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดูถูกเหยียดหยาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดูถูกเหยียดหยาม*, -ดูถูกเหยียดหยาม-

ดูถูกเหยียดหยาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูถูกเหยียดหยาม (v.) insult See also: view with contempt, scorn Syn. หยามน้ำหน้า
ดูถูกเหยียดหยาม (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. ดูถูกดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, ดูถูก, เย้ยหยัน
English-Thai: HOPE Dictionary
pooh(พู) interj. คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
snippy(สนิพ'พี) adj. หุนหันพลันแล่น,มีอารมณ์ร้อน,ยโส,โอหัง,วางมาด,ดูถูกเหยียดหยาม, See also: snippily adv. snippiness n. snippetiness n., Syn. insolent,impudent
swine(สไวนฺ) n. หมู,หมูบ้าน,คนสารเลว,คนตะกละและคนหยาบคาย,คนที่น่าดูถูกเหยียดหยาม pl. swine, Syn. hog,pig,wretch
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disdain (vt.) ดูถูกเหยียดหยาม See also: รังเกียจ Syn. scorn, mock, ridicule Ops. honor, respect, esteem
disdain (n.) การดูถูกเหยียดหยาม See also: ความรังเกียจ Syn. contempt, despise, scorn Ops. honor, respect
disdainful (adj.) ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม See also: ซึ่งแสดงความรังเกียจ Syn. snobbish, scornful Ops. respectful
pooh (int.) คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you will be defeated by the very outmodes that you scorned and defaced.และเราก็จะจัดการแก ด้วยฝีมือของพวกตกรุ่น ที่แกดูถูกเหยียดหยามนักหนานี่แหละ
It's really disrespectful.มันเป็นการดูถูกเหยียดหยามอย่างยิ่ง
That was insulting and demeaning.คุณดูถูกเหยียดหยามฉัน
Women hide their need for commitment... men disguise their growing insecurity... wives mask their intense disdain.ผู้หญิงปิดบังความต้องการที่จะผูกมัด ผู้ชายหลบเลี่ยงการเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง ภรรยาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการดูถูกเหยียดหยาม
I felt quite sure that my disdain for your vulgarityฉันรู้สึกว่าการดูถูกเหยียดหยามของฉันต่อความหยาบคายของคุณ
Being played with pisses you off too, right?มันเป็นเหมือนการดูถูกเหยียดหยามคุณ,ใช่มั๊ย
He's abrasive, obnoxious, borderline racist...น่ารังเกียจ เกือบจะเป็นพวกดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
He lives in racist.เขามันพวกชอบดูถูกเหยียดหยามคนอื่น
And he would do anything... even if that meant asking for help... from a man who despised him.เขายอมทำทุกอย่าง แม้กระทั่งต้องไปขอความช่วยเหลือ จากผู้ชายที่ดูถูกเหยียดหยามเขา
But, in front of Sun Geum, you treated her father so insultingly and with such contempt.แต่ต่อหน้าซุนกึม พ่อปฎิบัติต่อพ่อของเธอด้วยความรังเกียจ ทั้งดูถูกเหยียดหยาม
Do you know what it takes to unite 90 clans, half of whom want to massacre the other half for one insult or another?เจ้ารู้ไหมต้องทำอย่างไรถึงจะ รวมคนเผ่ากว่าเก้าสิบเผ่า ที่ครึ่งหนึ่งอยากจะ ฆ่าอีกครึ่งหนึ่งให้สิ้น หากได้ยินเพียงคำดูถูกเหยียดหยาม
I bust my butt putting up with them crackers every day 'cause I "like" you.ทนคำดูถูกเหยียดหยามจากคนขาวทุกวัน เพราะฉัน "ชอบ" แกงั้นสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดูถูกเหยียดหยาม
Back to top