ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

escritoire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *escritoire*, -escritoire-

escritoire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
escritoire (n.) โต๊ะเขียนหนังสือที่มีลิ้นปิดเปิด (ซึ่งบังลิ้นชักและช่องเก็บกระดาษไว้) Syn. davenport, writing desk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า escritoire
Back to top