ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worse*, -worse-

worse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worse (adj.) แย่ลง (เป็นรูปขั้นกว่าของ bad, badly และ ill) See also: หนักขึ้น, รุนแรงขึ้น, เลวกว่า, แย่กว่า
worse (n.) สิ่งที่เลวกว่า See also: สิ่งที่แย่กว่า
Worse luck! (idm.) โชคร้าย
worsen (vi.) เลวลง See also: แย่ลง, ทรุดลง
worsen (vt.) ทำให้เลวลง See also: ทำให้แย่ลง, ทำให้ทรุด Syn. aggravate, embitter, exacerbate Ops. advance, ameliorate, improve
worsening (n.) ความเสื่อม See also: ความทรุดโทรม, ความเสื่อมถอย, ความตกต่ำ, การถดถอย, การทำให้เสื่อมเสีย Syn. deterioration, impairment, decline in quality
worsening (n.) การที่โรคกำเริบอีก Syn. deterioration
worser (adj.) เลวกว่า (ขั้นกว่าของคำว่า bad) (คำไม่เป็นทางการ) See also: แย่กว่า Syn. worse
English-Thai: HOPE Dictionary
worse(เวิร์สฺ) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) เลวลง,เลวกว่า,แย่กว่า,แย่ลง,หนักขึ้น,รุนแรงขึ้น
worsen(เวิร์ส'เซิน) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้แย่ลง,กลายเป็นเลวลง,กลายเป็นแย่ลง
worsening(เวิร์ส'เซินนิง) n. ความเลวลง,ความแย่ลง, Syn. deterioration
worser(เวอ'เซอะ) adj.,adv. =worsen
English-Thai: Nontri Dictionary
worse(adj,adv) เลวลง,แย่ลง,หนักขึ้น,รุนแรงขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่วม (v.) be worse See also: injure, be terrible, be in a bad way, be downhearted Syn. บอบช้ำ, น่วม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm feeling worse than everฉันกำลังรู้สึกแย่กว่าที่เคยเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If things get worse we can go to Osterlich.หากสถานะการณ์แย่ลง เราจะไป ออสเตอลิค
Troublemakers! Worse than Jews.พวกกฏบ แย่ยิ่งกว่ายิว
Your policy is worse than a crime. It's a tragic blunder.คุณเลวยิ่งกว่าโจร มันน่าเศร้าจริงๆ
Yes. It's going to bring it all back again, and worse than before.ใช่ ต้องหวนกลับมาพูดถึงอีก ยิ่งจะแย่กว่าเมื่อก่อน
They look after friends who are worse off.พวกเขาดูแลเพื่อนร่วมชะตากรรม ที่มีสภาพย่ำแย่
And none the worse for our adventures.และไม่มีใครที่เลวร้ายยิ่งสำหรับการ ผจญภัยของเรา
Nothing's worse than a breath without odourที่เลวกว่าของไม่มีสิ่งใดกว่ากลิ่น breath without
Can't be any worse than watching it.คงไม่เลวร้ายกว่าดูเรา
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit.ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ
It was worse than Detroit.มันแย่ยิ่งกว่าดีทรอยท์ซะอีก
But now something worse is happening.ตอนนี้ได้เกิดเรื่องที่เลวร้ายกว่า
We're a thousand miles from nowhere, man, and it's gonna get a hell of a lot worse before it gets any better !Reach anybody? We're a thousand miles from nowhere, man, and it's gonna get worse before it gets better.

worse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猪狗不如[zhū gǒu bù rú, ㄓㄨ ㄍㄡˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, 猪狗不如 / 豬狗不如] worse than a dog or pig; lower than low
高下[gāo xià, ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, 高下] relative superiority (better or worse, stronger or weaker, above or below etc)
同甘共苦[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, 同甘共苦] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse
欲盖弥彰[yù gài mí zhāng, ㄩˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄤ, 欲盖弥彰 / 慾蓋彌彰] trying to hide it makes it more conspicuous (成语 saw); A cover up only makes matters worse.
恶化[è huà, ㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 恶化 / 惡化] worsen
更坏[gèng huài, ㄍㄥˋ ㄏㄨㄞˋ, 更坏 / 更壞] worse

worse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse
さらに悪いこと[さらにわるいこと, saraniwaruikoto] (exp) and what is worse; to make matters worse
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse
そこへ持ってきて[そこへもってきて, sokohemottekite] (exp) what is worse; to make matters worse
悪ぶる[わるぶる, waruburu] (v5r) to act tough; to act bad; to act worse than one really is
拗らす[こじらす, kojirasu] (v5s) to make worse (e.g. disease); to aggravate; to complicate
拗らせる[こじらせる, kojiraseru] (v1,vt) (uk) to aggravate; to complicate; to make worse
改悪[かいあく, kaiaku] (n,vs) deterioration; changing for the worse
暗転[あんてん, anten] (n,vs) (1) theatrical blackout; (2) taking a turn for the worse
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it
矯角殺牛[きょうかくさつぎゅう, kyoukakusatsugyuu] (exp) trying to straighten the horns of a bull, and killing it in the process; trying to correct a small defect and ruining the whole thing; The cure is worse than the disease
罷り間違う[まかりまちがう, makarimachigau] (v5u,vi) to go wrong; to turn for the worse
荒立つ[あらだつ, aradatsu] (v5t) to be(come) rough or aggravated or worse
露悪趣味[ろあくしゅみ, roakushumi] (n) being apt to make a show of one's faults; penchant for boasting of one's faults; pretending to be worse than one really is
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P)
善かれ悪しかれ;良かれ悪しかれ[よかれあしかれ, yokareashikare] (exp,adv) good or bad; right or wrong; for better or for worse; rightly or wrongly
天気の崩れ[てんきのくずれ, tenkinokuzure] (n) break (change for the worse) in the weather
御負けに;お負けに[おまけに, omakeni] (conj,exp) to make matters worse; besides; what's more; in addition; on top of that
急転悪化[きゅうてんあっか, kyuuten'akka] (n,vs) suddenly turning for the worse; sudden deterioration
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P)
悪質化[あくしつか, akushitsuka] (n,vs) worsening
抗加齢ドック[こうかれいドック, koukarei dokku] (n) medical checkup that focuses primarily on problems that worsen with age
改まる(P);革まる[あらたまる, aratamaru] (v5r,vi) (1) (See 改める) to be renewed; (2) to stand on ceremony; to be formal; (3) to take a turn for the worse; (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
角が立つ[かどがたつ, kadogatatsu] (exp,v5t) to worsen (of a relationship); to get stormy
高じる;昂じる;嵩じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (See 高ずる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop
高ずる;昂ずる;嵩ずる[こうずる, kouzuru] (vz) (obsc) (See 高じる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop

worse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
เข้าเนื้อ[v.] (khaoneūa) EN: lose ; take a loss ; suffer a loss ; be affected (by) ; get worse off FR:
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kān) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; run deficit ; be worse off ; be out of pocket FR:
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; take a loss ; make a loss ; sustain losses ; have a deficit ; lose money ; lose one's capital ; be worse off ; be out of pocket FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด[v.] (khrǿsamkams) EN: add insult to injury ; make matters even worse FR:
คู่เวรคู่กรรม[n. exp.] (khū wēn khū) EN: one's spouse for better or worse FR:
เลวลง[v. exp.] (lēo long) EN: become worse FR: empirer ; se détériorer
เลวร้ายลง[v. exp.] (lēo rāi lon) EN: deteriorate ; become worse FR:
หมาเห่าใบตองแห้ง[n. (loc.)] (māhaobaitøn) EN: his bark is worse than his bite ; all talk no action FR:
มากความ[v.] (māk khwām) EN: intensify ; make something worse FR:
มีแต่ทรงกับทรุด[xp] (mī tāe song) EN: barely holding its own ; can only get worse FR:
หนักเข้า[X] (nak khao) EN: worse ; harder FR:
ใส่ไฟ[v. exp.] (sai fai) EN: inflame ; make things worse FR:
ซ้ำร้าย[X] (samrāi) EN: worse than that ; even worse than that FR:
ซ้ำเติม[v.] (samtoēm) EN: lay it on ; aggravate ; add to another's woes ; make things worse for (s.o.) FR:
เสื่อมคุณภาพ[v. exp.] (seūam khunn) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality FR: perdre en qualité
อ่วม[adj.] (ūam) EN: worse ; in bad shape ; beaten ; crushed ; to a pulp FR:
แย่ลง[v. exp.] (yaē long) EN: worsen ; change for the worse FR: empirer ; s'aggraver
แย่ลงเรื่อยๆ = แย่ลงเรื่อยๆ [adj.] (yaē long re) EN: worse and worse FR: de pire en pire
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
ทราม[v.] (sām) EN: worsen ; deteriorate FR: s'avilir ; se dégrader
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
โทรม[v.] (sōm) EN: worsen ; deteriorate ; be in a state of disrepair ; degenerate FR: dépérir ; se délabrer
ทรุด[v.] (sut) EN: deteriorate ; worsen FR: se détériorer ; empirer ; s'aggraver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worse
Back to top