ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-worse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น worse, *worse*,

-worse- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm feeling worse than everฉันกำลังรู้สึกแย่กว่าที่เคยเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If things get worse we can go to Osterlich.หากสถานะการณ์แย่ลง เราจะไป ออสเตอลิค
Troublemakers! Worse than Jews.พวกกฏบ แย่ยิ่งกว่ายิว
Your policy is worse than a crime. It's a tragic blunder.คุณเลวยิ่งกว่าโจร มันน่าเศร้าจริงๆ
Yes. It's going to bring it all back again, and worse than before.ใช่ ต้องหวนกลับมาพูดถึงอีก ยิ่งจะแย่กว่าเมื่อก่อน
They look after friends who are worse off.พวกเขาดูแลเพื่อนร่วมชะตากรรม ที่มีสภาพย่ำแย่
And none the worse for our adventures.และไม่มีใครที่เลวร้ายยิ่งสำหรับการ ผจญภัยของเรา
Nothing's worse than a breath without odourที่เลวกว่าของไม่มีสิ่งใดกว่ากลิ่น breath without
Can't be any worse than watching it.คงไม่เลวร้ายกว่าดูเรา
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit.ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ
It was worse than Detroit.มันแย่ยิ่งกว่าดีทรอยท์ซะอีก
But now something worse is happening.ตอนนี้ได้เกิดเรื่องที่เลวร้ายกว่า
We're a thousand miles from nowhere, man, and it's gonna get a hell of a lot worse before it gets any better !Reach anybody? We're a thousand miles from nowhere, man, and it's gonna get worse before it gets better.

-worse- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猪狗不如[zhū gǒu bù rú, ㄓㄨ ㄍㄡˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, 猪狗不如 / 豬狗不如] worse than a dog or pig; lower than low

-worse- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse
さらに悪いこと[さらにわるいこと, saraniwaruikoto] (exp) and what is worse; to make matters worse
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse
そこへ持ってきて[そこへもってきて, sokohemottekite] (exp) what is worse; to make matters worse
悪ぶる[わるぶる, waruburu] (v5r) to act tough; to act bad; to act worse than one really is
拗らす[こじらす, kojirasu] (v5s) to make worse (e.g. disease); to aggravate; to complicate
拗らせる[こじらせる, kojiraseru] (v1,vt) (uk) to aggravate; to complicate; to make worse
改悪[かいあく, kaiaku] (n,vs) deterioration; changing for the worse
暗転[あんてん, anten] (n,vs) (1) theatrical blackout; (2) taking a turn for the worse
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it
矯角殺牛[きょうかくさつぎゅう, kyoukakusatsugyuu] (exp) trying to straighten the horns of a bull, and killing it in the process; trying to correct a small defect and ruining the whole thing; The cure is worse than the disease
罷り間違う[まかりまちがう, makarimachigau] (v5u,vi) to go wrong; to turn for the worse
荒立つ[あらだつ, aradatsu] (v5t) to be(come) rough or aggravated or worse
露悪趣味[ろあくしゅみ, roakushumi] (n) being apt to make a show of one's faults; penchant for boasting of one's faults; pretending to be worse than one really is

-worse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
เข้าเนื้อ[v.] (khaoneūa) EN: lose ; take a loss ; suffer a loss ; be affected (by) ; get worse off FR:
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kān) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; run deficit ; be worse off ; be out of pocket FR:
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; take a loss ; make a loss ; sustain losses ; have a deficit ; lose money ; lose one's capital ; be worse off ; be out of pocket FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด[v.] (khrǿsamkams) EN: add insult to injury ; make matters even worse FR:
คู่เวรคู่กรรม[n. exp.] (khū wēn khū) EN: one's spouse for better or worse FR:
เลวลง[v. exp.] (lēo long) EN: become worse FR: empirer ; se détériorer
เลวร้ายลง[v. exp.] (lēo rāi lon) EN: deteriorate ; become worse FR:
หมาเห่าใบตองแห้ง[n. (loc.)] (māhaobaitøn) EN: his bark is worse than his bite ; all talk no action FR:
มากความ[v.] (māk khwām) EN: intensify ; make something worse FR:
มีแต่ทรงกับทรุด[xp] (mī tāe song) EN: barely holding its own ; can only get worse FR:
หนักเข้า[X] (nak khao) EN: worse ; harder FR:
ใส่ไฟ[v. exp.] (sai fai) EN: inflame ; make things worse FR:
ซ้ำร้าย[X] (samrāi) EN: worse than that ; even worse than that FR:
ซ้ำเติม[v.] (samtoēm) EN: lay it on ; aggravate ; add to another's woes ; make things worse for (s.o.) FR:
เสื่อมคุณภาพ[v. exp.] (seūam khunn) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality FR: perdre en qualité
อ่วม[adj.] (ūam) EN: worse ; in bad shape ; beaten ; crushed ; to a pulp FR:
แย่ลง[v. exp.] (yaē long) EN: worsen ; change for the worse FR: empirer ; s'aggraver
แย่ลงเรื่อยๆ = แย่ลงเรื่อยๆ [adj.] (yaē long re) EN: worse and worse FR: de pire en pire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -worse-
Back to top