ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embitter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embitter*, -embitter-

embitter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embitter (vt.) ทำให้ผู้อื่นขมขื่น See also: ทำให้ผู้อื่นทุกข์ทรมาน Syn. rankle, sour
embittered (adj.) ขมขื่น See also: ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม Syn. rancorous
English-Thai: HOPE Dictionary
embitter(เอมบิท'เทอะ) vt. ทำให้ขมขึ้น,ทำให้รู้สึกขม,ทำให้เคืองแค้น., See also: embitterer n. ดูembitter embitterment n. ดูembitter, Syn. imbitter
English-Thai: Nontri Dictionary
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He drank himself into oblivion, leaving Hareton, his son and heir, to try to wake some love in Heathcliff's embittered heart.เขาดื่มเหล้าจนกระทั่งตัวตาย ทิ้งให้แฮร์ตัน ลูกชายและทายาท อยู่ในการดูแลของฮีธคลิฟฟ์ ผู้ซึ่งไร้ความรักในจิตใจ
Stepmother also left very embittered.แม่เลี้ยงจากไปด้วยความขมขื่น

embitter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้ำใจ[adj.] (chamjai) EN: distressed ; embittered FR:
เจ็บแสบ[v.] (jepsaēp) EN: be rankled (by/over) ; be embittered (by/over) FR:
ขมขื่น[v.] (khomkheūn) EN: feel bitter ; be embittered ; be painful FR: être amer
ระกำใจ[adj.] (rakam jai) EN: embittered ; resentful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embitter
Back to top