ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

radio

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *radio*, -radio-

radio ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
radio (prf.) แท่ง See also: รัศมี, รังสี
radio (n.) วิทยุ See also: เครื่องรับวิทยุ
radio (n.) การสื่อสารทางวิทยุ
radio (vt.) ติดต่อกันทางวิทยุ
radio (adj.) ที่เกี่ยวกับวิทยุ See also: ที่ส่งโดยวิทยุ
radio (adj.) ที่เกี่ยวกับรังสี
radio astronomy (n.) สาขาหนึ่งทางดาราศาสตร์ที่ศึกษาคลื่นวิทยุที่ได้รับจากอวกาศ
Radio Rental (sl.) บ้าคลั่ง
radio station (n.) ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ Syn. broadcasting room
radio telegraph (n.) ระบบการส่งโทรเลข Syn. electric telegraph, wireless
radio wave (n.) คลื่นวิทยุ
radio-circuit control (n.) เครื่องควบคุมเครื่องบินหรือจรวดด้วยคลื่นวิทยุ Syn. remote
radio-controlled (adj.) ซึ่งควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุจากระยะไกล
radio-telephone (n.) โทรศัพท์ที่ถ่ายทอดด้วยการส่งและรับคลื่นวิทยุ See also: วิทยุโทรศัพท์
radioactive (adj.) เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
radioactive dating (n.) การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน Syn. carbon-14 dating, carbon-14 method
radioactive decay (n.) การสลายกัมมันตรังสี (ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์) See also: การสลายอนุภาคหรือรังสี Syn. disintegration, degeneration
radiobroadcast (n.) การกระจายเสียงทางวิทยุ
radiocarbon (n.) กัมมันตภาพรังสีในรูปของคาร์บอนที่ใช้คำนวณอายุของอินทรีย์วัตถุ
radiogram (n.) วิทยุโทรเลข Syn. telegram
radiogram (n.) ภาพเอ็กซเรย์ Syn. x-ray
radiograph (n.) ภาพบนฟิล์มเอ็กซเรย์ See also: ภาพเอ็กซเรย์ Syn. roentgenogram, X-rays
radiographer (n.) ผู้ถ่ายภาพบนฟิล์มเอ็กซเรย์
radioisotope (n.) ไอโซโทปที่มีกัมมันตภาพรังสีของธาตุใช้ทางการแพทย์หรือชีววิทยา
radioland (sl.) สถานที่สมมุติของนักฟังวิทยุ See also: สถานที่ในจินตนาการของนักฟังวิทยุ
radiologist (n.) แพทย์รังสีวิทยา
radiology (n.) รังสีวิทยา
radiometer (n.) เครื่องวัดพลังงานรังสี
radiophone (n.) โทรศัพท์ See also: เครื่องรับโทรศัพท์ Syn. phone
radiophoto (n.) ภาพที่ส่งด้วยคลื่นวิทยุ Syn. radiophotograph
radiophotograph (n.) ภาพที่ส่งด้วยคลื่นวิทยุ Syn. radiophoto
radioscopy (n.) การถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพื่อดูโครงสร้างภายในของสิ่งต่างๆ
radiotelephone (n.) วิทยุโทรศัพท์
radiotherapy (n.) รังสีบำบัด See also: การรักษาโรคด้วยรังสี Syn. radiation therapy
English-Thai: HOPE Dictionary
radio(เร'ดิโอ) n. วิทยุ. adj. เกี่ยวกับวิทยุหรือใช้รังสี. -v. ถ่ายทอดโดยวิทยุ
radio buttonปุ่มวิทยุหมายถึงปุ่มประเภทหนึ่งบนจอภาพ ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ ส่วนมากจะอยู่ติด ๆ กันเหมือนปุ่มบนเครื่องวิทยุ ปุ่มประเภทนี้ เมื่อกดปุ่มหนึ่งแล้ว ปุ่มที่เหลือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเหมือนปุ่มวิทยุ จึงเรียกกันว่าปุ่มวิทยุ ใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายถึงปุ่มคำสั่งที่กดเลือกได้เพียงอันเดียว ถ้ากดเลือกปุ่มคำสั่งอันใดอันหนึ่งหนึ่งแล้ว ปุ่มคำสั่งอื่นหรือปุ่มที่เลือกไว้เก่าก็จะถูกยกเลิก
radioactive(เรดิโอแอค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากกัมมันตภาพรังสี.
radioactivity(เรดิโอแอคทิฟ'วิที) n. ุภาวะกัมมันตภาพรังสี
radiocarbon(เรดิโอคาร์'เบิน) n. ไอโซโทบ (isotope) กัมมันตภาพรังสีที่มีมวลเท่ากับ14และมีค่าhalf-lifeเท่ากับ5.568ปีใช้ในการคำนวณอายุของวัตถุอินทรีย์., Syn. carbon14,carbon-14
radiofrequency(เรดิโอฟรี'เควินซี) n. ความถี่ของคลื่นวิทยุ
radiogram(เร'ดิโอแกรม) n. ภาพเอกซฺเรย์หรือแกมม่าเรย์ของอวัยวะภายในร่างกาย,เอกซูเรย์,โทรเลข
radiograph(เร'ดิโอกราฟ) n. =radiogram vt. ถ่ายภาพ radiogram
radiography(เรดิออก'กระฟี) n. การถ่ายภาพเอกซฺเรย์หรือแกมมาเรย์ของอวัยวะภายในร่างกาย., See also: radiographer n. radiographic adj. radiographical adj.
radiology(เรดิออล'โลจี) n. รังสีวิทยา., See also: radiologist n.
radiophone(เร'ดิโอโฟน) n.,v. (ส่ง) โทรศัพท์วิทยุ,เครื่องรับส่งโทรศัพท์วิทยุ, See also: radiophonic adj. radiophony n.
radiophoto(เร'ดิโอโฟ'โทกราฟ) n. ภาพที่ถ่ายทอดโดยวิทยุ., See also: radiophotography n ., Syn. radiophotogram
radiophotograph(เร'ดิโอโฟ'โทกราฟ) n. ภาพที่ถ่ายทอดโดยวิทยุ., See also: radiophotography n ., Syn. radiophotogram
radioset(เร'ดิโอเซท) n. เครื่องรับวิทยุ
radiotelegram(-เทล'ละแกรม) n. วิทยุโทรเลข
radiotelegraph(เรดิโอเทล'ละกราฟ) n.,v. (ส่ง) โทรเลขที่ส่งโดยวิทยุ,วิทยุโทรเลข., See also: radiotelegraphic adj.
radiotelephone(เรดิโอเทล'ละโฟน) n.,v. (ส่ง) โทรศัพท์ที่ถ่ายทอดโดยคลื่นวิทยุ,วิทยุโทรศัพท์., See also: radiotelephony radiotelephonic adj.
radioteletype(เรดิโอเทล'ลิไทพฺ) n. เครื่องโทรพิมพ์วิทยุ., Syn. radioteletypewriter
English-Thai: Nontri Dictionary
radio(n) วิทยุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
radio frequency (RF)ความถี่วิทยุ (อาร์เอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radio waveคลื่นวิทยุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radioactive calcium; radiocalciumแคลเซียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactivityกัมมันตภาพรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiocarbon dating; carbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radiogram; radiograph; skiagram; skiagraphภาพรังสี [ดู roentgenogram; roentgenograph ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiograph; radiogram; skiagram; skiagraphภาพรังสี [ดู roentgenogram; roentgenograph ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiography, medicalการถ่ายภาพรังสีการแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioisotope; radioactive isotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiologist, dentalทันตรังสีแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiology, dental; roentgenology, dentalทันตรังสีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiometerมาตรรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiophotographyการถ่ายภาพรังสีวาวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioscopy; fluoroscopy; roentgenoscopyการดูภาพรังสีบนจอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiotherapy; roentgenotherapyรังสีรักษา, รังสีบำบัด [มีความหมายเหมือนกับ radiotherapeutics ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radioวิทยุ [TU Subject Heading]
radio waveคลื่นวิทยุ, สื่อกลางที่ใช้ส่งสัญญาณข้อมูลไปในอากาศ โดยสามารถส่งในระยะทางได้ทั้งใกล้และไกล โดยมีตัวกระจายสัญญาณ (broadcast) ส่งไปยังตัวรับสัญญาณ และใช้คลื่นวิทยุในช่วงความถี่ต่างๆ กันในการส่งข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Radioactive chainลูกโซ่กัมมันตรังสี, อนุกรมกัมมันตรังสีต่าง ๆ เช่น อนุกรมยูเรเนียม
Radioactivityกัมมันตภาพรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiocarbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี, การหาอายุของวัตถุโบราณโดยหาปริมาณของคาร์บอน-14 เทียบกับคาร์บอนทั้งหมดที่มีอยู่ในวัตถุนั้น วิธีนี้เหมาะสำหรับหาอายุของวัตถุโบราณที่มีอายุสูงสุดประมาณ 100,000 ปี ดร. ดับเบิลยู. เอฟ. ลิบบี (Dr. W. F. Libby) เป็นผู้ค้นพบวิธีการนี้
Radioecologyนิเวศวิทยารังสี, การศึกษาผลกระทบของสารกัมมันตรังสีที่มีในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อระบบนิเวศ สารกัมมันตรังสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีของตัวมันเอง และมีวัฏจักรการเคลื่อนย้ายในระบบนิเวศภายในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต (หิน ดิน น้ำ และอากาศ) ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ กัน เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต ส่งผลกระทบทางชีววิทยาและการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
radiogramวิทยุโทรเลข, ดู  radio telegraph [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Radiographyการบันทึกภาพด้วยรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioisotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี, ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา มักใช้แทนคำว่า นิวไคลด์กัมมันตรังสี
Radiologyรังสีวิทยา [TU Subject Heading]
Radiometerเครื่องวัดรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiopharmaceuticsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา
Radiotelephoneโทรศัพท์เคลื่อนที่ [TU Subject Heading]
Radiotherapyการรักษาด้วยรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท.ทบ. (n.) Royal Thai Army Radio and Television Syn. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
รายการวิทยุศึกษา (n.) educational radio service
วิทยุศึกษา (n.) educational radio service Syn. รายการวิทยุศึกษา
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (n.) Royal Thai Army Radio and Television
วิทยุ (n.) radio See also: wireless, radio message, radio receiver
ส่งวิทยุ (v.) radio See also: transmit
วิทยุกระจายเสียง (n.) radio broadcast
วิทยุสื่อสาร (n.) radio communication
วิทยุโทรภาพ (n.) radio facsimile See also: radio picture Syn. โทรทัศน์
ความถี่วิทยุ (n.) radio frequency
โทรภาพ (n.) radio photo See also: telephoto, wire photo, radio photograph, radio facsimile
ละครวิทยุ (n.) radio play
ผู้จัดรายการ (n.) radio presenter See also: DJ, disc jockey, disk jockey
รายการวิทยุ (n.) radio program
สถานีวิทยุ (n.) radio station See also: radio broadcasting station
สถานีวิทยุกระจายเสียง (n.) radio station Syn. สถานีวิทยุ
ช่างซ่อมวิทยุ (n.) radio technician See also: radio repairman
ช่างวิทยุ (n.) radio technician See also: radio repairman Syn. ช่างซ่อมวิทยุ
วิทยุโทรเลข (n.) radio telegraph See also: radiogram, wireless telegraph
วิทยุโทรศัพท์ (n.) radio telephone
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you ever listen to the radio?คุณเคยฟังวิทยุไหม?
Would you like to listen to the radio?คุณอยากฟังวิทยุไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The aeroplane and radio have brought us closer.เครื่องบินและวิทยุ เราทุกคนจะได้สัมผัส
My radio reports a major coordinated attack.{\cHFFFFFF}My radio reports a major coordinated attack.
We could radio in and get a bigger boat...เราโทรไปขอเรือใหญ่กว่านี้ได้...
He cannot talk back and forth through a car radio that's been busted for two months.เขาไม่สามารถคุยผ่านวิทยุ ในรถที่เสียมา 2 เดือนได้แน่ๆ
Can somebody work the radio and leave you free for flying?หาใครพูดวิทยุ แล้วปล่อยให้คุณ บินได้สบายๆ ได้มั้ย
The radio is all yours. Keep an eye on number three engine gauge.คุณพูดวิทยุไปนะ คอยดูมาตรวัดเครื่องยนต์ที่ 3 ไว้
It's a radio for speaking to God.มันเป็นวิทยุ ที่จะติดต่อกับพระเจ้า.
He's not gonna break radio silence.เขาไม่จะทำลายความเงียบวิทยุ
At least, we'd get a radio fix on his position, if you don't mind setting him up for us...อย่างน้อยเราก็จะได้ตำแหน่งของเขาจากวิทยุ ถ้าคุณจะการตั้งค่านั้นเพื่อเรา
I stole essential air force radio parts, and I sold them on the black market.ฉันขโมยชิ้นส่วนวิทยุกองทัพอากาศ และขายมันในตลาดมืด
McDermott doesn't have decent radio gear.แม็คเดอมอท ก็สื่อสารทางวิทยุไม่ได้
With no radio contact, they'll come looking for us.ถึงจะติดต่อวิทยุไม่ได้ เขาก็ต้องตามหาเรา

radio ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分频[fēn pín, ㄈㄣ ㄆㄧㄣˊ, 分频 / 分頻] frequency sharing; subdivision of radio waveband
旋钮[xuán niǔ, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄡˇ, 旋钮 / 旋鈕] knob (e.g. handle or radio button)
兆赫[zhào hè, ㄓㄠˋ ㄏㄜˋ, 兆赫] mega-Hertz (mHz, radio frequency)
新城电台[Xīn chéng Diàn tái, ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 新城电台 / 新城電台] Metro Radio Hong Kong
中央广播电台[Zhōng yāng guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 中央广播电台 / 中央廣播電臺] Radio Taiwan International (RTI)
射电[shè diàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄢˋ, 射电 / 射電] radio wave (astronomy)
射频噪声[shè pín zào shēng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄣˊ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, 射频噪声 / 射頻噪聲] radio frequency noise
射频干扰[shè pín gān rǎo, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄣˊ ㄍㄢ ㄖㄠˇ, 射频干扰 / 射頻干擾] radio interference; RF interference
广播剧[guǎng bō jù, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄐㄩˋ, 广播剧 / 廣播劇] radio drama
播客[bō kè, ㄅㄛ ㄎㄜˋ, 播客] radio broadcast; podcast; internet audio subscription service
无线电波[wú xiàn diàn bō, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄛ, 无线电波 / 無線電波] radio waves; wireless electric wave
转播[zhuǎn bō, ㄓㄨㄢˇ ㄅㄛ, 转播 / 轉播] relay; broadcast (on radio or TV)
点播[diǎn bō, ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, 点播 / 點播] webcast; to request item for broadcast on radio program; dibble seeding; spot seeding
报务员[bào wù yuán, ㄅㄠˋ ˋ ㄩㄢˊ, 报务员 / 報務員] telegraph operator; radio operator
无线电收发机[wú xiàn diàn shōu fā jī, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕㄡ ㄈㄚ ㄐㄧ, 无线电收发机 / 無線電收發機] transceiver; radio frequency receiver, broadcaster or relay
异频雷达收发机[yì pín léi dá shōu fā jī, ㄧˋ ㄆㄧㄣˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˊ ㄕㄡ ㄈㄚ ㄐㄧ, 异频雷达收发机 / 異頻雷達收發機] transponder; electronic device that responds to a radio code
发射机应答器[fā shè jī yìng dá qì, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄐㄧ ˋ ㄉㄚˊ ㄑㄧˋ, 发射机应答器 / 發射機應答器] transponder; electronic device that responds to a radio code
主持人[zhǔ chí rén, ㄓㄨˇ ㄔˊ ㄖㄣˊ, 主持人] tv or radio presenter; host; anchor
报话机[bào huà jī, ㄅㄠˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, 报话机 / 報話機] walkie-talkie; portable radio transmitter
[ài, ㄞˋ, 砹] astatine At, radioactive halogen (or metalloid), atomic number 85
自动射线摄影[zì dòng shè xiàn shè yǐng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ˇ, 自动射线摄影 / 自動射線攝影] autoradiography
乙种射线[yǐ zhǒng shè xiàn, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 乙种射线 / 乙種射線] beta ray (electron stream from radioactive decay)
乙种粒子[yǐ zhǒng lì zǐ, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 乙种粒子 / 乙種粒子] beta particle (electron, esp. high speed electron emitted by radioactive nucleus)
[jú, ㄐㄩˊ, 锔 / 鋦] curium Cm96, radioactive actinoid element
[āi, ㄞ, 锿 / 鎄] einsteinium Es99, radioactive actinoid element
[fèi, ㄈㄟˋ, 镄 / 鐨] fermium Fm100, radioactive actinoid element
中子射线摄影[zhōng zǐ shè xiàn shè yǐng, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ˇ, 中子射线摄影 / 中子射線攝影] neutron radiography
各位听众[gè wèi tīng zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 各位听众 / 各位聽眾] Ladies and Gentlemen (on radio); Dear Listeners...
[mén, ㄇㄣˊ, 钔 / 鍆] mendelevium Md101, radioactive actinoid element
毫米波[háo mǐ bō, ㄏㄠˊ ㄇㄧˇ ㄅㄛ, 毫米波] millimeter wave (radio signal)
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, 锘 / 鍩] nobelium No102, radioactive actinoid element
[bù, ㄅㄨˋ, 钚 / 鈈] plutonium Pu94, radioactive actinoid element
[shè, ㄕㄜˋ, 射] radio- (chem.); shoot
强辐射区[qiáng fú shè qū, ㄑㄧㄤˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄑㄩ, 强辐射区 / 強輻射區] radioactive hot spot
收音机[shōu yīn jī, ㄕㄡ ㄐㄧ, 收音机 / 收音機] radio
放射作战[fàng shè zuò zhàn, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, 放射作战 / 放射作戰] radiological operations
放射性[fàng shè xìng, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 放射性] radioactive
放射性元素[fàng shè xìng yuán sù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 放射性元素] radioactive element
放射性同位素[fàng shè xìng tóng wèi sù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, 放射性同位素] radioactive isotope; radioisotope
放射性废物[fàng shè xìng fèi wù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ˋ, 放射性废物 / 放射性廢物] radioactive waste

radio ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
RF[アールエフ, a-ruefu] (n) radio frequency (RF)
アマチュア無線[アマチュアむせん, amachua musen] (n) amateur radio
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.)
ハム[, hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P)
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners)
ラジオコンパス[, rajiokonpasu] (n) radio compass
ラジオビーコン[, rajiobi-kon] (n) (obsc) (See 無線標識) radio beacon
ラジオブイ[, rajiobui] (n) radio buoy
ラジオ体操[ラジオたいそう, rajio taisou] (n) radio calisthenics
ラジコン[, rajikon] (n) (abbr) radio controlled models (car, plane, etc.)
ラ欄[ラらん, ra ran] (n) radio listings
分極[ぶんきょく, bunkyoku] (n) polarization (light, radio waves); polarisation
宇宙電波[うちゅうでんぱ, uchuudenpa] (n) cosmic radio waves
局名[きょくめい, kyokumei] (n) call sign (e.g. of radio station); station name
帯ドラマ[おびドラマ, obi dorama] (n) radio or television serial broadcast in the same time slot each day or week
帯番組[おびばんぐみ, obibangumi] (n) radio or television program broadcast in the same time slot on all or most days (programme)
感度[かんど, kando] (n) sensitivity; reception (e.g. radio and television); severity (quake); (P)
放送問題用語[ほうそうもんだいようご, housoumondaiyougo] (n) (See 放送禁止用語) banned word; word which is not allowed to be used on TV or radio
無線標識[むせんひょうしき, musenhyoushiki] (n) radio beacon
玉音放送[ぎょくおんほうそう, gyokuonhousou] (n) (See ポツダム宣言) radio broadcast announcing acceptance of the Potsdam Declaration and the end of the war (recording of Hirohito; broadcast Aug. 15, 1945)
聴取[ちょうしゅ, choushu] (n,vs) listening; hearing; audition; radio reception; (P)
電波法[でんぱほう, denpahou] (n) the Radio Law
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification)
オートラジオグラフィー[, o-torajiogurafi-] (n) autoradiography
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish
キュリー[, kyuri-] (n) curie (unit of radioactivity); (P)
スペクトル[, supekutoru] (n) spectrum (radio, etc.) (fre
ソフトウェア無線[ソフトウェアむせん, sofutouea musen] (n) software-defined radio; SDR
タキゲンロクダイ[, takigenrokudai] (n) highfin butterflyfish (Coradion altivelis); highfin coralfish; altivelis butterfly
チューナー(P);チューナ[, chu-na-(P); chu-na] (n) (1) tuner (e.g. radio); (2) tuna (edible fish, Thunnus spp.); (P)
ツーアイドコーラルフィッシュ[, tsu-aidoko-rarufisshu] (n) twospot coralfish (Coradion melanopus); twoeye coralfish
パノラマX線撮影法[パノラマエックスせんさつえいほう, panoramaekkusu sensatsueihou] (n) panoramic radiography; panoramic x-ray photography
パノラマ撮影[パノラマさつえい, panorama satsuei] (n) (1) panoramic photography; (2) (See パノラマX線撮影法) panoramic radiography
フォールアウト;フォルアウト[, fo-ruauto ; foruauto] (n) fallout (atomic, radioactive, etc.); fall-out; fall out
プロポ[, puropo] (n) (abbr) (See プロポーショナルコントロールシステム) transmitter for radio-controlled toys, etc.
ラジオアイソトープ[, rajioaisoto-pu] (n) radioisotope
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS)
デジタルラジオ[でじたるらじお, dejitarurajio] digital radio
ラジオボタン[らじおぼたん, rajiobotan] radio button
無線周波数[むせんしゅうはすう, musenshuuhasuu] radio frequency, RF
スペクトル[すぺくとる, supekutoru] spectrum (radio)
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR

radio ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.)[org.] (Børisat Wi) EN: Aeronautical Radio of Thailand Limited (AEROTHAI) FR:
ช่างซ่อมวิทยุ[n. exp.] (chang sǿm w) EN: radio technician FR:
ฟังวิทยุ[v. exp.] (fang wittha) EN: listen to the radio FR: écouter la radio
แก้วิทยุ[v. exp.] (kaē witthay) EN: repair a radio FR: réparer une radio
คลื่นแทรก[n. exp.] (khleūn saēk) EN: jamming ; radio interference FR: interférence [f] ; brouillage [m]
คลื่นวิทยุ[n.] (khleūnwitth) EN: radio wave FR: onde radio [f]
เครื่องรับวิทยุ[n. exp.] (khreūang ra) EN: receiver ; radio receiver ; radio FR: poste de radio [m] ; radio [f] ; poste récepteur [m] ; récepteur radiophonique [m] ; transistor [m]
เครื่องส่งวิทยุ[n. exp.] (khreūang so) EN: radio transmitter FR: émetteur radio [m]
ความถี่วิทยุ[n.] (khwāmthīwit) EN: radio frequency FR: radiofréquence [f]
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ[n. exp.] (klǿngthōrat) EN: radio telescope FR: radiotélescope [m]
ละครวิทยุ[n.] (lakhønwitth) EN: radio drama ; radio theater FR:
นักจัดรายการวิทยุ[n. exp.] (nak jat rāi) EN: radio presenter ; announcer FR: animateur de radio [m] ; présentateur de radio [m]
นาฬิกาวิทยุ[n. exp.] (nālikā witt) EN: clock radio ; radio clock FR: radio-réveil [m]
ผู้จัดรายการ[n. exp.] (phū jat rāi) EN: radio presenter ; host FR:
พูดวิทยุ[v. exp.] (phūt wittha) EN: speak over the radio FR:
เปิดวิทยุ[n. exp.] (poēt wittha) EN: FR: ouvrir la radio ; faire marcher la radio
รายการวิทยุ[n. exp.] (rāikān witt) EN: radio program FR: programme de radio [m]
เรดิโอ[n.] (rēdi-o) EN: radio FR: radio [f]
สัญญาณวิทยุ[n. exp.] (sanyān witt) EN: radio wave FR: signal radio [m]
เสาวิทยุ[n. exp.] (sao witthay) EN: FR: pylône radio [m]
สถานีวิทยุ[n. exp.] (sathānī wit) EN: radio station ; broadcasting station FR: station de radio [f]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)[org.] (Sathānī Wit) EN: National Broadcasting Services of Thailand  (NBT); Radio Thailand FR:
สถานีวิทยุจุฬาฯ[TM] (Sathānī Wit) EN: CU Radio FR:
สถานีวิทยุ อสมท[TM] (Sathānī Wit) EN: Modern Radio ; MCOT Modern Radio FR:
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: transmit ; relay ; radio ; broadcast ; disseminate ; send out FR: émettre ; diffuser ; envoyer un signal
สวท. (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)[abv.] (Søwøthø. (S) EN: NBT (National Broadcasting Services of Thailand ); Radio Thailand FR:
วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Witthay) EN: National Radio Broadcasting Day ; National Radio Day FR:
วิทยุ[n.] (witthayu) EN: radio ; wireless ; radio message ; radio receiver FR: radio [f] ; transistor [m] ; récepteur radio [m]
วิทยุ-[pref.] (witthayu-) EN: radio ; wireless FR: radio [f]
วิทยุกระจายเสียง[n.] (witthayukra) EN: radio broadcasting FR:
วิทยุกระเป๋าหิ้ว[n. exp.] (witthayu kr) EN: portable radio FR: radio portable [f]
วิทยุนาฬิกา[n.] (witthayu nā) EN: clock radio ; radio clock FR: radio-réveil [m]
วิทยุสาธารณะ[n.] (witthayusāt) EN: public radio FR:
วิทยุเทป[n. exp.] (witthayu th) EN: radio cassette recorder FR: deck radio-cassette [m] ; combiné radio-cassette [m]
วิทยุโทรภาพ[n.] (witthayuthø) EN: radio facsimile FR:
วิทยุโทรศัพท์[n.] (witthayuthō) EN: radio telephone FR: radiotéléphone [m]
วิทยุโทรทรรศน์[n.] (witthayu th) EN: radio telescope FR: radiotélescope [m]
วิทยุทรานซิสเตอร์[n.] (witthayu th) EN: portable radio FR: transistor [m] ; poste à transistors [f]
วิทยุติดตามตัว[n.] (witthayutit) EN: walkie-talkie ; handheld VHF radio ; wireless pager FR:
ย่านความถี่[n. exp.] (yān khwāmth) EN: radio frequency band FR:

radio ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio
Radiowecker {m}clock radio
Mobilfunk {m}mobile radio; cellular radio
Funkgerät {n}mobile radio
Polizeifunk {m}police radio
Kofferradio {n}portable radio
Radar {m,n}radar; radio detection and ranging
Sprechfunk {m}voice radio
Sprechfunker {m}voice radio operator
C-14 Datierung {f}carbon 14 dating; radiocarbon dating
Zerfall {m} (von radioaktivem Material)decay (of radioactive material)
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes
Funk-Fernschreiber {m}radio teleprinter
Funk-Fernschreiber {m}radio teletypewriter
Funkanlage {f}radio installation
Funkausstellung {f}radio show
Funkbild {n}radio-photogram
Funkdienst {m}radio service
Funkeinheit {f}radio unit
Funkentstörung {f}radio interference suppression
Funkfernschreiber {m}radio-teletype
Strahlenbelastung {f}level of contamination; radioactive contamination
Bordfunker {m}radio operator
Fernlenkung {f}radio control
Funkleitstrahl {m}radio beam
Funkmutung {f} [geol.]radio prospection
radioaktiv {adj} | radioaktiver | am radioaktivsten | radioaktiver Müllradioactive | more radioactive | most radioactive | radioactive waste
Radioaktivität {f} | abgeklungene Radioaktivitätradioactivity | cooled-down radioactivity
Hochfrequenz {f}radiofrequency
Radiogramm {n}radio graph
Radiogramm {n} | Radiogramme
Radiographie {f}radiography
radiographisch {adj}radiographic
radiographisch {adv}radiographically
Radiophon {n}radiophone
Radiotelegramm {n}radiogram
Radiotelegraphie {f}radio telegraphy
Radiotelegraphie {f}radiotelegraphy
Radiumbehälter {m}radiode
Richtfunkstrecke {f}radio link

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า radio
Back to top