ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

who

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *who*, -who-

who ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
WHO (abbr.) องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization)
who (pron.) ใคร
who (pron.) บุคคลซึ่ง See also: บุคคลที่
whoa (int.) หยุด (โดยเฉพาะใช้สั่งม้า)
whodunit (n.) นวนิยายนับสืบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ละครเกี่ยวกับนักสืบ, นิยายสืบสวนสอบสวน Syn. mystery, whodunnit
whodunnit (n.) นวนิยายนับสืบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ละครเกี่ยวกับนักสืบ, นิยายสืบสวนสอบสวน Syn. mystery
whoever (pron.) ใครก็ตาม See also: ไม่ว่าใครก็ตามที, ผู้ใดก็ตาม, ใครทำก็ตาม
whole (adj.) ทั้งหมด See also: ทั้งสิ้น Syn. all, complete, entire Ops. incomplete, partial
whole (adv.) สมบูรณ์ See also: ครบถ้วน
whole (n.) สิ่งที่ครบถ้วน See also: สิ่งที่สมบูรณ์
whole bag of tricks (sl.) ทุกโอกาส See also: ทุกเมื่อ
whole blood (n.) เลือดจากร่างกายที่ไม่มีส่วนประกอบใด See also: เช่น พลาสมา ถูกแยกออกไป
whole fam damily (sl.) ทั้งครอบครัว
whole milk (n.) นมที่มีส่วนผสมทั้งหมดจากวัวหรือสัตว์อื่น See also: นมที่ไม่ได้แยกไขมันออก
whole new ball game (sl.) สิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
whole nine yards (sl.) (จำนวน) ทั้งหมด (ใช้กับ the เสมอ)
whole note (n.) เครื่องหมายเสียงดนตรีที่มีเท่ากับสี่จังหวะ (quarter notes)
whole number (n.) เลขจำนวนเต็ม
whole shooting-match (idm.) ทั้งองกรค์ See also: ทั้งหน่วยงาน
whole wide world (sl.) ทุกหนแห่ง See also: ทุกที่
whole-hog (adj.) (แสดงความเห็นหรือความเชื่อ) เต็มที่ See also: ไม่จำกัด Syn. without reservation, complete, enthusiastic
whole-hog (adv.) อย่างเต็มที่ See also: อย่างไม่จำกัด Syn. enthusiastically, completely
whole-hogging (adj.) (แสดงความเห็นหรือความเชื่อ) เต็มที่ Syn. thorough
whole-length (adj.) ขยายเต็มที่ See also: เต็มที่, ไม่ย่นย่อ
whole-wheat (adj.) ซึ่งทำจากแป้งข้าวสาลีล้วนๆ
wholefood (n.) อาหารจากธรรมชาติที่โตโดยเกือบไม่ใส่ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง
wholehearted (adj.) เต็มใจ Syn. resolute, staunch, steadfast
wholemeal (n.) ซึ่งไม่ได้เอารำ (ของข้าวสาลี) ออก Syn. whole-wheat
wholeness (n.) ความมีสุขภาพดี Syn. complement, finality
wholesale (n.) การขายส่ง
wholesale (adj.) ซึ่งขายส่ง See also: แบบขายส่ง, เกี่ยวกับการขายส่ง
wholesale (adv.) โดยขายส่ง
wholesale (adv.) โดยทั้งหมด See also: โดยไม่มีการแบ่งแยก, โดยไม่มีการเลือก Syn. indiscriminately
wholesale (vi.) ขายส่ง
wholesale (vt.) ขายส่ง
wholesale killing (n.) การฆ่าอย่างโหดร้าย Syn. massacre, bloodshed
wholesaler (n.) คนขายส่ง
wholesaling (n.) การขายส่ง
wholesome (adj.) ซึ่งเป็นประโยชน์ See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, เกี่ยวกับการมีสุขภาพดี, ส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthful, healthy, salubrious Ops. unhealthy
wholesome outlook (n.) การมีสุขภาพจิตที่ดี Syn. sound mind, healthy mind
English-Thai: HOPE Dictionary
who(ฮู) pron. ใคร,ผู้ใด,ผู้ซึ่ง,ซึ่ง,ที่,ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น)
who'd(ฮูด) abbr. who would
who'll(ฮูล) abbr. who will,who shall
who're(ฮู'เออะ) abbr. who are
who's(ฮูซ) abbr. who is,who has
whoa(โว) interj. หยุด! (โดยเฉพาะใช้สั่งม้า)
whodunit(ฮูดัน'อิท) n. นวนิยายนักสืบ (Who did it?)
whodunnit(ฮูดัน'อิท) n. นวนิยายนักสืบ (Who did it?)
whoe'er(ฮูแอร์') pron. =whoever
whoever(ฮูเอฟ'เวอะ) pron. ใครก็ตาม,ใคร,ผู้ใด,บุคคลใด
whole(โฮล) adj.,n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,พร้อมมูล,สมบูรณ์,ไม่มีการแบ่งแยก,ครบถ้วน,เต็ม,ไม่บุบสลาย,ไม่เจือปน,ล้วน ๆ, See also: wholeness n.
whole bloodn. เลือดทั้งหมดจากร่างกาย,เลือดแท้,ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีบิดามารดาเดียวกัน
whole brothern. พี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน
whole mealn. แป้งหมี่หยาบ,แป้งจากข้าวที่ไม่ได้เอารำออก}
whole milkn. นมที่มีส่วนผสมทั้งหมดจากวัวหรือสัตว์อื่น,นมที่ไม่ได้เอาครีมออก
whole noten. เครื่องหมายเสียงดนตรีที่มีความหมายเท่ากับสี่จังหวะ (quarter notes) ,เครื่องหมายเต็มเสียง (four quarter notes)
whole numbern. เลขเต็ม (ไม่มีเศษส่วน) ,จำนวนเต็ม
whole sistern. พี่หรือน้องสาวที่มีบิดามารดาเดียวกัน
whole-length(โฮล'เลงธฺ) adj. ขยายเต็มที่,เต็มที่,ไม่ย่นย่อ,เกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์เต็มตัว,n. ภาพเต็มตัว,รูปเต็มตัว
wholehearted(โฮล'ฮาร์ท'ทิด) adj. เต็มใจ,ใจจริงที่สุด,เต็มที่, See also: wholeheartedly adv. wholeheartedness n., Syn. unstinting
wholesale(โฮล'เซล) n. การขายส่ง adj. เกี่ยวกับการส่ง,กว้างขวาง,เป็นจำนวนมาก,ไม่มีการเลือก adv. แบบขายส่ง vt. vi. ขายส่ง, See also: wholesaler n., Syn. far-reaching
wholesome(โฮล'ซัม) adj. เป็นประโยชน์,ส่งเสริมสุขภาพ,ดี,ดีงาม,ปลอดภัย,, See also: wholesomely adv. wholesomeness n., Syn. healthful,healthy
wholly(โฮล'ลี,โฮ'ลี) adv. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,เต็มที่
whom(ฮูม) pron. ผู้ซึ่ง,บุคคลซึ่ง,บุคคลที่
whomever(-เอฟ'เวอะ) pron.กรรมการกของ whoever
whomsoever(ฮูมโซเอฟ'เวอะ) pron. กรรมการกของ whosoever
whoop(ฮูพ) n. การร้อง,การกู่ร้อง,การร้องอย่างนกเค้าแมว,เสียงร้องดังกล่าว,เสียงไอกรน vi. vt. ร้องเสียงดังกล่าว interj. คำอุทานดึงดูดความสนใจหรือแสดงความตื่นเต้น หรือเป็นการให้กำลังใจ whooper n. not worth a whoop ไม่มีค่า, Syn. shout
whoopee(วูพ'พี) n. make whoopee สนุกสนาน interj. คำอุทานแสดงความสนุกสนาน
whooping(วูพ'พิง) adj. เกี่ยวกับการร้อง (การตะโกน,การกู่ร้อง,การโห่,การร้องอย่างนกเค้าแมว,นกบางชนิด,ไอกรน)
whooping coughn. ไอกรน, Syn. chincough,pertussis
whopper(วอพ'เพอะ) n. สิ่งที่ใหญ่และผิดธรรมดา,การโกหกที่ลวงโลก, Syn. colossus
whopping(วอพ'พิง) n. ใหญ่มาก adj. อย่างยิ่ง, Syn. walloping,extraordinary
whore(ฮอร์) n. หญิงโสเภณี,หญิงสำส่อน, Syn. harlot
whoredom(ฮอร์'ดัม) n. การค้าประเวณี,การสักการบูชารูปปั้น,การบูชาพระเจ้าที่ไม่แท้
whorehouse(ฮอร์'เฮาซฺ) n. สำนักโสเภณี,ซ่องนางโลม
whoreinaster(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.
whoremonger(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.
whorish(ฮอร์'ริช) adj. เหมือนหญิงโสเภณี,มั่วโลกีย์,ค้าประเวณี,ไม่บริสุทธิ์., See also: whorishly adv. whorishness n., Syn. lewd,unchaste
whorl(เวิร์ล) n. วง,วงหอย,ก้นหอย,หมุนเป็นเกลียวขึ้น,ลักษณะเป็นขด,หลอดแกนปั่นด้าย
whorled(เวิร์ดฺ) adj. เป็นวงหอย,คล้ายก้นหอย,เป็นเกลียวขึ้น,เป็นขด,เป็นวง
English-Thai: Nontri Dictionary
who(pro) ใคร,ผู้ซึ่ง,ผู้ใด,คนไหน,ผู้ที่
whoever(pro) ใครๆ ก็ตาม,ผู้ใดที่,ไม่ว่าใครก็ตาม
whole(adj) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งกอง,ทั้งเพ,ทั่วไป,เต็ม,สากล
wholesale(adj) ที่ขายส่ง,ทั่วไป,ทั้งฝูง,หมดสิ้น
wholesaler(n) พ่อค้าขายส่ง
wholesome(adj) เหมาะแก่สุขภาพ,เป็นประโยชน์
wholly(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งอัน,ทั้งเพ,ทั่วไป
whom(pro) ใคร,ผู้ที่,ผู้ซึ่ง,ผู้ใด
whoop(n) เสียงร้องดัง,เสียงโห่,เสียงกู่
WHOOPING whooping cough(n) ไอหอบ,ไอกรน
whore(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,นางโลม,หญิงแพศยา
whose(pro) ของใครๆ
whosesoever(pro) ของใครๆ
whosoever(pro) ใครๆ ก็ตาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
who's who ballotบัตรเลือกตั้งมีชีวประวัติย่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whoeverผู้ใด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole account treatyสัญญาประกันภัยต่อคุ้มครองทั้งประเภท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole bloodสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wholesaleการขายส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wholesalerผู้ขายส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wholly dependentอยู่ในความอุปการะโดยตลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whooping cough; pertussisโรคไอกรน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
whoreหญิงคนชั่ว, หญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whoremasterผู้คุมซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whorl๑. เกลียว๒. เกลียวก้นหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whole and parts (Philosophy)องค์รวมและแยกส่วน (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Wholesale priceราคาขายส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฐินทาน (n.) the annual robe offered to the monks who dwelled in the monastery See also: Kathin Syn. การทอดกฐิน
กระซับ (n.) an officer who takes care of goods in the cargo ship See also: person in charge of cargo hold Syn. กระซับปากเรือ
กระซับปากเรือ (n.) an officer who takes care of goods in the cargo ship See also: person in charge of cargo hold
กัปปิยการก (n.) one who waits on Buddhist priest See also: Buddhist priest´s attending boy
ก้างขวางคอ (n.) one who causes interruption See also: (someone/something ) in the way
คนพิจารณา (n.) one who consider carefully See also: one who deliberates
คนอนุมัติ (n.) one who approves See also: one who grants permission Ops. ผู้ขออนุมัติ
คนอาภัพ (n.) one who is unlucky See also: unfortunate Ops. ผู้มีวาสนา
คนเรียกร้อง (n.) one who demands See also: claimant Ops. ผู้ให้
คนเลี้ยงดู (n.) one who looks after/takes care of Ops. ผู้ถูกเลี้ยงดู
คนเหี้ยมโหด (n.) one who is cruel See also: one who is ruthless Syn. ผู้โหดเหี้ยม, ผู้โหดร้าย Ops. ผู้เมตตา, ผู้มีเมตตา
จอมมารดา (n.) king´s concubines who has given birth to a child Syn. เจ้าจอมมารดา
จับมือใครดมไม่ได้ (v.) cannot look for the one who makes trouble
จ่าปี่ (n.) person who plays flute See also: chief fife, chief oboe
ฉมบ (n.) dead women who dwelled in the forest Syn. ชมบ, ผีฉมบ
ชมบ (n.) dead women who dwelled in the forest Syn. ฉมบ, ผีฉมบ
ตายโหง (adj.) spirit of one who died a violent death
ติดกัณฑ์เทศน์ (v.) offer money to a Buddhist monk who give a sermon See also: make an offering to a preaching monk, present the preaching Buddhist monk with offering Syn. ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์
ถวายภัณฑ์เทศน์ (v.) offer money or things to the monk who gives the sermon See also: worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat Syn. ติดกัณฑ์เทศน์
ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ (v.) offer money to a Buddhist monk who give a sermon See also: make an offering to a preaching monk, present the preaching Buddhist monk with offering
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is I who am sorryเป็นฉันที่ต้องขอโทษ นี่เป็นความผิดของฉัน
Tell somebody who believe youบอกใครบางคนที่เชื่อคุณเถอะ
They have people who will walk your dog for youเขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
I found you a man who has agreed to marry youฉันหาผู้ชายคนหนึ่งให้เธอได้แล้ว คนที่ตกลงใจจะแต่งกับเธอแน่ะ
Is this the guy who saved you?ผู้ชายคนนี้ช่วยชีวิตคุณไว้หรือ
He no longer remembers who he isเขาจำไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าตัวเองเป็นใคร
I have real respect for people who do thatฉันให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อคนที่ทำอย่างนั้น
Guess who we just met on the train?เดาสิว่าพวกเราเพิ่งจะพบกับใครบนรถไฟ
And who is this with you?และใครกันนี่ที่มากับคุณ?
Friends who don't even write to you?เพื่อนๆที่ไม่เคยเขียนจดหมายถึงคุณงั้นหรือ?
Please take me to someone who speaks Englishโปรดพาฉันไปหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษได้
Please find someone who speaks Englishโปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อย
You're the only one who hasn't taken a breakคุณเป็นคนเดียวที่ไม่หยุดพักเลย
He is the one who rescued meเขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตฉัน
Why don't you admit you were the one who stole the book?ทำไมเธอไม่ยอมรับว่าเธอเป็นคนขโมยหนังสือเล่มนั้น?
They are arguing over who should pay the billพวกเขากำลังโต้เถียงกันเรื่องใครจะเป็นคนจ่ายค่าบิลล์
I want to meet someone who gorgeous, funny and richฉันอยากเจอใครบางคนที่หล่อ ตลก และก็รวย
Guess who just asked me to prom!เดาสิว่าใครเพิ่งจะขอให้ฉันไปงานเต้นรำด้วย
You know nothing of who I amคุณไม่เลยรู้ว่าฉันเป็นใคร
Do you have any idea who this woman is?คุณทราบหรือไม่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร?
It's you who should be in bedเป็นคุณต่างหากที่ควรไปนอนได้แล้ว
I have someone who is very eager to meet youฉันมีใครบางคนที่อยากจะพบกับเธอเอามากๆ
That's why I am the only one who argues with himนั่นแหล่ะคือเหตุผลที่มีฉันคนเดียวเท่านั้นที่ต่อล้อต่อเถียงกับเขา
I'll definitely find out who you are!ฉันจะค้นหาให้ได้ว่าคุณคือใครกันแน่
Don't think that you're the only one who is nervousอย่าคิดว่ามีเพียงเธอคนเดียวที่รู้สึกประหม่า
Let them know that people who are left behind aren't easily bulliedทำให้พวกนั้นรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นไม่ใช่จะมารังแกกันได้ง่ายๆ
I'm free to choose who I want to hireฉันมีอิสระที่จะเลือกจ้างใครก็ได้ที่อยากจะจ้าง
Who is this? Do you know what time is it?ใครกันนี่ คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว
Who is the guy over there?ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเป็นใครหรือ
Who is the lady in white?ผู้หญิงในชุดขาวนั่นคือใครหรือ
Who will accompany you to the airport?ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
Whose side are you on?คุณอยู่ฝ่ายไหนกัน
Who else knows about this?มีใครอื่นบ้างที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
Who are you going to vote for?คุณจะลงคะแนนให้ใครหรือ
Who's going to pick her up?ใครจะไปรับเธอ
Who are they? No ideaพวกเขาเป็นใคร? ไม่ทราบ
Who do I hang out with?ใครที่ฉันออกไปเที่ยวด้วยงั้นหรือ?
Who on earth wants to talk to youใครหน้าไหนในโลกอยากพูดกับคุณ
Who do you reckon he is?คุณคิดว่าเขาเป็นใคร?
Who is it you are looking for?คุณกำลังมองหาใครกันหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่
Now, don't tell me who you are.ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นใคร ให้ฉันเดา.
Ask her who she is and what she's a-doin' here.ถามเธอว่าเธอเป็นใคร และสิ่งที่เธอเป็น-ทำที่นี่
Yeah! What are you and who are you doin'?ใช่ สิ่งที่คุณและคนที่คุณกำลัง ทำอะไร?
What are you... Who are you, my dear?สิ่งที่คุณว่าคุณคือใครที่รักของ ฉันได้อย่างไร
Magic Mirror on the wall, who now is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ซึ่งตอนนี้เป็นสังขารหนึ่ง ทั้งหมดหรือไม่
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน
I'll show you who I am! Come down to headquarters!ฉันจะแสดงให้แกดูว่าฉันคือใคร ไปที่กองบัญชาการ
What's this? Who hit you?นี่มันอะไร ใครทำร้ายคุณ
You're the barber, who was in hospital!คุณคือช่างตัดผม คนที่อยู่ รพ.
Like the man who put his watch in boiling water and held the egg!ชอบผู้ชายที่ใส่ นาฬิกาลงในน้ำเดือด และต้มมันพร้อมไข่
Let him who refuses beware!พวกที่คัดค้านพึงระวังตัว

who ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艾格尼丝・史沫特莱[Ài gé ní, ㄞˋ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ· Si1 shi3 mo4 te4 lai2, 艾格尼丝・史沫特莱 / 艾格尼絲・史沫特萊] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist who reported on China, esp. the communist side
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 莫霍洛维奇 / 莫霍洛維奇] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho
缠夹二先生[chán jiā èr xiān sheng, ㄔㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄦˋ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, 缠夹二先生 / 纏夾二先生] annoying muddle-headed person who gabbles unintelligibly
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
大炮[dà pào, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ, 大炮 / 大砲] big gun; cannon; artillery; one who talks big; trad. form 大炮 also used
入学率[rù xué lǜ, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 入学率 / 入學率] percentage of children who enter school
受气包[shòu qì bāo, ㄕㄡˋ ㄑㄧˋ ㄅㄠ, 受气包 / 受氣包] middle child; a person who is bullied
多普勒[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, 多普勒] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect
业余大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 业余大学 / 業餘大學] college for people who attend after work (lit.: spare-time college)
批评者[pī píng zhě, ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 批评者 / 批評者] critic; person who complains
人氏[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, 人氏] native; a person who comes from a particular place, ie. 河北省人氏 means "a person from Hebei Province"
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, 装屄 / 裝屄] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, 小刀会 / 小刀會] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855
女娃[nǚ wá, ㄋㄩˇ ㄨㄚˊ, 女娃] mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝 who turned into bird Jingwei 精衛|精卫 after drowning
理神论[lǐ shén lùn, ㄌㄧˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 理神论 / 理神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
自然神论[zì rán shén lùn, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 自然神论 / 自然神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
门捷列夫[Mén jié liè fū, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, 门捷列夫 / 門捷列夫] Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907), Russian chemist who introduced the periodic table
狗腿子[gǒu tuǐ zi, ㄍㄡˇ ㄊㄨㄟˇ ㄗ˙, 狗腿子] dog's leg; fig. one who follows a villain; henchman; hired thug
落汤鸡[luò tāng jī, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄤ ㄐㄧ, 落汤鸡 / 落湯雞] a person who looks drenched and bedraggled; deep distress
茂才[mào cái, ㄇㄠˋ ㄘㄞˊ, 茂才] equivalent to 秀才, scholar; in Ming and Qing times, a person who has passed the county level imperial exam
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, 守节 / 守節] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried)
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, 伯母] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother)
俄底浦斯[É dǐ pǔ sī, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, 俄底浦斯] Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother
相士[xiàng shì, ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, 相士] fortune-teller who uses the subject's face for his prognostication
闯关者[chuǎng guān zhě, ㄔㄨㄤˇ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ, 闯关者 / 闖關者] person who crashes through a barrier; gate-crasher
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 冤魂] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances
斯坦因[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ , 斯坦因] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, 冷门 / 冷門] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 饕餮之徒] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 枪手 / 槍手] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own
哈吉[hǎ jí, ㄏㄚˇ ㄐㄧˊ, 哈吉] hadji (one who has made the pilgrimage to Mecca)
前途未卜[qián tú wèi bǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, 前途未卜] hanging in the balance; the future is hard to forecast; ¿Qué serà?; who knows what the future holds?
赫德[Hè dé, ㄏㄜˋ ㄉㄜˊ, 赫德] Hart or Herd (name); Robert Hart (1835-1911), Englishman who served fifty years in Qing customs office
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
伊曼[yī màn, ㄧ ㄇㄢˋ, 伊曼] imam (one who leads prayer in a Muslim mosque)
伊马姆[yī mǎ mǔ, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˇ, 伊马姆 / 伊馬姆] imam (one who leads the prayers in a Muslim mosque)
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 埃尔金 / 埃爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
札马剌丁[Zhá mǎ lá dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄚˊ ㄉㄧㄥ, 札马剌丁 / 札馬剌丁] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260
札马鲁丁[Zhá mǎ lǔ dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄨˇ ㄉㄧㄥ, 札马鲁丁 / 札馬魯丁] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260
打工妹[dǎ gōng mèi, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄇㄟˋ, 打工妹] junior female of the household who goes out to work

who ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アッシー[, asshi-] (n) (1) (abbr) (automotive) assembly; (2) (sl) (from 足) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アッシー君;アシ君[アッシーくん(アッシー君);アシくん(アシ君), asshi-kun ( asshi-kun ); ashi kun ( ashi kun )] (n) (sl) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アムラー[, amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P)
エスパー[, esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception)
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc.
おっかけ[, okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online)
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems)
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P)
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.)
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh!
ギャルママ[, gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000)
くたばりぞこない[, kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died
ケチャッパー[, kechappa-] (n) (sl) (See マヨラー) someone who loves ketchup
コスプレイヤー[, kosupureiya-] (n) (See コスプレ) cosplayer (someone who participates in cosplay); cosplayers
こちらこそ[, kochirakoso] (exp) it is I who should say so
コンビニスト[, konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei
ご希望の向きは;御希望の向きは[ごきぼうのむきは, gokibounomukiha] (exp) those who want it
ジベタリアン[, jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath)
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people)
スパーラ[, supa-ra] (n) sparrer (one who spars)
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick
だから何だ[だからなんだ, dakarananda] (exp) so what!; who gives a damn?
ダブルハット[, daburuhatto] (n) (1) (derog) double hat-trick; (adj-na) (2) woman who has a good body but an unattractive face
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
タンナー[, tanna-] (n) tanner (person who tans animal hides)
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do
どこのどいつ[, dokonodoitsu] (exp) Who on earth?
トレーナー(P);トレイナー[, tore-na-(P); toreina-] (n) (1) trainer (someone who works with sports athletes); (2) sweatshirt (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フーイズ[ふーいず, fu-izu] whois
フーホェア[ふーほえあ, fu-hoea] WhoWhere?
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] whole array
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company

who ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัน[X] (an) EN: which ; that ; who ; whom FR:
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อภิชาตบุตร[n.] (aphichāttab) EN: child who does better than his parents ; child who surpasses his parents ; son who turns out to be better than his father FR:
อริยะ[n.] (ariya) EN: one who has attained final sanctification ; noble one FR:
อวชาตบุตร[n.] (awachāttabu) EN: son who is inferior to his father ; discredit to one's family FR: fils indigne [m]
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand ; vendor who spreads his wares on the sidewalk FR:
บริบาล[n.] (børibān) EN: guardian ; conservator ; keeper ; protector ; one who looks after FR: gardien [m] ; gardienne [f] ; protecteur [m] ; protectrice [f]
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthē) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat FR:
ฉมบ[n.] (chamop) EN: [dead women who dwelled in the forest] FR:
ชมบ[n.] (chamop) EN: [dead women who dwelled in the forest] FR:
ใด[X] (dai) EN: which ; what ; who FR: lequel ; laquelle ; lesquels ; lesquelles
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: Thai follower of Western customs ; [a Thai who puts on airs as if a Westerner] ; [a Thai who apes Westerners] FR:
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
หัวเรือใหญ่[n. exp.] (hūareūayai) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody FR: chef [m]
เจ้าอธิการ[n. exp.] (jao-athikān) EN: abbot who is an Ecclesiastical Subdistrict Chief as well FR:
จ่าปี่[n.] (jāpī) EN: person who plays flute ; chief fife ; chief oboe FR: flûtiste [m]
จับมือใครดมไม่ได้[v. (loc.)] (japmeūkhrai) EN: cannot look for the one who makes trouble ; be unable to determine who the perpetrator is ; cannot sniff out the culprit FR:
กาลัญญุตา[u] (kālanyutā) EN: the quality of one who knows the proper time ; knowing the proper time ; knowledge of how to choose and keep time FR:
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān kl) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee FR:
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngk) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way FR:
กัปปิยการก[n.] (kappiyakāro) EN: one who makes things suitable for a monk ; one who knows what to do to assist a bhikku ; monk's attendant ; attendant of a monk FR:
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyū kat) EN: gratitude ; gratefulness ; sense of obligation ; one who is thankful for benefits received and reciprocates them FR:
กตเวที[n.] (katawēthī) EN: grateful person ; appreciative person ; one who reciprocates the done favour FR:
กฐินทาน[n.] (kathinnathā) EN: the annual robe offered to the monks who dwelled in the monastery FR:
ข้าหลวงเดิม[n.] (khālūangdoē) EN: one who has been in the household of the king since crown prince days FR:
คณปูรกะ[n.] (khanapūraka) EN: one who completes the quorum ; quorum-completing monk FR:
เขาคือใคร[X] (khao kheū k) EN: who is he ? ; who is she ? FR: qui est-ce ?
ข้าราชการประจำ[n. exp.] (khārātchakā) EN: civil servant who has a life-tenure FR: fonctionnaire nommé [m]
คอชา [n. exp.] (khø chā) EN: person who likes tea FR: amateur de thé [m]
คอฟุตบอล[n. exp.] (khø futbøn) EN: person who loves to watch football FR: amateur de football [m] ; mordu de football [m]
คอกาแฟ [n. exp.] (khø kāfaē) EN: person who likes coffee FR: amateur de café [m]
ก ข ไม่กระดิกหู[X] (khø khø mai) EN: one who has learned the language but still can't read and write FR:
คอหนังเพลง [n. exp.] (khø nang ph) EN: person who prefers musical films FR: amateur de comédies musicales [m]
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood FR:
คนดีแต่พูด[n. exp.] (khon dī tāe) EN: someone who just pays lip service ; impractical person FR:
คนตัดสินใจ[n. exp.] (khon tatsin) EN: decision-maker ; person who decides ; decider (Am.) FR: décideur [m] ; décisionnaire [m]
คนที่อยู่ข้างหลัง[n. exp.] (khon thī yū) EN: those who remain behind ; those who are left behind ; those in the back FR:
โฆสัปปมาณิกา[n.] (khōsappamān) EN: those who measure or judge by voice ; those whose faith depends on sweet voice or good repute ; those attached to voice FR:

who ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course
Betreuer {m}person in charge; someone who looks after someone
Kulturpolitiker {m}politician who concerns with cultural and educational policies
Stangenspargel {m} [cook.]asparagus served whole
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
Mordsding {n}whopper
Gasblase {f}blowhole
Gesundheit {f}wholesomeness
hindurch {adv} | das ganze Jahr hindurchthrough; throughout | throughout the whole year
hoppla {interj}whoops
organisch {adj} | organischer | am organischsten | ein organisches Ganzesorganic | more organic | most organic | an organic whole
Rummel {m}whoopee
Singschwan {m} [ornith.]Whooper Swan (Cygnus cygnus)
Spinnwirtel {m}spindle whorl
Massenvernichtungswaffen {pl} [mil.]weapons of wholesale destruction; weapons of mass destruction (WMD)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า who
Back to top