ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

massacre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *massacre*, -massacre-

massacre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
massacre (n.) การฆาตกรรมหมู่ See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. buthering, killing
massacre (n.) การพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: การแพ้การแข่งขันครั้งสำคัญ
massacre (vt.) ฆาตกรรมหมู่ See also: สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. annihilate, exterminate
massacre (vt.) เอาชนะได้อย่างท่วมท้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: แข่งขันชนะ
English-Thai: HOPE Dictionary
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
English-Thai: Nontri Dictionary
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฆ่า (n.) massacre See also: destruction, slaughter, carnage, kill, murder
การสังหาร (n.) massacre See also: destruction, slaughter, carnage, kill, murder Syn. การฆ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forgive me, gentlemen, but you must understand that His Majesty's government and the British people repudiate both the massacre and the philosophy that prompted it.ขอโทษด้วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่า รัฐบาลและคนอังกฤษไม่ยอมรับ การสังหารหมู่ และแนวคิดในการทำเช่นนั้น
He'll arrive at the sea on the anniversary of the Massacre of Amritsar.เขาจะไปถึงทะเล ในวันครบรอบ สังหารหมู่ที่อมฤตสาร์
10th year of Yeonsan-Kun's Rule, Massacre of 150410th year of Yeonsan-Kun's Rule, Massacre of 1504
That massacre should have ended the matter. But now it seems one Furyan had a knack... for escape.แต่ตอนนี้คล้ายจะมีฟิวเรี่ยนดวงแข็ง หนึ่งชีวิตรอดมาได้
Besides, when I hear you massacre the music.ตอนที่ได้ยินเพลงห่วยๆ ที่พวกเธอเล่น
Look, I don't care if it takes a massacre to get her out of there.นี่ผมไม่สนหรอกนะถ้าต้องทำการสังหารหมู่เพื่อช่วยเธอออกมา
The exact same amount rumored to have been paid to the Ozunu Clan for the yakuza massacre that happened last week in Osaka.จำนวนเงิน มันเท่ากันพอดี กับข่าวลือที่ว่า โอซูนุได้รับค่าจ้าง... ...สำหรับจัดการพวกยากูซ่า ซึ่งเกิดขึ้นที่โอซาก้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
KURT: You were right, Mr. Shue. She'd massacre Mariah in a diva-off.- คุณพูดถูกฮะ คุณชูส์ เธอเบียดมารายห์กระจุย
Of the homecoming massacre back in odessa.จากการฆาตกรรมหมู่ที่โอเดสซ่า
Where'd the massacre go down?การสังหารหมู่เกิดที่ไหน?
I want you to feed him Italian - he likes Fettucine Alfredo - and I want you to take him to a movie - not Chainsaw Massacre because he'll just cover his eyes - and get him to bed by ten.ฉันต้องการให้คุณให้อาหารอิตาเลียนแก่เขา- เขาชอบFettucine Alfredo - และฉันต้องการให้คุณพาเขาไปโรงหนัง- แต่ไม่ใช่หนังฆาตกรรม เพราะเขาจะปิดตา- และพาเขาเข้านอนตอน10นาฬิกา
After the massacre that night,คืนนี้ไปนวดแก้เซ็งสิ

massacre ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屠城[tú chéng, ㄊㄨˊ ㄔㄥˊ, 屠城] massacre (of everyone in a captured city); blood-bath; slaughter house; killing fields
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, 残暴 / 殘暴] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity
约翰拉贝[Yuē hàn Lā bèi, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄌㄚ ㄅㄟˋ, 约翰拉贝 / 約翰拉貝] John Rabe (German eyewitness to Nanjing massacre)
大屠杀[dà tú shā, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ, 大屠杀 / 大屠殺] massacre; Holocaust
大屠杀事件[dà tú shā shì jiàn, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 大屠杀事件 / 大屠殺事件] massacre; Holocaust
屠杀[tú shā, ㄊㄨˊ ㄕㄚ, 屠杀 / 屠殺] massacre
惨案[cǎn àn, ㄘㄢˇ ㄢˋ, 惨案 / 慘案] massacre; tragedy
残杀[cán shā, ㄘㄢˊ ㄕㄚ, 残杀 / 殘殺] massacre
杀戮[shā lù, ㄕㄚ ㄌㄨˋ, 杀戮 / 殺戮] massacre; slaughter
屠戮[tú lù, ㄊㄨˊ ㄌㄨˋ, 屠戮] slaughter; massacre

massacre ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソンミ事件[ソンミじけん, sonmi jiken] (n) (See ソンミ村虐殺事件) My Lai Massacre; Son My Massacre
ソンミ村虐殺事件[ソンミむらぎゃくさつじけん, sonmi muragyakusatsujiken] (n) My Lai Massacre; Son My Massacre
南京事件[なんきんじけん, nankinjiken] (n) (1) Nanking Incident (targeting of Nanking's foreign properties and residents by Kuomintang troops in March, 1927); (2) (See 南京大虐殺) Rape of Nanking (1937); Nanking Massacre
天安門事件[てんあんもんじけん, ten'anmonjiken] (n) Tiananmen Square Incident; Tiananmen Square Massacre
幼児虐殺[ようじぎゃくさつ, youjigyakusatsu] (n) Massacre of the Innocents; episode of infanticide by Herod that appears in the New Testament
惨殺[ざんさつ, zansatsu] (n,vs) slaughter; massacre
殺戮;殺りく[さつりく, satsuriku] (n,vs) (uk) slaughter; massacre
南京大虐殺[なんきんだいぎゃくさつ, nankindaigyakusatsu] (n) (sens) (See 南京事件) Nanking Massacre; Rape of Nanking
大量虐殺[たいりょうぎゃくさつ, tairyougyakusatsu] (n,adj-no) massacre; genocide
屠る[ほふる, hofuru] (v5r,vt) to slaughter; to massacre; to defeat; to butcher
皆殺し;鏖[みなごろし, minagoroshi] (n) massacre; annihilation; wholesale slaughter
鏖殺[おうさつ, ousatsu] (n,vs) massacre; extermination

massacre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
ประหารหมู่[v. exp.] (prahān mū) EN: FR: massacrer

massacre ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massaker {n}massacre; slaughter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า massacre
Back to top