ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

where

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *where*, -where-

where ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
where (adv.) ที่ไหน Syn. whereabouts, whither
where (conj.) ในที่ซึ่ง
where (n.) สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)
whereabout (adv.) ที่ไหน Syn. where, whither
whereabout (n.) ตำแหน่งที่ตั้ง
whereabouts (adv.) ที่ไหน Syn. whither
whereabouts (adv.) ที่ไหน (คำโบราณหรือทางวรรณคดี) See also: ไปยังที่ไหน, สถานที่ไหน Syn. where
whereas (conj.) ในทางตรงกันข้าม (ใช้เปรียบเทียบ) See also: แต่ทว่า, แต่
whereas (conj.) เพราะว่า (คำทางการ) See also: เนื่องจากว่า, เนื่องด้วย, เพราะเหตุว่า Syn. as, because, inasmuch as
whereat (conj.) ที่ซึ่ง (คำโบราณ) Syn. at which, whereupon
whereby (adv.) ด้วยวิธีที่ See also: โดยทาง Syn. by which, by mean of which
whereby (conj.) ด้วยวิธีที่ See also: โดยทาง
wherefore (n.) เหตุผล See also: จุดมุ่งหมายในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Syn. reason
wherefore (adv.) ดังนั้น See also: ด้วยเหตุนั้น, เพราะฉะนั้น Syn. hence, thence, therefore
wherefrom (adv.) จากที่ซึ่ง (คำโบราณ) See also: จากแหล่งซึ่ง Syn. whence
wherein (adv.) อย่างไร (คำโบราณ) Syn. how
wherein (conj.) อยู่ที่ไหน (คำโบราณ) Syn. where
whereinto (conj.) ในที่ซึ่ง (คำโบราณ) See also: ในสิ่งซึ่ง Syn. into which
whereof (adv.) เกี่ยวกับคนหรือสิ่งซึ่ง (คำทางการหรือคำโบราณ)
whereon (adv.) บนที่ซึ่ง (คำทางการหรือคำโบราณ) Syn. where
wheresoever (adv.) ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม (คำโบราณ) Syn. wherever
wherethrough (conj.) เนื่องจาก See also: เพราะว่า, ผ่านทาง
whereto (adv.) ไปที่ซึ่ง (คำโบราณทางการ) Syn. to which
whereunto (adv.) ไปที่ซึ่ง (คำโบราณทางการ) Syn. whereto
whereupon (conj.) หลังจากที่ Syn. at which, upon which
wherever (adv.) ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม Syn. anywhere
wherever (conj.) ในทุกๆ ที่
wherever (adv.) ที่ใดๆ See also: ที่ไหนก็ได้
wherewith (adv.) ด้วยซึ่ง See also: ด้วย
wherewith (pron.) ที่ซึ่ง See also: ซึ่ง, ที่
wherewithal (n.) เครื่องมือ โดยเฉพาะที่เป็นเงินทอง See also: หนทาง, วิธีการ
wherewithal (adv.) โดย See also: ซึ่ง, ที่ซึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
where(แวร์) adv.,conj.,pron. ที่ไหน,ตรงไหน,จุดไหน,ไปที่นั้น,อยู่ที่นั้น,ณ ที่นั้น,จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง,สถานที่เกิดเหตุ
where'd(แวร์ด) abbr. where did
where'ever(แวร์เอฟ'เวอะ) conj.,adv. ที่ไหน
where'll(แวร์ล) abbr. where shall,where will
where're(แวร์'เออะ) conj. บนอะไร,ที่ไหน,ที่ซึ่ง,adv. ด้วยอะไร
where's(แวร์ซ) abbr. where is
where've(แวร์ว) abbr. where have
whereabout(s) (แวร์'ระเบาทซฺ) adv. ที่ไหน,อยู่ที่ไหน conj. ใกล้ที่ไหน,ณ ที่ไหน,อยู่ที่ไหน n. สถานที่,ถิ่นที่,ตำแหน่งที่
whereas(แวร์แอซ') conj. ในทางตรงกันข้าม,ในกรณีที่เหตุ,ด้วยเหตุที่,อย่างไรก็ตาม,แต่ทว่า
whereat(แวร์'แอท') adv.,conj. ที่ซึ่ง,แหล่งซึ่ง,ที่มา, Syn. at which,whereupon
whereby(แวร์ไบ') conj. adv. อาศัยอะไร,เพราะอะไร,อย่างไร
wherefore(แวร์'ฟอร์) adv. เพื่ออะไร,ทำไม conj. ด้วยเหตุผลอะไร,n. เหตุผล,สาเหตุ,มูลเหตุ
wherefrom(แวร์ฟรัม') conj.,adv. จากที่ซึ่ง,จากที่ไหน
wherein(แวร์อิน') conj. ในอะไร,ในไหน,จุดไหน,อยู่ที่ไหน,adv. ทางไหน,เกี่ยวกับเรื่องนั้น
whereinto(แวร์อิน'ทู) conj. เข้าไปที่ไหน
whereof(แวร์อัฟ') adv.,conj. ด้วยอะไร,ที่ซึ่ง,เกี่ยวกับเรื่องนั้น
whereon(แวร์'ออน) conj. บนอะไร,อยู่บนอะไร,ที่ซึ่ง,ด้วยอะไร,adv. ด้วยอะไร,ที่ซึ่ง
wheresoe'er(-แอร์') conj. wheresoever
wheresoever(แวร์โซเอฟ'เวอะ) conj. ที่ไหนก็ตาม,ไม่ว่าที่ไหน -s. wherever
wherethrough(แวร์ธรู') conj. ผ่าน,ระหว่างซึ่ง,เนื่องจาก นั้น,ที่
whereto(แวร์ทู') conj.,adv. ไปที่ไหน
whereuntoconj.,adv. =where to
whereupon(แวร์อะพอน') conj. ที่ซึ่ง,ดั้งนั้นด้วยเหตุนี้,อยู่ที่ใคร
wherever(แวร์เอฟ'เวอะ) conj. ที่ไหนก็ตาม,ไม่ว่าที่ใด,ในกรณีก็ตาม,ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม,adv. ที่ไหน, Syn. in whatever place
wherewith(-วิธ) adv. ด้วยซึ่ง,ด้วย,เนื่องจาก pron. ที่ซึ่ง,ซึ่ง,ที่,n. =wherewithal
wherewithal(แวร์วิธ'เธิล) n. วิถีทาง,หนทาง,ขุมทรัพย์,วิธีการ,เงินทอง,adv. โดย,ซึ่ง,ที่ซึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
where(adv) ที่ไหน,แห่งหน,ตำบลไหน,ตรงไหน,จุดไหน
whereabouts(adv) แถวไหน,ที่ไหน
whereas(con) ด้วยเหตุที่,แต่ทว่า,ในกรณีที่,ในทางตรงกันข้าม
whereat(adv,con) ณ ที่นั้น,ที่ซึ่ง,แหล่งซึ่ง
whereby(adv,con) ด้วยเหตุนั้น,เพราะอะไร,อย่างไร,ด้วยเรื่องใด
wherefore(adv) ทำไม,ไฉน,ด้วยเหตุที่,ด้วยเหตุฉะนั้น
wherein(adv) ในที่นั้น,ทางไหน,เกี่ยวกับเรื่องนั้น
whereof(adj) ของสิ่งนั้น,เกี่ยวกับเรื่องนั้น,ที่,ซึ่ง
whereon(adv) ด้วยอะไร,ที่ซึ่ง
wheresoever(con) ที่ไหนก็ตาม,ไม่ว่าที่ไหน
whereto(adv) ทำไม,ไปยังที่นั้น,ยังที่ซึ่ง
whereupon(adv) ต่อจากนั้นมา,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,หลังจากนั้น
wherever(adv) ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
wherewith(adv,con) กับสิ่งนั้น,ด้วย,เนื่องจาก
wherewithal(adv) กับสิ่งใด,โดย,ที่ซึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
whereasโดยที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวดึงส์ (n.) second heaven where Indra dwells
นาดำ (n.) field where seeding rice is transplanted Syn. นาปัก Ops. นาหว่าน
นาปัก (n.) field where seeding rice is transplanted Ops. นาหว่าน
หัวขั้ว (n.) point where the stem is adhered to a fruit See also: base of fruit, stem joint Syn. ขั้ว
ตรงไหน (pron.) where
ที่ใด (pron.) where See also: anywhere Syn. ที่ไหน
ที่ไหน (pron.) where See also: which place Syn. แห่งใด, แห่งไหน
สิ่งไร (ques.) where Syn. ที่ใด, อะไร
หน (n.) where See also: direction, place Syn. ทาง, ทิศ, แห่ง, แห่งหน
แห่งใด (ques.) where Syn. ที่ไหน, ที่ใด, แห่งไหน
แห่งไหน (ques.) where Syn. ที่ไหน, ที่ใด
แห่งไหน (pron.) where See also: which place Syn. แห่งใด
ไหน (ques.) where Syn. ที่ใด, อะไร, สิ่งไร
ที่ไหนบ้าง (pron.) where else
ที่ไหนๆ (pron.) wherever
in creation (idm.) น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
in the world (idm.) น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
on earth (idm.) น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
จากไหน (pron.) form where See also: whence
ทราบเค้าเงื่อน (v.) know the whereabouts (of a criminal) See also: have an inkling about, get wind of
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you know where I put my glasses?คุณทราบไหมว่าฉันวางแว่นตาไว้ที่ไหน
Could you tell me where I can find these books?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะหาหนังสือพวกนี้ได้ที่ไหน
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
That's where I'd like to goนั่นคือที่ที่ฉันอยากจะไป
We all know where to find himพวกเราทุกคนทราบว่าจะหาเขาเจอได้ที่ไหน
This is where you belongนี่คือที่ของคุณ
We need to know where you areพวกเราต้องการรู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
But I don’t know where to startแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
I don't know where my money goesฉันไม่รู้ว่าเงินของฉันหายไปไหน
Do you know where the nearest post-office is, please?คุณทราบไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนหรือ?
No, I don't know where it is, sorryเสียใจด้วย ฉันไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไหน?
Everybody knows where it isทุกคนรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน
Nobody knows where it is?ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน?
I don't know where to beginฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี
Do you know more or less where he lives?คุณรู้ไม่มากก็น้อยว่าเขาอยู่ไหนใช่ไหม?
No matter where she goes, I'm right there with her the whole timeไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นกับเธอตลอดเวลา
This is the time where you need to learn to let goนี่เป็นเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมั่ง
I'm exactly where I'm supposed to beฉันอยู่ในที่ที่ฉันควรจะอยู่แล้วจริงๆ
It's a place where your mom and I used to hang out a lotมันเป็นที่ที่แม่และพ่อเคยออกมาเที่ยวด้วยกันหลายครั้ง
Well, where are we gonna take him?เราจะพาเขาไปที่ไหนดีล่ะ?
He makes friends no matter where he goesเขาผูกมิตรไปทั่วไม่ว่าจะไปที่ไหน
It won't take me long to make you tell me where he isมันใช้เวลาไม่นานหรอกที่จะทำให้คุณบอกฉันมาว่าเขาอยู่ที่ไหน
That's where l want to live the rest of my lifeนั่นคือสถานที่ที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่น
No matter where I go, I will definitely come backไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะไปที่ใด ยังไงฉันก็ต้องกลับมาอยู่ดี
We don't even know where we're trying to goพวกเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรากำลังจะพยายามไปยังที่ใด
Where exactly are you?คุณอยู่ที่ไหนกันแน่
Where do you have your lunch?คุณไปทานอาหารเที่ยงที่ไหน
Where did you go for dinner yesterday?คุณไปทานข้าวเย็นที่ไหนเมื่อวานนี้
Where have you been all night?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดคืน
Where did you get that?คุณได้สิ่งนั้นมาจากที่ไหน
Where were you all these years?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดหลายปีนี้
Where did you find these people?คุณหาคนเหล่านี้ได้จากที่ไหน
Where in Thailand are you from?คุณมาจากที่ไหนในประเทศไทย?
Where have you been lately?คุณไปอยู่ที่ไหนมาช่วงนี้?
Where have you been for the last month?คุณไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อเดือนที่แล้ว?
Where have you been since school finished?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตั้งแต่ออกจากโรงเรียน?
Where have all of you been recently?พวกคุณทุกคนไปอยู่ที่ไหนมาไม่นานมานี้?
Where did you have your lunch?คุณทานอาหารเที่ยงที่ไหนหรือ?
Where have you been?คุณไปไหนมาหรือ?
Where's my suitcase?กระเป๋าเสื้อผ้าของฉันอยู่ที่ไหน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า
Maybe you know where I can stay.บางทีคุณอาจจะรู้ว่าฉันสามารถ อยู่
But she doesn't know where I am!แต่เธอก็ไม่ทราบว่าฉัน!
Do ya have to wash where it doesn't show?อย่า ya ต้องล้างที่จะไม่แสดง?
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย
Let's go to some quiet place where we can talk-a things over.เราไปหาที่เงียบๆดีกว่านะ ที่ๆเราพูดได้มากกว่านี้
A yodeler. Where did you get that outfit?พวกบ้านนอก แกไปเอาชุดนั้นมาจากไหน
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน
Down where the Volga flowsลงที่แม่น้ำ โวลก้า ไหล
There, this will be your home, where I can find you always.มีนี้จะเป็นบ้านของคุณ ที่ฉันสามารถหาคุณเสมอ

where ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
点视厅[diǎn shì tīng, ㄉㄧㄢˇ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, 点视厅 / 點視廳] hall where convicts are counted and verified
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 安土重迁 / 安土重遷] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it
寸口[cùn kǒu, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, 寸口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
气口[qì kǒu, ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 气口 / 氣口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
脉口[mài kǒu, ㄇㄞˋ ㄎㄡˇ, 脉口 / 脈口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
会场[huì chǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ, 会场 / 會場] meeting place; place where people gather
蜀相[Shǔ xiàng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄤˋ, 蜀相] Prime Minister Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 of Shu, memorial poem by Tang poet Du Fu 杜甫, Where to seek the Prime Minister's memorial hall?
任所[rèn suǒ, ㄖㄣˋ ㄙㄨㄛˇ, 任所] one's office; place where one holds a post
丹田[dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ, 丹田] pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides
来龙去脉[lái lóng qù mài, ㄌㄞˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄇㄞˋ, 来龙去脉 / 來龍去脈] lit. a mountain is like a dragon, with a connecting pulse throughout (fengshui term); the whys and wherefores (of a case); where sth comes from and where it is going
逆断层[nì duàn céng, ㄋㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 逆断层 / 逆斷層] reverse fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees
归宿[guī sù, ㄍㄨㄟ ㄙㄨˋ, 归宿 / 歸宿] final destination; end result; place where sth finally settles
出处[chū chù, ㄔㄨ ㄔㄨˋ, 出处 / 出處] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from
走向滑动断层[zǒu xiàng huá dòng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 走向滑动断层 / 走向滑動斷層] strike-slip fault (geol.); fault line where the two sides slide horizontally past one another
冲断层[chōng duàn céng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 冲断层 / 衝斷層] thrust fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees
来路不明[lái lù bù míng, ㄌㄞˊ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 来路不明 / 來路不明] unidentified origin; no-one knows where it comes from; of dubious background
不平则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, 不平则鸣 / 不平則鳴] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice
有志者事竟成[yǒu zhì zhě shì jìng chéng, ㄧㄡˇ ㄓˋ ㄓㄜˇ ㄕˋ ㄐㄧㄥˋ ㄔㄥˊ, 有志者事竟成] where there is a will, there is a way (成语 saw)
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, 着落 / 著落] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled
五湖四海[wǔ hú sì hǎi, ˇ ㄏㄨˊ ㄙˋ ㄏㄞˇ, 五湖四海] all over the world; everywhere under the sun
四处[sì chù, ㄙˋ ㄔㄨˋ, 四处 / 四處] all over the place; everywhere and all directions
无论何处[wú lùn hé chù, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ, 无论何处 / 無論何處] anywhere; wherever
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, 倾城 / 傾城] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state
别处[bié chù, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨˋ, 别处 / 別處] elsewhere
四下[sì xià, ㄙˋ ㄒㄧㄚˋ, 四下] everywhere
每处[měi chù, ㄇㄟˇ ㄔㄨˋ, 每处 / 每處] everywhere; anywhere
满世界[mǎn shì jiè, ㄇㄢˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 满世界 / 滿世界] everywhere; across the world
着处[zhuó chù, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨˋ, 着处 / 著處] everywhere
处处[chù chù, ㄔㄨˋ ㄔㄨˋ, 处处 / 處處] everywhere; in all respects
遍地[biàn dì, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ, 遍地] everywhere; all over
随处[suí chù, ㄙㄨㄟˊ ㄔㄨˋ, 随处 / 隨處] everywhere; anywhere
丛生[cóng shēng, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ, 丛生 / 叢生] growing as a thicket; overgrown; breaking out everywhere (of disease, social disorder etc)
无处[wú chù, ˊ ㄔㄨˋ, 无处 / 無處] nowhere
无处容身[wú chù róng shēn, ˊ ㄔㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄕㄣ, 无处容身 / 無處容身] nowhere to hide
无路可走[wú lù kě zǒu, ˊ ㄌㄨˋ ㄎㄜˇ ㄗㄡˇ, 无路可走 / 無路可走] nowhere to go; at the end of one's tether
引进[yǐn jìn, ˇ ㄐㄧㄣˋ, 引进 / 引進] recommend; introduce from elsewhere
跑遍[pǎo biàn, ㄆㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 跑遍] to go everywhere; to scour (the whole town)

where ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000)
コミケット[, komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work
サニタリー[, sanitari-] (n) (1) sanitary; (2) utility area in a kitchen, etc. where there are laundry facilities; (P)
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei
となったら[, tonattara] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P)
となると[, tonaruto] (exp) where ... is concerned; when it comes to ...; if it comes to ...; as far as ... is concerned; (P)
となれば[, tonareba] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P)
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes)
と来たら[ときたら, tokitara] (exp) (uk) (See 来る・きたる・1) when it comes to ...; concerning; where ... are concerned
ナンクロ[, nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji)
ナンバークロス[, nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji)
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done)
ノーヒント[, no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given)
ヒステリシス[, hisuterishisu] (n) (See 履歴現象) hysteresis (behaviour where the state of something depends on its past, e.g. magnetic hysteresis, etc.)
フリーランサー[, furi-ransa-] (n) (See 自由業) free-lancer (in a profession where employment is the norm); (P)
フレスタ[, furesuta] (n) station where one meets friends (from friend and station)
マンガ喫茶;漫画喫茶[マンガきっさ(マンガ喫茶);まんがきっさ(漫画喫茶), manga kissa ( manga kissa ); mangakissa ( manga kissa )] (n) (abbr) (See 漫喫) coffee shop or cafe where one can read manga, often has Internet facilities
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing")
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P)
一段落[いちだんらく(P);ひとだんらく, ichidanraku (P); hitodanraku] (n,vs) completing the first stage; reaching a point where one can pause; (P)
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
中宿[なかやど, nakayado] (n) (1) (arch) inn where one rests on the way; (2) (arch) (See 出合い宿) inn that serves as a meeting place for lovers; (3) (arch) (See 引き手茶屋) inn that introduces clients to prostitutes
仕手柱;シテ柱[してばしら(仕手柱);シテばしら(シテ柱), shitebashira ( shite hashira ); shite bashira ( shite hashira )] (n) (See 仕手・2) upstage right pillar (on a noh stage), where the main actor stands at the start and end of the play
住めば都[すめばみやこ, sumebamiyako] (exp) you can get used to living anywhere; home is where you make it; wherever I lay my hat is home
使い先[つかいさき, tsukaisaki] (n) the place where one is sent on an errand
全寮制[ぜんりょうせい, zenryousei] (n,adj-no) system where all students live in dormitories; residential system; boarding system (e.g. boarding school)
八つ口;八口[やつくち, yatsukuchi] (n) small opening in the side of some traditional Japanese clothing (located where the sleeve meets the bodice, below the armpit)
内教坊[ないきょうぼう, naikyoubou] (n) (arch) part of the imperial palace where dancing girls were trained (Nara and Heian periods)
出し投げ[だしなげ, dashinage] (n) sumo winning techniques where the opponent is thrown without close bodily contact
危急存亡[ききゅうそんぼう, kikyuusonbou] (n) life-and-death matter; an emergency or crisis where survival is threatened
吊り出し[つりだし, tsuridashi] (n) sumo winning technique where the opponent is lifted out by his belt
呪法[じゅほう, juhou] (n) (1) {Buddh} esoteric Buddhist ritual where incantations are chanted; (2) magic
夏安居[げあんご, geango] (n) {Buddh} summer retreat where monks stay in the same place to study
夢枕[ゆめまくら, yumemakura] (n) at the bedside where one dreams
女房天下[にょうぼうてんか, nyouboutenka] (n) husband being henpecked; house where the wife is the boss; petticoat government
女部屋[おんなべや, onnabeya] (n) (1) (See 男部屋) room for female servants; (2) room where there are women; (3) (See 女牢) jail for women
妻入り;妻入(io)[つまいり, tsumairi] (n) (See 平入り) Japanese traditional architectural style where the main entrance is on one or both of the gabled sides
寺檀制度[じだんせいど, jidanseido] (n) (See 寺請制度) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
Japanese-English: COMDICT Dictionary
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)
アイエニウェア[あいえにうえあ, aieniuea] iAnywhere
フーホェア[ふーほえあ, fu-hoea] WhoWhere?

where ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวดึงส์[n. prop.] (Dāowadeung) EN: Tavatimsa ; second heaven where Indra dwells ; realm of the Thirty-three Gods FR:
หายไปไหน (...หายไปไหน)[v. exp.] (... hāi pai) EN: where is … FR: où est passé ... ? ; où sont passés ... ?
หอพระ[n. exp.] (hø phra) EN: hall where images of Budda are kept FR:
จากไหน[X] (jāk nai) EN: from where ; whence FR: d'où ?
เข้าแว่น[v.] (khaowaen) EN: reach an age where spectacles are necessary ; be time to wear glasses FR:
โคจรคาม[n.] (khøjarakhām) EN: [a village where a monk goes for alms or obtains his food] ; alms-resort village FR:
มฤคทายวัน[n. prop.] (Mareukkhath) EN: Marukathayawan ; the deer park where the Buddha first preached ; the deer park where the Buddha delivered his first sermon FR:
ไหน[pr.] (nai) EN: where ; which ; what FR: où ? ; quel ? ; quelle ? ; lequel ? ; laquelle ?
ไปไหน[v. exp.] (pai nai ) EN: Where are you going? FR: Où allez-vous ? ; Où vas-tu ?
ไปไหนมา[v. exp.] (pai nai mā) EN: Where have you been ? FR: D'où venez-vous ? ; D'où viens-tu ? ; Où es-tu allé ? ; Où êtes-vous allé ? ; Où as-tu été ? ; Où étais-tu ?
ไปไหนหมด[xp] (pai nai mot) EN: Where have they all gone? FR: Où sont-ils tous partis ? ; Il n'y a plus personne
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanl) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment FR:
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasing) EN: balcony where royalty make their public appearance FR:
เริ่มตรงไหน[xp] (roēm trong ) EN: Where do we start? FR:
ใส[X] (sai) EN: where FR: où
ซื้อมาจากไหน[X] (seū mā jāk ) EN: Where did you buy it? FR: Où l'avez-vous acheté ? ; Où vous l'êtes-vous procuré ?
ซึ่ง[pr.] (seung) EN: who ; that ; so that ; which ; where FR: qui ; que ; dont ; où
ที่[pr.] (thī) EN: who ; that ; where FR: qui ; que ; où ; dont
ที่ใด[X] (thīdai) EN: where ; anywhere ; what place FR: où
ที่ไหน (...ที่ไหน)[adv.] (thīnai (...) EN: Where? ; Where ...? FR: Où ? ; Où ... ?
ท้องไม่มีพ่อ[n. exp.] (thøng mai m) EN: pregnancy where the father refuses to acknowledge paternity FR:
ตรงไหน[X] (trong nai) EN: which place? ; where? ; Where exactly? FR: où ? ; dans quelle direction ? ; où exactement ?
อยู่ประเทศอะไร[xp] (yū prathēt ) EN: Where you from? ; Where are you from? FR: De quel pays venez-vous ?
อยู่ที่ไหน (...อยู่ที่ไหน)[v. exp.] (... yū thīn) EN: where is …? ; where are...? FR: où est/sont ... ? ; où se trouve(nt) ... ?
บางแห่ง[X] (bāng haeng) EN: somewhere ; someplace FR: certains endroits ; à certains endroits ; à plusieurs endroits ; quelque part
ดาษ[n.] (dāt) EN: abundant ; plentiful ; copious ; widespread ; common ; everywhere FR:
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[v. (loc.)] (fontokmaith) EN: it does not rain everywhere at once ; life is not fair FR:
หาที่จอดรถ[v. exp.] (hā thījøtro) EN: find somewhere to park FR: trouver une place pour se garer
หัวระแหง[X] (hūarahaēng) EN: everywhere FR:
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere FR: de près ; partout
เกือบทุกแห่ง[n. exp.] (keūap thuk ) EN: almost everywhere FR: presque partout
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then FR: puis ; ensuite
แขวนอยู่[v. exp.] (khwaēn yū) EN: hang somewhere FR:
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
เกลื่อนกล่น[adj.] (kleūoenklon) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out FR: s'allonger ; s'étendre
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:
ไม่มีแล้งที่จะไป[xp] (mai mī laēn) EN: there is no place to go ; there is nowhere to go FR: il n'y a nulle part où aller
ไม่มีที่อื่น[xp] (mai mī thī ) EN: nowhere else ; not found anywhere else FR: nulle part ailleurs ; il n'y a aps d'autre endroit
ไม่มีที่หลบ[xp] (mai mī thī ) EN: nowhere to conceal oneself FR:

where ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtshaus {n}birth house; house where ... was born
Ellbogengesellschaft {f}society where the weakest go to the wall
Fundstelle {f}place of recovery; place where sth. was found
hingegen; dahingegen {conj}whereas; however

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า where
Back to top