ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

when

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *when*, -when-

when ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
when (adv.) เมื่อ
when (conj.) เมื่อหรือขณะที่ See also: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ Syn. while, as soon as
when (pron.) เมื่อไรที่
when (conj.) ถ้า Syn. if
when (conj.) แม้ว่า Syn. although, in spite of, though
when all is said and done (idm.) เมื่อพิจารณาทุกๆอย่างแล้ว See also: เมื่อทุกอย่างลงตัวแล้ว
when it comes right down to it (idm.) เมื่อทบทวนทั้งหมดแล้ว
when it comes to something (idm.) ถ้าพูดถึง
when least expected (idm.) เมื่อไม่ได้คาดหวัง
when one is good and ready (idm.) เมื่อพร้อมดีแล้ว
when the eagle flies (sl.) วันชำระเงิน
when the time is ripe (idm.) เมื่อถึงเวลา See also: เมื่อได้เวลา
whenas (conj.) เมื่อไรก็ตาม Syn. whenever
whenas (conj.) ขณะที่ Syn. while
whenas (conj.) แม้ว่า Syn. although, in spite of, though
whence (adv.) จากที่ไหน (คำทางการ) Syn. wherefrom
whence (conj.) มีผลมาจาก (คำทางการ) See also: จากสาเหตุ Syn. as a result
whencesoever (conj.) จากที่ใดก็ตาม
whenever (conj.) เมื่อไรก็ตาม See also: เวลาใดก็ตาม Syn. whensoever
whenever (adv.) เมื่อไรก็ตาม
whensoever (conj.) เมื่อไรก็ตาม See also: เวลาใดก็ตาม Syn. whenever
whensoever (adv.) เมื่อไรก็ตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
when(เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น
when's(เวนซฺ) คำย่อ when is,when has
whenas(เวนแอซฺ') conj. เมื่อไร
whence(เวนซฺ) adv.,conj. จากที่ไหน,จากแหล่งไหน,จากสาเหตุใด
whencesoever(เวนซฺโซเอฟ'เวอะ) adv.,conj. =whenever
whenever(เวนเอฟ'เวอะ) conj. เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร?
whensoever(เวนไซเอฟ'เวอะ) adv.,conj. เมื่อไรก็ตาม
English-Thai: Nontri Dictionary
when(adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน
whence(adv) จากที่นั้น,ดังนั้น,จากไหน,ด้วยเหตุอะไร
whencesoever(con) จากที่ใดก็ตาม,เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร
whenever(con,adv) เมื่อไรก็ตาม
whensoever(con,adv) เมื่อไรก็ตาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไล (n.) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited See also: rocket like piece of firework with a circular wing Syn. ดอกไม้ไฟ
ตีเสียง (v.) raise one´s voice to the superiors when angry Syn. ขึ้นเสียง
ปุ (adv.) onomatopoeia from the sound produced when striking a soft substance
ฝนชะช่อมะม่วง (n.) rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence Syn. ฝนชะลาน
ยวง (n.) a long sticky mass like mucus that runs from the nose or silver that drops when it is melted by the heat
รัตนบัลลังก์ (n.) the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment Syn. โพธิบัลลังก์, วัชรอาสน์
ร่า (adv.) openly (as when smiling) See also: manifestly Syn. เปิดร่า
ราปีก (v.) slacken the speed when about to alight by reversing the wing See also: back wind by reversing the wings (as birds do), glide
วัชรอาสน์ (n.) throne that the Buddha sit when he became enlightened Syn. รัตนบัลลังก์
วัชรอาสน์ (n.) the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment Syn. โพธิบัลลังก์
อรรธจักร (n.) zodiacal condition when a planet is on one side
เปิดร่า (adv.) openly (as when smiling) See also: manifestly
เผละ (adv.) onomatopoeia from the sound when soft substance falling
เหล็กไหล (n.) metal charm believed to melt when exposed to a fire See also: metal amulet said to melt at candle temperature
โพธิบัลลังก์ (n.) throne that the Buddha sit when he became enlightened Syn. รัตนบัลลังก์, วัชรอาสน์
ก็ต่อเมื่อ (conj.) when See also: as, since, because Syn. ก็เมื่อ
ก็เมื่อ (conj.) when See also: as, since, because
ขณะที่ (conj.) when See also: while, as Syn. ขณะเมื่อ, ระหว่างที่
ขณะเมื่อ (conj.) when See also: while, as Syn. ระหว่างที่
ขณะใด (ques.) when Syn. เวลาใด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I came here when I was 20ฉันมาที่นี่ตอนอายุ 20 ปี
I used to eat more of it when I was youngerฉันเคยทานมันมากเมื่อตอนยังเด็กกว่านี้
I will contact you in Bangkok when you get backฉันจะติดต่อคุณที่กรุงเทพฯเมื่อคุณกลับมา
What to do when you know the worst is coming?จะทำอะไรได้เมื่อคุณรู้ว่าสิ่งเลวร้ายกำลังเกิดขึ้น?
Call me when you get the resultsโทรหาฉันนะถ้าคุณทราบผลแล้ว
Don't you remember when we were young?คุณจำเมื่อตอนเรายังเด็กไม่ได้หรือ?
We had a bit of a shock when we heard the newsพวกเราช็อคนิดหน่อยเมื่อทราบข่าวนั้น
It looks like one we used to play when we were childrenมันดูเหมือนเกมที่พวกเราเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆ
We moved to Bangkok when I was 12 years oldพวกเราย้ายไปกรุงเทพฯเมื่อฉันอายุได้ 12 ขวบ
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
Give me a call when you arriveโทรหาฉันนะถ้าคุณไปถึงแล้ว
I went to that festival when I was youngerฉันไปเที่ยวงานเทศกาลนั้นเมื่อตอนเป็นเด็ก
Do you feel embarrassed when you speak English?คุณรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
Do you make a lot of grammar mistakes when you speak?คุณพูดผิดไวยากรณ์มากไหม?
Do they seem confused when you speak English?พวกเขาดูสับสนเมื่อฟังคุณพูดภาษาอังกฤษใช่หรือเปล่า?
We get them when they're puppiesเราได้พวกมันมาตอนยังเป็นลูกสุนัขอยู่
We just don't realize it when we hear itพวกเราเพียงแต่ยังไม่ได้คิดตอนที่เราได้ยินมัน
Don't come back to me when you've changed your mindอย่าได้กลับมาหาฉันอีกล่ะถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา
You look just like your mother when you get upsetลูกดูเหมือนแม่มากทีเดียวเวลาหงุดหงิดขึ้นมา
I read a couple of your short stories when I was in collegeผมเคยอ่านเรื่องสั้นสองสามเรื่องของคุณเมื่อตอนที่เรียนในมหาวิทยาลัย
That hurts my feelings when you say stuff like thatนั่นทำร้ายความรู้สึกฉันมากเมื่อคุณพูดอย่างนั้นออกมา
You shut up when I talk to my boy, understand?คุณช่วยหุบปากตอนที่ฉันพูดกับลูกชายฉันด้วย เข้าใจไหม?
But I'll have to check my schedule to see when I'm availableแต่ฉันต้องเช็คดูตารางเวลาก่อนว่าจะว่างพบคุณได้เมื่อไหร่
What'll you be when you grow up?ลูกโตขึ้นจะเป็นอะไร
I'll call you when we get closerฉันจะโทรหาคุณอีกครั้งเมื่อพวกเราใกล้มาถึงแล้ว
You can waste time with your friends when your chores are doneเธอสามารถออกไปเสียเวลากับเพื่อนๆ ได้ เมื่องานการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
Talk to me at home when you have calmed downไว้ค่อยคุยกันที่บ้านเมื่อคุณสงบใจแล้ว
I'll have to check my schedule to see when I'm availableฉันจะต้องเช็คกำหนดการดูก่อนว่าจะว่างเมื่อไหร่
He never asks a second favor when he's been refused the firstเขาไม่เคยขอความช่วยเหลือเป็นครั้งที่สอง เมื่อเขาถูกปฏิเสธในครั้งแรก
How come it tastes so different when I make it?เหตุใดมันถึงได้รสชาติแตกต่างกับที่ฉันทำ
She's not a normal woman, when she's mad, even I can't do anything against herเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา ยิ่งเวลาเธอโกรธขึ้นมา แม้แต่ฉันก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้
Why are you getting mad at her when she hasn't done anything wrong?ทำไมคุณถึงโกรธให้เธอ ในเมื่อเธอไม่ได้ทำอะไรผิด
Didn't I tell you to call me first when you're in trouble!ฉันไม่ได้บอกเธอหรือไง ว่าหากมีปัญหาอะไรให้โทรหาฉันเป็นคนแรก
I'm always like this when I get nervousฉันเป็นอย่างนี้เสมอในยามที่ฉันตื่นตระหนก
When were you born?คุณเกิดเมื่อไหร่
When do you get up everyday?คุณตื่นนอนเวลาใดทุกวัน
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you do when things go wrong?คุณจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งผิดไป?
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่
Work uр a lather Аnd when you got enoughทำงานได้ฟองและเมื่อคุณมีมาก พอ
You may be сold and wet when you're doneคุณอาจจะหนาวเย็นและเปียก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
Аnd when he got the best of me I got the worst of himและเมื่อเขาได้รับที่ดีที่สุดของ ฉัน ฉันได้เลวร้ายที่สุดของเขา
Some daу when sрring is hereบางวันเมื่อฤดูใบไม้ผลิอยู่ที่นี่
Some daу when mу dreamsบางวันหนึ่งเมื่อความฝันของ ฉัน
Something more dramatic. When can we be ready to invade Osterlich?ทำบางอย่างอาจจะเร้าใจกว่า เราพร้อมที่จะบุก ออสเตอริคไหม
Since when do you care about the ghetto?ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่คุณหนุนพวกยิว
I just had a nice cold shower. When you have the plumbing fixed it'll be in good shape.ผมได้อาบน้ำอุณหภูมิกำลังดี เพราะคุณมีระบบประปาที่ดี
What would my people think, signing such a treaty when your soldiers are on the border?อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมจะลงนามในสัญญา ในขณะที่กองทัพคุณยังอยู่ที่ชายแดน
And when you are growing too old, you will make good... firewood!และเมื่อคุณมีการเจริญเติบโต เก่าเกินไป คุณจะทำฟืนที่ดี!

when ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕竟 / 畢竟] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
到了[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙, 到了] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time
避其锐气击其惰归[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ, 避其锐气击其惰归 / 避其銳氣擊其惰歸] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws
傍晚[bàng wǎn, ㄅㄤˋ ㄨㄢˇ, 傍晚] in the evening; when night falls; towards evening; at night fall; at dusk
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, 仰光] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那
出其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, 出其不意] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 洞] cave; hole; zero (unambiguous spoken form when spelling out numbers)
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
隐位[yǐn wèi, ˇ ㄨㄟˋ, 隐位 / 隱位] cryptic epitope (immunology, a protein component that becomes effective when activated by antigen)
入乡随俗[rù xiāng suí sú, ㄖㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟˊ ㄙㄨˊ, 入乡随俗 / 入鄉隨俗] When you enter a village, follow the local customs (成语 saw); do as the natives do; When in Rome, do as the Romans do
天明[tiān míng, ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, 天明] dawn, early morning (lit., when the sky gets bright)
到底[dào dǐ, ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ, 到底] finally; in the end; when all is said and done
一半天[yī bàn tiān, ㄧ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, 一半天] in a day or two; when I get around to it
宋楚瑜[Sòng Chǔ yú, ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨˇ ㄩˊ, 宋楚瑜] James Soong (1942-), Taiwanese politician expelled from Guomindang in 2000 when he founded People First Party 親民黨|亲民党
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, 树倒猢狲散 / 樹倒猢猻散] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship.
黄体期[huáng tǐ qī, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧˇ ㄑㄧ, 黄体期 / 黃體期] luteal phase (period in the menstrual cycle when an embryo can implant in the womb)
小潮[xiǎo cháo, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, 小潮] neap tide (the smallest tide, when moon is at first or third quarter)
昏睡[hūn shuì, ㄏㄨㄣ ㄕㄨㄟˋ, 昏睡] sleep; drowse when unconscious; lethargic sleep; lethargy
吃不到葡萄说葡萄酸[chī bù dào pú tao shuō pú tao suān, ㄔ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄕㄨㄛ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄙㄨㄢ, 吃不到葡萄说葡萄酸 / 喫不到葡萄說葡萄酸] sour grapes (set expr. based on Aesop); lit. to say grapes are sour when you can't eat them
说葡萄酸[shuō pú tao suān, ㄕㄨㄛ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄙㄨㄢ, 说葡萄酸 / 說葡萄酸] sour grapes (set expr. based on Aesop); lit. to say grapes are sour when you can't eat them
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
满打满算[mǎn dǎ mǎn suàn, ㄇㄢˇ ㄉㄚˇ ㄇㄢˇ ㄙㄨㄢˋ, 满打满算 / 滿打滿算] taking everything into account (成语 saw); when all is said and done
归根结蒂[guī gēn jié dì, ㄍㄨㄟ ㄍㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ, 归根结蒂 / 歸根結蒂] ultimately; in the final analysis; after all; when all is said and done
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, 露白] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling
伊於胡底[yī yú hú dǐ, ㄧ ㄩˊ ㄏㄨˊ ㄉㄧˇ, 伊於胡底 / 伊于胡底] when will it stop
到时候[dào shí hòu, ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, 到时候 / 到時候] when the moment comes; at that time
少女露笑脸,婚事半成全[shào nǚ lù xiào liǎn, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, hun1 shi4 ban4 cheng2 quan2, 少女露笑脸,婚事半成全 / 少女露笑臉,婚事半成全] when the girl smiles, the matchmaker's job is half done (谚语 proverb)
届时[jiè shí, ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, 届时 / 屆時] when the time comes; at the scheduled time
吆五喝六[yāo wǔ hè liù, ㄧㄠ ˇ ㄏㄜˋ ㄌㄧㄡˋ, 吆五喝六] lit. to shout out hoping for fives and sixes when gambling with dice; a hubbub of gambling
究竟[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 究竟] after all (when all is said and done); actually; outcome; result
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 帽子戏法 / 帽子戲法] hat trick (when one player scores three goals)
正当[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, 正当 / 正當] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed)
[shí, ㄕˊ, 时 / 時] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi
什麽時候[shén me shí hou, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡ˙, 什麽時候] variant of 甚麼時候|什么时候, when?; at what time?
笔顺[bǐ shùn, ㄅㄧˇ ㄕㄨㄣˋ, 笔顺 / 筆順] stroke order (when writing Chinese character)
除外[chú wài, ㄔㄨˊ ㄨㄞˋ, 除外] to exclude; not including sth (when counting or listing); except for

when ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch
イズム(P);ズム[, izumu (P); zumu] (n) (1) (イズム only) ism; (suf) (2) (ズム used when following き, し, り, etc.) -ism; (P)
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature)
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar)
エッサッサ;えっさっさ[, essassa ; essassa] (int) heave-ho (chant when doing heavy work)
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain)
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P)
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat)
が早いか[がはやいか, gahayaika] (exp) no sooner ... than ...; hardly ... when ...
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
こん[, kon] (adv-to) (1) (See こつんと) the sound that something makes when it is hit; with a bump; (2) yelp (e.g. of a fox); bark; howl
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away)
そうして見ると[そうしてみると, soushitemiruto] (exp) when looked at in that way
そうなると[, sounaruto] (exp) if that is the case; if it becomes so; when it becomes so; (P)
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P)
チキソトロピー[, chikisotoropi-] (n) thixotropy (property of being more fluid when shaken)
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces)
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts)
となったら[, tonattara] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P)
となると[, tonaruto] (exp) where ... is concerned; when it comes to ...; if it comes to ...; as far as ... is concerned; (P)
となれば[, tonareba] (exp) where ... is concerned; when it becomes; if it becomes; (P)
とろっと;トロッと[, torotto ; torotsu to] (vs) (1) (See とろとろ・3) to become syrupy; to become thick (e.g. when cooking); (adv) (2) stickily
ドロ着[ドロぎ, doro gi] (n) clothes sumo wrestler wears when he has his belt on
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
と来たら[ときたら, tokitara] (exp) (uk) (See 来る・きたる・1) when it comes to ...; concerning; where ... are concerned
と言うのに[というのに, toiunoni] (exp) even though; despite; when

when ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บทจะ[adv.] (bot ja ) EN: when it comes time ; when one ones to FR:
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachøma) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence FR:
จ๊อก[X] (jǿk) EN: cry of a fighting cock when defeated FR:
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
ค่ะ[adv.] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative] FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
ขณะเมื่อ[adv.] (khana meūa) EN: at the moment when FR:
ขณะที่[conj.] (khana thī) EN: when ; while ; as ; at the time ; at the moment ; at the instant ; whilst FR: au moment où/que/de ; alors que ; comme ; quand ; lorsque ; tandis que ; tant que ; pendant que ; en
เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม[v. (loc.)] (khaomeūangt) EN: When in Rome do as the Romans do FR:
ขาไป[X] (khāpai) EN: on the way ; on the way out ; when you go FR: à l'aller
ครั้น[conj.] (khran) EN: when ; at the time FR: quand ; lorsque
ครั้งใดก็ตาม[adv.] (khrang dai ) EN: when FR:
ครั้งไหน[X] (khrang nai) EN: when ? FR:
ครั้นเมื่อ[conj.] (khran meūa) EN: when FR:
ขรัวตา[n. exp.] (khrūa tā) EN: old monk ; [title of a monk ordsained when old] FR:
ขุยไผ่[n.] (khuiphai) EN: bamboo seeds ; tiny fruits of the bamboo (which appear when the plant is dying) FR:
มะม่วงมัน [n. exp.] (mamūang man) EN: mango varieties eaten when still green FR:
เมื่อ[conj.] (meūa) EN: when ; at the time ; by the time that ; while ; at ; in FR: quand ; lorsque ; en ; c'était
เมื่อใด[adv.] (meūa dai) EN: whenever ; when FR:
เมื่อครั้ง[X] (meūa khrang) EN: when ; at the time FR: du temps où ; au temps où
เมื่อนั้น[adv.] (meūa nan) EN: then ; at the time ; when FR: en ce temps-là ; alors
เมื่อไร[conj.] (meūarai) EN: when ; whenever ; as soon as ; what time FR: quand
เมื่อไหร่[conj.] (meūarai) EN: When ? ; what time and day FR: Quand ?
ในกรณีนั้น[n. exp.] (nai karanī ) EN: in that case ; in any case ; when FR:
ในขณะที่[conj.] (nai khana t) EN: while ; when ; as FR: pendant que ; alors que ; lorsque ; à mesure que ; en
ในระหว่างที่[adv.] (nai rawāng ) EN: when FR: quand
ไปลา มาไหว้ = ไปลามาไหว้ = ไปลา-มาไหว้[xp] (pai lā mā w) EN: wai when greeting and leaving FR:
เพล[n.] (phēn) EN: lunchtime for monks (11 a.m.) ; [hour between eleven and noon, when Buddhist monks have their last meal of the day] FR:
พอ[X] (phø) EN: just when ; just after ; as soon as ; once FR: dès que ; aussitôt que
โพธิบัลลังก์[n.] (phōthibanla) EN: throne that the Buddha sit when he became enlightened FR:
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanl) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment FR:
ซะอีก[X] (sa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected] FR:
สมัย[X] (samai) EN: when FR: à l'époque de
เสียอีก[X] (sīa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected] FR: rien que ça ; excusez du peu
สินสอดทองหมั้น[n. exp.] (sinsøt thøn) EN: [money and/or property that a husband must pay to his wife's family when they get married] ; [money and/or property that a wife or her family must pay to her husband when they get married] FR:
สงกรานต์[n.] (songkrān ) EN: [the date when the sun enters Aries] FR:
ตามแต่โอกาส[v. exp.] (tām tāe ōkā) EN: when the opportunity presents itself ; if one gets a chance ; whenever one can FR:
ถ้าจะว่าไป[X] (thā ja wā p) EN: when it comes to that ; after all ; on second thought FR:
ต่อเมื่อ[X] (tø meūa) EN: when ; on condition that FR:
ตอน[prep.] (tøn) EN: at (+ time) ; during ; when FR: à (+ heure) ; pendant ; durant

when ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission)
außer {conj} (für) | außer wenn ... | außer dass ... | außer sonntagsexcept (for) | except when ... | except that ... | except Sundays
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า when
Back to top