ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unflinching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unflinching*, -unflinching-

unflinching ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unflinching (adj.) ซึ่งไม่หวั่นเกรง See also: ซึ่งมั่นคง, ซึ่งแน่วแน่ Syn. steady, constant, steadfast, unfaltering
unflinchingly (adv.) อย่างไม่หวั่นเกรง
unflinchingness (n.) ความไม่หวั่นเกรง
English-Thai: Nontri Dictionary
unflinching(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,แน่วแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is overdue, isn't it... that we acknowledge your many accomplishments... your steady faith... and above all... your unflinching loyalty?ที่จะเป็นขุนพลเอก คงไม่สายเกินไปนะ ที่เราจะเห็น ความดีความชอบของเจ้า ศรัทธาที่แกร่ง ความจงรักภักดีอันมั่นคง
Some girls just can't resist my good looks my style and my charm and my unflinching ability to listen to Taylor Swift.แค่สาวๆ พวกนั้นทน ความหล่อของฉันไม่ไหว สไตล์และมีเสน่ห์แบบฉัน และความสามารถแข็งแกร่ง
It'll be swift and unflinching.ซึ่งจะเป็นไปโดยเฉียบพลัน.. และเด็ดขาด
And watched the strength of my brother, unflinching.และเห็นความแข็งแกร่งของพี่ชายข้า ไม่เคยย่อหย่อน

unflinching ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正色[zhèng sè, ㄓㄥˋ ㄙㄜˋ, 正色] stern; grim; resolute; firm; unflinching; fundamental colors
坚定不移[jiān dìng bù yí, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄧˊ, 坚定不移 / 堅定不移] unswerving; unflinching

unflinching ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unverzagt {adj}with unflinching courage
entschlossen {adv}unflinchingly
unbeirrbar; unbeirrt {adj}unflinching
unerschrocken; entschlossen {adj}unflinching
unnachgiebig {adv}unflinchingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unflinching
Back to top