ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unforeseen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unforeseen*, -unforeseen-

unforeseen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unforeseen (adj.) ที่ผิดคาด See also: ซึ่งไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้า, ซึ่งทำนายล่วงหน้าไม่ได้ Syn. unexpected Ops. expected
English-Thai: HOPE Dictionary
unforeseen(อัน'ฟอร์ซีน') adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,คาดไม่ถึง,นึกไม่ถึง
English-Thai: Nontri Dictionary
unforeseen(adj) ไม่ได้นึกฝัน,ฉับพลัน,คาดไม่ถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unforeseenไม่อาจคาดหมายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There may be an unforeseen mechanical failure.อาจจะมีความล้มเหลวทาง กลที่ไม่คาดฝัน
At maximum speed baring any unforeseen traffic anomalies, we can be there in 3 hours and 17 minutes.ที่ความเร็วสูงสุด และการหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ที่ผมมองเห็นได้ล่วงหน้าด้วยแล้ว เราสามารถไปถึงที่นั่นได้ ภายใน 3 ชั่วโมง 17 นาที
"Dear Mr. White, due to unforeseen circumstances,ถึง คุณ ไวท์ เนื่องจากสถานการ์ที่คาดเดาไม่ได้
There could be some unforeseen expenses, tests we may have to run.อาจมีค่าทดลองอื่นๆ อีก
There's been an unforeseen problem.มีปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน
So, as you can imagine with a surgery of this magnitude, there were some unforeseen complications.เนื่องด้วย การผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้... ทำให้มีอาการแทรกซ้อนมากมาย
That's exactly the point... unforeseen consequences.ว่าผลที่ตามมาซึ่งคาดการณ์ไม่ได้นั้น...
Hey, okay, due to an unforeseen conflict of genitals, I've been disqualified from delivering Shirley's baby so I'm gonna have to walk you through it.โอเค สืบเนื่องจากความขัดแย้งที่คาดไม่ถึง เกี่ยวกับเรื่องของสงวน ฉันไม่สามารถ ทำคลอดให้เชอร์ลีย์ได้
You know writing laws in your blood carries unforeseen consequences.ท่านก็รู้ว่าเลือดของท่าน นำพามาซึ่งสิ่งที่แย่กว่า
Our smallest acts of kindness can cause a chain reaction of unforeseen benefits for people we've never met.แม้ความเมตตาเล็กๆที่เราทำ ส่งผลให้เกิดห่วงโซ่ปฏิกิริยาของ ผลประโยชน์ต่างๆที่มองไม่เห็น ให้แก่คนที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อน
Oh, and if Mr. Dennis asks, please just tell him that all this happened because an experiment I was running had an unforeseen outcome.แล้วถ้าคุณเดนนิสถาม ได้โปรดบอกไป ว่าเป็นการทดลองของผม
But it was not to be, for the T-virus had certain unforeseen side effects.ในดีมีเสีย... ทีไวรัสมีผลข้างเคียง ที่ไม่มีใครมองเห็นล่วงหน้า

unforeseen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事变[shì biàn, ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 事变 / 事變] unforeseen event; incident

unforeseen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] (n) {comp} unforeseen test outcome
思いもかけない;思いも掛けない[おもいもかけない, omoimokakenai] (adj-i) (See 思いがけない) unexpected; contrary to expectations; unforeseen
思わぬ[おもわぬ, omowanu] (adj-f) unexpected; unforeseen
不意[ふい, fui] (adj-na,n,adj-no) sudden; abrupt; unexpected; unforeseen; (P)
不慮[ふりょ, furyo] (n,adj-no) unforeseen; accidental; (P)
不測[ふそく, fusoku] (n,adj-no) unexpected; unforeseen; accidental
予期せぬ[よきせぬ, yokisenu] (exp) (See 予期) unexpected; unforeseen; (P)
思いもよらない;思いも寄らない[おもいもよらない, omoimoyoranai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable
思っても見ない;思ってもみない[おもってもみない, omottemominai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome

unforeseen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาดไม่ถึง[adj.] (khātmaitheu) EN: unexpected ; unanticipated ; unforeseen FR: inattendu ; imprévu

unforeseen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zufälligkeit {f}unforeseen event

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unforeseen
Back to top