ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unpretty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unpretty*, -unpretty-

unpretty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely FR: laid ; moche ; quelconque ; banal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unpretty
Back to top