ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsightly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsightly*, -unsightly-

unsightly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsightly (adj.) น่าเกลียด See also: ไม่น่าดู Syn. ugly, unpleasant Ops. pleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
unsightly(อันไซทฺ'ลี) adj. ไม่น่าดู., See also: unsightliness n., Syn. unattractive,ugly
English-Thai: Nontri Dictionary
unsightly(adj) น่าเกลียด,ไม่น่าดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just don't want you to see my unsightly bathtub ring. Okay?ฉันไม่ต้องการให้คุณเห็นแหวนอ่างอาบน้ำของฉันที่ไม่น่าดู เอาล่ะ?
Escaping the flood is the perfect time to shed those unsightly pounds with Fast Tony's Disaster Diet.หนีน้ำท่วมคือเวลาที่เหมาะ ที่จะหลั่งปอนด์น่าเกลียดเหล่านั้น กับการลดน้ำหนักที่รวดเร็ว ของหายนะของโทนี่
Why are you showing so much skin? It's an unsightly public display.ทำไมเธอโชว์เนื้อหนังมังสา มันไม่ใช่สิ่งที่สมควรโชว์ในที่สาธารณะ
And does the surgery cause unsightly scarring?และการผ่าตัดทิ้งรอยแผลเป็นที่น่าเกลียด?
In the life of every housewife, there comes a time for renovation... when an eager child learns a new skill... when a romantic evening becomes an unsightly mess... or when a dinner party comes to an unexpected end.ในชีวิตของแม่บ้านทุกคน เวลาของการเปลี่ยนแปลงจะต้องมาถึง เมื่อลูกๆ เรียนรู้อะไรใหม่ๆ
An unsightly heap of molten dreams.การที่ฝันจำนวนมาก ต้องสูญสลาย
All those beautiful city streets, all laid to unsightly ruin.ถนนหนทางอันสวยงาม เหลือเป็นเพียงเศษซาก
I mean, is it really that unsightly?มันน่าเกลียดจริงเหรอคะ
In speech or attitude, if you're reckless it's unsightly.ผอ.โรงพยาบาลนั่น ภรรยาจางจู
You're the one who told me not to pile up your mail on your desk because it was unsightly.ก็เธอเป็นคนบอกฉันเองว่าไม่ให้ยุ่งกับจดหมายของเธอเองนี่ เพราะว่ามันไม่น่าดู.

unsightly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难看[nán kàn, ㄋㄢˊ ㄎㄢˋ, 难看 / 難看] ugly; unsightly

unsightly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠きは花の香近きは糞の香[とおきははなのかちかきはくそのか, tookihahananokachikakihakusonoka] (exp) it's human nature to consider things that are afar as beautiful and things that are up close as unsightly
無様;不様[ぶざま, buzama] (adj-na,n) unshapely; unsightly; clumsy; unpresentable; uncouth
見苦しい[みぐるしい, migurushii] (adj-i) unsightly; ugly; (P)
醜い(P);見憎い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) ugly; unattractive; (2) (See 醜い争い) unsightly; unseemly; (P)

unsightly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly ; misshapen FR: affreux ; hideux
ไม่น่าดู[adj.] (mai nā dū) EN: unsightly ; not nice FR:

unsightly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hässlich {adj} | hässlicher | am hässlichstenunsightly | unsightlier | unsightliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsightly
Back to top