ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

that

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *that*, -that-

that ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
that (pron.) นั้น See also: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น
that (det.) (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)
that (adj.) อย่างนั้น See also: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่
that (conj.) เพราะว่า See also: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ Syn. so, order that, because
that goes without saying (idm.) ชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบาย
that is to say (n.) นั่นคือ (คำย่อจากภาษาละติน id est) See also: กล่าวคือ, คือ
that is to say (adv.) กล่าวคือ (ภาษาละติน) See also: นั่นคือ, กล่าวได้ว่า Syn. i.e
that is to say (adv.) กล่าวคือ Syn. particularly, viz, id est
That makes two of us. (idm.) ฉันก็เช่นกัน
That takes care of that (idm.) มันเรียบร้อยดีแล้ว
that time (n.) เวลานั้น See also: ช่วงนั้น, ตอนนั้น
That will do. (idm.) มันเพียงพอแล้ว See also: มันดีพอแล้ว
thatch (sl.) ขนที่อวัยวะเพศ
thatch (n.) หลังคาใบจาก Syn. roof covering, straw roofing, thatching
thatch (n.) สิ่งที่ใช้มุงหลังคา
thatch (n.) ผมที่หยาบและรุงรังเหมือนฟางมุงหลังคา
thatch (vt.) มุงหลังคาด้วยจาก
thatching (n.) หลังคาใบจาก Syn. roof covering, straw roofing
English-Thai: HOPE Dictionary
that(แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้
that's(แธทซฺ) abbr. that is หรือ that has
thatch(แธชฺ) n. สิ่งที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ) vt. มุงหลังคา., See also: thatcher n.
thatching(แธท'ซิง) n. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
that(adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น
thatch(n) จาก,ฟาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
should (aux.) ใช้หลังคำว่า that เพื่อแนะนำหรือจัดการบางสิ่ง
การันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์, ตัวการันต์
ขณะนั้น (adv.) at that time See also: at that moment Syn. ในเวลานั้น, ในตอนนั้น
ครั้งนั้น (adv.) at that time Syn. คราวนั้น, ตอนนั้น Ops. ครั้งนี้
ครานั้น (n.) at that time See also: at that moment Syn. เมื่อนั้น, ครั้งนั้น
คราวนั้น (adv.) at that time Syn. ตอนนั้น Ops. ครั้งนี้
ณ เวลานั้น (n.) at that time Ops. ในเวลานี้
ต้มเค็ม (n.) meat or fish that is boiled with salt
ตอนนั้น (adv.) at that time See also: then, by then, in those days, during those days Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น
ตอนนั้น (adv.) at that time See also: then, by then, in those days, during those days Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น
ตะวันอ้อมข้าว (v.) the state that the sun is rising in the southeast and setting in the southwest in the winter time
ตะเม้าเค้า (n.) a face like that of a chow dog See also: large, round and flat face
ตั้งแต่นั้นมา (conj.) from that time on See also: from then on, since then Syn. นับจากนั้นมา
ตัวการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์
ทวีธาภิเษก (n.) name of celebration that king ascended the throne See also: King Chulalongon, ascended the throne
นับจากนั้นมา (conj.) from that time on See also: from then on, since then
ยวง (n.) a long sticky mass like mucus that runs from the nose or silver that drops when it is melted by the heat
ฤกษ์บน (n.) period that we can see the moon
ลมว่าว (n.) wind that blows from north to south in winter
วัชรอาสน์ (n.) throne that the Buddha sit when he became enlightened Syn. รัตนบัลลังก์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
I have no idea what that isฉันไม่ทราบว่านั่นคืออะไร
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
Do you still remember that Christmas?คุณยังคงจำคริสต์มาสนั้นได้ไหม
You'd better see a doctor about that cutคุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
Would you tell him that I called?คุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าฉันโทรมา
I never want to do that againฉันไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกเลย
Leave that stuff aloneทิ้งสิ่งนั้นไว้ตามลำพังของมัน
Can you handle that for me?คุณช่วยจัดการสิ่งนั้นให้ฉันได้ไหม
Is that really necessary?นั่นมันจำเป็นจริงๆ หรือ
We know that alreadyเราทราบเรื่องนั้นแล้ว
Let's try that againมาลองทำนั่นดูอีกครั้ง
Nobody thinks of you that wayไม่มีใครคิดกับคุณอย่างนั้นหรอก
I don't want that stupid job backฉันไม่อยากได้งานงี่เง่านั้นกลับมา
I want to write about things that matterฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
They're not that good, but I'm glad you like themมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
I didn't really enjoy that movie at allฉันไม่สนุกกับหนังเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อย
No doubt, that why your tea tastes so goodไม่ต้องสงสัยเลย นั่นแหล่ะที่ทำให้ชาของคุณมีรสดี
I think that we can do better than thatฉันคิดว่าพวกเราสามารถทำได้ดีกว่านั้น
You must find out what that isคุณต้องค้นหาให้เจอว่านั่นคืออะไร
I have not seen that in yearsฉันไม่ได้เห็นอย่างนั้นมานานหลายปี
He's the first one that done itเขาเป็นคนแรกที่ทำมัน
Does that make sense?นั่นฟังดูสมเหตุสมผลไหม
I think that depends on the situationฉันคิดว่านั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
I guess I shouldn't say that work is a waste of timeฉันคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวว่างานนั่นเป็นการสิ้นเปลืองเวลาเปล่า
I don't think that I'm a good personฉันไม่คิดว่าฉันเป็นคนดีคนหนึ่ง
I don't think that I'm good at saving moneyฉันไม่คิดว่าฉันเก็บเงินเก่ง
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำงานได้
Not that I'm not pleased to meet youทั้งฉันไม่ได้ไม่พอใจที่ได้พบคุณ
See why I've got to go back to that place?เห็นไหมว่าทำไมฉันต้องกลับไปที่นั่น?
There are things that I need to buyมีสิ่งต่างๆ ที่ฉันต้องการซื้อ
Oh, I wouldn't read that if I were youโอ ฉันจะไม่อ่านสิ่งนั้นถ้าฉันเป็นคุณ
The thing that bothered him most was the fact thatสิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
Swear to me that you won't go looking for himสาบานกับฉันมาว่าคุณจะไม่ไปตามหาเขา
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
What did you do that for?คุณทำสิ่งนั่นเพื่ออะไร?
I've never seen him like that beforeฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นอย่างนั้นมาก่อน
Are you certain it is inside that room?คุณแน่ใจหรือว่ามันอยู่ในห้องนั้น?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now that I've found youตอนนี้ที่ฉันได้พบคุณ
And just look at that fireplace.และเพียงแค่มองไปที่เตาผิงที่
And just look at that broom!และเพียงแค่มองไปที่ไม้กวาด ที่!
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู
Anyone could see that the Prince was charming.ทุกคนจะได้เห็น ว่าเจ้าชายที่มีเสน่ห์
It's apple pies that make the menfolks' mouths water.มันเป็นพายแอปเปิ้ล ที่ทำให้น้ำปาก menfolks '
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย
The Phooey remarks that for the world he has peace in his heart.**น่าขยะแขยง ที่สุดในโลก** เขามีใจที่สงบ
Policeman? Arrest that man for assault.ให้ฉันเรียกตำรวจไหม ข้อหาทำร้ายร่างกาย
Thanks, mister. That did me a lot of good.ขอบคุณ นายท่าน ที่ดีกับฉันเหลือเกิน
Hannah, get in that chair, we'll make you look beautiful.ฮันนาห์ มานั่งที่เก้าอี้ เราจะชุบทองเธอ ให้งามดั่งเจ้าหญิง

that ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, 其实 / 其實] actually; that is not the case; in fact; really
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不可知论 / 不可知論] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
被上诉人[bèi shàng sù rén, ㄅㄟˋ ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄖㄣˊ, 被上诉人 / 被上訴人] appellee (side that won in trial court, whose victory is being appealed by losing side)
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ, 避嫌] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion
汶川地震[Wèn chuān dì zhèn, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 汶川地震] the Wenchuan earthquake of May 2008 that killed 80,000 people
切骨之仇[qiè gǔ zhī chóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄓ ㄔㄡˊ, 切骨之仇] bitter hatred; hatred that cuts to the bone
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, 欣弗] brand name of a glucose injection that caused medical scandal
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, 伤天害理 / 傷天害理] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 亡国 / 亡國] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction
隐位[yǐn wèi, ˇ ㄨㄟˋ, 隐位 / 隱位] cryptic epitope (immunology, a protein component that becomes effective when activated by antigen)
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, 危楼 / 危樓] dangerous housing; building that is about to collapse
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, 死有余辜 / 死有餘辜] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead
内定[nèi dìng, ㄋㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, 内定 / 內定] decision to appoint an official that is kept secret among the hierarchy
妖魔鬼怪[yāo mó guǐ guài, ㄧㄠ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, 妖魔鬼怪] demons and ghosts; ghoulies and bogeys; things that go bump in the night
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
大义凛然[dà yì lǐn rán, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄌㄧㄣˇ ㄖㄢˊ, 大义凛然 / 大義凜然] devotion to righteousness that inspires reverence (成语 saw)
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
不意味着[bù yì wèi zhe, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, 不意味着 / 不意味著] does not mean that; that is not to say that
吊门[diào mén, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄣˊ, 吊门 / 吊門] an overhung door; a door that hinges upwards
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 二元论 / 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil)
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 象] elephant; shape; form; appearance; of that shape; comparable to; such as...; image under a map (math.)
口齿生香[kǒu chǐ shēng xiāng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄤ, 口齿生香 / 口齒生香] eloquence that generates perfume (成语 saw); profound and significant text
酯酶[zhǐ méi, ㄓˇ ㄇㄟˊ, 酯酶] esterase, enzyme that breaks up esters by hydrolysis
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘分 / 緣分] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
南辕北辙[nán yuán běi zhé, ㄋㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄟˇ ㄓㄜˊ, 南辕北辙 / 南轅北轍] (fig.) act in a way that defeats one's purpose
威凤一羽[wēi fèng yī yǔ, ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ, 威凤一羽 / 威鳳一羽] lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole
假戏真唱[jiǎ xì zhēn chàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧˋ ㄓㄣ ㄔㄤˋ, 假戏真唱 / 假戲真唱] fiction comes true; play-acting that turns into reality
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ˇ, 终成泡影 / 終成泡影] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, 五四] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
常客[cháng kè, ㄔㄤˊ ㄎㄜˋ, 常客] frequent visitor; fig. sth that crops up frequently
魍魉鬼怪[wǎng liǎng guǐ guài, ㄨㄤˇ ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, 魍魉鬼怪 / 魍魎鬼怪] ghoulies and bogeys; things that go bump in the night
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 福寿螺 / 福壽螺] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s

that ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation)
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation)
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories)
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
ああいう(P);ああゆう[, aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P)
ああいう風に[ああいうふうに, aaiufuuni] (exp) (uk) in that way; like that
ああいった[, aaitta] (exp,adj-f) (See ああいう) that sort of; like that
ああした[, aashita] (exp,adj-pn) (See ああいう) that sort of; like that
ああだこうだ[, aadakouda] (exp) this, that and the other; this and that
アイテム(P);アイタム(ik)[, aitemu (P); aitamu (ik)] (n) (1) item; (2) something that one "just has to have"; (P)
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P)
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that
あっと言う間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
アノフェレス[, anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors)
あのように[, anoyouni] (exp) in that way; like that; that way
あの人[あのひと, anohito] (pn,adj-no) he; she; that person
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P)
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that
あれだけ(P);あんだけ(P)[, aredake (P); andake (P)] (exp) to that extent; to that degree; (P)
あれ程(P);彼程[あれほど, arehodo] (adv,adj-no) (uk) to that extent; (P)
あんなに[, annani] (exp) to that extent; to that degree
あんな風に[あんなふうに, annafuuni] (exp) (uk) in that way; like that; that way
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
ええ[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels

that ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
ไอ้นั่น[n. exp.] (ai nan) EN: that thing ; that there thing FR:
ไอ้ระยำ[X] (ai rayam) EN: you bastard! ; that bastard! ; that lowlife! FR:
อัน[X] (an) EN: which ; that ; who ; whom FR:
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que) ; revendiquer
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing FR: celui-là ; cela ; celle-là
อาศัยว่า[X] (āsai wā) EN: because ; relying on ; relying on the fact that ; on the basis FR:
บัดนั้น[adv.] (bat nan) EN: at that time ; at the time ; at that moment ; then FR:
ใช่มั้ย[v. exp.] (chai mai) EN: Isn't it? ; Right? ; Do you? ; Don't you? ; Isn't that right? FR: N'est-ce pas ? ; Est-ce bien ça ? ; N'est-il pas ?
ใช่ไหม[v. exp.] (chai mai) EN: Isn't it? ; Right? ; Do you? ; Don't you? ; Isn't that right? FR: N'est-ce pas ? ; Est-ce bien ça ? ; N'est-il pas ?
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: alors ; dans ce cas ; donc ; en conséquence ; par conséquent
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
ฉันนั้น[adv.] (chan nan) EN: likewise ; in a similar way to that FR: comme cela
เช่นนั้น[adv.] (chennan) EN: such ; like that ; in that way ; thus FR: comme ça ; pareil ; tel ; de même
เชื่อกันโดยทั่วไปว่า[v. exp.] (cheūa kan d) EN: it is generally believed that FR:
เชื่อกันว่า[v. exp.] (cheūa kan w) EN: it's believed that FR: on pense que ; on croit généralement que
ชี้ให้เห็นว่า[v. exp.] (chī hai hen) EN: show ; project that FR: montrer que ; mettre en évidence que ; démontrer que
ช่องถัดไป[n. exp.] (chǿng that ) EN: next counter ; next window FR: guichet suivant [m]
ได้แก่[adv.] (dāikaē) EN: that is ; that is to say ; namely ; id est ; i.e. (abbr.) FR: c'est-à-dire ; à savoir ; en l'occurrence ; tel que ; c-à-d (abrév.) ; id est ; i.e. (abrév.)
ได้ข่าว[v. exp.] (dāi khāo) EN: hear ; get the news of ; get wind of sth ; it has been reported that FR:
ได้ความว่า[v. exp.] (dāi khwām w) EN: understand that ; have found that ; gather ; it appears FR:
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāi rap sāp) EN: have learned that ; understand that FR: avoir appris que
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
เด็กแนว[n. exp.] (dek naēo) EN: young person that follows all the new trends FR:
เดือนค้างฟ้า[n. exp.] (deūoen khān) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime FR:
โดยอ้างว่า...[X] (dōi āng wā ) EN: claiming that … FR:
โดยคำนึงถึง[X] (dōi khamneu) EN: having regard to ; having in mind that ; considering that ; taking into account FR:
โดยมีข้อแม้ว่า[X] (dōi mī khøm) EN: on condition that ; with the reservation that FR: à la condition que
โดยมีเงื่อนไขว่า...[X] (dōi mī ngeū) EN: with the reservation that ... FR:
ด้วยเหตุนี้[conj.] (dūay hēt nī) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why FR: c'est pour cette raison ; de ce fait
ฝ่ายรุก[n. exp.] (fāi ruk) EN: attacker ; protagonist ; the party that takes the initiative FR:
ฟากโน้น[X] (fāk nōn) EN: that side FR:
ฟังดู[v. exp.] (fangdū) EN: it sounds ... ; that sounds ... ; it seems FR: ça semble ... ; ça paraît
ฟังดูดีเชียว[xp] (fangdū dī c) EN: that sounds great FR:
ฟ้องเคลือบคลุม[X] (føng khleūa) EN: complaint that is vague ; complaint that lacks specificity FR:
ฝนตกไม่มีเค้า[n. (loc.)] (fontokmaimī) EN: Things that happen unexpectedly. FR:
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
หอพระธาตุมณเฑียร[n. prop.] (Hø Phra Thā) EN: Ho Phra That Monthien FR:

that ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
abgesehen von; ausgenommen {adv}; bis auf | abgesehen davon | abgesehen von diesen Problemenapart from | apart from that | these problems apart
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Überzeugung {f} | etw. in der Überzeugung tun, dass ...conviction | to do it in the conviction that ...
außer {conj} (für) | außer wenn ... | außer dass ... | außer sonntagsexcept (for) | except when ... | except that ... | except Sundays
so {adv}; auf diese Weise | es ist vielleicht besser solike this; like that; this way; that way; thus | perhaps it's better like that; perhaps it's better that way
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone
seit; seitdem {conj} | seit ich hier wohne | seit er das weißsince | since I've been living here | since he knows that
Schwarzbauchkleiber {m} [ornith.]Azure Nuthatch
Schmuckkleiber {m} [ornith.]Beautiful Nuthatch
Carolinakleiber {m} [ornith.]White-breasted Nuthatch
Chinakleiber {m} [ornith.]Chinese Nuthatch
überzeugt {adj} (von; dass)confident (of; that)
Dachdecker {m} (für Reetdächer)thatcher
Gelbschnabelkleiber {m} [ornith.]Lilac Nuthatch
sofern {adv}provided (that); as long as
Stroh {n} | mit Stroh gedecktstraw | thatched with straw

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า that
Back to top