ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hilltop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hilltop*, -hilltop-

hilltop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hilltop (n.) ยอดสุดของภูเขา See also: ยอดเขา Syn. crest
English-Thai: HOPE Dictionary
hilltop(ฮิล'ทอพ) n. ยอดเขา
English-Thai: Nontri Dictionary
hilltop(n) ยอดเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Speaking. Who's calling? I'm maggie carr at hilltop insurance.กำลังพูดอยู่ครับ ไม่ทราบว่าใครโทรมาครับ ดิฉัน แม็กกี้ คาร์ ของบริษัทประกันฮิลท็อป
Did your sister ever hang out at the hilltop cafe?น้องสาวคุณเคยไปเกาะแกะที่ฮิลท๊อป คาเฟ่หรือเปล่า?
The hilltop offers excellent vantage of the surrounding country.ยอดเขาที่มีความได้เปรียบที่ดีเยี่ยม ของประเทศโดยรอบ
Uh, that she was gonna go see them on the hilltop tonight, that she heard they were the most beautiful sight in all the land.นางว่าจะขึ้นไปดูพวกมันที่เนินเขา คืนนี้ ที่เธอรู้มาว่าพวกมัน
She's been staying at her sister's house up on Hilltop Lane.เธออยู่บ้านน้องสาวของเธอ แถวๆ Hilltop Lane
You know how far the Hilltop is?เธอรู้เหรอว่าฮิลท็อปอยู่ไกลแค่ไหนน่ะ
As long as the hilltop keeps their side of the bargain, we have food at home.ตราบเท่าที่ฮิลทอปยอมรับข้อเสนออยู่ เราก็ยังมีอาหารให้กิน
The doctor at the Hilltop, he's gonna make things better.มีหมออยู่ที่ฮิลท็อป เขาจะทำให้เรื่องมันดีขึ้น
Hey, where is she? The Saviors were getting weapons from the Hilltop's blacksmith.เฮ้ เธออยู่ที่ไหน พวกกลุ่มผู้ไถ่บาปกำลังไปเอา อาวุธที่ช่างตีเหล็กที่ฮิลท็อป
Hilltop, the Saviors, it's bigger.ฮิลท็อป พวกกลุ่มผู้ไถ่บาป มันใหญ่กว่า
Yeah, it's one of the Hilltop's.มันเป็นหนึ่งในพวกของฮิลท็อป
Maybe he is from Hilltop. Maybe he's from somewhere else.บางทีเขาอาจมาจากฮิลท็อป บางทีเขาอาจมาจากที่อื่น

hilltop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山顶[shān dǐng, ㄕㄢ ㄉㄧㄥˇ, 山顶 / 山頂] hilltop

hilltop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丘上[きゅうじょう, kyuujou] (n) hilltop

hilltop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhensiedlung {f} [hist.]hilltop site

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hilltop
Back to top