ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

high-level

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *high-level*, -high-level-

high-level ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
high-level (adj.) สุดยอด See also: สุดขีด, สูงสุด Syn. topmost
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อักษรสูง (n.) high-level consonant See also: high-class letter

high-level ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] (n) {comp} High-level Data Link Control; HDLC
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] (n) {comp} high-level language
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language

high-level ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: high-level consonant ; high-class letter FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high consonant ; high-class letter FR: consonne haute [f]
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง[n. exp.] (prōkraēm ph) EN: high-level programming language FR:
ระดับสูง[adj.] (radap sūng) EN: high-grade ; high-altitude ; high-level ; top-level ; high-ranking ; advanced FR: de haut niveau ; avancé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า high-level
Back to top