ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whore*, -whore-

whore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whore (n.) หญิงโสเภณี (คำหยาบ) Syn. harlot, hooker, prostitute
whore (vi.) เป็นหญิงโสเภณี (คำหยาบ)
whore after (phrv.) ปรารถนา See also: โหยหา, ต้องการ
whoredom (n.) การค้าประเวณี See also: การเป็นโสเภณี Syn. prostitution
whorehouse (n.) ซ่องนางโลม (คำไม่สุภาพ) See also: ซ่อง, ซ่องโสเภณี, ซ่องของผู้หญิงหากิน Syn. bawdyhouse, brothel, cathouse
whoremaster (n.) คนเที่ยวซ่องนางโลม Syn. whoremonger
whoremonger (n.) คนเที่ยวซ่องนางโลม Syn. whoremaster
English-Thai: HOPE Dictionary
whore(ฮอร์) n. หญิงโสเภณี,หญิงสำส่อน, Syn. harlot
whoredom(ฮอร์'ดัม) n. การค้าประเวณี,การสักการบูชารูปปั้น,การบูชาพระเจ้าที่ไม่แท้
whorehouse(ฮอร์'เฮาซฺ) n. สำนักโสเภณี,ซ่องนางโลม
whoreinaster(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.
whoremonger(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.
English-Thai: Nontri Dictionary
whore(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,นางโลม,หญิงแพศยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
whoreหญิงคนชั่ว, หญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whoremasterผู้คุมซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหรี่ (n.) whore See also: prostitute, cocotte, harlot Syn. โสเภณี
อีตัว (n.) whore See also: prostitute, cocotte, harlot Syn. กระหรี่, โสเภณี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's a fresh young whore in the territory.หล่อนเป็นอีตัวหน้าใหม่ในเขตนี้
Why don't you bring your whore home for dinner?Why don't you bring your whore home for dinner?
She's a VC whore and we're gonna have fun with her.มันเป็นโสเภณีเวียดกง เราจะหาความสุขกับมันนิดๆ หน่อยๆ
He don't think our VC whore is a VC whore.อีริคสันไม่เชื่อว่า มันเป็นอีตัวเวียดกง
Babysit the whore while you guys waste some gooks?พวกแกไปมันมือกันเงี้ยเหรอ
Don't you call her no whore around me, old man.ทำไมนังนั่นถึงสำส่อนแบบนี้
She said she was a whore and was ashamed for my brother.บอกตัวเองว่าเป็นหญิงชั่ว และละอายใจเรื่องพี่
I swear I will kill you and your fucking whore mothers, if you don't get...โธ่เอ๊ย ฉันจะฆ่าแก แล้วก็โสเภณีของแกด้วย คอยดูเถอะ - ขอแนะนำว่าอย่าขัดขืนดีกว่านะ
To him? What, to be a whore to a gutter rat?จะไปเป็นโสเภณีให้ไอ้โสมมนั่นรึ
I'd rather be his whore than your wife.ฉันเป็นอีตัวของเขาดีกว่าเป็นเมียแก
I'm a crack whore who should have made my skeezy boyfriend wear a condom?ฉันโง่ที่ไม่ได้บอกให้ แฟนใส่ถุงยาง?
Brad, for 14 years, I've been a whore for the advertising industry.แบรด 14 ปีที่ผ่านมา ผมทำงานโฆษณาอย่างกับทาส

whore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫猥[yín wěi, ˊ ㄨㄟˇ, 淫猥] abominations; whoredoms
妓院[jì yuàn, ㄐㄧˋ ㄩㄢˋ, 妓院] brothel; whorehouse
婊子[biǎo zi, ㄅㄧㄠˇ ㄗ˙, 婊子] prostitute; whore

whore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
させ子[させこ, saseko] (n) whore
パンスケ[, pansuke] (n) whore
ホーア;ホアー[, ho-a ; hoa-] (n) (obsc) whore
売女[ばいた, baita] (n) (1) (uk) (derog) prostitute; whore; (2) tramp; floozy; slut
小店;小見世[しょうてん(小店);こみせ, shouten ( shou mise ); komise] (n) (1) little shop; small shop; small store; (2) (しょうてん only) (hum) my shop; (3) (こみせ only) low class whorehouse in Fujiwara (Edo period); low class brothel; (4) (こみせ only) passage formed under the eaves of houses after heavy snowfalls (Tohoku region)
淫売屋[いんばいや, inbaiya] (n) brothel; bordello; whorehouse; cathouse
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot
街娼[がいしょう, gaishou] (n) prostitute; whore; streetwalker
長者[ちょうじゃ(P);ちょうしゃ;ちょうざ, chouja (P); chousha ; chouza] (n) (1) (ちょうじゃ only) millionaire; (2) one's superior; one's elder; one's senior; (3) (arch) virtuous and gentle person; (4) (ちょうじゃ only) (arch) female owner of a whorehouse in a post town; (5) (ちょうじゃ only) (arch) (See 宿駅) chief of a post town; (P)

whore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; slut ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman ; bitch FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.) ; pute [f] (péj., vulg.]
อีตัว[n. exp.] (ītūa) EN: female prostitute ; whore ; chippy FR: pute [f] (péj., vulg.)
กะหรี่[n.] (karī) EN: prostitute ; whore ; slut ; tart FR: prostituée [f] ; pute [f] (péj., vulg.) ; poule [f] (fam., péj.)
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)
โสเภณี[n.] (sōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo
โสภิณี[n.] (sōphinī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo
ตีหม้อ[v. exp.] (tī mø) EN: have sexual intercourse with ; screw (vulg.) ; screw a whore (vulg.) ; go screwing (vulg.) FR:
เวศยา[n.] (wētsayā) EN: prostitute ; harlot ; whore FR:
หญิงโสเภณี[n.] (yingsōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo
อีดอก[n.] (īdøk) EN: slut ; you whore! FR: salope [f] (vulg.) ; pouffiasse [f] (vulg.) ; dévergondée [f]
อีดอกทอง[n.] (ī døkthøng) EN: slut ; you whore! FR: salope [f] (vulg.) ; dévergondée [f]
ลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (lūkkhā khøn) EN: john ; whoremaster ; whoremonger FR: client d'une prostituée [m]
ซ่องโสเภณี[n. exp.] (sǿng sōphēn) EN: brothel ; whorehouse ; bawdy house ; bordello FR: maison close [f] ; maison de passe [f] ; bordel [m] (vulg.) ; clandé [m] (arg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whore
Back to top