ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unplanned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unplanned*, -unplanned-

unplanned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unplanned (adj.) ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ See also: เป็นไปเอง, ซึ่งเกิดขึ้นเอง, โดยสัญชาตญาณ Syn. natural, unconscious, instinctive Ops. studied, cautious
unplanned (adj.) ซึ่งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า See also: ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า, ซึ่งบังเอิญ, ซึ่งไม่ได้ตั้งใจ Syn. unintentional, inadvertent, unintended Ops. designed

unplanned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
行き当たりばったり;行きあたりばったり;行き当りばったり[いきあたりばったり;ゆきあたりばったり, ikiataribattari ; yukiataribattari] (adj-no) random; by chance; haphazard; hit-or-miss; unplanned

unplanned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ได้วางแผน[adj.] (mai dāi wān) EN: unplanned FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unplanned
Back to top