ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unconscious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unconscious*, -unconscious-

unconscious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unconscious (adj.) ซึ่งไม่ได้สติ See also: ซึ่งไม่รู้ตัว, ซึ่งหมดสติชั่วคราว Syn. senseless, insensible Ops. conscious
unconscious of (adj.) ซึ่งไม่ตระหนักถึง See also: ซึ่งไม่นึกถึง Syn. unaware of Ops. aware of
unconsciously (adv.) โดยไม่รู้ตัว See also: โดยไม่รู้สึกตัว, โดยไม่ตั้งใจ Syn. senselessly, insensibly Ops. consciously
unconsciousness (n.) จิตไร้สำนึก See also: ความไม่รู้สึกตัว Ops. consciousness
English-Thai: HOPE Dictionary
unconscious(อันคอน'เชิส) adj. ไม่ได้สติ,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ไม่รู้,n. ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก, See also: unconsciously adv. unconsciousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
unconscious(adj) ไม่รู้สึก,สลบ,ไม่ได้สติ,ไม่ได้ตั้งใจ
unconsciousness(n) การหมดสติ,การสลบ,ความไม่รู้สึกตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unconscious๑. ไม่รู้สึกตัว๒. จิตไร้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตไร้สำนึก (n.) unconscious See also: mind´s hidden part Syn. จิตใต้สำนึก
หลงๆ ลืมๆ (v.) unconscious See also: be unaware, be forgetful, be absent-minded Syn. เผลอ, หลงลืม Ops. รอบคอบ
อสัญ (adj.) unconscious See also: lacking in the power of perception Syn. สิ้นสติ, หมดสติ Ops. มีสติ
อสัญญี (adj.) unconscious See also: anesthetized Syn. สลบ, หมดสติ
เผลอไผล (v.) unconscious See also: be unaware, be forgetful, be absent-minded Syn. หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, หลงลืม Ops. รอบคอบ
โดยไม่รู้ตัว (adv.) unconsciously See also: unawarely Ops. โดยเจตนา, โดยรู้ตัว
โดยไม่รู้สึกตัว (adv.) unconsciously See also: unawarely Ops. โดยรู้สึกตัว
นิ่งแน่ (v.) be unconscious See also: be motionless, be mindless Syn. แน่นิ่ง Ops. เคลื่อนไหว, กระดุกกระดิก
สลบ (v.) become unconscious See also: lose consciousness, faint Ops. ฟื้น
สลบเหมือด (v.) become unconscious See also: lose conscious, faint, swoon, pass out, sleep like tops, be lying unconscious Syn. สลบไสล
สลบไสล (v.) be unconscious See also: lose conscious, faint, swoon, pass out, sleep like tops, be lying unconscious Syn. แน่นิ่ง
สิ้นสติ (v.) be unconscious See also: be senseless Syn. หมดสติ, ไม่ได้สติ Ops. มีสติ
หน้ามืดตามัว (v.) be unconscious See also: lose temper
เผลอใจ (v.) be unconscious See also: to be careless, to be negligent
แน่นิ่ง (v.) be unconscious See also: still, be motionless Syn. ไม่ไหวติง, นิ่งแน่
ไม่ได้สติ (v.) be unconscious See also: be senseless Syn. หมดสติ Ops. มีสติ
ไม่ไหวติง (v.) be unconscious See also: still, be motionless Syn. นิ่งแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe I'm acting out your unconscious impulses.บางที ฉันกำลังแกล้งทำเป็นโง่อยู่ก็ได้
As I was saying, she stumbled upon a solution whereby 99 percent of subjects accepted the program, as long as they were given a choice even if they were only aware of the choice at a near unconscious level.อย่างที่ผมบอกแหละ เธอยึดมั่นกับผลลัพธ์ที่ว่า 99% ของตัวอย่างทดลอง จะยอมรับโปรแกรม ตราบใดที่มันยังเสนอทางเลือกให้ ซึ่งเท่าที่พวกเขารับรู้ มันคือทางเลือกที่อยู่ลึกในระดับจิตใต้สำนึก
A security guard was found unconscious late last night... by a colleague at the office of appliance maker, Ceymix.ตอนนี้เราพบ รปภ. ที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อคืนแล้วครับ โดยผู้ร่วมงานที่ทำงานของเขาเอง
And why is the victim unconscious but shows no sign of injury?และทำไมผู้ต้องสงสัยถึงทำให้เขาสลบ แต่กลับไม่มีหลักฐานในที่เกิดเหตุเลย
The rim of the tyre slammed into his face broke his nose and jaw and knocked him unconscious on his back.ขอบล้อรถกระแทกใส่หน้า ให้ทำจมูกและกรามแตก แล้วก็นอนหมดสติอยู่บนถนน
You were unconscious and I had to make a decision.คุณหมดสติไป แล้วผมก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้น.
Her mutation is seated in the unconscious part of her mind and therein lay the danger.ตอนที่เธอยังเป็นเด็ก ผมได้สร้างเกราะพลังจิตขึ้นมาหลายส่วน
Heard from somewhere that he fell unconscious five times and has metal parts all over his body.ได้ยินมาจากที่ไหนซักที่แหละ ว่าเค้าไม่รู้สึกตัวถึงห้าครั้ง และมีชิ้นส่วนเหล็กอยู่ทั่วทั้งตัวเลย
My goal is to fall unconscious six times and be a Robocop!เป้าหมายของชั้นคือ ไม่รู้สึกตัวซักหกครั้ง และกลายเป็นRobocop!
He's unconscious but in stable condition.ยังไม่ได้สติ แต่อาการคงตัว
33-year-old male discovered unconscious but stable having survived a 12,000-foot free fall.ชาย อายุ 33 ปี พบหมดสติ แต่ ยังหายใจดีอยู่ ตกจาก 12000 ฟุต
See, she'd go into these unconscious states where, um...เปล่า เธอไม่รู้สึกตัว

unconscious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不自觉[bù zì jué, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, 不自觉 / 不自覺] unaware; unconscious of sth
潜意识[qián yì shí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˋ ㄕˊ, 潜意识 / 潛意識] unconscious mind
昏睡[hūn shuì, ㄏㄨㄣ ㄕㄨㄟˋ, 昏睡] sleep; drowse when unconscious; lethargic sleep; lethargy
不知不觉[bù zhī bù jué, ㄅㄨˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 不知不觉 / 不知不覺] unconsciously; unwittingly
不觉[bù jué, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 不觉 / 不覺] unconsciously
不随意[bù suí yì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 不随意 / 不隨意] unconscious; involuntary
失去意识[shī qù yì shí, ㄕ ㄑㄩˋ ㄧˋ ㄕˊ, 失去意识 / 失去意識] unconscious
无意识[wú yì shí, ˊ ㄧˋ ㄕˊ, 无意识 / 無意識] unconsciously

unconscious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コレクティブアンコンシャス[, korekuteibuankonshasu] (n) collective unconscious
集合的無意識[しゅうごうてきむいしき, shuugoutekimuishiki] (n) collective unconscious
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
半意識[はんいしき, han'ishiki] (n,adj-no) (1) semiconsciousness; half-consciousness; (2) unconsciousness; (3) subconsciousness
意識不明[いしきふめい, ishikifumei] (n,adj-no) unconscious; senseless
無自覚[むじかく, mujikaku] (adj-na,n) unaware or unmindful of; unconsciousness
知らず知らず(P);知らず識らず;不知不識[しらずしらず, shirazushirazu] (adv) unconsciously; unwittingly; unawares; (P)
覚えず[おぼえず, oboezu] (adv) unconsciously; unknowingly; without thinking
貧乏揺すり;貧乏ゆすり[びんぼうゆすり, binbouyusuri] (n,vs) shaking or tapping (usu. one's foot) unconsciously; fidgeting (esp. of the legs)

unconscious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสัญ-[pref.] (asanya-) EN: unconscious FR:
อสัญญี[adj.] (asanyī) EN: unconscious ; insensible FR:
จิตไร้สำนึก [n.] (jitraisamne) EN: unconscious ; mind's hidden part FR: inconscience [f]
จิตใต้สำนึก[n.] (jittāisamne) EN: subconscious mind ; subconscious ; unconscious part of the mind FR: subconscient [m]
ไม่ได้สติ[adj.] (mai dāi sat) EN: unconscious FR:
ไม่มีสติ[xp] (mai mī sati) EN: be senseless ; lose consciousness ; be unconscious ; lose one's mind ; lose one's sense FR: manquer de conscience
เหมือด[adj.] (meūat) EN: unconscious FR: inconscient
หมดสติ[v.] (motsati) EN: lose consciousness ; become unconscious ; faint ; pass out ; black out FR: perdre connaissance ; perdre conscience ; s'évanouir ; tomber dans les vapes (fam.)
หมดสติ[adj.] (motsati) EN: senseless ; unconscious FR: inconscient
แน่[adj.] (naē) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious FR: inconscient ; inanimé
แน่นิ่ง[adj.] (naēning) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious ; paralyzed ; stationary FR: inconscient ; inanimé
งมงาย[v.] (ngomngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious FR: croire bêtement ; être crédule
นิ่งแน่[adj.] (ning-naē) EN: unconscious FR:
พลังของจิตไร้สำนึก [n. exp.] (phalang khø) EN: unconscious mind FR:
เผลอใจ[v.] (phloē jai) EN: be unconscious ; to be careless ; to be negligent FR:
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded FR:
เผลอตัว[v.] (phloē tūa) EN: be unaware ; to be unconscious ; to be ignorant FR: s'oublier
สลบ[v.] (salop) EN: become unconscious ; lose consciousness ; faint FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir
สลบเหมือด[v.] (salopmeūat) EN: become unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)
สิ้นสติ[v.] (sinsati) EN: faint ; lose consciousness ; be unconscious FR: perdre connaissance
สิ้นสติ[adj.] (sinsati) EN: senseless ; unconscious FR: inconscient
สิ้นสมประดี[adj.] (sin somprad) EN: unconscious FR: inconscient
วิสัญญี[adj.] (wisanyī) EN: unconscious FR:
โดยไม่รู้สึกตัว[adv.] (dōi mai rūs) EN: unconsciously FR:
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūt) EN: unconsciously ; unawarely FR: inconsciemment ; sans le savoir
ไม่รู้ตัว[adv.] (mai rūtūa) EN: unintentionally ; without thinking; unconsciously FR: inconsciemment
สลบไสล[adv.] (salopsalai) EN: like tops ; unconsciously FR:

unconscious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besinnungslos; bewusstlos {adj} | bewusstlos zusammenbrechen | bewusstlos liegen bleibenunconscious | to collapse unconscious | to lie unconscious
unbewusst {adj} | unbewusster | am unbewusstestenunconscious | more unconscious | most unconscious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unconscious
Back to top